BOZP v úředním věstníku EU: srpen - září 2010

Výber 22 směrnic z Official Journal of EU s plným textem

Úřední věstník Evropské unie - č. L 207/1 6.8.2010

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.
        anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy stanoví rámec na podporu koordinovaného a soudržného zavádění a využívání inteligentních dopravních systémů (ITS) v rámci Unie, zejména přes hranice mezi členskými státy, a stanoví obecné podmínky nezbytné pro tento účel. Tato směrnice se použije na aplikace a služby ITS v oblasti silniční dopravy a na jejich rozhraní s jinými druhy dopravy, aniž jsou dotčeny záležitosti týkající se národní bezpečnosti nebo záležitosti nezbytné v zájmu obrany.
        klíčová slova: doprava - systémy dopravní - inteligentní dopravní systémy - bezpečnost národní - obrana - technologie komunikační - technologie informační

Úřední věstník Evropské unie - č. L 207/14 6.8.2010

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci.
        anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/45/EU ze dne 7. července 2010 o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci stanoví pravidla pro zajištění jakostních a bezpečnostních norem pro lidské orgány určené k transplantaci do lidského těla za účelem zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví. Tato směrnice se vztahuje na darování, vyšetřování, charakterizaci, odběr, konzervaci, převoz a transplantaci orgánů určených k transplantaci.
        klíčová slova: orgány lidské - normy bezpečnostní - transplantace - tělo lidské - zdraví - konzervace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 213/37 13.8.2010

3

Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technických ustanovení mění směrnice Rady 76/763/EHS týkající se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: sedadla - spolujezdci - traktory zemědělské - traktory lesnické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 215/1 14.8.2010

4

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 25 – Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla. Toto nařízení se vztahuje na opěrky hlavy odpovídající některému z typů definovaných v bodu 2.2.
        klíčová slova: opěrky - hlava - sedadla - schvalování - zkoušky bezpečnostní - požadavky bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 215/27 14.8.2010

5

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 26 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků. Účelem tohoto předpisu je snížit nebezpečí nebo vážnost zranění osoby, na kterou v případě srážky narazí karoserie nebo která se po karoserii smýká. Vztahuje se na případy pohybujícího se i stojícího vozidla.
        klíčová slova: vozidla - výčnělky - karosérie - zranění

Úřední věstník Evropské unie - č. L 222/1 24.8.2010

6

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS).
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 123 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS) se vztahuje na adaptivní přední osvětlovací systémy (AFS) motorových vozidel kategorie M a N.
        klíčová slova: vozidla motorová - osvětlení - paprsky - světla potkávací

Úřední věstník Evropské unie - č. L 227/1 28.8.2010

7

Předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel.
        anotace: Předpis č. 55 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) definuje jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel. Tento předpis stanoví požadavky, které musí mechanická spojovací zařízení a části splňovat, aby byly považovány za mezinárodně vzájemně slučitelné.
        klíčová slova: vozidla motorová - soupravy jízdní - zařízení spojovací

Úřední věstník Evropské unie - č. L 229/1 31.8.2010

8

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 49 definuje jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem.
        klíčová slova: emise plynné - látky znečišťující - částice - motory zážehové - plyn zemní - plyny zkapalněné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 230/1 31.8.2010

9

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13-H – Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13-H definuje jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění. Tento předpis se týká brzdění motorových vozidel kategorií M1 a N1.
        klíčová slova: vozidla motorová - automobily osobní - brzdy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 230/81 31.8.2010

10

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 17 definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy.
        klíčová slova: vozidla motorová - sedadla - opěrky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 230/119 31.8.2010

11

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 – Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 43 definuje jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech. Tento předpis se vztahuje na bezpečnostní zasklívací materiály určené pro montáž jako čelní nebo jiná skla nebo jako přepážky ve vozidlech kategorií L, M, N, O a T a na vozidla kategorií M, N a O, pokud jde o montáž těchto materiálů.
        klíčová slova: vozidla motorová - skla bezpečnostní - skla čelní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 230/253 31.8.2010

12

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 – Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 105 definuje jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel. Ustanovení tohoto předpisu se použijí na konstrukci základních motorových vozidel kategorie N a jejich přípojných vozidel kategorie O, která jsou určena pro přepravu nebezpečných věcí a kterých se týká bod 9.1.2 přílohy B Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
        klíčová slova: vozidla motorová - věci nebezpečné - vlastnosti konstrukční - vozidla přípojná - přeprava

Úřední věstník Evropské unie - č. L 230/264 31.8.2010

13

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 112 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly.
        anotace: Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 112 definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly. Tento předpis se vztahuje na světlomety vozidel kategorií L, M, N a T.
        klíčová slova: vozidla motorová - světlomety - světla potkávací - světla dálková - žárovky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 238/7 9.9.2010

14

Směrnice Komise 2010/62/EU ze dne 8. září 2010, kterou se za účelem přizpůsobení jejich technických ustanovení mění směrnice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Touto směrnicí se za účelem přizpůsobení jejich technických ustanovení mění směrnice Rady 80/720/EHS a 86/297/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES, 2009/60/ES a 2009/144/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - hřídele - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 248/1 22.9.2010

15

Nařízení Komise (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
        anotace: Tímto nařízením se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj.
        klíčová slova: Evropská unie - nařízení - fondy evropské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 248/36 22.9.2010

16

Nařízení Komise (EU, Euratom) č. 833/2010 ze dne 21. září 2010, kterým se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie.
        anotace: Tímto nařízením se provádí nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie.
        klíčová slova: energetika - infrastruktura - projekty investiční - Evropská unie

Úřední věstník Evropské unie - č. L 253/2 28.9.2010


17

Nařízení Komise (EU) č. 849/2010 ze dne 27. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů.
        anotace: Toto nařízení ze dne 27. září 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 se zabývá statistikou odpadů.
        klíčová slova: odpady - statistiky - domácnosti - recyklace - EUROSTAT

Úřední věstník Evropské unie - č. L 255/1 29.9.2010

18

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 se týká jednotných ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
        klíčová slova: vozidla - přeprava - cestující - karosérie - výroba

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/1 30.9.2010

19

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 13 se týká jednotných ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění.
        klíčová slova: brzdy - vozidla - ovládání - převody - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/197 30.9.2010

20

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 86 – Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 86 se týká jednotných ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - osvětlení - signalizace světelná - montáže

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/231 30.9.2010

21

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 106 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 106 se týká jednotných ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla. Tento předpis se vztahuje na nové pneumatiky označené značkami kategorie rychlosti odpovídajícími rychlosti 65 km/h (značka rychlosti „D“) a nižší, určené hlavně, avšak nikoli výlučně, pro zemědělská a lesnická vozidla (motorová vozidla v kategorii T), zemědělské stroje (s motorovým pohonem a tažené stroje) a zemědělská přípojná vozidla.
        klíčová slova: vozidla zemědělská - vozidla přípojná - pneumatiky - rychlost - vozidla motorová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 257/280 30.9.2010

22

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva.
        anotace: Tento předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 120 se týká jednotných ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva.
        klíčová slova: motory spalovací - traktory lesnické - traktory zemědělské - stroje mobilní - výkon - moment točivý - spotřeba paliva

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail