ČIŽP v Ostravě uložila rekordní 5 000 000 Kč pokutu za nebezpečné odpady

Zdroj: 
Ostravská pobočka ČIŽP uložila za poslední 3 roky nejvyšší pokutu za porušení zákona o odpadech.

Pokutovanou firmou je NATUR ODPADY s.r.o. Porušení zákona se společnost dopustila tím, že v období od ledna 2007 do února 2008 nakládala se 77 druhy nebezpečných odpadů (např. odpadní chemikálie, ředidla, destilační zbytky, odpadní barvy)  v celkovém množství 2750 tun v zařízení, které nebylo k podobnému nakládání s nebezpečnými odpady určeno. Jednalo se o areál bývalého muničního skladu v obci Sedlnice.   

ČIZP v Ostravě provedla na podnět občanů obce neohlášenou kontrolu areálu muničního skladu v únoru 2008. V den provedené kontroly bylo zjištěno nedovolené nakládání se závadnými látkami a nebezpečnými odpady ve značném rozsahu - 10 t ropných kalů (pevný kal s obsahem kovů a ropných látek), 149,7 t organických pryskyřic (zbytky po destilačních procesech obsahující organické a anorganické škodliviny, např. ropné látky) a tuhé palivové směs NATUR.

„V areálu bylo dále  prováděno míchání různých druhů odpadů s pilinami za účelem výroby alternativního paliva – tuhá palivová směs NATUR. Výroba tzv.paliva probíhala v polorozbořeném, zdevastovaném přístřešku a na volném prostranství v jeho okolí, plochy nebyly zabezpečeny proti povětrnostním vlivům. V okolí uložení odpadů byl zjištěn výnos závadných látek do životního prostředí. Pro tuto výrobu paliva z odpadů společnost NATUR nevlastnila  souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů“,zdůrazňuje Ing. René Hellebrand, vedoucí odpadového hospodářství ČIŽP v Ostravě.

Vzhledem ke zjištěnému rozsahu nepovoleného nakládání s nebezpečnými odpady ČIŽP považovala tento stav  za mimořádně nebezpečný životnímu prostředí a dospěla k názoru, že je nutno informovat dotčené orgány státní správy a další dotčené subjekty prostřednictvím ústního jednání spojeného s šetřením v areálu. Při tomto šetření bylo zjištěno, že z veškerých nebezpečných odpadů bylo vyrobeno tzv. palivo a odpady charakteru znečištěných obalů byly z areálu odvezeny a předány do spalovny.

Koncem dubna 2008 byl na základě objednávky ČIŽP proveden pracovníky společnosti AQD–envitest, s.r.o. odběr vzorků zemin z důvodu kontaminace povrchových a podzemních vod. Z výsledků provedených analýz vyplynulo, že činností společnosti v areálu bývalého muničního skladu v Sedlnicích došlo k lokální kontaminaci zemin, a to v důsledku nevhodné manipulace s toxickými látkami typu ředidel, rozpouštědel a dalších organických látek.

ČIŽP se dále zabývá způsobem dekontaminace znečištěného areálu, tak aby došlo k nápravě škod vzniklých na životním prostředí.

Za výše uvedená porušení odpadového zákona byla společnosti NATUR ODPADY s.r.o. uložena pokuta v celkové výši 5 050 000,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí se společnost začátkem letošního roku odvolala k MŽP, to však  svým rozhodnutím, které nabylo právní moci dne 25.3. 2009, potvrdilo rozhodnutí ČIŽP v plné výši.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail