Jak se chovat při ozbrojeném útoku

Zdroj: 

Několik zásad, jak se zachovat v případě teroristického útoku nebo útoku „šíleného“ střelce a jak se chovat jako rukojmí při přepadení.

Nedávný ozbrojený útok v ostravské nemocnici přinesl mnohé otázky, na které se v současné době hledají odpovědi. Bohužel útočník nepřežil, a proto na některé z nich nebude snadné je nalézt. Jednou z nich je, jak na takovou situaci připravit své zaměstnance a nejen je, neboť zaměstnavatel je povinen zajistit BOZP i ve vztahu k dalším osobám, které se s jeho souhlasem pohybují na jeho pracovištích. Jejich ochrana v krizových situacích je nedílnou součástí zajišťování BOZP.

Ozbrojený útok v ostravské nemocnici potvrdil, že ochrana tzv. měkkých cílů je velmi problematickou záležitostí a že výkon některých zaměstnání je spojen s rizikem ozbrojeného útoku jak na zaměstnance, tak i na další osoby – pacienty, zákazníky, klienty, návštěvníky atd. Je zřejmé, že v rámci vyhodnocení rizik při práci by měla být věnována pozornost i této problematice, včetně přijetí potřebných opatření, a to nejen technických či organizačních, ale též výchovných. Následně s nimi musí být zaměstnanci seznámeni.

Jak se zachovat v případě teroristického útoku nebo útoku „šíleného“ střelce

Útok v ostravské nemocnici byl překvapivý a krátký. To významným způsobem limitovalo obrannou reakci přímo ohrožených osob na něj. Tak tomu však nemusí být vždy. Proto v případech, kdy může dojít k obdobnému útoku, je vhodné, když je zaměstnavatel na takovou situaci do jisté míry připraven. To zahrnuje i přípravu, seznámení zaměstnanců s opatřeními pro takovou situaci a alespoň teoretické seznámení s tím, jak se mají chovat.

V případě teroristického útoku je vhodné dodržet tyto zásady:

 • neztrácet hlavu,
 • udržovat naději na záchranu,
 • uplatnit základní instinkty k přežití,
 • utéct, je-li to možné,
 • nebýt zvědavý, nebezpečí nepozorovat,
 • bránit se jen tehdy, není-li jiná možnost,
 • vyhýbat se očnímu kontaktu s potenciálním útočníkem.

Jak se chovat jako rukojmí při přepadení

Při přepadení některých pracovišť, například bank, pošt, benzinových čerpacích stanic, může dojít k držení zaměstnanců, případně i dalších na místě se vyskytujících osob, za rukojmí. Rukojmí by v zájmu minimalizace nebezpečí jejich zranění, případně usmrcení, měli dbát těchto několika základních zásad:

 • smířit se se svou situací,
 • zachovat klid,
 • zachovat ostražitost,
 • jednat lidsky,
 • mít víru.

V praxi tyto zásady znamenají:

 • zachovávat klid, akce trvá v průměru čtyři a půl až pět hodin a v 95 % případů končí záchranou,
 • počítat s tím, že může dojít k svázání, vsunutí roubíku nebo přelepení úst, případně zavázání očí,
 • plnit příkazy pachatelů (prvních třicet minut je krizových),
 • informovat útočníky o svých zdravotních problémech,
 • udržovat ostražitost, ale nenechat se přistihnout při pozorování,
 • snažit se zdržovat se co nejdále od oken, dveří a od pachatelů,
 • vyvarovat se unáhlených pohybů,
 • komunikovat normálně, neprojevovat hněv, pohrdání, tzv. hrdinství,
 • nesnažit se uniknout nebo zmateně utíkat,
 • nekoordinovaně nebo na vlastní pěst nepoužít násilí, případně zbraň,
 • pokud možno sednout si na zem,
 • při výstřelu si lehnout břichem k zemi, popřípadě dát ruce za hlavu,
 • neargumentovat (například potřebou jíst, pít, dojít si na toaletu, spěchem),
 • neodmítat službu nebo úslužnost (jídlo, pití, televizi, četbu apod.),
 • nebát se o nezájem z venku,
 • strpět těžkosti jako rukojmí (většinou se zachází slušně) a také při osvobozování,
 • počítat s tím, že po vysvobození může být jednáno s rukojmími jako s pachatelem.

Oproti teroristickému útoku je jen jedna zásadní změna, a to, nesnažit se uniknout nebo zmateně utíkat. V návaznosti na ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce by zaměstnavatel měl do tzv. školení BOZP zahrnout i informace týkající se ochrany zaměstnanců v krizových situacích pramenících ze situací, které ne přímo souvisejí s provozovanou činnosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail