Doporučení Světové zdravotnické organizace pro protihluková opatření

Směrnice SZO určující limitní hodnoty hluku ve školním prostředí a doporučení SZO pro projektování kvalitních akustických prostor. Součástí článku jsou i doporučené hladiny hluku převzaté z vyhlášek a legislativy různých evropských zemí.

Směrnice Světové zdravotnické organizace (SZO)

Níže uvedené doporučené hodnoty SZO jsou utříděny podle specifických prostředí. Je-li prokázáno, že v určitém prostředí se může uplatňovat několikerý nepříznivý účinek na zdraví, odpovídají doporučené hodnoty nejnižším hladinám, které vyvolávají nepříznivý účinek na zdraví. Nepříznivý účinek hluku na zdraví spočívá v přechodném či dlouhotrvajícím postižení fyzických, psychických nebo sociálních funkcí následkem expozice hluku. Doporučené hodnoty představují hladiny akustického tlaku, kterým mohou být vystaveny nejexponovanější osoby ve zmíněném prostředí.

Doporučení SZO pro školní prostředí

Výběr vhodné zvukové lokality
Školy by měly být umístěny co nejdále od zdrojů hluku vznikajícího v dopravě nebo průmyslu.

Vhodné využití daného prostoru
Ve školách by se měly vytvořit a udržovat zóny klidu zejména dobrým využití topografie místa a orientace budov. Dispozice školy by měla umožňovat, aby různé aktivity mohly probíhat současně.

Dispozice prostor uvnitř školy
Odpovědní činitelé by měly dbát na to, aby design školy respektoval požadavky akustiky. Konstrukce budovy a protihluková opatření by měla eliminovat negativní dopady hluku, který je způsobován ve společných prostorách.

Projekt a zařízení školy

Výběr nábytku a zařízení
Přednost by měla být dána nábytku, který buď svým rozmístěním v místnosti, nebo díky použitým materiálům možnost vzniku hluku ve výukových prostorách školy minimalizuje. Také ostatní technické vybavení místností je třeba vybírat s ohledem na jeho možnou hlučnost.

Akustické kvality místností
Akustiku místností je třeba přizpůsobit jejich plánovanému využití (doba dozvuku) a hlukovým poměrům v nejbližším okolí (protihluková izolace).

Úloha školy

Výchova k odpovědnému životu
Škola má nezastupitelnou roli ve výchově k odpovědnému přístupu v ochraně proti hluku. Koncepce protihlukových opatření a ohrožení zdraví hlukem by se měla stát součástí školních osnov výuky a integrální součástí života školy.

Přizpůsobit školní aktivity podmínkám prostředí
Školám se doporučuje, aby přizpůsobily rozvrh svých aktivit i s ohledem na možnost negativního působení hluku a pro hlučnější aktivity vyčlenily určitou část dne a místo ve škole.

Doporučené hladiny hluku pro vnitřní prostředí v různých zemích EU

Níže uvedené doporučené hladiny hluku byly převzaty z vyhlášek a legislativy různých zemí: Belgie, Československa (před rozdělením), Francie, Německa, Itálie, Portugalska, Švédska a Turecka.

Všechny předpisy uvedených zemí udávají maximální hodnoty hladin hluku ve vnitřním prostředí. Prahové hodnoty, jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, se pro různé prostory v závislosti na aktivitách, kterým dané prostor slouží, liší – knihovna, třída, hudební výchova, jídelna, společné prostory, kabinet učitele, tělocvična, dílny, ošetřovna, chodba, schodiště, plavecký bazén atd.

Experti na komunikaci řečí často požadují, aby pro charakteristiku akustiky vnitřního prostoru, např. třídy, byl využíván tzv. artikulační index (AI) nebo index rychle rychlého přenosu řeči (Rasti – rapid speech transmission index). Tyto indexy však zmíněné předpisy uvedených zemí nezmiňují a také SZO jejich využívání nepodporuje; dB(A), LAeq a doba dozvuku by měly pro charakteristiku akustické kvality vnitřního prostředí postačovat. Měření provedená nedávno v USA ukázala, že ekvivalentní hladina hluku ve třídách se pohybuje v rozmezí 35 – 49 dB(A). V Itálii byly naměřeny hodnoty 40,8 – 46 dB(A)Leq.

Zvuková izolace vnějších stěn budov

Zajištění zvukové izolace vnějších stěn proti vnikání vnějšího hluku do vnitřních prostor je jedním ze základních požadavků na zajištění přijatelné hladiny hluku. Bohužel, tento požadavek je zakotven pouze v německých předpisech stanovujících limity pro školní třídy. Kvalita zvukové izolace je závislá na hladině hluku ve vnějším prostředí (viz tabulka).

Ve Francii jsou požadavky na zvukovou izolaci stěn stanoveny ve vztahu k vnějšímu hluku shodně pro všechny typy budov (obytné budovy, kanceláře, školská zařízení, nemocnice) přesně stejně jako opatření pro omezení působení hluku v okolí letišť. Pro obytné místnosti je požadována izolace v hodnotě dB(A) 35 v zóně C hlukové mapy; tato zóna je ohraničena izofonní linií spojující místa s ekvivalentní hladinou hluku 60 dB(A).

Zvuková izolace vnitřních stěn

Jak v předpisech, tak i v praxi se nejčastěji setkáváme s pojmem zvukové izolace mezi vnitřními stěnami.

Pokles hladiny zvuku v prostoru

Čím výraznější je pokles hladiny zvuku v prostoru (tj. čím strmější je gradient), tím efektivnější je akustická absorpce vnitřními povrchy. A naopak, čím je gradient pozvolnější, tím větší pozornost je třeba věnovat zvukové izolaci stěn.

Absorpce zvuku stěnami se může  příznivě projevit:

Pro danou místnost je pokles hladiny zvuku v prostoru funkcí průměrných absorpčních hodnot vnitřních povrchů. Pro danou vzdálenost od zdroje zvuku ukazuje graf rozdíl L mezi jednou z poklesových křivek a přímkou odpovídající poklesu zvuku na volném prostranství.

Aby byla akustická opatření účinná, je třeba je provést alespoň na dvou svislých površích. Nejlepších hodnot je však dosaženo, jestliže jsou akustické úpravy provedeny na všech površích. Ve většině případů provede specialistu studii, která určí, na jakém procentu vnitřních povrchů je třeba provést úpravy, které zajistí, aby zkoumaná místnost měla vyhovující akustiku.

Kromě jiného je třeba také vzít v úvahu geometrický tvar místnosti, neboť i ten hraje při poklesu hladin zvuku v prostoru velkou úlohu.

ZDROJ:
Hluk ve školách. Přel. Markvart, K. Praha: Státní zdravotní ústav, 2002. 25 s. ISBN 80-7071-210-4. Světová zdravotnická organizace - Série č. 38 - informační materiály pro místní samosprávu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail