BOZP v Úředním věstníku EU: duben 2010

Výběr 9 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 86/7 1.4.2010

1

Nařízení Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII (dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu).
        anotace: Příloha XVII nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení ( dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače grilu a organické sloučeniny cínu).
        klíčová slova: REACH - látky chemické - legislativa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 86/29 1.4.2010

2

Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 2010, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
        anotace: Touto směrnicí se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
        klíčová slova: stroje pojízdné - emise plynné - látky znečišťující - částice - předpisy právní - harmonizace - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 88/18 8.4.2010

3

Rozhodnutí Komise ze dne 31. března 2010 o dotazníku souvisejícím s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES.
        anotace: Toto rozhodnutí se týká dotazníku souvisejícím s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES. V příloze je uvedeno doplnění dotazníku.
        klíčová slova: látky znečišťující - úniky látek - registry - dotazníky - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 91/1 10.4.2010

4

Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 2010, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů.
        anotace: Touto směrnicí se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů.
        klíčová slova: traktory zemědělské - traktory lesnické - typologie - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 95/1 15.4.2010

5

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb : směrnice o audiovizuálních mediálních službách.
        anotace: Každý členský stát zajistí, aby veškeré audiovizuální mediální služby šířené poskytovateli mediálních služeb spadajícími do jeho pravomoci byly v souladu s právními pravidly vztahujícími se na audiovizuální mediální služby určené veřejnosti v dotyčném členském státě.
        klíčová slova: služby mediální - služby audiovizuální - poskytovatelé - legislativa - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 97/3 17.4.2010

6

Nařízení Komise (EU) č. 317/2010 ze dne 16. dubna 2010, kterým se přijímají specifikace modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob pro rok 2011 pro účely výběrového šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98.
        anotace: V příloze se stanoví podrobný seznam proměnných, které je třeba v roce 2011 shromažďovat v rámci modulu ad hoc pro zaměstnávání zdravotně postižených osob.
        klíčová slova: osoby hendikepované - zaměstnanost - statistiky - údaje

Úřední věstník Evropské unie - č. L 102/45 23.4.2010

7

Rozhodnutí Komise ze dne 19. dubna 2010 o Evropské databance zdravotnických prostředků (Eudamed).
        anotace: Tímto rozhodnutím se zavádí Evropská databanka zdravotnických prostředků (Eudamed) jako databanka pro účely čl. 10b odst. 3 směrnice 90/385/EHS, čl. 14a odst. 3 směrnice 93/42/EHS a čl. 12 odst. 3 směrnice 98/79/ES. Cílem Evropské databanky zdravotnických prostředků je posílit dohled nad trhem tím, že poskytne příslušným orgánům rychlý přístup k informacím o výrobcích a zplnomocněných zástupcích, zdravotnických prostředcích a certifikátech a k údajům týkajícím se vigilance, umožnit výměnu informací o údajích z klinických zkoušek, jakož i přispět k jednotnému uplatňování uvedených směrnic, zejména pokud jde o povinnosti v oblasti registrace.
        klíčová slova: prostředky zdravotnické - certifikáty - databanky - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 104/20 24.4.2010

8

Nařízení Komise (EU) č. 347/2010 ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek.
        anotace: Tímto nařízením se mění přílohy I, II, III a IV nařízení Komise (ES) č. 245/2009, pokud jde o požadavky na ekodesign pro zářivky bez integrovaného předřadníku, vysoce intenzivní výbojky a předřadníky a svítidla, jež mohou sloužit k provozu těchto zářivek a výbojek.
        klíčová slova: zářivky - výbojky - svítidla - ekodesign - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 107/24 29.4.2010

9

Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2010, kterým se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Tímto rozhodnutím se Francii uděluje částečná výjimka z rozhodnutí 2006/66/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – hluk“ transevropského konvenčního železničního systému a z rozhodnutí 2006/861/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Kolejová vozidla – nákladní vozy“ transevropského konvenčního železničního systému.
        klíčová slova: doprava železniční - interoperabilita - specifikace technické - Francie - výjimky

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail