BOZP v Úředním věstníku EU: září 2009

Výběr 6 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 231/8 3.9.2009

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na stojany všech typů dvoukolových motorových vozidel uvedených v článku 1 směrnice 2002/24/ES a stanovuje postupy pro udělení dílčího ES schválení typu dvoukolového motorového vozidla z hlediska stojanu a podmínky volného pohybu takových vozidel, uvedeny jsou v kapitolách II a III směrnice 2002/24/ES.
        klíčová slova: vozidla motorová - stojany - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 235/1 5.9.2009

2

Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.
        anotace: Část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (o klasifikaci, označování a balení látek a směsí) obsahuje dva seznamy harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. Tato směrnice mění Část 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - směsi - značení - balení - klasifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 247/3 19.9.2009

3

Nařízení Komise (ES) č. 859/2009 ze dne 18. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 244/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro ultrafialové záření u nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.
        anotace: Toto nařízení mění přílohu II nařízení (ES) č. 244/2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost. V příloze jsou uvedeny požadavky na funkčnost světelných zdrojů pro světelné zdroje s vyloučením kompaktních zářivek a světelných zdrojů LED.
        klíčová slova: zdroje světelné - domácnosti - zářivky - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 250/1 23.9.2009

4

Nařízení Komise (ES) č. 846/2009 ze dne 1. září 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
        anotace: Zkušenosti získané po začátku programového období 2007–2013 ukazují, že je nutné zjednodušit a vyjasnit některá ustanovení týkající se provádění intervencí ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Nařízení (ES) č. 1828/2006 se tedy mění v souladu s tímto nařízením.
        klíčová slova: fondy strukturální - fondy evropské - ustanovení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 235/7 30.9.2009

5

Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí : sdělení Komise.
        anotace: Tento dokument představuje pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí, seznamuje s politikou Komise v oblasti státní podpory pro projekty širokopásmového připojení a státní podporou sítí NGA.
        klíčová slova: sítě internetové - podpora státní - politika - Evropské společenství

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/12 30.9.2009

6

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 912/2009/ES ze dne 16. září 2009 o účasti Společenství na evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy.
        anotace: Tímto rozhodnutím poskytne Společenství finanční příspěvek pro evropský metrologický výzkumný program (EMRP) prováděný společně Belgií, Českou republikou, Dánskem, Německem, Estonskem, Španělskem, Francií, Itálií, Maďarskem, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Rumunskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím a rovněž Norskem, Švýcarskem a Tureckem. Hlavní činnost v rámci EMRP spočívá ve financování nadnárodních projektů EMRP s mnoha partnery, které se týkají výzkumu, technologického rozvoje, vzdělávání a osvětové činnosti. Vzhledem ke koncentrovaným kapacitám v oblasti metrologie provádějí hlavní část projektů EMRP národní metrologické instituty a přidružené laboratoře (totiž specializované ústavy odpovědné za některé státní etalony a přidružené služby, které neposkytují národní metrologické instituty) ze zúčastněných států.
        klíčová slova: metrologie - výzkumy - rozvoj - vzdělávání - programy - EU - spolupráce mezinárodní - financování

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail