Integrované systémy řízení – cesta do EU

Systém řízení jakosti, systém řízení ochrany životního prostředí a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001) mohou společně vytvořit integrovaný systém řízení, který se stane funkčním nástrojem k řízení a předcházení všech rizik v činnostech firmy.

integrace

Systém řízení jakosti (Quality Management System - QMS) je pojem, který se u nás začal v masovém měřítku objevovat počátkem 90. let v souvislosti s expanzí certifikace podle ISO 9001. Stručně řečeno jedná se zmapování firemních procesů a jejich systémové řízení s ohledem na splnění požadavků zákazníka a požadavků na produkt a řízení rizik vůči jakosti produktu a procesů.

Tehdy byla certifikace známkou určité vyspělosti a důvěryhodnosti firmy, zejména vůči zahraničním investorům. Postupně se certifikát podle normy ISO 9001 stal významnou konkurenční výhodou a firma certifikovaná měla navrch ve výběrových řízeních a to i ve vztahu ke státním zakázkám.

Ke konci 90. let nebyla certifikace již jen výhodou, ale postupně se stávala nutností. Firmy bez certifikovaného systému řízení jakosti měly stále slabší pozici nejen v podnikatelském domácím i zahraničním sektoru, ale i při státních zakázkách. Například v automobilovém průmyslu je již prakticky nemožné uspět bez certifikovaného systému řízení jakosti.

V současné době, kdy se připravujeme na vstup do EU se stal systém řízení jakosti naprostou nezbytností v konkurenčnim prostředí a pohled na firmy certifikované se zásadně změnil. Tak, jak byla dříve certifikovaná firma považována za lepší, dnes je považována za běžnou a naopak bez certifikátu není firma hodná zřetele.

Systém řízení ochrany životního prostředí (Environmental Management System - EMS) je další část systému řízení firmy, tentokrát však s ohledem na řízení vztahu k životnímu prostředí. Jedná se o normu ISO14001 - Konkrétně se norma ISO 14000 zabývá tim, co organizace dělá pro to, aby minimalizovala ekologické dopady svých podnikatelských činností.

Normy ISO 9000 i ISO 14000 se zabývají procesy ve firmě a jak jsou realizovány. Zatímco norma ISO 9000 dokumentuje, jak firma zajišťuje, aby výrobek splňoval požadavky zákazníka, norma ISO 14000 dokumentuje, jak se firma vyrovnává s ekologickými aspekty týkajícími se jejich činností, výrobků nebo služeb.

Jádrem normy ISO 14001 jsou ekologické aspekty organizace a stanoveni jejich dopadu na životní prostředí. Jednoduše vyjádřeno - jedná se o rizika firmy vůči životnímu prostředí. Jsou to prvky činností, výrobků nebo služeb organizace, které integrují se životním prostředím, a zahrnují zejména možná rizika vůči ovzduší, půdě, vodě a nakládání s odpady.

Systém EMS organizace by měl stanovit cíle pro své významné aspekty a určit, jak zajisti splnění místních zákonů a předpisů. Rovněž by měl obsahovat závazek neustálého zlepšováni - na základě měřitelných výsledku splněni současných 14 cílů - a stále vytvářet nové cíle a úkoly.

Výhody vnímané v důsledku implementace systému ekologického řízení na základě normy ISO 14000 jsou mimo jiné:

 • minimalizace obchodních bariér a souvisejících komplikací
 • zvýšení konkurenceschopnosti firmy
 • podpora globálního zaměření na ekologické řízení
 • snížení nákladů odpadního hospodářství
 • snížení spotřeby energie a materiálu
 • snížení distribučních nákladů
 • zlepšení obrazu firmy u regulátorů, zákazníků a veřejnosti
 • vytvoření rámce pro trvalé zlepšováni vašich ekologických výsledků a
 • jednotný systém a proces řízení.

Tak jako u certifikace systémů řízení jakosti, je i zde podobny historický vývoj v potřebě, vyžadování a vnímání certifikace. V současné době je situace taková, že certifikace EMS je konkurenční výhodou na domácím podnikatelském trhu, konkurenční výhodou a v některých případech nezbytností při státních zakázkách a konkurenční výhodou a v některých případech nezbytností na mezinárodnim poli. Nezbytná certifikace EMS je dnes např. ve vztahu ke Skandinávským firmám, dále pak v automobilovém průmyslu, atd.

Firmy DaimlerChrysler, Ford Motor Company a General Motors stanovily požadavek, že jejich dodavatelé musí získat certifikaci podle normy ISO 14001. Všechny tři organizace uvedly, že nesplnění terminů, které stanovily, může ovlivnit jejich budoucí rozhodování o dodávkách.

Společnost Ford Motor Company požadovala, aby všichni globální výrobní i nevýrobní dodavatelé prvního stupně (Tier One), kteří maji vlastní výrobu, získali nejméně pro jednu výrobní lokalitu do 31. prosince 2001 certifikaci podle ISO 14001. Kromě toho bude Ford požadovat, aby do 1. července 2003 získaly certifikaci podle ISO 14001 všechny vyrobní lokality. Ford bude akceptovat jako náhradu za ISO 14001 registraci v EMAS, avšak OEM jsou vyzýváni k získání certifikace jak podle ISO 14001, tak podle EMAS. Dále s platností od 1. února 2002 je pro získání certifikace Ford Q1 podmínkou registrace v ISO 14001. Společnost Ford Motor Company byla pro své dodavatele vzorem v tom, že jako první výrobce automobilů získala pro všechny své výrobní závody na celém světě certifikaci podle ISO 14001.

Společnost General Motors požaduje, aby všichni přímí globální dodavatelé prvního stupně (Tier One) implementovali do konce roku 2002 ve všech výrobních závodech, které dodávají výrobky GM, systém EMS. GM rovněž požaduje, aby dodavatelé předložili doklady třetí osoby, že maji systém v souladu s certifikaci či prohlášením ISO 14001 nebo EMAS.

 

Dodavatelé, kteří zvolí proces vlastního prohlášení, by měli být schopni na požádáni prokázat, že normu splňují. V roce 1999 zahájila společnost General Motors certifikace všech svých výrobních provozů a tento proces ukončila v prosinci 2001.

Společnost DaimlerChrysler oznámila, že s účinnosti od 1. ledna 2003 bude vyžadovat od všech severoamerických výrobních a nevýrobních dodavatelů prvního stupně (Tier One), aby měli pro svůj systém ekologického řízeni registraci třetí osoby podle normy ISO 14001. Společnost DaimlerChrysler akceptuje namísto normy ISO 14001 registraci podle normy EMAS. Společnost DaimlerChrysler je ochotna připustit v jednotlivých případech výjimky, avšak dodavatel musí splnit určený seznam kritérii. Jedním z nich je konkrétní demonstrace, že výrobek nebo služba firmy nemá žádný dopad na životní prostředí. Dosud společnost DaimlerChrysler získala certifikaci podle ISO 14001 pro více než 40 závodů.

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Occupational Health and Safety Management System - OHSMS) je nejmladší v řadě normovaných systémů řízení. Pro uplatnění systému řízení OHSMS je k dispozici širší škála standardů, směrnic, programů a podpůrných materiálů než v jakosti a v životním prostředí (např. Britský standard BS 8800, Bavorský OHRIS, Český Bezpečný podnik, atd.). Většinou se požadavky odvíjejí od místně příslušné legislativy a i když jsou většinou postaveny stejném základu a principu, nebyla zatím vydána ISO norma. V době, kdy systémy řízení jsou čim dál víc integrovány, nebyl na trhu jednotící materiál v oblasti bezpečnosti. Proto se v 90-tých letech mezinárodní organizace působící v oblasti systémových certifikaci dohodly a postupně byl navržena a v roce 1999 vydána směrnice OHSAS 18001. Podíl na vývoji a uplatňování této směrnice mají:

 • National Standards Authority of lreland
 • Standards Australia
 • South African Bureau of Standards
 • British Standards Institution
 • Bureau Veritas Quality International
 • Det Norske Veritas
 • Lloyds Register Quality Assurance
 • National Quality Assurance
 • SFS Certification
 • SGS Yarsley International Certification Services
 • Asociación Espanola de Normalización y Certificación
 • International Safety Management Organisation Ltd
 • Standards and Industry Research Institute of Malaysia-Quality Assurance Services
 • International Certification Services

Podkladem pro její zpracováni byly zejména následující dokumenty:

 • BS 8800:1996 Guicle to occupational health and safety management systems
 • Technical Report NPR 5001: 1997 Guide to an occupational health and safety management system
 • SGS 8 ISMOL ISA 2000:1997 Recluirements for Safety and Health Management Systems
 • BVQI SafetyCert: Occupational Safety and Health Management Standard
 • DNV Standard for Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OHSMS):1997
 • Draft NSAl SR 320 Recommendation for an Occupational Health and Safety (OH and S) Management System
 • Draft AS/NZ 4801 Occupational health and safety management systems — Specification with guidance for use
 • Draft BS I PAS 088 Occupational health and safety management systems
 • UNE 81 900 series of pre-standards on the Prevention of occupational risks
 • Draft LRQA SMS 8800 Health & safety management systems assessment criteria

OHSAS 18001 je směrnicí, která je kompatibilní se základními prvky legislativy většiny evropských zemí a s výše uvedenými normami ISO 14001 a ISO 9001. Podobně jako v EMS je základem celého systému vyhledání nebezpečí a ohodnocení vyplývajících rizik vůči zaměstnancům a následně podchycení všech rizik a případná minimalizace jejich dopadů. V dnešní době, kdy se legislativa ČR harmonizuje s EU, je v platnosti novela zákoníku práce, která tento přístup zakotvila přímo v Hlavě V., věnované bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Jinými slovy to, co je základem systému řízení bezpečnosti je dnes zákonným požadavkem a bez ohledu na certifikaci systému řízeni je třeba jej splnit.

Integrované systémy jsou tedy velmi výhodným přístupem k vytvoření systému řízení, který zohledňuje nejen jakost produktů a procesů, ale i přístup k životnímu prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Kromě toho systémový přístup zaručí orientaci v legislativních požadavcích a jejich naplnění.

Řízení firmy bez ohledu na certifikaci musí brát v úvahu všechny výše zmíněné oblasti, plánovat a působit preventivně vůči případným rizikům. Jinými slovy integrovaný systém řízení podle ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 je více, než výhodné zavést a hlavně integrovat do jediného fungujícího systému řízení, který se stane funkčnim nástrojem k řízení a předcházení všech rizik v činnostech firmy. Managementu poskytne informace o veškerých rizicích firemních procesů a systémové nástroje k jejich řízení.

Jednotlivé systémové nástroje jako plánování, řízení dokumentace, záznamů, interní audity, nápravná, preventivní opatření, neshody a přezkoumáni vedením jsou společné všem třem normám. Jednoduše řečeno: má-li firma zavedený systém řízení jakosti, pak k integrovanému systému zbývá daleko menší krok, než po zaváděni jakosti od začátku. Systémové nástroje jsou již vytvořeny, rizika vůči zaměstnancům musí být ze zákona již zmapována podchycena a tedy zbývá zmapovat rizika vůči životnímu prostředí a všechny oblasti integrovat do jediného funkčního systému řízení a zohlednit je v jednotlivých procesech společnosti.

Společnost Top-Tree-System, s.r.o. působí právě v oblasti řešení rizik v jakosti, ekologii a bezpečnosti a to jednotlivě i integrovaně. Prostřednictvím mezinárodně kvalifikovaných vedoucích auditorů poskytuje poradenství i audity. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách http://www.ttsystem.cz .

ZDROJ:
Štrunc, J.: Integrované systémy řízení - cesta do EU. Zpravodaj technické inspekce č. 1 (2003), s. 14-15.
 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail