BOZP v Úředním věstníku EU: duben 2007

Výběr 19 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 83/1 17.4.2007


1

Vysvětlivky k evropsko-středomořským protokolům o pravidlech původu : sdělení orgánů a institucí Evropské unie.
        anotace: Sdělení poskytuje vysvětlivky k evropsko-středomořským protokolům o pravidlech původu výrobků. Obecně se původ konečného výrobku určuje podle provedeného „posledního zpracování nebo opracování“ za předpokladu, že výrobek byl zpracován nebo opracován nad rámec uvedený v článku 7.
        klíčová slova: výrobky - původ

Úřední věstník Evropské unie - č. L 104/16 21.4.2007


2

Nařízení Komise (ES) č. 437/2007 ze dne 20. dubna 2007 o změně nařízení (ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti.
        anotace: Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003 stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. Opatření stanovená v tomto nařízení by měla být přezkoumána vzhledem ke svým provozním důsledkům na letištích a dopadu na cestující.

          klíčová slova: bezpečnost letecká – doprava letecká – provoz - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 105/1 23.4.2007


3

Nařízení Komise (ES) č. 414/2007 ze dne 13. března 2007 o technických pokynech pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS) podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
        anotace: V souladu s článkem 1 směrnice 2005/44/ES se říční informační služby (RIS) rozvíjejí a zavádějí tak, že jsou harmonizované, interoperabilní a otevřené. Toto nařízení vymezuje pokyny pro plánování, zavádění a provozování říčních informačních služeb (RIS). Pokyny jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: služby informační - služby říční - systémy informační - provoz - řeky - doprava lodní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 105/35 23.4.2007


4

Nařízení Komise (ES) č. 415/2007 ze dne 13. března 2007 o technických specifikacích pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
        anotace: Toto nařízení vymezuje technické specifikace pro systémy sledování polohy a pohybu plavidel ve vnitrozemské vodní dopravě. Technické specifikace jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: doprava lodní - plavidla - specifikace technické - systémy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 105/88 23.4.2007


5

Nařízení Komise (ES) č. 416/2007 ze dne 22. března 2007 o technických specifikacích pro zprávy vůdcům plavidel podle článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.
        anotace: Toto nařízení vymezuje technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel. Technické specifikace jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení. Informační služby o plavebních dráhách (FIS) obsahují zeměpisné, hydrologické a správní údaje, které používají vůdcové plavidel a správcové loďstev při plánování, uskutečňování a sledování plavby. FIS poskytují dynamické informace (např. o vodním stavu, předpovědích vodního stavu, atd.), jakož i statické informace (např. o pravidelné provozní době zdymadel a mostů), pokud jde o používání a stav vnitrozemských vodních cest, a tím podporují taktická a strategická plavební rozhodnutí. Následující technické specifikace pro zprávy vůdcům plavidel vymezují pravidla pro datový přenos informací o vodních cestách prostřednictvím internetové služby.
        klíčová slova: doprava vodní - systémy informační - řízení - informace - přenos - specifikace technické - internet

Úřední věstník Evropské unie - č. L 106/34 24.4.2007


6

Směrnice Komise 2007/25/ES ze dne 23. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb.
        anotace: Účinné látky dimethoát, dimethomorf, glufosinát, metribuzin, fosmet a propamokarb se touto směrnicí zařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 31. března 2008.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 108/1 25.4.2007


7

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).
        anotace: Tato směrnice stanoví obecná pravidla pro zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) pro účely politik Společenství v oblasti životního prostředí a politik nebo činností, které mohou mít vliv na životní prostředí. INSPIRE je založena na infrastrukturách pro prostorové informace zřízených a spravovaných členskými státy.
        klíčová slova: informace prostorové - prostředí životní - infrastruktura - pravidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 113/1 30.4.2007


8

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 457/2007 ze dne 25. dubna 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 417/2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem.
        anotace: Nařízení (ES) č. 417/2002 upravuje urychlené zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem stanovených Mezinárodní úmluvou o zabránění znečišťování z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978 (MARPOL 73/78) s cílem snížit riziko náhodného znečištění uhlovodíky v evropských vodách. V důsledku iniciativy členských států a Komise v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) byl zákaz přepravy těžkých ropných produktů na ropných tankerech s jednoduchým trupem uložen na celosvětové úrovni prostřednictvím změny přílohy I MARPOL 73/78.
        klíčová slova: doprava lodní - přeprava - tankery - konstrukce - produkty - ropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 113/3 30.4.2007


9

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 458/2007 ze dne 25. dubna 2007 o Evropském systému jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS).
        anotace: Cílem tohoto nařízení je vytvořit Evropský systém jednotné statistiky sociální ochrany (ESSPROS) stanovením a) metodického rámce (založeného na společných standardech, definicích, klasifikacích a účetních pravidlech) pro sestavování statistik na srovnatelném základě k užitku Společenství a b) lhůt pro předávání statistik sestavených v souladu se systémem ESSPROS.
        klíčová slova: politika sociální - ochrana sociální - statistiky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 92/9 3.4.2007


10

Nařízení Komise (ES) č. 372/2007 ze dne 2. dubna 2007, kterým se stanoví přechodné migrační limity pro plastifikátory v těsnicích kroužcích ve víkách, která jsou určena pro styk s potravinami.
        anotace: Víka, která obsahují plastové vrstvy nebo plastový povrch fungující jako těsnicí kroužky těchto vík a jsou tvořena ze dvou nebo více vrstev různých druhů materiálů, lze ve Společenství uvádět na trh pouze tehdy, pokud splňují omezení a specifikace uvedené v příloze tohoto nařízení.
        klíčová slova: plasty - víka - potraviny - těsnění

Úřední věstník Evropské unie - č. L 93/1 3.4.2007


11

Kodifikované znění Jednacího řádu EHSV : v platnosti od 24. října 2006.
        anotace: Evropský hospodářský a sociální výbor zajišťuje zastoupení různých hospodářských a sociálních složek organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Dokument obsahuje kodifikované znění Jednacího řádu EHSV.
        klíčová slova: Evropský hospodářský a sociální výbor - řád jednací

Úřední věstník Evropské unie - č. L 94/18 4.4.2007


12

Nařízení Komise (ES) č. 376/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.
        anotace: Přijetí nových požadavků a správních postupů v nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací, je nezbytné, pokud jde o vydávání povolení k letu, doplnit změnou nařízení (ES) č. 2042/2003 s cílem vyjmout letadla provozovaná na základě povolení k letu z oblasti působnosti uvedeného nařízení a namísto toho odkázat na ustanovení pro údržbu, která jsou součástí schválených letových podmínek souvisejících s povolením k letu.
        klíčová slova: letadla - způsobilost letová - výrobky letecké - organizace - personál

Úřední věstník Evropské unie - č. L 94/23 4.4.2007


13

Směrnice Komise 2007/20/ES ze dne 3. dubna 2007, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dichlofluanid do přílohy I uvedené směrnice.
        anotace: Účinná látka dichlofluanid se touto směrnicí zařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 98/8/ES. Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 29. února 2008 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí.
        klíčová slova: dichlofluanid - látky účinné - dřevo - konzervace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 94/3 4.4.2007


14

Nařízení Komise (ES) č. 375/2007 ze dne 30. března 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 1702/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.
        anotace: Podle čl. 2 odst. 3 písm. c) nařízení (ES) č. 1702/2003 se
na Evropské agentuře pro bezpečnost letectví požadovalo, aby do 28. března 2007 určila schválený návrh nezbytný k vydání osvědčení letové způsobilosti nebo povolení k letu u letadel zapsaných v leteckém rejstříku v členských státech, která nesplňují požadavky čl. 2 odst. 3 písm. a). V dané lhůtě agentura nemohla u mnoha leteckých výrobků provést toto určení, protože od jejich konstruktérů neobdržela nezbytné žádosti o schválení. Plánované opatření by mělo být dočasného charakteru s cílem zmírnit rizika v souvislosti s omezenými technickými znalostmi o návrhu předmětných výrobků, které má agentura. Rovněž je zapotřebí vybídnout konstruktéry, aby byli agentuře nápomocni při určování nezbytného schváleného návrhu pro úplné začlenění svých letadel do systému Společenství.
        klíčová slova: způsobilost letová - povolení - letadla - certifikace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 96/18 11.4.2007


15

Rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na střely, jejichž nárazovou část tvoří přísavka, v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček.
        anotace: V případě hraček se střelami, jejichž nárazovou část tvoří přísavka, určenými pro děti starší tří let, norma EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ přijatá Evropským výborem pro normalizaci dne 19. září 2005 nevyhovuje základním požadavkům na bezpečnost uvedeným v článku 3 směrnice 88/378/EHS. Ke zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 je proto nutno připojit poznámku.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - normy - změny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 97/42 12.4.2007


16

Směrnice Komise 2007/21/ES ze dne 10. dubna 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o data uplynutí platnosti pro zařazení účinných látek azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadionkalcium a fluroxypyr do přílohy I.
        anotace: Účinné látky azoxystrobin, imazalil, kresoxim-methyl, spiroxamin, azimsulfuron, prohexadionkalcium a fluroxypyr se touto směrnicí zařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS a obnovenou dobou platnosti. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 12. prosince 2007.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 97/50 12.4.2007


17

Oprava směrnice Komise 2007/19/ES ze dne 30. března 2007, kterou se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami a směrnice Rady 85/572/EHS, kterou se stanoví seznam simulantů pro použití při zkoušení migrace složek materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami.
        anotace: Směrnice Komise 2002/72/ES je zvláštní směrnicí, která harmonizuje pravidla pro materiály a předměty z plastů, které jsou určené pro styk s potravinami. Směrnice 2002/72/ES stanoví seznam látek povolených k výrobě těchto materiálů a předmětů. Z informací poskytnutých Komisi vyplynulo, že změkčovadla používaná například v těsnicích kroužcích víček z polyvinylchloridu (PVC) mohou migrovat do tukových potravin v množstvích, která by mohla ohrozit lidské zdraví nebo způsobit nepřijatelné změny ve složení potravin. Směrnice 2002/72/ES by měla být aktualizována.
        klíčová slova: potraviny - plasty - materiály - látky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 99/14 14.4.2007


18

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě.
        anotace: Podle směrnice 2006/22/ES má Komise vypracovat elektronický vytisknutelný formulář, který se používá, má-li řidič volno z důvodu nemoci, nebo čerpá-li řádnou dovolenou, nebo pokud řidič řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. Příslušný formulář podle čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.
        klíčová slova: řidiči - oblast sociální - nemoci - dovolená - vozidla - formuláře

Úřední věstník Evropské unie - č. L 99/16 14.4.2007


19

Rozhodnutí Komise ze dne 12. dubna 2007, kterým se mění rozhodnutí 2006/502/ES, kterým se po členských státech žádá, aby přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty).
        anotace: Rozhodnutí Komise 2006/502/ES vyžaduje, aby členské státy přijaly opatření zajišťující, aby se na trh uváděly pouze zapalovače, které jsou odolné dětem, a zakázaly uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu. S ohledem na nutnost zabránit dalším nehodám a zároveň na technická omezení a zajištění přiměřenosti by pro uplatnění opatření stanovených tímto rozhodnutím měla být povolena co nejkratší přechodná období. Členské státy zajistí, aby od 11. března 2008 byly spotřebitelům dodávány pouze zapalovače, které jsou odolné dětem.
        klíčová slova: zapalovače - odolnost - požadavky - děti

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail