Jaderná elektrárna Dukovany - bezpečný podnik

Český úřad bezpečnosti práce udělil na podzim r. 1999 Jaderné elektrárně Dukovany jako prvnímu energetickému podniku titul "Bezpečný podnik".

Elektrárna se k programu "Bezpečný podnik" přihlásila na jaře loňského roku. Ocenění získala po absolvování vlastního a vnějšího auditu. Hlavním záměrem elektrárny bylo ověření schopnosti naplnit požadavky programu "Bezpečný podnik" v reálných podmínkách zavedeného systému řízení bezpečnosti práce v podniku. Na audity jsme se nepřipravovali nijak zvlášť předem, na provádění různých kontrol, třeba i ze zahraničních instituci jsme totiž zvyklí. Potvrdilo se, že systém řízení v této oblasti je v naší elektrárně na velmi dobré úrovni a že cesta, kterou jsme se vydali, je správná a úspěšná. Čas a peníze vložené do zdánlivě nekonečné soustavné práce při prosazování kultury bezpečnosti jsou využity, jak jsme si předsevzali a jak se to od nás očekává.
Za oceněním "Bezpečný podnik" je skryto velké úsilí našeho bezpečnostního managementu, našich specialistů, ale i veškerého personálu elektrárny. Jsou za ním tisíce hodin práce při tvorbě a uplatňování jednotlivých prvků bezpečnosti - ve výchově personálu, v kontrolním systému, v každodenní péči o technologické zařízení, v pečlivém šetření všech drobných událostí, ve zdravotní péči a podobně.
Nechali jsme si od odborníků prověřit to, co u nás již máme zavedeno, co jsme vytvářeli několik let. Řada ukazatelů již dříve nasvědčovala tomu, že cesta, kterou jsme se vydali, je správná a úspěšná. Máme ověřeno, že náš systém bezpečnosti práce je skutečně funkční.
Elementárním prvkem funkčního systému řízeni bezpečnosti musí být stanovení jasných cílů, závazků a priorit, tedy stanoveni bezpečnostní politiky.


Politika bezpečnosti ČEZ a.s.:

Bezpečné technologie a odpovídající kultura bezpečnosti dávají předpoklady pro bezpečný, spolehlivý a hospodárný provoz a minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Pečujeme tak o bezpečnost našich zaměstnanců, dodavatelů, ale rovněž i o bezpečnost veřejnosti. V procesu řízení rizik vycházíme z dlouholeté praxe při vytváření bezpečného prostředí.

 

 

Odpovědný přístup k bezpečnosti dokládá společnost následujícími závazky:

  1. Bezpečnost patří k našim základním prioritám a je integrální součástí řízení společnosti.
  2. Respektování právních předpisů.
  3. Základem bezpečnosti je předcházeni bezpečnostním rizikům, založené na vytváření systémových podmínek pro  bezpečný a spolehlivý provoz všech zařízení.
  4. V přípravě technických opatření ke zvýšení bezpečnosti se zaměřujeme na nejlepší ekonomicky přijateíné a mezinárodně uznávané technologie.
  5. Nedínou součásti naplňováni politiky bezpečnosti je využívání systému jakosti.
  6. Při řízení bezpečnosti uplatňujeme odstupňovaný přístup k probematice bezpečnosti od oblasti regulované právními předpisy až k dílčím mezinárodně uznávaným doporučením.
  7. Systematickým vzdělávání jak stávajících, tak i nově přijímaných zaměstnanců zvyšujeme jejich kvalifikaci a uvědomění si důležitosti kultury bezpečnosti.
  8. Při výběru dodavatelů a obchodních partnerů prověřujeme jejich odpovědnost k bezpečnosti a jakosti dodávek a služeb.
  9. Pro naplňování politiky bezpečnosti využíváme provozních zkušeností, stanovujeme konkrétní cíle, požadované hodnoty a bezpečnostní programy, včetně zdrojů pro jejich realizaci.
  10. Plnění politiky bezpečnosti pravidelně hodnotíme a výsledky těchto hodnocení využíváme k její aktualizaci a k hledání možností dalšího zlepšování. Výsledky hodnocení rovněž využíváme v podnikatelských činnostech a k informování orgánů státní správy, územních orgánů i veřejnosti.

Tuto politiku je pak nutné implementovat do jednotlivých kroků, do všech složek bezpečnosti a jednání manažerů. Pochopitelně k přijetí politiky bezpečnosti a tedy zlepšení její úrovně je nutné zvolit vhodné, měřitelné ukazatele. Řídit bezpečnost znamená znát současný stav, určit cíl, zvolit prostředky a postupy, kterými cíl dosáhneme, a kontrolovat, zda se neodchylujeme od vytčené cesty. Řídit bezpečnost je trvalý proces, je neustále potřeba reagovat na nové poznatky, požadavky a trendy a pravidelně aktualizovat požadovaný stav bezpečnosti. Tímto způsobem je zaručena kontinuita a trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti. Úroveň všech oblastí bezpečnosti je závislá nejenom na nakládání s položkami důležitými pro bezpečnost, ale i na kvalitě chování lidí, jejich přístupu k vykonávané práci a uvědomování si a dodržování bezpečnostních psaných i nepsaných pravidel a upřednostňování bezpečnosti před ostatními požadavky. Závisí tedy na kultuře bezpečnosti.

A tím se dostáváme druhému, mnohdy složitějšímu prvku funkčního systému řízení bezpečnosti, a to ke změně postojů a chováni zaměstnanců, tedy ke změně kultury bezpečnosti a tim i ke změně firemní kultury.
Bezpečnostní management by měl rozvíjet mechanismy, ovlivňující chování zaměstnanců, a ti by měli pochopit, že ztotožněním se s těmito programy zahájí proces budoucího zlepšováni. K tomuto účelu máme u nás, mimo jiné, vypracován kodex vedoucího zaměstnance ČEZ-EDU. V prvním bodě se říká:

Vedoucí zaměstnanec prosazuje takové chování zaměstnanců,které je v souladu se "Zásadami očekávaného chování zaměstnance ČEZ EDU" a je v souladu se záměry firmy. Nejvyšší prioritu přikládá dodržování bezpečnosti.

 

Rozhodujícím faktorem je však přijmutí odpovědnosti každého zaměstnance za svoji bezpečnost, ale i za bezpečnost svých spolupracovníků a ostatních osob, které se v procesu vyskytuji.
V takto širokém pojetí řízení bezpečnosti nesmíme zapomenout na bezpečnost práce u velkého počtu dodavatelských firem, které v jaderné elektrárně pracuji. Prosazujeme a vyžadujeme, aby úroveň řízení bezpečnosti u těchto firem byla na vysoké úrovni, a i to bylo předmětem posouzení auditů k programu "Bezpečný podnik".

Co říci na závěr? Nebát se netradičních přístupů, nesmiřovat se s konstatováním, že naše konání přináší potenciální nebezpečí a že vznik mnoha úrazů je nevyhnutelný. My jsme si stanovili, že chceme pracovat bez úrazů. Letos se nám to zatím daň.

ZDROJ:
Jaderná elektrárna Dukovany - bezpečný podnik. (Ing. Pavel Nechvátal, vedoucí útvaru BOZP ČEZ-EDU.) Bezpečnost a hygiena práce č. 5-6 (2000) s. 45-46.

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail