Likvidace rizikových alkoholických nápojů má svá pravidla!

Zdroj: 
Jak postupovat při zbavování se rizikových alkoholických nápojů.

Občané:

  • odkládají zdarma podezřelé alkoholické nápoje (odpady ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech) na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů - sběrné dvory obcí nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů v obcích,
  • informace o nejbližším sběrném dvoře na obecním úřadu nebo lze nalézt na webových stránkách obce.

Podnikatelské subjekty, provozovatelé restauračních zařízení, barů a další:

Zajistí předání vyřazených alkoholických nápojů odpadů tzv. oprávněným osobám ve smyslu § 14 odst. 1 zákona o odpadech:

  • odpadovým společnostem zajišťujících sběr a svoz odpadu, tyto osoby musí být oprávněny k nakládání s nebezpečnými odpady níže uvedených katalogových čísel,
  • nebo přímo do zařízení pro odstraňování těchto nebezpečných odpadů – např. spalovny nebezpečných odpadů.

Kategorizace odpadních rizikových alkoholických nápojů podle Katalogu odpadů:

  • od občanů jako odpad katalogového čísla 20 01 13* - Komunální odpady - Rozpouštědla (nebezpečný odpad), nebo
  • od distributorů, firem a podnikajících osob jako odpad katalogového čísla 16 03 05* - Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

Ing. Lukáš Kůs, vedoucí odboru odpadového hospodářství České inspekce životního prostředí, k těmto informacím doplňuje: „Původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Oprávněná osoba prokáže původci odpadů své oprávnění rozhodnutím příslušného krajského úřadu, tzv. souhlasem k provozu zařízení k nakládání s odpady. Informace o oprávněných osobách lze získat na krajských úřadech, odborech životního prostředí (viz webové stránky jednotlivých KÚ). Alkoholické nápoje nepatří do sběrných nádob na směsný komunální odpad, obsah lahví (závadná látka ve smyslu § 39 odst. 1 vodního zákona) rovněž nesmí být vyléván - ať už do kanalizace nebo povrchových či podzemních vod. Za neoprávněné nakládání s odpady v rozporu se zákonem o odpadech hrozí fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě sankce podle zákona o odpadech až ve výši 50 mil. Kč.“

Další informace k nakládání s odpadními alkoholickými nápoji naleznete na webových stránkách MŽP (www.mzp.cz).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail