BOZP v Úředním věstníku EU: srpen 2007

Výběr 13 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 179/2 1.8.2007

1

Společný harmonizovaný program Evropské unie pro průzkumy u podniků a spotřebitelů : výzva k předkládání návrhů.
        anotace: Evropská komise zveřejňuje výzvu k předkládání návrhů (značka ECFIN/2007/A3–012) za účelem provádění průzkumů v rámci Společného harmonizovaného programu pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (schváleného Komisí dne 12. prosince 2006 KOM(2006)379) ve 27 členských státech EU a v kandidátských zemích Chorvatsku, Bývalé jugoslávské republice Makedonii a Turecku. Společný harmonizovaný program EU se týká specializovaných subjektů či pracovišť, které na základě společného financování provádějí průzkumy mínění.
        klíčová slova: podniky - spotřebitelé - průzkumy - mínění veřejné

Úřední věstník Evropské unie - č. C 202/2 30.8.2007

2

Přijetí šesti referenčních dokumentů pro účely směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění.
        anotace: Dne 3. srpna 2007 přijala Komise úplná znění šesti referenčních dokumentů pro účely směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Uvedené dokumenty jsou k dispozici na internetové stránce http://eippcb.jrc.es.
        klíčová slova: znečištění - prevence - omezení - dokumenty referenční

Úřední věstník Evropské unie - č. L 200/3 1.8.2007

3

Nařízení Komise (ES) č. 915/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.
        anotace: Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003 stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Opatření stanovená tímto nařízením ohledně omezení kapalin, jež u sebe mají cestující přilétající ze třetích zemí a transferoví cestující na letištích Společenství, by se měla zrevidovat na základě technického vývoje, provozních dopadů na letiště a dopadu na cestující. Z tohoto důvodu se mění příloha nařízení (ES) č. 622/2003 podle přílohy tohoto nařízení.
        klíčová slova: bezpečnost letecká - kapaliny - přeprava - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 202/15 3.8.2007

4

Směrnice Komise 2007/50/ES ze dne 2. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua.
        anotace: Účinné látky beflubutamid a jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua se touto směrnicí zařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 208/10 9.8.2007

5

Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007 o nezařazení monokarbamid-dihydrogensulfátu a dimethipinu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky.
        anotace: Tímto rozhodnutím se účinné látky monokarbamid-dihydrogensulfát a dimethipin se nezařazují do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 210/10 10.8.2007

6

Nařízení Komise (ES) č. 951/2007 ze dne 9. srpna 2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 o obecných ustanoveních o zřízení evropského nástroje sousedství a partnerství.
        anotace: Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1638/2006 v oblasti programů přeshraniční spolupráce mezi členskými státy Evropské unie a partnerskými zeměmi v regionech sousedících se sdílenou částí vnější hranice Společenství s cílem vytvořit oblast prosperity a dobrých sousedských vztahů.
        klíčová slova: spolupráce přeshraniční - prosperita - programy - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 213/29 15.8.2007

7

Rozhodnutí Komise ze dne 2. srpna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentací předložených k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení chlorantraniliprolu, heptamaloxyglukanu, spirotetramatu a Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin. Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinných látek uvedených v příloze tohoto rozhodnutí v zásadě vyhovují požadavkům na údaje a informace stanoveným v příloze II uvedené směrnice.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 214/3 17.8.2007

8

Směrnice Komise 2007/52/ES ze dne 16. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek ethoprofos, pirimifosmethyl a fipronil.
        anotace: Z různých provedených zkoumání vyplynulo, že přípravky na ochranu rostlin obsahující ethoprofos, pirimifos-methyl a fipronil mohou obecně splňovat požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 91/414/EHS, zejména pokud jde o použití, která byla zkoumána a podrobně popsána ve zprávách Komise o přezkoumání. Je proto vhodné zařadit tyto účinné látky do přílohy I a zajistit tak, aby ve všech členských státech mohla být povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto účinné látky udělována podle uvedené směrnice.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 216/17 21.8.2007

9

Rozhodnutí Komise ze dne 14. srpna 2007 o nezařazení některých látek, které mají být přezkoumány v rámci desetiletého pracovního programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, do přílohy I, IA nebo IB uvedené směrnice.
        anotace: Látky a typy přípravků, uvedené v příloze, by měly být z programu přezkoumání odstraněny a neměly by být zařazeny do příloh I, IA nebo IB směrnice 98/8/ES (o uvádění biocidních přípravků na trh).
        klíčová slova: přípravky biocidní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 225/1 29.8.2007

10

Jednací řád soudu pro veřejnou službu Evropské unie ze dne 25. července 2007.
        anotace: Soud pro veřejnou službu má vypracovat svůj jednací řád po dohodě se Soudním dvorem a se schválením Rady kvalifikovanou většinou. Pro fungování Soudu pro veřejnou službu je namístě přijmout ustanovení stanovená smlouvami, Protokolem o statutu Soudního dvora, přílohou I tohoto statutu a rozhodnutím 2004/752/ES, Euratom a přijmout všechna další ustanovení nezbytná k uplatňování a k upřesnění a doplnění těchto aktů.
        klíčová slova: služby veřejné - soudnictví - řády jednací - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 226/19 30.8.2007

11

Směrnice Komise 2007/53/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS o kosmetických prostředcích za účelem přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku.
        anotace: Sloučeniny fluoru jsou v současné době uvedeny v části 1 přílohy III směrnice 76/768/EHS a vztahují se na ně omezení stanovená v uvedené směrnici. Vědecký výbor pro spotřební zboží (SCCP) se domnívá, že pokud jediným zdrojem expozice fluoridu je zubní pasta obsahující 1 000–1 500 ppm fluoridu, je riziko vzniku fluorózy u dětí mladších šesti let minimální, pokud je tato zubní pasta používána doporučeným způsobem. Příloha III směrnice 76/768/EHS se tedy mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: prostředky kosmetické - fluoridy - zuby

Úřední věstník Evropské unie - č. L 226/21 30.8.2007

12

Směrnice Komise 2007/54/ES ze dne 29. srpna 2007, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem přizpůsobení jejích příloh II a III technickému pokroku.
        anotace: V návaznosti na zveřejnění vědecké studie nazvané "Používání trvalých barev na vlasy a riziko rakoviny močového měchýře" v roce 2001 došel Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům, nahrazený Vědeckým výborem pro spotřební zboží rozhodnutím Komise 2004/21, k závěru, že možná rizika jsou znepokojující. Doporučil, aby Komise učinila další kroky ke kontrole používání látek používaných v barvách na vlasy. Směrnice 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických prostředků by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna. Přílohy II a III směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: prostředky kosmetické - barvy - vlasy - rizika

Úřední věstník Evropské unie - č. L 229/1 31.8.2007

13

Rozhodnutí Komise ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.
        anotace: Pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES jsou stanoveny v přílohách tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: plyny skleníkové - monitorování - pokyny

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail