BOZP v Úředním věstníku EU: duben 2009

Výběr 11 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. L 93/3 7.4.2009

1

Nařízení Komise (ES) č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu.
        anotace: Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign týkající se spotřeby elektrické energie externích zdrojů napájení ve stavu bez zátěže a jejich průměrné energetické účinnosti v aktivním režimu.
        klíčová slova: energie elektrická - spotřeba - ekodesign - zdroje - účinnost energetická - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 96/33 15.4.2009

2

Nařízení Komise (ES) č. 304/2009 ze dne 14. dubna 2009, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004, pokud jde o zpracování odpadů obsahujících perzistentní organické znečisťující látky v procesech tepelné a metalurgické produkce.
        anotace: Tímto nařízením se mění přílohy IV a V nařízení (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, který je relevantním zdrojem pro vědecký a technický pokrok v oblasti nakládání s odpady, které obsahují perzistentní organické znečišťující látky.
        klíčová slova: látky organické - látky znečišťující - odpady - zpracování - nakládání s odpady - metalurgie - produkce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 97/8 16.4.2009

3

Nařízení Komise (ES) č. 308/2009 ze dne 15. dubna 2009, kterým se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IIIA a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
        anotace: Tímto nařízením se za účelem přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění přílohy IIIA a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
        klíčová slova: odpady - směsi - přeprava

Úřední věstník Evropské unie - č. L 101/22 21.4.2009

4

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009, kterým se zřizuje skupina odborníků pro bezpečnost evropských systémů GNSS.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje skupina odborníků pro bezpečnost evropských systémů GNSS s názvem Skupina pro bezpečnost evropských systémů GNSS. Tato skupina je Komisi nápomocna při provádění ustanovení čl. 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 683/2008 (o dalším provádění evropských programů družicové navigace) a při projednávání otázek spojených s bezpečností evropských systémů GNSS. Komise ji konzultuje před tím, než definuje hlavní požadavky na bezpečnost systémů stanovených v odstavci 2 uvedeného článku.
        klíčová slova: navigace - systémy - družice - bezpečnost - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 101/25 21.4.2009

5

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 o technických pokynech pro finanční záruku v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
        anotace: Aby se zajistil společný přístup mezi členskými státy po zavedení finanční záruky podle čl. 14 směrnice 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu, měl by se definovat nejnižší společný základ pro výpočet záruky, a to zejména ohledně informací, které je zapotřebí vzít v úvahu, a způsobu výpočtu této záruky. Toto rozhodnutí stanoví technické pokyny pro tuto finanční záruku v souladu se výše zmíněnou směrnicí.
        klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - průmysl těžební - těžba - záruky - finance

Úřední věstník Evropské unie - č. L 101/26 21.4.2009

6

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 o zřízení výkonné agentury pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003, nazvané „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“.
        anotace: Tímto rozhodnutím se zřizuje se výkonná agentura nazvaná „Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast“ pro správu činnosti Společenství v oblasti vzdělávání a kultury a v audiovizuální oblasti, jejíž statut a hlavní provozní pravidla jsou stanoveny nařízením (ES) č. 58/2003. Tím se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství.
        klíčová slova: vzdělávání - kultura - informace audiovizuální - agentury - Evropské společenství

Úřední věstník Evropské unie - č. L 102/7 22.4.2009

7

Rozhodnutí Komise dne 20. dubna 2009, terým se určují kritéria pro klasifikaci zařízení pro nakládání s odpady v souladu s přílohou III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu.
        anotace: Zařízení pro nakládání s odpady bude zařazeno do kategorie A podle první odrážky přílohy III směrnice 2006/21/ES, pokud by předpokládané krátkodobé a dlouhodobé důsledky selhání způsobeného narušením strukturální celistvosti nebo chybnou manipulací se zařízením mohly vést k a) nezanedbatelnému potenciálnímu riziku ohrožení života; b) vážnému nebezpečí pro lidské zdraví; c) vážnému ohrožení životního prostředí.
        klíčová slova: odpady - nakládání s odpady - klasifikace - kritéria

Úřední věstník Evropské unie - č. L 106/25 28.4.2009

8

Rozhodnutí Komise ze dne 20. dubna 2009 určující postoj Společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě Dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII uvedené dohody.
        anotace: Toto rozhodnutí určuje přijímaný postoj Evropského společenství k rozhodnutí řídících subjektů na základě dohody mezi vládou Spojených států amerických a Evropským společenstvím o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky o revizi specifikací zobrazovacích zařízení v příloze C části VII dohody. Postoj je založen na připojeném návrhu rozhodnutí.
        klíčová slova: přístroje kancelářské - účinnost energetická - štítky energetické - jednotky zobrazovací - označení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 106/7 28.4.2009

9

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/34/ES ze dne 23. dubna 2009 o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly.
        anotace: Tato směrnice stanoví společná ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly. Členské státy udělují ES schválení typu podle této směrnice a příslušných zvláštních směrnic.
        klíčová slova: přístroje měřicí - metrologie - kontroly - metody - typologie - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 108/4 29.4.2009

10

Nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES.
        anotace: Toto nařízení stanoví společnou bezpečnostní metodu pro hodnocení a posuzování rizik (CSM), jak je uvedeno v čl. 6 odst. 3 písm. a) směrnice 2004/49/ES. Cílem CSM pro hodnocení a posuzování rizik je udržení nebo zvyšování úrovně bezpečnosti železnic Společenství podle potřeby a praktické proveditelnosti. CSM by měla usnadnit přístup na trh pro služby železniční dopravy prostřednictvím harmonizace: a) procesů řízení rizik používaných k posouzení úrovní bezpečnosti a shody s bezpečnostními požadavky; b) výměny informací týkajících se bezpečnosti mezi jednotlivými účastníky v železničním odvětví s cílem zajistit bezpečnost mezi jednotlivými rozhraními, která mohou v tomto odvětví existovat; c) důkazů vyplývajících z použití procesu řízení rizik.
        klíčová slova: železnice - posuzování rizik - hodnocení rizik - metodologie - bezpečnost

Úřední věstník Evropské unie - č. L 109/14 30.4.2009

11

Směrnice Komise 2009/46/ES ze dne 24. dubna 2009, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby.
        anotace: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006 stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby a zrušuje směrnice Rady 82/714/EHS. Její příloha II se mění v souladu s přílohou I této směrnice. Do byla začleněna ustanovení rovnocenná ustanovením nařízení o inspekci plavidel na Rýně, jež se týkají montážních a provozních kontrol motorů, na něž se vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/68/ES ze dne 16. prosince 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze spalovacích motorů určených pro nesilniční pojízdné stroje.
        klíčová slova: plavby vnitrozemské - plavidla - požadavky technické - Německo

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail