Dokumenty v EU k životnímu prostředí - obecně

Odpadní elektrická a elektronická zařízení, systémy řízení podniků, monitorování, hodnocení a kontrola rizik, civilní obrana.

Dokumenty v EU k životnímu prostředí - obecně

Odpadní elektrická a elektronická zařízení, systémy řízení podniků, monitorování, hodnocení a kontrola rizik, civilní obrana.
Odkazy na plné texty směrnic, nařízení a rozhodnutí v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. České překlady názvů směrnic jsou krácené.

 

EU směrnice na MŽP Směrnice EU v gesci MŽP na serveru Ministerstva životního prostředí
EU směrnice na MPO Směrnice EU v gesci MPO na serveru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBECNĚ 

Směrnice 2011/92/EU
2011/92/EU_A

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (1)

Rozhodnutí Komise
2011/832/EU
2011/832/EU_A

Rozhodnutí Komise 2011/832/EU ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (oznámeno pod číslem K(2011) 8896) (1)
Rozhodnutí Komise 2011/92/EU
2011/92/EU_A
Rozhodnutí Komise 2011/92/EU ze dne 10. února 2011 , kterým se zavádí dotazník pro první zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1221/2009
(EC) No. 1221/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES2006/193/ES.
Sdělení Komise 2011/C 358/02 - Vypracování pracovního plánu (EMAS)
Odkazované normy - 2011/C 292/02
 Nařízení EP a Rady
(ES) č. 443/2009
(EC) č. 443/2009
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel. Změněno nařízení m Komise (EU) č. 63/2011
Nařízení Komise (ES) č. 466/2008
(EC) No 466/2008
Nařízení Komise (ES) č. 466/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se dovozcům a výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise
(ES) č. 465/2008
(EC) No 465/2008
Nařízení Komise (ES) č. 465/2008 ze dne 28. května 2008 , kterým se v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 dovozcům a výrobcům některých látek, které mohou být perzistentní, bioakumulační a toxické a jsou uvedeny v Evropském seznamu existujících obchodovaných chemických látek, ukládají požadavky na zkoušení a informace
Směrnice EP a Rady
2008/99/ES
2008/99/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1907/2006
(EC) No 1907/2006
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES
Rozhodnutí Komise
2005/369/ES
2005/369/EC
Rozhodnutí Komise 2005/369/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Rady
2004/486/ES
2004/486/EC
Rozhodnutí Rady 2004/486/ES, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Rady
2004/312/ES
2004/312/EC
Rozhodnutí Rady 2004/312/ES kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Komise
2004/277/ES
2004/277/EC
Rozhodnutí Komise 2004/277/ES, Euratom, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady 2001/792/ES,Euratom, o vytvoření mechanismu Společenství na podporu zesílené spolupráce při asistenčních zásazích v oblasti civilní ochrany změněno rozhodnutím Komise 2008/73/ES
Rozhodnutí Komise
2004/249/ES
2004/249/EC
Rozhodnutí Komise 2004/249/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Nařízení Komise
(ES) č. 1217/2002
(EC) No 1217/2002
Nařízení Komise (ES) č. 1217/2002 ukládající dovozcům nebo výrobcům některých látek Einecs povinnost předkládat některé informace a provádět některé zkoušky na základě nařízení Rady (EHS) č. 793/93
Směrnice EP a Rady
2002/96/ES
2002/96/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ), změněno směrnicí 2003/108/ES, 2008/34/ES, 2008/112/ES , odchylně 2004/486/ES
Směrnice EP a Rady
2002/95/ES
2002/95/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, změněno rozhodnutím Komise 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES, 2006/310/ES, 2006/690/ES, 2006/691/ES, 2008/385/ES, 2009/428/ES, 2010/122/ES, 2010/571/ES, 2011/534/ES, směrnicí 2008/35/ES2011/65/ES
Směrnice se zrušuje s účinkem ode dne 3. ledna 2013, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro její provedení ve vnitrostátním právu a použitelnosti uvedených v části B přílohy VII.
Rozhodnutí Rady
1999/847/ES
1999/847/EC
Rozhodnutí Rady 1999/847/ES o zavedení akčního programu Společenství v oblasti civilní ochrany, změněno rozhodnutím Rady 2005/12/ES
Rozhodnutí Komise
97/264/ES
97/264/EC
Rozhodnutí Komise 97/264/ES o uznání postupů certifikace v souladu s čl. 12 nařízení Rady (ES) (EC) č. 1836/93dobrovolné účasti průmyslových podniků v systému řízení podniků a auditu z hlediska ochrany životního prostředí (1997D0264)

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail