Vyhrazená plynová zařízení – dlouho očekávaná legislativa

Zdroj: 

Dalším prováděcím nařízením vlády k zákonu č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (dále zákon o VTZ), je nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, které vyšlo ve Sbírce zákonů s účinností od 1. července 2022. Článek je základním přehledem, co přinesla nová právní úprava, problematice se ještě budeme podrobněji věnovat v dalších článcích.

V nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, se vyhrazená plynová zařízení (pro výrobu úpravu plynů, skladování plynů, rozvod plynů atd.) zařazují do skupin od A po H a z pohledu nebezpečnosti do dvou tříd. Je zde podrobně stanoveno, na rozdíl od předchozí právní úpravy, jaká plynová zařízení nejsou VTZ. Dochází také k rozšíření pojmů, nově například zařízení pro vypouštění hasebních plynů nebo uvolnitelný objem.

Jsou zde podrobně popsány činnosti revizního a zkušebního technika. Požadavky na jejich odbornou způsobilost stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení. Nařízení vlády také stanovuje odbornou způsobilost fyzických osob k dalším činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

Montáž, opravy, revize, zkoušky vyhrazených technických zařízení a plnění nádob plyny jsou podle zákona o VTZ oprávněny vykonávat pouze odborně způsobilé právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zabezpečí výkon odborně způsobilou fyzickou osobou (viz § 11 zákona o VTZ) pro danou činnost. Pověřená organizace (Technická inspekce ČR) rozhodne o tom, že žadateli - právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě vydá oprávnění, jehož platnost je 10 let. Vede evidenci těchto osob a stejně tak i evidenci revizních techniků.

Montáže a opravy

Osobou odborně způsobilou k samostatnému provádění montáží a oprav vyhrazených plynových zařízení je fyzická osoba splňující odbornou praxi a vzdělání podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k montáži a opravám a absolvovala zaškolení v rozsahu stanoveném právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP s ohledem na charakter práce.

Obsluha a kontroly

Osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na VTZ podle zákona o VTZ se pro kontroly vyhrazených plynových zařízení a pro jejich obsluhu nevyžaduje. Provozovatel vyhrazeného plynového zařízení před určením osoby k obsluze a kontrolám zajistí její seznámení včetně ověření znalostí právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP souvisejících s vyhrazeným plynovým zařízením.

Jde-li o provádění kontroly nikoli pro vlastní potřebu provozovatele vyhrazeného plynového zařízení, považuje se za odborně způsobilou osobu

a) revizní technik,

b) zkušební technik, nebo

c) osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních.

Odborně způsobilá osoba k obsluze vyhrazeného plynového zařízení absolvuje pravidelné ověření znalostí v rozsahu vykonávaných činností při obsluze. Toto ověřování znalostí provádí revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních pro danou skupinu a podskupinu vyhrazených plynových zařízení podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Ověřování znalostí obsluhy se provádí u vyhrazených plynových zařízení I. třídy nejméně jedenkrát za 3 roky, u vyhrazených plynových zařízení II. třídy nejméně jedenkrát za 5 let. O výsledku musí být učiněn písemný záznam. Výjimky, kdy se ověřování znalostí nepožaduje, jsou uvedeny v § 12. odst. 8 NV.

Požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení

Provozovatel mimo jiné při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením znalostí. Do jednoho měsíce od uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu zajistí vypracování místního provozního řádu v souladu s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, zpracovaného pro konkrétní místní podmínky (místní provozní řád se nemusí vypracovat pro odběrná plynová zařízení pro rozvod plynu ke spotřebičům o jednotlivém tepelném výkonu nižším než 50 kW). Vede o provozu vyhrazeného plynového zařízení provozní deník, který uchovává nejméně po dobu 10 let od provedení posledního záznamu. Stejně dlouho uchovává také doklady o provedené kontrole vyhrazeného plynového zařízení, o pravidelném servisu, údržbě a provedené provozní revizi.

Zkoušky

Zkoušku vyhrazeného plynového zařízení zajistí právnická nebo podnikající fyzická osoba, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení. Určí fyzickou osobu, která zkoušku řídí a odpovídá za vypracování písemné zprávy o průběhu a výsledku zkoušky. Dále písemně oznámí pověřené organizaci (Technická inspekce České republiky) alespoň 15 dnů předem místo a čas provádění zkoušky vyhrazených plynových zařízení I. třídy podle tohoto nařízení. Zařízení I. třídy může montážní organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení potvrzené pověřenou organizací, která následně vydá odborné stanovisko.

Před zahájením zkoušky revizní nebo zkušební technik vypracuje písemný technologický postup zkoušky.

Požadavky na provoz zařízení - kontrola a provozní revize

Způsobilost provozovaného vyhrazeného plynového zařízení k dalšímu bezpečnému provozu se ověřuje a prokazuje kontrolou a provozní revizí, které jsou vykonávány v rozsahu stanoveném tímto NV (§ 20, 21).

Kontrola vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně jedenkrát ročně. Kontrolu vyhrazeného plynového zařízení provádí osoba odborně způsobilá podle § 12 odst. 2 nebo 3 (to znamená provozovatelem určená osoba k obsluze a kontrolám; revizní technik; zkušební technik nebo osoba s platným osvědčením k montáži a opravám vyhrazeného plynového zařízení s příslušným rozsahem k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních).

Za splnění požadavků na kontrolu zařízení se považuje i pravidelný servis.

Po provedené kontrole vypracuje oprávněná osoba bez zbytečného odkladu záznam o kontrole s údaji uvedenými v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Kontrola musí být provedena do konce kalendářního měsíce, ve které uplyne její lhůta, pokud není v právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP stanoveno jinak. Kontroly se lhůtou 3 měsíce nebo kratší musí být provedeny nejpozději v poslední den lhůty. Pokud byly zjištěny při kontrole závažné nedostatky ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz, musí být odstraněny bez zbytečného odkladu po vyhotovení záznamu o kontrole.

Provozní revize vyhrazeného plynového zařízení se provádí nejméně jedenkrát za 3 roky. Pro plynárenská zařízení držitelů licence na přepravu plynu nebo distribuci plynu podle jiného právního předpisu platí až na výjimky vyjmenované v § 21 odst. 2 zákona o VTZ lhůty uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

Provozní revize se provádí zejména po skončení zkušebního provozu, po zásazích do vyhrazeného plynového zařízení nebo změně jeho instalačních podmínek, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení vyhrazeného plynového zařízení z provozu, zejména z důvodu požáru, výbuchu, havárie nebo po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců.

Provádí se na základě písemného technologického postupu (viz § 20 odst. 2 NV) zpracovaného revizním technikem, který bude revizi provádět. Pokud je technologický postup zpracován jinou osobou, ověří jej revizní technik provádějící revizi a opatří svým podpisem.

Po provedené provozní revizi vypracuje revizní technik revizní zprávu s údaji uvedenými v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Provozovatel vypracuje harmonogram revizí a kontrol na období 6 let u všech provozovaných vyhrazených plynových zařízení, včetně uvedení konkrétních termínů provedení revizí a kontrol. Při zpracování harmonogramu se vychází z požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Průběžně harmonogram vyhodnocuje a aktualizuje.

Povinnost provádění kontrol a provozních revizí se nevztahuje na vyhrazené plynové zařízení, které je v užívání uživatelů bytů a vlastníků bytů a rodinných domů.

Přehled příloh k nařízení vlády č. 191/2022 Sb.

  • Příloha č. 1 – Přepočet jiných hořlavých plynů na uvolnitelný objem plynu
  • Příloha č. 2 – Nejkratší doba odborné praxe požadovaná pro získání odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených plynových zařízeních ve vztahu k dosaženému minimálnímu stupni odborného vzdělání
  • Příloha č. 3 – Rozlišovací znaky rozsahů oprávnění a osvědčení k montáži, opravám, revizím a zkouškám podle zákona
  • Příloha č. 4 – Lhůty pro provádění provozních revizí a kontrol plynárenských zařízení
  • Příloha č. 5 – Obsah zprávy o revizi vyhrazeného plynového zařízení
  • Příloha č. 6 – Záznam o kontrole vyhrazeného plynového zařízení

Z § 22 zákona o VTZ vyplývá, že provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail