BOZP v Úředním věstníku EU: květen 2007

Výběr 21 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 101/1 4.5.2007

1

Stanovisko č. 2/2007 k návrhu nařízení Rady, kterým se mění finanční nařízení pro 9. Evropský rozvojový fond.
        anotace: Jak uvádí důvodová zpráva, návrh nařízení, kterým se mění finanční nařízení pro 9. Evropský rozvojový fond (ERF), má za cíl transponovat omezený počet změn, které byly provedeny v nedávno revidovaném obecném finančním nařízení. Hlavním smyslem navrhovaných změn je: a) umožnit převedení úkolů souvisejících s prováděním na veřejnoprávní subjekty v členských státech v případech, kdy bylo řízení decentralizováno; a b) předjímat plánované změny přílohy IV revidované dohody z Cotonou vypuštěním odkazů na konkrétní články přílohy IV.
        klíčová slova: fondy evropské - fondy rozvojové - nařízení - finance

Úřední věstník Evropské unie - č. C 104/1 8.5.2007

2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení : informace členských států.

        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 týkajících se strojních zařízení.

        klíčová slova: zařízení strojní – předpisy právní – normy – harmonizace – státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 118/1 26.5.2007

3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakových zařízení.
        anotace: Uvedený seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení.
        klíčová slova: zařízení tlaková - normy - harmonizace - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 114/14 1.5.2007

4

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2004/210/ES o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí.
        anotace: Rozhodnutí Komise 2004/210/ES (1) zřizuje Vědecký výbor pro spotřební zboží (VVSZ), Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika (VVZER) a Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika. Toto rozhodnutí mění některá ustanovení týkající se počtu členů ve zmíněných výborech a funkčního období členů výborů.
        klíčová slova: výbory vědecké - členové - funkce - rizika environmentální - rizika zdravotní - zboží - spotřebitelé - prostředí životní - zdraví veřejné

Úřední věstník Evropské unie - č. L 116/59 4.5.2007

5

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení pyroxsulamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Aniž je dotčen čl. 6 odst. 4 směrnice 91/414/EHS, dokumentace týkající se účinné látky pyroxsulamu, uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která byla předložena Komisi a členským státům za účelem zařazení této látky do přílohy I uvedené směrnice, v zásadě splňuje požadavky na údaje a informace stanovené v příloze II uvedené směrnice.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 119/24 9.5.2007

6

Nařízení Komise (ES) č. 506/2007 ze dne 8. května 2007, kterým se dovozcům nebo výrobcům některých prioritních látek ukládají požadavky na zkoušení a informace v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek.
        anotace: Zpravodajové určení členskými státy podle čl. 10 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 793/93 vyhodnotili informace o některých prioritních látkách předložené výrobci a dovozci. Informace potřebné k hodnocení dotyčných látek nejsou k dispozici u dřívějších výrobců nebo dovozců. Je proto vhodné požadovat od výrobců a dovozců prioritních látek, aby předložili další informace o těchto látkách a provedli další zkoušky. Tyto zkoušky by měly být provedeny na základě protokolů, které zpravodajové předložili Komisi.
        klíčová slova: látky prioritní - výrobci - dovozci - zkoušky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/100 11.5.2007

7

Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 107 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce.
        anotace: Tento předpis platí pro všechna jednopodlažní, dvoupodlažní, tuhá nebo kloubová vozidla kategorie M2 nebo M3, pokud chtějí splňovat požadavky na jejich celkovou konstrukci.
        klíčová slova: vozidla kloubová - vozidla tuhá - konstrukce - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/203 11.5.2007

8

Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 114 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na toto příslušenství pro dovybavení - moduly airbagů pro náhradní airbagové systémy, náhradní volanty pro vozidla kategorií M1 a N1 vybavené modulem airbagu a náhradní airbagové systémy jiné, než které byly instalovány ve volantu, a vybavené moduly airbagů schváleného typu, jako doplňkový zádržný systém k bezpečnostním pásům a jiným zádržným systémům v motorových vozidlech kategorií M1 a N1.
        klíčová slova: vozidla - systémy zádržné - airbagy - volanty

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/3 11.5.2007

9

Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 17 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na pevnost sedadel, jejich ukotvení a příslušné opěrky hlavy u vozidel kategorie M1 a N a na pevnost sedadel, jejich ukotvení a příslušné opěrky hlavy u vozidel kategorie M2 a M3, které nejsou řešeny předpisem č. 80 a sérií změn 01.
        klíčová slova: vozidla - sedadla - opěrky - pevnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 121/42 11.5.2007

10

Oprava předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 55 – Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel.
        anotace: Tento předpis stanoví požadavky, které musí mechanická spojovací zařízení a části splňovat, aby byly považovány za mezinárodně vzájemně slučitelné.
        klíčová slova: zařízení spojovací - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 123/33 12.5.2007

11

Doporučení Komise ze dne 3. května 2007 o monitorování množství akrylamidu v potravinách.
        anotace: Je nezbytné shromáždit spolehlivé údaje o množstvích akrylamidu v potravinách, a to z celého Společenství alespoň za dobu 3 let, aby byla získána jasná představa o obsahu akrylamidu v těch potravinách, o nichž je známo, že obsahují vysoká množství akrylamidu a/nebo výrazně přispívají k dietárnímu příjmu celé populace a zvláště zranitelných skupin, např. kojenců a malých dětí. Komise doporučuje, aby členské státy v letech 2007, 2008 a 2009 každoročně v souladu s přílohou I prováděly monitorování množství akrylamidu v potravinách uvedených ve zmíněné příloze.
        klíčová slova: potraviny - akrylamidy - množství - monitorování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 128/31 16.5.2007

12

Směrnice Komise 2007/27/ES ze dne 15. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol.
        anotace: V příloze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny změněné maximální limity reziduí pro etoxazol, indoxakarb, mesosulfuron, 1-methylcyklopropen, MCPA a MCPB, tolylfluanid a tritikonazol.
        klíčová slova: pesticidy - látky účinné - limity

Úřední věstník Evropské unie - č. L 131/21 23.5.2007

13

Rozhodnutí Komise ze dne 15. května 2007, kterým se mění rozhodnutí 2003/43/ES, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o desky na bázi dřeva.
        anotace: Rozhodnutím Komise 2003/43/ES se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň. Je nutné dále upravit rozhodnutí 2003/43/ES, aby zohlednilo technický pokrok, pokud jde o desky na bázi dřeva. V příloze tohoto rozhodnutí jsou v tabulce uvedeny třídy reakce desek na bázi dřeva na oheň.
        klíčová slova: výrobky stavební - desky - oheň - reakce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 131/27 23.5.2007

14

Oprava rozhodnutí Komise 2005/360/ES ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům.
        anotace: Jedná se o tiskovou opravu rozhodnutí Komise 2005/360/ES ze dne 26. dubna 2005, kterým se stanoví ekologická kritéria a příslušné požadavky na posuzování a ověřování pro udělení ekoznačky Společenství mazivům.
        klíčová slova: maziva - ekoznačky - kritéria ekologická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 133/40 25.5.2007

15

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení karbarylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Karbaryl se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Z dostupných informací je zřejmé, že existují obavy ohledně metabolitů, jejichž toxicita je na stejné úrovni jako toxicita účinné látky a nelze vyloučit jejich přítomnost na úrovni, která by mohla vzbuzovat obavy z hlediska toxicity.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 133/42 25.5.2007

16

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení trichlorfonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Trichlorfon se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Vzhledem ke značnému nedostatku podpůrných studií nebylo možné prokázat, že je používání uvedené látky bezpečné. Na základě dostupných informací nebylo možné posoudit rizika vyplývající z expozice spotřebitelů, obsluhy a okolních osob. Kromě toho nebyly
v plném rozsahu posouzeny rozpad a chování látky v životním prostředí a její ekotoxikologické vlastnosti.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 135/6 26.5.2007

17

Směrnice Komise 2007/28/ES ze dne 25. května 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin.
        anotace: Toto rozhodnutí mění maximální limity reziduí pro azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodion, lambda-cyhalothrin, maleinhydrazid, metalaxyl-M a trifloxystrobin, uvedené v přílohách směrnic Rady 86/363/EHS a 90/642/EHS.
        klíčová slova: pesticidy - látky účinné - limity

Úřední věstník Evropské unie - č. L 136/3 29.5.2007

18

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
        anotace: Tato oprava nahrazuje nařízení (ES) č. 1907/2006. Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik látek, a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace.
        klíčová slova: látky chemické - volný pohyb - trh vnitřní - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí - hodnocení rizik

Úřední věstník Evropské unie - č. L 137/1 30.5.2007

19

Předpis č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) — Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na schvalování typu motorových vozidel určených k provozu na pozemních komunikacích, s karoserií nebo bez karoserie, s nejméně čtyřmi koly a maximální konstrukční rychlostí vyšší než 25 km/h, s výjimkou kolejových vozidel, zemědělských a lesnických traktorů a strojů a strojů pro veřejné práce. Stanovuje jednotná ustanovení
pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.
        klíčová slova: vozidla motorová - osvětlení - signalizace - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 137/68 30.5.2007

20

Předpis č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na motorová vozidla kategorie M a N z hlediska jejich emisí hluku.
        klíčová slova: vozidla motorová - hluk - emise

Úřední věstník Evropské unie - č. L 139/28 31.5.2007

21

Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení thiodikarbu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Thiodikarb se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Při posuzování rizika použití jako insekticid bylo zjištěno akutní riziko z dietárního příjmu u batolat při konzumaci ošetřených stolních hroznů a u dospělých po konzumaci vína.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin - insekticidy

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail