Jaká dokumentace musí být vedená v podniku z oblasti BOZP?

Podrobný přehled dokumentace požadované právními předpisy, ktará musí být vedená v organizaci v oblasti BOZP

Právní předpisy, které podnikateli danou povinnost ukládají

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, (dále ZP)
 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

V dalších bodech je uveden podrobněji rozepsaný přehled dokumentů, které by měly být součástí "Dokumentace k zajištění BOZP", vedené v organizaci. 

Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu, na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání. Tuto analýzu by si měl každý podnikatel udělat už při plánování jeho "businessu". Z hlediska legislativních požadavků z oblasti BOZP a PO, je výhodné v těchto případech využít už od začátku odborných služeb techniků bezpečnosti práce nebo odborných poradenských firem specializujících se na tuto oblast. Podnikatel si tak může ušetřit starosti později v průběhu jeho podnikání v případě návštěvy kontrolních orgánů z oblasti, např. Inspekce práce, ochrany veřejného zdraví atd.

1. Dokumentace v oblasti organizace a řízení:

 • Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument (ZP § 103)

  • Podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP
  • Podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy
  • Záznamy bezpečnostních prověrek
 • Pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností
 • Kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci
 • Předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost:

  • Dohody o spolupráci na společných pracovištích
  • Dohody o provozních pronájmech prostorů
 • Havarijní plány
 • Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP (Kniha BOZP) (ZP § 102)
 • Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska:

  • orgánů Inspekce práce (Oblastní inspektorát práce, Státní úřad inspekce práce)
  • orgánů veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví)
  • kontrolních orgánů Požární ochrany a správních úřadů týkající se PO při provozovaných činnostech.


2. Dokumentace pro pracovně - právní oblast a pracovní podmínky

 • Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců

  • Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci (ZP §103)
  • Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek (ZP  § 10 z. č. 309/2006 Sb.)

 • Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (ZP § 101)
 • Dokumentace o školení zaměstnanců (ZP §103,  odst. 3)

  • Tématický plán a časový rozvrh vstupní školení zaměstnanců v oblasti BOZP
  • Záznam o provedeném vstupním školení zaměstnanců v oblasti BOZP
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci)
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (vedoucí zaměstnanci)
  • Tématický plán a časový rozvrh opakovaného školení zaměstnanců v oblasti BOZP (zaměstnanci)
  • Záznam o provedeném opakovaném školení v oblasti BOZP (zaměstnanci)
  • "Osvědčení" pro nekvalifikované zaměstnace

 • Dokumentace k prevenci rizik v podniku (ZP § 102)

  • Záznamy o analýze a vyhodnocování pracovních rizik a přijatých opatření (průběžné informace)
  • Doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních

 • Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37) 

  • Návrh na kategorizaci prací  (2. - 4 kategorie)
  • Doklady o rizikových pracovištích

 • Doklady o přidělování OOPP

  • Seznam osobních ochranných pracovních prostředků
  • Rozbor rizik pro poskytování OOPP podle profesí a činností (ZP § 102; NV č.495/2001 Sb.; NV č. 21/2003 Sb.) a nároky zaměstnanců na OOPP podle profesí (ZP § 104; NV 495/2001Sb.)
  • Směrnice o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

 • Pracovní úrazy

  • Záznam o úrazu (NV 494/2001 Sb.)
  • Kniha evidovaných úrazů (ZP § 105)
  • Kniha úrazů (ZP  § 105)
  • Postup při vzniku PÚ (jednací řád komise pro odškodnění pracovníků) - organizační předpis (ZP  § 105)

 • Dokumentace k nemocím z povolání
 • Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček (odkazy na oborový portál BOZPinfo.cz)

  • Traumatologický plán (ZP § 102 odst.6) Více ...  
  • Vybavení lékárniček první pomoci na pracovištích a ve služebních vozidlech aj.


3. Provozní dokumentace (§ 4 z. č. 309/2006 Sb.)

 • Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením

  • Návody k použití/obsluze stroje/zařízení
  • Technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí
  • Návod pro výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu
  • Pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení
  • Harmonogramy výchozích a následných pravidelných kontrol a revizí u zařízení
  • Plán údržby, doklady o provádění údržby

 • Provozní dokumentace, provozní deníky, záznamy
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu
 • Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí
 • Jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení
 • Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků
 • Dokumentace nářadí, strojů a technických zařízení.

Poznámka: Provozní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících průvodní dokumentaci, záznam o poslední nebo mimořádné revizi nebo kontrole, stanoví-li tak zvláštní právní předpis, nebo pokud takový právní předpis není vydán, stanoví-li tak průvodní dokumentace nebo zaměstnavatel. Průvodní dokumentace je soubor dokumentů obsahujících návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.


4. Dokumentace z oblasti pracovního prostředí

 • Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí
 • Provozní řád, prozní předpisy (ZP § 103 ; § 349), např.:

  • sklad - místní předpis (ČSN 26 9030)
  • plynová kotelna do 50 kW - Místní provozní řád (ČSN 38 6405)
  • motorové vozíky - dopravně provozní řád. (ČSN 26 8811) atd.

 • Projektová dokumentace staveb
 • Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů


5. Dokumentace bezpečnosti pracovních činností

 • Technologická dokumentace
 • Pracovní postupy
 • Dokumentace při stavebních pracích

6. Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami

 • Bezpečnostní listy, dokumentace vyplývající z právních předpisů z oblasti ochrany zdraví zaměstnanců, obyvatelstva, životního prostředí aj.

7. Dokumentace k zajištění požární ochrany

 

Chcete vědět víc?

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail