Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zdroj: 

Dne 10. 11. 2023 vyšlo nařízení vlády č. 330/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V tomto článku se podíváme na důležité změny, které nabývají účinnosti 1. ledna 2024. Týkají se bezpečnostních přestávek, pravidel pro manipulaci s břemeny, mikroklimatických podmínek nebo osvětlení.

V § 4 již nebude platit, že v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B, která se zrušila.

Zrušení části B v příloze 1 se promítlo i do § 4 odst. 2. Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se nyní stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy ČSN EN ISO 7933 upravující ergonomii tepelného prostředí - analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže. Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence (§ 4 odst. 4).

A taktéž se tato změna projevila i v § 5 ohledně dodržení dlouhodobě a krátkodobě přípustné doby práce.

Kromě drobné změny v odst. 1 se v § 7, který se týká zátěže chladem, v odst. 4 doplnilo, že doba nepřetržitého trvání práce při teplotě od 13 do 4,1 °C nesmí přesáhnout 3 hodiny. Dále se doplnilo, že při stanovení potřebné tepelné izolace oděvu se postupuje podle české technické normy ČSN EN ISO 11079 upravující ergonomii tepelného prostředí - stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.

Změnil se § 16, který má nyní název Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity. V odst. 1 se uvádí, jaké látky se řadí mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci. Podle písm. a) a b) jde o stanovené látky v přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích, a přibylo písm. c), tzn., že jde také o pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity uvedené v příloze č. 2, části C k tomuto nařízení, která se doplnila.

Změna týkající se bezpečnostních přestávek se projevila v § 25a, který upravuje minimální opatření k ochraně zdraví při práci s celkovou fyzickou a lokální svalovou zátěží; v § 27a, který upravuje minimální opatření k ochraně zdraví při práci v podmíněně přijatelných a nepřijatelných pracovních polohách; v § 30, který upravuje minimální opatření k ochraně zdraví při práci, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy při práci spojené s ruční manipulací s břemenem; v § 33, který se týká psychické zátěže; a v § 35, který se týká zrakové zátěže. V průběhu osmihodinové směny musí být poskytnuty nejméně 2 bezpečnostní přestávky a při dvanáctihodinové směně nejméně 4 bezpečnostní přestávky v trvání nejméně 10 minut nejpozději po každých 2 hodinách od započetí výkonu práce nebo musí být zajištěno střídání činností nebo zaměstnanců. Poslední bezpečnostní přestávka musí být zařazena nejpozději 1 hodinu před koncem směny. Po dobu bezpečnostní přestávky nesmí být zaměstnanec vystaven danému faktoru překračujícímu expoziční limit.

V § 29 se kromě pozměněného odst. 1 přidává nový odst. 7, který zní: „Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny se zohledněním pracovní polohy jsou upraveny v příloze č. 5, části D, tabulce č. 7 k tomuto nařízení“, která se doplnila. Další odstavce se posouvají o jeden. Nový odst. 11, který nahrazuje původní odst. 10, stanovuje, že nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen stanovená pro průměrnou osmihodinovou směnu činí 10 000 kg, jde-li o muže, a 6 500 kg, jde-li o ženu; a že tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně. Hodnota hygienického limitu se určí podle přílohy č. 5, části D, tabulky č. 8 k tomuto nařízení, jde-li o dobu výkonu práce odlišnou od 480 minut za směnu, a to pro fyziologické faktory celkové fyzické zátěže se zohledněním průměrného energetického výdeje, lokální svalové zátěže se zohledněním celosměnové četnosti pohybů ve vztahu k %Fmax, svalové síly 55 až 70 %Fmax a pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy.

V § 41 se zrušil odstavec, který zněl: „Pro pracoviště s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného venkovního vzduchu úměrně předpokládané zátěži 0,2 až 0,3 osoby/m2 nezastavěné podlahové plochy místnosti. Při venkovních teplotách vyšších než 26 °C a nižších než 0 °C může být množství venkovního vzduchu zmenšeno, nejvýše však na polovinu.“ Dosavadní odstavce se posouvají o jeden.

Výrazné změny nastaly v § 45 dříve nazvaném Osvětlení pracoviště, nyní Osvětlení vnitřních pracovišť s trvalou prací, který odkazuje na nové technické normy. Místo pojmu umělé osvětlení se používá pojem elektrické osvětlení. Podle odst. 6 například zaměstnavatel musí zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e)1 s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky podle odstavce 3 nebo 4 (pracovní prostor s vyhovujícím denním nebo sdruženým osvětlením, které musí splňovat hodnoty zde uvedené - pozn. red.) nebo následoval jeden den odpočinku.

V § 45a, který se oproti původní verzi významně rozšířil, se hovoří o místnosti pro odpočinek, která musí mít vyhovující denní osvětlení podle § 45 odst. 3.; o údržbě a čištění osvětlovacích soustav, osvětlovacích otvorů; zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné. Požadované hodnoty elektrického osvětlení se v projektu ověřují podle návrhu osvětlení (podle normy ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov, ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení a ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory) včetně jeho výpočtu. Po realizaci projektu provede akreditovaná laboratoř vždy měření v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení (odst. 4). V odst. 6 je specifikován barevný tón světla, který musí být v prostorech s trvalou prací.

Přibyl nový § 45b Osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce a § 45c Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací.

Jak vyplývá z uvedeného textu, změny nastaly i v přílohách. Například v příloze č. 1 části A se tabulka č. 4 včetně nadpisu zrušila. Dosavadní tabulky č. 5 a 6 se označují jako tabulky č. 4 a 5. Část B v příloze č. 1 se zrušila. V příloze č. 2 se doplnila část C Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity. V příloze č. 5 se doplnila část D Hodnocení ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy.

1 Jedná se o pracoviště

c) jehož konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů; jedná se především o pracoviště za účelem obrany státu v režimu vyššího stupně zabezpečení,

d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,

e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail