Centrální evidence chemických látek v podniku

Zdroj: 

Řešení pro evidenci a správu chemických látek přináší databázové informační systémy. Jedním z nich je chemický informační systém CLAKS a jím používaná databáze chemických látek TOXI.

Používání většího množství chemických látek v podniku klade nároky na jejich evidenci, přehled o použití, skladování a značení obalů v souladu s platnou legislativou. Využití informačních technologií zaměřených na problematiku evidence chemických látek zavádí jednoznačná pravidla do tohoto procesu. Používané chemické látky jsou centrálně spravovány databázovým informačním systémem, do nějž mají přístup oprávněné osoby, např. skladník, logistik, pracovník managementu, laborant, podnikový ekolog, pracovník BOZP apod. V reálném čase pak tito pracovníci mohou sledovat pohyb chemických látek v podniku, jejich využití, získávat informace pro logistiku atd.

Systém evidence musí zabezpečovat nakládání s chemickými látkami v souladu s legislativou a vnitřními pravidly podniku – značení chemických látek, skladování, omezení přístupu k chemickým látkám zpravidla zvláště nebezpečným atd.

Jedním ze systémů, které nabízejí uvedenou funkcionalitu, je chemický informační systém CLAKS vyvinutý německou společností LCI-Publisher GmbH., která produkuje elektronické informační systémy zaměřené na chemickou problematiku již dvacet let. CLAKS je jedním z řady produktů zaměřených na sofistikovanou analýzu a zpracování chemických dat. CLAKS pracuje v lokální počítačové síti na bázi Client – Server – databáze chemických látek a všechna ostatní data jsou uloženy v centrálním počítači – serveru a uživatelé přistupují k těmto datům ze svých klientských počítačů. Jelikož většina dnešních podniků je takovýmto technickým zázemím vybavena, nepřináší zavedení systému CLAKS nároky na další nákup výpočetní techniky. Veškerou funkčnost systému lze v naprosté většině případů implementovat na stávající výpočetní infrastrukturu podniku.

CLAKS používá databázi chemických látek TOXI, která obsahuje 20.000 nejběžnějších chemických látek včetně jejich identifikačních čísel, CAS, EINECS, ELINCS a NLP čísel. CAS čísla (Chemical Abstracts Numbers, CASRN) jsou vydávána American Chemical Society (ACS) nově identifikovaným substancím při zařazování do CAS databáze, EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) je identifikační číslo obchodovatelných látek v Evropském společenství v letech od 1.1.1971 do 18.9.1981 stanovené direktivou ES 67/548/EEC, ELINCS číslo (European List of Notified Chemical Substances), které identifikuje látky v Seznamu nových látek, který je aktualizován Evorpskou unií a NLP čísla (No Longer Polymers) – obsahující látky, jež nejsou považovány za polymery.

Databáze TOXI dále obsahuje názvy chemických látek, strukturní vzorce, chemické vzorce, klasifikace a bezpečnostní značení, chemicko-fyzikální vlastnosti atd. Uvedené parametry chemických látek zahrnují platné legislativní předpisy České republiky, především zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Součástí databáze je také plné znění těchto legislativních předpisů, kde uživatelé najdou všechny zákonné podmínky pro nakládání s chemickými látkami.

Každý systém, který pracuje s chemickými látkami musí vyřešit základní problém jejich jednoznačné identifikace tak, aby nedocházelo při počítačovém zpracováním k duplicitám v databázi, čímž by celý systém evidence ztrácel význam. CLAKS k tomuto účelu používá jedinečný systém identifikace chem. látek SciDex (Scientific Data Explorer), který tvoří jádro celého systému evidence chemických látek.

Nezanedbatelnou součástí jsou vyhledávací nástroje, které mimo standardních funkcí (vyhledávání textů a čísel) nabízejí možnost vyhledávání chemických struktur, inteligentní hledání sumárních vzorců, registračních čísel CAS atd.

Evidence chemických látek využívání systém čárových kódů, který usnadňuje práci obsluze zejména při velkém počtu vedených položek.

Tisk etiket

Pro každé balení chemické látky si uživatelé mohou zobrazit a vytisknout vlastní etiketu formátovanou dle legislativních předpisů. Etiketa obsahuje jak zákonem definované položky, tak i položky doplňující, které usnadní práci při evidenci chemikálií.

Kompletní etiketa může obsahovat: Chemický název látky, CAS číslo, ES číslo (Einecs, Eilincs, NLP), Indexové číslo, bezpečnostní symboly, R-větu, S-větu a dále identifikaci majitele balení, výrobce chemické látky a obchodní název látky.

Podpora on-line

V dnešní době se již stalo standardem při provozu informačních systémů zabezpečení zákaznického servisu a technické podpory pomocí internetu. Uživatel je tímto způsobem informován o všech změnách systému a novinkách, jsou takto poskytována aktualizovaná data a řeší se zde případné problémy vzniklé při provozu aplikace. V případě CLAKSu je tento způsob online podpory realizován internetovou aplikací Eurochem.cz.

Závěr

Zavedení integrovaného managementu chemických látek na bázi výpočetních systémů vede ke zjednodušení a sjednocení procesů nakládání s chemickými látkami, zvláště pak nebezpečnými chemickými látkami. Systém zajišťuje transparentní evidenci chemických látek v souladu s platnou legislativou České republiky a poskytuje vedoucím pracovníkům informace pro jejich rozhodování.

ZDROJ:
Vilím, Jan. Centrální evidence chemických látek podniku. CHEMagazín, č. 5, r. XV (2005), s. 25.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail