BOZP živnostníka pracujícího ve stavebnictví

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jakými nařízeními a otázkami by se měl zabývat živnostník pracující na vlastní ŽL v oblasti stavebnictví? Má podstupovat školení a přezkoušení BOZP a jak často? Najímá-li si současně na práce subdodávkou jiné živnostníky na svou zakázku ve stavebnictví, za níž písemně nese odpovědnost, je povinen nést za tyto osoby odpovědnost v otázkách bezpečnosti práce? Můžete mi prosím sdělit, co vše by mělo zajímat takovou osobu, jako jsem já, aby nedošlo z důvodu neznalosti nebo špatného povědomí k porušení nařízení, norem nebo vyhlášek souvisejících s BOZP?

Váš dotaz je velice rozsáhlý. Podle § 12 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) platí, že na právní vztahy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, jde-li o zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje, se vztahuje § 101 odst. 1 a 2 , § 102 , 104 a 105 zákoníku práce a § 2 až 11 s přihlédnutím k podmínkám vykonávané činnosti nebo poskytování služeb a jejich rozsahu. Takže základ je v zákoníku práce a zákoně č. 309/2006 Sb. Na to navazuje k dnešnímu dni celkem 13 prováděcích nařízení vlády vydaných po roce 2001 k provedení oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podle § 394 zákoníku práce platí, že do doby vydání prováděcích právních předpisů se postupuje podle:

 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (pro vás velice důležité),
 • nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu (pro vás velice důležité),

a podle § 22 zákona č. 309/2006 Sb. platí, že do vydání prováděcích právních předpisů se postupuje podle:

 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (pro vás velice důležité),
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí (pro vás velice důležité),
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (pro vás velice důležité),
 • nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, (pro vás asi nepraktické)
 • nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (pro vás také nepraktické),
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb. , o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu (pro vás velice důležité),
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (pro vás asi také důležité),
 • nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. (také důležitý předpis),
 • nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb. (velice důležitý předpis).

Nakonec asi pro vás nejdůležitějším předpisem je:

 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

Poslední je nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, to se ale vás až tak dalece také netýká.

To jsem ale vyjmenovala jen základní předpisy BOZP, k tomu je třeba přičíst ještě velkou škálu státních norem a dalších předpisů např. z oblasti ochrany veřejného zdraví apod. Závěrem upozorňuji, že v okamžiku, kdy uzavřete s někým pracovní poměr nebo některou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, jste ve smyslu zákoníku práce zaměstnavatel a nesete plnou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců a to je odpovědnost obrovská. Proto doporučuji si opatřit nějakou literaturu a alespoň tímto způsobem se seznámit se všemi předpisy, neboť oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je velice rozsáhlá.

JUDr. Eva Dandová

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail