Program výzkumu a vývoje v roce 2012 – Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

research and development programme in 2012 – occupational safety research institute

Výzkumný ústav bezpečnosti, v.v.i.

Abstrakt

Článek představuje program výzkumné a vývojové činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., na rok 2012.

Klíčová slova: výzkum a vývoj, programy, 2012, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Abstract

This paper presents a research and development programme of Occupational Safety Research Institute in 2012.

Keywords: research and development programme, 2012, Occupational Safety Research Institute

Úvod

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.), je jediným národním výzkumným pracovištěm, které se zabývá širokou problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve formě aplikovaného výzkumu s využitím úzkého spojení přírodních, technických a společenských vědních oborů.

Předmětem hlavní činnosti je vědecký výzkum v oblasti ověřování a aplikace metod a prostředků v oblasti:

 • prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob, životního prostředí a hmotných statků, vyplývajících z pracovních činností,
 • zlepšování pracovní pohody a kvality pracovního života,
 • operační výzkum zahrnující monitorování stavu a vývoje bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, udržování dat a vedení statistik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 • plnění funkce analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Program výzkumu a vývoje pro rok 2012

V roce 2012 se bude VÚBP, v.v.i., v rámci výzkumu a vývoje zabývat těmito projekty:

1) Projekt MPO č. FR-TI1/113 „Výzkum snižování následků kolizí kolejových a silničních vozidel a reálné ověření technologií pro konstrukci kabin kolejových vozidel z netradičních materiálů“ – doba řešení od r. 2010 do r. 2012, projekt řešený ve spolupráci s Advanced Engineering, s.r.o.

Vedoucí projektu: Ing. Jakub Marek

V rámci čtvrté etapy řešení projektu bude v r. 2012 provedeno „Ergonomické posouzení pracovních podmínek řidiče tramvaje 14T vs. 15T“ zahrnující:

a) Ergonomické zhodnocení kabin řidiče – ergonomie pracovního místa

 • velikost a uspořádání pracovního místa
 • zorné podmínky
 • pracovní plocha
 • ovládací pult (ovládače, scelovače)
 • pracovní sedadlo
 • ostatní vybavení kabiny
 • hodnocení ergatičnosti kabiny tramvaje pomocí metody HODERG;

b) Pracovní podmínky a pracovní prostředí

 • pracovní polohy a nároky na motoriku
 • osvětlení
 • hluk
 • mikroklima
 • vibrace
 • klasifikace zdrojů pracovní zátěže ovlivňující svalové, senzorické a mentální funkce řidičů během pracovní směny;

c) Subjektivní hodnocení

Dotazníkové šetření a řízené rozhovory zaměřené na:

 • pracovní podmínky,
 • pracovní prostředí,
 • pracovní zátěž (fyzická, psychická, senzorická),
 • komunikaci / informace,
 • posouzení úrovně diskomfortu řidičů tramvají při statické poloze vsedě.

2) Projekt MV „Optimalizace stanovení zóny havarijního plánování a tvorby havarijních plánů na základě ohrožujících projevů nebezpečných chemických látek při provozních haváriích s ohledem na zvýšení ochrany obyvatelstva” – doba řešení od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013, projekt je řešený ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava a TLP, spol. s r.o., Praha

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Projekt se zabývá zlepšením úrovně ochrany obyvatelstva v České republice. Zahrnuje optimalizaci zón havarijního plánování na základě využití časových parametrů charakteristických pro projevy nebezpečných chemických látek při závažných provozních haváriích a jiných významných fyzikálních parametrů. Součástí projektu je vytvoření podkladů pro úpravu legislativního předpisu a nastavení požadavků na zpracování vybraných částí havarijních plánů.

V roce 2012 budou v rámci projektu řešeny následující úkoly:

 • vytvoření typologie matematicko-fyzikálních nástrojů z pohledu relevantnosti pro stanovování zón havarijního plánování,
 • posouzení časové závislosti dějů ovlivňující požár se vznikem toxických zplodin,
 • a míry nebezpečnosti, se kterou se nebezpečné látky projeví při havárii.

3) OPŽP – 5. prioritní osa – omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – MŽP č. EDS/SMVS 115D232000059 s cílem vybudování Centra prevence a omezování rizik závažných havárií, zřízení laboratoře analýzy rizik a vytvoření integrovaného informačního a znalostního systému – doba řešení od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2013

Vedoucí projektu: Ing. Martina Pražáková

Hlavní specifikací projektu je vybudování „Centra prevence a omezování rizik závažných havárií“, tj. specializovaného pracoviště schopného řešit úkoly klíčové z hlediska prevence závažných havárií na úrovni celorepublikové. Centrum bude zahrnovat laboratoř analýzy rizik a spolehlivosti lidského činitele a dále expertní pracoviště zaměřené na provádění činností souvisejících s provozem a postupným rozvojem integrovaného informačního a znalostního systému MAPIS a na školící a vzdělávací aktivity v oblasti PZH, prevence rizik a ochrany životního prostředí.

V roce 2012 budou v rámci projektu řešeny následující úkoly:

 • sběr dat z podnikové praxe,
 • vyhodnocování sebraných dat,
 • vývoj databází a znalostních bází integrovaného informačního a znalostního systému MAPIS,
 • vývoj oborového portálu PZH,
 • vývoj procesů pro podporu posuzování bezpečnostní dokumentace,
 • vývoj technické části integrovaného informačního a znalostního systému MAPIS.

4) Mezinárodní projekt THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector) – doba řešení od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013

Vedoucí projektu: Mgr. Alena Horáčková

Cílem projektu v rámci programu Leonardo da Vinci nazvaném THESEIS (Training on Health & Safety for workers in the Environmental Industrial Sector). Vedoucím projektu je firma SIGMA Consultants Ltd. z řecké Soluně a jedním z členů týmu je i Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Pro rok 2012 byla v projektu naplánována účast na prvním společném setkání řešitelů týmu, tzv. Kick-off meeting, na kterém byly stanoveny činnosti pro první rok období řešení projektu, a to:

 • spolupráce na tvorbě Příručky kvality (Quality Handbook),
 • spolupráce na Příručce pro komunikaci a diseminaci,
 • spolupráce na Newsletteru projektu THESEIS,
 • tvorba databáze kontaktů (e-mailing list),
 • sestavení dotazníků pro eko-průmysl pro šetření v oblasti vzdělávání a soustavy kvalifikací,
 • provedení dotazníkového šetření (2 oblasti),
 • zpracování národní zprávy,
 • zpracování celkové zprávy za 8 spolupracujících evropských zemí (VÚBP, v.v.i., je vedoucím pracovního balíčku č. 3 (WP 3),
 • uspořádání 2. pracovního setkání THESEIS v Praze (7. - 8. 6. 2012),
 • spolupráce na zpracovávání modelu vzdělávání,
 • spolupráce na obsahu a technickém zpracování obsahu vzdělávání,
 • účast na 3. pracovním setkání v Norimberku (říjen 2012).

5) Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů – doba řešení od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013, projekt je řešený ve spolupráci se společností EXACOM s.r.o.

Vedoucí projektu: PhDr. David Michalík, Ph.D.

Hlavním cílem je vytvoření specifického systému podpory kultury bezpečnosti SYPOKUB, který bude určen pro všechny organizace veřejného a soukromého sektoru. Tento systém bude mít podobu SW řešení s umístěním na webovém portále VÚBP, v.v.i.

V roce 2012 budou v rámci projektu řešeny následující úkoly:

 • shromáždění podkladů z dostupných informačních zdrojů, včetně rešeršní činnosti,
 • analýza a vyhodnocení relevantních dokumentů, zpráv, statistik, datových souborů z výzkumů a šetření v dané problematice,
 • vytvoření návrhů dotazníků, hodnotících listů k jednotlivým aspektům kultury bezpečnosti spolu s prvotním nastavením kritérií vyhodnocení,
 • vytvoření databáze možností kroků a doporučení pro podporu kultury bezpečnosti,
 • realizace pilotního ověření v již domluvené organizaci, včetně vyhodnocení získaných výsledků a podnětů ze strany zástupců dané organizace,
 • vytvoření základního konceptu jednotlivých funkcionalit nástroje.

6) Optimalizace inspekčních a kontrolních postupů u nebezpečných chemických instalací, včetně vývoje specifického kontrolního nástroje – doba řešení od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, projekt je řešený ve spolupráci s VŠB – TU Ostrava a TLP, spol. s r.o., Praha

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D.

Cílem projektu je vyřešení současné nepříliš dobré situace v inspekčně kontrolní činnosti instalací s chemickými látkami. Výsledkem projektu budou jednotlivé inspekční metodiky a nástroje (včetně software), které vytvoří svými specifickými vazbami jednotný optimalizovaný subsystém, jako zásadní nástroj prevence závažných havárií a bezpečnosti zaměstnanců. Cíle bude dosaženo po ověření přístupů a dílčích funkcí do pěti let od skončení projektu.

Vzorová citace

Program výzkumu a vývoje v roce 2012 : Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/program-vav-2012-vubp-vvi.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail