Jaké jsou základní bezpečnostní předpisy pro používání lahví s propan-butanem v domácnosti?

Zdroj: 

Na otázku odpovídají odborníci z Českého sdružení pro technická zařízení.

Jaké jsou základní bezpečnostní předpisy pro používání lahví s propan-butanem v domácnosti? Je povoleno použít propan-butanové lahve v panelovém domě? 

K první otázce sdělujeme následující:

Základní bezpečnostní předpisy jsou stanoveny v návodech k použití příslušného zařízení. V případě plynových spotřebičů a zařízení, u nichž je zdrojem plynu láhev s propan-butanem (nyní se již vžila zkratka LPG – zkapalněný uhlovodíkový (ropný) plyn), bývají podmínky pro jejich bezpečné po¬uží¬vání, včetně umísťování a manipulace s lahvemi s LPG, uvedeny v návodu ke spotřebiči nebo zařízení. Tyto návody vycházejí z předpisů platných v době jejich zpracování. Proto se mohou v jed¬not¬livostech poněkud lišit. Vždy však musí být dodrženy požadavky uvedené v obecně závazných předpisech, tj. zákonech, vyhláškách, nařízeních vlády, popř. dalších dokumentech uvedených ve Sbírce zákonů.

Těmito předpisy jsou zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který stanovuje fyzickým osobám obecně v § 17 povinnost dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Konkrétnější je pak vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), která stanoví v § 44, odst. 6 podmínky pro umísťování a ukládání lahví. Podle těchto podmínek se smí láhve s LPG umísťovat pouze na snadno přístupných a dostatečně větraných a proti nežádoucím vlivům chráně¬ných místech (nežádoucími vlivy je např. dlouhodobé působení slunečního záření, atmosférické srឬky atp.). Láhve nelze naopak ukládat:

 • v prostorách pod úrovní okolního terénu,
 • ve světlících,
 • v garážích,
 • v kotelnách,
 • v místnostech určených ke spaní,
 • ve společných prostorách bytových domů a ubytovacích zařízení.

Podle stávajících technických předpisů, kterými jsou ČSN 38 6462 „Zásobování plynem – LPG – Tlakové stanice, rozvod a použití“ a TPG 402 01 „Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Část III: Tlakové stanice lahví a sudů“ mohou být v obytné budově v jednom bytě nebo nebytovém prostoru umístěny nejvýše dvě jednoduché tlakové stanice. Každá z nich může mít k dispozici maximálně dvě lahve o hmotnosti nejvíce 15 kg (provozní, zásobní nebo prázdné). Přitom je nepodstatné, o jaký typ obytného domu se jedná.

V novějších návodech bývají zapracovány požadavky výše uvedených předpisů, stanovující násle¬dující zásady bezpečné manipulace a provozu lahví s LPG:

 • před výměnou lahve je nutné odstranit veškeré zdroje iniciace výbuchu nebo požáru,
 • při výměně lahve je nutné se vždy přesvědčit, zda není poškozeno těsnění – poškozené těsnění je nutno vyměnit,
 • po výměně lahve se provádí kontrola těsnosti spojů, se kterými se během výměny manipulovalo, pěnotvorným roztokem nebo detektorem; kontrola těsnosti otevřeným plamenem je zakázána,

Pokud se zjistí, že uniká plyn, nebo je-li podezření na jeho únik, musí se neprodleně:

 • vypínačem umístěným na bezpečném místě vypnout přívod elektrické energie do ohroženého prostoru (při vypínání elektrického proudu v místě s nebezpečnou koncentrací plynu hrozí nebezpečí iniciace výbuchu plynu zajiskřením ve vypínači),
 • odstranit další možné zdroje iniciace, jako jsou např. tepelné spotřebiče, otevřený oheň apod.,
 • uzavřít všechny uzavírací armatury před spotřebiči a nejbližší uzávěry před místem úniku a za ním,
 • v místě úniku zajistit účinné větrání a zabránit nebo omezit pronikání plynu do jiných prostorů,
 • vyvarovat se použití zařízení, která mohou iniciovat výbuch plynu (svítidla, telefony atp.),
 • v případě požáru se lahve pokud možno přemístí na volné, požárem neohrožené místo; v opačném případě je nutné evakuovat nejbližší okolí a informovat hasiče o přítomnosti lahví v prostorech zasažených nebo ohrožených požárem.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail