BOZP v Úředním věstníku EU: leden 2010

Výběr 8 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 3/23 7.1.2010

1

Rozhodnutí Komise ze dne 6. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost u koupacích kruhů, pomůcek ke koupání a koupacích van a stojanů pro kojence a malé děti, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Zvláštní požadavky na bezpečnost pro koupací kruhy, pomůcky ke koupání a koupací vany a stojany pro kojence a malé děti, které mají splňovat evropské normy podle článku 4 směrnice 2001/95/ES, jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: koupání - pomůcky - děti - bezpečnost - požadavky bezpečnostní - požadavky zvláštní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 4/91 8.1.2010

2

Rozhodnutí Komise ze dne 7. ledna 2010 o požadavcích na bezpečnost, které mají splňovat evropské normy pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení bezpečná pro dítě určená pro okna a balkónové dveře podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
        anotace: Specifické požadavky na bezpečnost u spotřebitelem montovaných zajišťovacích zařízení bezpečných pro dítě, které mají splňovat evropské normy podle článku 4 směrnice 2001/95/ES, se stanoví v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: okna - zařízení zajišťovací - bezpečnost - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 6/1 9.1.2010

3

Nařízení Komise (EU) č. 15/2010 ze dne 7. ledna 2010, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Nařízení (ES) č. 689/2008 provádí Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu (postup PIC) pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu. Příloha I nařízení (ES) č. 689/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - vývoz - dovoz

Úřední věstník Evropské unie - č. L 8/32 13.1.2010

4

Rozhodnutí Komise ze dne 26. listopadu 2009, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám.
        anotace: Tímto rozhodnutím se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství dřevěným podlahovým krytinám. Kritéria jsou stanovena tak, aby podporovala označování těch krytin, jejichž výroba má malý dopad na životní prostředí.
        klíčová slova: krytiny podlahové - podlahoviny - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 22/1 26.1.2010

5

Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 2009, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES (směrnice o obecné bezpečnosti výrobků).
        anotace: Pokyny pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného podle článku 12 a pro postup oznamování stanovený podle článku 11 směrnice 2001/95/ES jsou stanoveny v příloze tohoto rozhodnutí. RAPEX pomáhá zamezit a omezit dodávky výrobků, které představují vážné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, a usnadňuje sledování účinnosti a soudržnosti dozoru nad trhem a kontrolních činností v členských státech.
        klíčová slova: výrobky - bezpečnost - ochrana spotřebitele - informace - sdělování informací - systémy - řízení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 27/1 30.1.2010

6

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 25. listopadu 2009 o ekoznačce EU.
        anotace: Toto nařízení stanoví pravidla pro zřízení a uplatňování dobrovolného systému EU. Vztahuje se na veškeré zboží nebo služby dodávané na trh Společenství za účelem distribuce, spotřeby nebo používání, a to buď za úplatu nebo bezplatně.
        klíčová slova: - EU - zboží - služby - Evropské společenství - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L27/20 30.1.2010

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 67/2010 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských sítí.
        anotace: Toto nařízení vymezuje podmínky a postupy pro poskytování pomoci Společenství na základě čl. 155 odst. 1 prvního pododstavce třetí odrážky Smlouvy projektům společného zájmu v oblasti transevropských sítí telekomunikační infrastruktury a projektům společného zájmu v oblasti sítí dopravní a energetické infrastruktury uvedeným v čl. 20 třetím pododstavci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 680/2007 ze dne 20. června 2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti dopravních a energetických sítí.
        klíčová slova: sítě - telekomunikace - doprava - energetika - infrastruktura - financování - podmínky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 27/33 30.1.2010

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Tato směrnice stanovuje požadavky na určité konstrukční části a vlastnosti kolových zemědělských a lesnických traktorů. Pro účely této směrnice se (zemědělským nebo lesnickým) „traktorem“rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitých nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - vozidla kolová - konstrukce - vlastnosti - požadavky technické

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail