Elektronická kniha jízd a pokuta za nedodržování přestávek

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Naše firma se rozhodla místo knihy jízd v listinné podobě zavést elektronickou. Zajímalo by mě, jaké údaje jsme povinni vést v této knize, a dále, jaká pokuta nám může být udělena za nedodržování bezpečnostních přestávek.

Podle přílohy č. 1 bodu 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, platí, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby
a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

Z uvedeného vyplývá, že kniha jízd může být vedena jak v listinné podobě tak v elektronické, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele. Jinak pokud se týká pokuty, tak to řeší zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podle jeho ustanovení § 17 písm. s) platí, že fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, může jí být uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč. Obdobná sankce stíhá právnickou osobu, tedy zaměstnavatele, formou správního deliktu.

Autor článku: 

Komentáře

Pokuta za nedodržení přestávek

17.08.2011 - 17:07 Milan Píša
Řidič vozidla za překročení maximální doby řízení může také dostat pokutu podle § 125c (1) k) zákona č. 133/2011 Sb., od 1 500 Kč do 2 500 Kč a podle přílohy tohoto zákona 4 body za toto jednání. Jak ale bude řidič při kontrole policii prokázovat dodržování přestávek při elektronickém vedení knihy jízd nevím a rád bych, kdyby se k tomu někdo vyjádřil.

Re: Pokuta za nedodržení přestávek

18.08.2011 - 10:15 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Píšo, předpokládám, že máte namysli elektronickou knihu jízd jako takovou, nikoliv digitální tachograf (tam je kontrola za strany policie snadná). V tomto je zásadní rozdíl. Pokud pomineme skupinu vozidel a řidičů, kteří jsou povinni být vybaveni tachografy (různých forem), tak se dostáváme k vozidlům a řidičům, kteří neřídí vozidla, na něž by se tato povinnost vztahovala. Tito řidiči, kteří řídí tato vozidla (kupř. tzv. referenti, ale i jiní), musejí vést příslušné údaje dle NV č. 168/2002 Sb. ať už v listinné, nebo elektronické podobě. Tyto údaje slouží pro potřeby zaměstnavatele, takže v případě porušení povinností ze strany řidiče je v kompetenci zaměstnavatele provádět vůči zaměstnanci příslušná opatření. Tato porušení si snadno ověří, ať už je evidence v listinné, nebo elektronické podobě. Poruší-li tyto povinnosti nějakým způsobem zaměstnavatel, může být udělena pokuta dle zákona o inspekci práce ve výši jakou uvedla JUDr. Dandová. Policie tyto údaje u těchto řidičů na silnici neřeší.

Pokuta za nedpdržení přestávek

19.08.2011 - 17:58 Milan Píša
Pane Chalupa, děkuji za Vaši odpověď. Mylíte se však v tom, že policie nemůže kontrolovat dodržování přestávek u řidičů služebních vozidel, která nejsou vybavena tachografy. V příloze zákona č. 133/2011 Sb. v odstavci týkající se dodržování přestávek se sankci 4 body je odkaz na poznámku 42). Znění této poznámky je uvedeno v zákoně č. 264/2006 Sb. v části 55, ve které mimo jiné předpisy je uvedeno i Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Podle odst. 3 přílohy tohoto NV u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právníředpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby: c) vedl v listinné formě nebo technickém zařízení denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Kontrolu plnění povinností zaměstnavatele přísluší IP, kontrolu řidiče na pozemních komunikaci je však povinna podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění zákona č. 133/2011 Sb. provádět policie, a řidič musí na místě prokázat dobu řízení a čerpání bezpečnostních přestávek. Jak je toto možné mimo listinnou kníhu jízd nebo tachograv zajistit? Při vedení knihy jízd elektronicky, musel by mít řídič u sebe elektronický záznamník a program by nesměl umožňovat změnu zadaných dat.

Re: Pokuta za nedpdržení přestávek

21.08.2011 - 14:00 Norbert Chalupa
Pane Píšo, zák. č. 111/1994 Sb. o silničním provozu, v platném znění, stanoví, že dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě zvířat a věcí, jejichž celková hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu přesahuje 3,5 tuny, je povinen zajistit, aby řidič vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, a aby v každém vozidle byl při provozu záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách. Z čehož vyplývá, že nemusí být záznam ve vozidle u řidičů vozidel do 3,5 t (vyjma taxi atd.). NV č. 168/2002 Sb. stanoví: ,, U zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o dobe řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních prestávek. ,, Tuto povinnost zaměstnavatel splnil instalací technického zařízení (v našem případě tzv. elektronickou knihou jízd) a během řízení vozidla je zařízení v provozu. Mít k dispozici záznam o provozu ve vozidle není, tudíž policie toto nemůže vyžadovat.

Re: Pokuta za nedpdržení přestávek

21.08.2011 - 15:25 Norbert Chalupa
.... opravuji, zákon o silniční dopravě.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail