Jak často musí dojít k revizím plynových a elektrických zařízení?

Na dotaz odpověděla Ivana Blažková z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Byla jsem pověřena BOZP na naší základní škole. Kde bych mohla najít předpis, který říká, za jakou dobu musí dojít k revizím? Mám na mysli plyn, elektroinstalace, spotřebiče... prostě všechny položky, které podléhají revizím.

Plyn: dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení je každá organizace provozující vyhrazená plynová zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. povinna provádět pravidelné kontroly a revize těchto zařízení. Provozní revize se provádí 1 x za 3 roky. Kontrola se provádí 1 x ročně. Odběrným plynovým zařízením je veškeré zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu, včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení (plynoměr).

Revize elektrických zařízení:

Předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce,
  • Zákon č. 309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Zákon č. 458/2000 Sb. - zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • Vyhláška č. 48/1982 Sb. kterou se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
  • Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Elektroinstalace: Postupy revizí jsou obsaženy v ČSN 33 2000-6-61 Elektrické instalace budov - Část 6 -61:Revize-Výchozí revize. Termíny a ostatní podmínky revizí jsou uvedeny v ČSN 33 1500.

Elektrické spotřebiče: Termíny a postupy revizí jsou obsaženy v ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.

Elektrické nářadí: Termíny a postupy revizí jsou obsaženy v ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání.

Termíny elektrorevizí jsou uvedeny v jmenovaných normách a vycházejí z četnosti používání a prostředí, ve kterém je elektrické zařízení používáno – umístěno.

Autor článku: 

Komentáře

doplnění příspěvku.

03.06.2007 - 07:25 Václav Syrový
Vážená kolegyně. Dovolil bych si připomenout, že určitě nemáte ve škole pouze plynová a elektrická zařízení, ale revize, kontroly a prohlídky je třeba provádět také na tlakových nádobách a to na vyhrazených, ale i na nevyhrazených bojlery), na výtazích,na tělocvičném nářadí, na ručních hasicích přístrojích, hadrantech,kotlích i kotelnách, dětských zařízeních, hřištích a jejich zařízeních a dalších ale také na budově vlastní, přístupových cestách, střešní konstrukci, komínech a dalších a dalších provozních, technických, stavebních, hygienických, sociálních, stravovacích a dalších zařízeních zařízeních. Václav Syrový, poradce BOZP. Stříbrná 775, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. tel/fax/zázn:566 55 28 98; 724 170 164.

revize plynových zařízení

28.06.2007 - 15:12 Semrád Pavel
Odpověď na dotaz není relevantní.Vyhl.85/1978 Sb. ve svém odst.3) §1 říká : Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Na tato zařízení tedy nelze klást povinnost 3 letých provozních revizí. Zde je nutno vycházet z dikce zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) kde je definována povinnost oprávněného zákazníka udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit. V případě stanovení lhůt revizí je nutno rozdělit plynová zařízení (tento pojem používá obecně Vyhl. 85/1978 Sb., na plynárenská a plynová zařízení podle Zák. 458/200 Sb. včetně pojmu Odběrná plynová zařízení (OPZ) ve smyslu uvedeného zákona. U plynárenských zařízení jsou lhůty provozních revizí prováděny podle TPG 905 01, u některých zařízení ,za stanovených podmínek ve lhůtách delších než 3 roky. Lhůty kontrol a provozních revizí jsou stanoveny v ČSN 38 6405,  Vyhl. 85/1978 Sb. ukládá organizaci povinnost zpracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období. 

Re: revize plynových zařízení

28.03.2008 - 00:40 Roman Masaryk
Odpovědi paní Blažkové na téma vyhrazených technických zařízení obvykle nejsou relevantní, nikoli jen v tomto případě. Nyní ji nenapadám bezdůvodně, např. na téma elektrických spotřebičů máme spor prakticky vždy, když zveřejní na toto téma jakýkoli svůj článek.

Revize plynových zařízení v bytech - sepsání protokolu do

14.10.2008 - 08:44 Mazíková
1) Zajímalo by mně, v případě provedené revize plynových zařízení v osobním užívání bytů, DO KDY musí revizor zpracovat a doručit protokol / zprávu o výsledku provedené revize. 2) V případě nálezu a stanovení termínu odstranění závady, zda musí znovu provést kontrolu odstranění revizor, nebo stačí až při následné revizi. 3) Kdo může provádět instalaci plynový zařízení v osobním užívání bytů. Díky moc. Mazíková

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail