BOZP v Úředním věstníku EU: srpen 2008

Výběr 10 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 216/1 12.8.2008

 

 

1

Doporučení Komise ze dne 26. května 2008 o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech : aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj.
        anotace: Toto doporučení požaduje, aby všechny zúčastněné strany, jako jsou příslušné průmyslové odvětví a organizace, které profesionálně vyvíjejí činnosti související s dopravou, dodržovaly aktualizované Evropské prohlášení o zásadách pro rozhraní člověk/stroj (HMI) u informačních a komunikačních systémů ve vozidlech a aby členské státy monitorovaly jeho uplatňování a použití. Aktualizované Evropské prohlášení o zásadách (verze z roku 2006) shrnuje základní aspekty bezpečného provedení a používání, které se mají vzít v úvahu v případě rozhraní člověk/stroj (HMI) u informačních a komunikačních systémů ve vozidlech. Toto doporučení z roku 2006 a jeho příloha nahrazují předchozí doporučení a přílohu z roku 1999.
        klíčová slova: doprava - systémy komunikační - systém člověk - stroj - vozidla - komunikace - zásady - interakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 217/16 13.8.2008

 

 

2

Rozhodnutí Komise ze dne 8. srpna 2008, kterým se mění rozhodnutí 2005/294/ES o žádosti o odchylku podle bodu 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
        anotace: Toto rozhodnutí mění rozhodnutí 2005/294/ES o žádosti o odchylku podle bodu 2 písm. b) přílohy III a článku 9 směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.
        klíčová slova: voda - ochrana - dusičnany - znečištění - zemědělství

Úřední věstník Evropské unie - č. L 218/14 13.8.2008

 

 

3

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008 o sčítání lidu, domů a bytů.
        anotace: Toto nařízení stanoví společná pravidla pro poskytování souhrnných údajů o obyvatelstvu, domech a bytech v desetiletých intervalech.
        klíčová slova: obyvatelstvo - byty - domy obytné - údaje - sběr - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 218/21 13.8.2008

 

 

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.
        anotace: Cílem tohoto nařízení je posílit fungování vnitřního trhu zlepšením volného pohybu zboží. Toto nařízení stanoví pravidla a postupy, které musí dodržovat příslušné orgány členského státu, když přijímají nebo mají v úmyslu přijmout rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1, které by mohlo bránit volnému pohybu výrobku uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě, a na které se vztahuje článek 28 Smlouvy. Nařízení rovněž stanoví zřízení kontaktních míst pro výrobky v členských státech, která mají přispět k naplnění cíle tohoto nařízení.
        klíčová slova: výrobky - trh vnitřní - volný pohyb - zboží - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 218/30 13.8.2008

 

 

5

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro organizaci a provádění akreditací subjektů posuzování shody, které provádějí činnosti posuzování shody. Dále stanoví rámec pro dozor nad trhem s výrobky s cílem zajistit, aby tyto výrobky splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany obecných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnosti; také stanoví rámec pro kontroly výrobků ze třetích zemí a obecné zásady, kterými se řídí označení CE.
        klíčová slova: shoda - posouzení shody - výrobky - akreditace - kontroly - označení - CE

Úřední věstník Evropské unie - č. L 218/82 13.8.2008

 

 

6

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS.
        anotace: Toto rozhodnutí stanoví společný rámec obecných zásad a referenčních ustanovení pro vypracování právních předpisů Společenství, které harmonizují podmínky uvádění výrobků na trh (harmonizační právní předpisy Společenství).
        klíčová slova: výrobky - trh vnitřní - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 221/8 19.8.2008

 

 

7

Nařízení Komise (ES) č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví.
        anotace: Toto nařízení stanoví opatření pro zavádění a technické přizpůsobení společných základních norem pro bezpečnost letectví, která mají být začleněna do národních programů bezpečnosti civilního letectví.
        klíčová slova: letectví civilní - letadla - bezpečnost letecká - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 225/10 23.8.2008

 

 

8

Rozhodnutí Komise ze dne 1. srpna 2008, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností.
        anotace: Toto rozhodnutí mění přílohu II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, její nové znění je uvedeno v příloze.
        klíčová slova: vozidla - životnost - materiály

Úřední věstník Evropské unie - č. L 231/19 29.8.2008

 

 

9

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 117 – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích.
        anotace: Tento předpis se použije pro pneumatiky v souvislosti s jejich emisemi hluku a pro pneumatiky třídy C1 pro vozidla M1, N1, O1 nebo O2 v souvislosti s výkonností ohledně přilnavosti na mokrých površích (přilnavosti za mokra).
        klíčová slova: vozidla - pneumatiky - vlastnosti - přilnavost - povrchy - hluk - emise hlukové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 232/13 30.8.2008

 

 

10

Předpis č. 58 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování : I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD), II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu, III . Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP).
        anotace: Účelem tohoto předpisu je zajistit účinnou ochranu proti podjetí zezadu vozidel uvedených v odstavci 1 tohoto předpisu v případě zadního nárazu vozidel kategorie M1 a N1. Jsou uvedena jednotná ustanovení pro schvalování: zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD), vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu a vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP).
        klíčová slova: vozidla - podjetí - nárazy - ochrana - schvalování - zařízení ochranná

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail