BOZP v Úředním věstníku EU: květen 2009

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 111/16 5.5.2009

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009 o právní ochraně počítačových programů.
        anotace: V souladu s ustanoveními této směrnice chrání členské státy počítačové programy autorskými právy stejně jako literární díla ve smyslu Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl. Pro účely této směrnice se „počítačovým programem“ rozumí i přípravný koncepční materiál.
        klíčová slova: programy počítačové - práva autorská - ochrana

Úřední věstník Evropské unie - č. L 113/1 6.5.2009

2

Směrnice Komise 2009/26/ES ze dne 6. dubna 2009, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.
        anotace: Příloha A směrnice 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice. Mezinárodní námořní organizace a evropské organizace pro normalizaci přijaly normy, včetně podrobných zkušebních norem, týkající se mnoha zařízení, která jsou vyjmenována v příloze A.2 směrnice 96/98/ES nebo která tam sice nejsou vyjmenována, ale jsou považována za významná z hlediska účelu uvedené směrnice.
        klíčová slova: zařízení námořní - normy - přehledy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 114/10 7.5.2009

3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/3/ES ze dne 11. března 2009, kterou se mění směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření.
        anotace: Některá ustanovení směrnice Rady 80/181/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se jednotek měření se mění dle této směrnice.
        klíčová slova: měření - jednotky - státy členské - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 118/13 13.5.2009

4

Nařízení Komise (ES) č. 385/2009 ze dne 7. května 2009, kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice).
        anotace: Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla. Zahrnuje zejména povinnost výrobce vozidla jako držitele ES schválení typu vydávat prohlášení o shodě, jímž musí být opatřeno každé vozidlo, jež bylo vyrobeno ve shodě s právními předpisy Společenství o schválení typu. V příloze IX této směrnice je uveden vzor prohlášení o shodě a ta se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - požadavky technické - shoda - prohlášení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 118/66 13.5.2009

5

Nařízení Komise (ES) č. 386/2009 ze dne 12. května 2009, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek.
        anotace: Tímto nařízením se mění bod I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření nové funkční skupiny doplňkových látek. Do uvedeného bodu je přidáno další písmeno o látkách ke snižování kontaminace krmiva mykotoxiny.
        klíčová slova: látky doplňkové - zvířata - krmiva - kontaminace - mykotoxiny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 120/5 15.5.2009

6

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel.
        anotace: Tato směrnice vyžaduje, aby veřejní zadavatelé, jiní zadavatelé a někteří provozovatelé zohledňovali při nákupu silničních vozidel energetické a ekologické dopady za dobu životnosti vozidla, včetně spotřeby energie, emisí CO2 a emisí určitých znečišťujících látek, a to s cílem podporovat a podněcovat trh s čistými a energeticky účinnými vozidly a posílit přínos odvětví dopravy pro politiky Společenství v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky.
        klíčová slova: vozidla motorová - účinnost energetická - požadavky ekologické - emise

Úřední věstník Evropské unie - č. L 122/28 16.5.2009

7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o zřízení evropské rady zaměstnanců nebo vytvoření postupu pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích působících na úrovni Společenství a skupinách podniků působících na úrovni Společenství.
        anotace: Cílem této směrnice je zdokonalit právo na informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci v podnicích a skupinách podniků působících na úrovni Společenství. Za tímto účelem se v každém podniku a v každé skupině podniků působících na úrovni Společenství, je-li podána žádost postupem podle čl. 5 odst. 1, zřizuje evropská rada zaměstnanců nebo postup informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci s cílem informovat tyto zaměstnance a jednat s nimi. Postupy informování a projednání musí být vymezeny a prováděny tak, aby byla zajištěna jejich účinnost a aby bylo umožněno účinné rozhodování podniků nebo skupiny podniků.
        klíčová slova: podniky - zaměstnanci - informovanost - rady podnikové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 122/6 16.5.2009

8

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/23/ES ze dne 23. dubna 2009 o vahách s neautomatickou činností.
        anotace: Směrnice Rady 90/384/EHS ze dne 20. června 1990 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se vah s neautomatickou činností byla podstatně změněna. Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být uvedená směrnice kodifikována. Tato směrnice stanovuje pouze závazné a základní metrologické a funkční požadavky týkající se vah s neautomatickou činností.
        klíčová slova: váhy - funkce - požadavky - přístroje měřicí - hmotnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 131/11 28.5.2009

9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí : přepracované znění.
        anotace: Tímto nařízením se stanoví opatření pro subjekty pověřené inspekcemi lodí, jejich prohlídkami a vydáváním lodních osvědčení v souladu s mezinárodními úmluvami o bezpečnosti na moři a o zabránění znečištění moří, a zároveň podporuje cíl volného pohybu služeb. To zahrnuje rozvoj a uplatňování bezpečnostních požadavků pro trup, strojní a elektrická zařízení a řídicí systémy lodí, na které se vztahují mezinárodní úmluvy.
        klíčová slova: lodi - inspekce - opatření - požadavky - osvědčení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 131/24 28.5.2009

10

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 392/2009 ze dne 23. dubna 2009 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod.
        anotace: Tímto nařízením se stanoví režim Společenství týkající se odpovědnosti a pojištění za přepravu osob po moři podle příslušných ustanovení, a to a) Athénské úmluvy o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři z roku 1974 ve znění protokolu z roku 2002, obsažených v příloze I, a b) výhrady a pokynů IMO k provádění Athénské úmluvy přijatých právním výborem IMO dne 19. října 2006, obsažených v příloze II. Dále toto nařízení rozšiřuje působnost těchto ustanovení na přepravu cestujících po moři uvnitř jednoho členského státu na palubě lodí tříd A a B podle článku 4 směrnice 98/18/ES a stanoví některé dodatečné požadavky.
        klíčová slova: doprava lodní - moře - cestující - odpovědnost - pojištění

Úřední věstník Evropské unie - č. L 135/3 30.5.2009

11

Nařízení Komise (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.
        anotace: Toto nařízení stanoví zvláštní požadavky pro uvádění aktivních a inteligentních materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami na trh. Použije se na aktivní a inteligentní materiály a předměty, které jsou uváděny na trh v rámci Společenství.
        klíčová slova: obaly - materiály - potraviny - požadavky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail