BOZP v Úředním věstníku EU: červenec 2008

Výběr 19 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 182/17 19.7.2008

1

Sdělení o použití a budoucím vývoji právních předpisů Společenství týkajících se emisí z lehkých vozidel a přístupu k informacím o opravách a údržbě (Euro 5 a 6).
        anotace: Toto sdělení poskytuje podklady k nařízení (ES) č. 715/2007 (Euro 5 a 6) a jeho prováděcím právním předpisům. Uvedené nařízení stanoví požadavky pro schvalování typu lehkých vozidel z hlediska emisí a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla. Účelem tohoto sdělení je vymezit záměry Komise, pokud jde o tyto právní předpisy.
        klíčová slova: vozidla lehká - emise - opravy - údržba - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. C 184/13 22.7.2008

2

Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům : sdělení Komise.
        anotace: Cílem těchto pokynů je pro železniční podniky vymezené ve směrnici 91/440/EHS a uvedených souvislostech vytvořit obecné zásady týkající se slučitelnosti státních podpor se Smlouvou. Kromě toho se tyto pokyny v kapitole 3 vztahují také na podniky pro městkou, předměstskou nebo regionální osobní přepravu. Tyto obecné zásady se zejména opírají o zásady stanovené právním rámcem Společenství ve třech po sobě jdoucích železničních balíčcích. Jejich cílem je zvýšit průhlednost veřejného financování a právní jistotu s ohledem na pravidla Smlouvy týkající se otevřenosti trhů. Tyto pokyny se netýkají veřejného financování ve prospěch provozovatelů infrastruktury.
        klíčová slova: doprava železniční - podniky - podpora státní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 171/16 1.7.2008

3

Směrnice Komise 2008/67/ES ze dne 30. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 96/98/ES o námořním zařízení.
        anotace: Příloha A směrnice 96/98/ES o námořním zařízení se nahrazuje zněním obsaženým v příloze této směrnice. Jelikož od 1. července 2002, kdy byla naposledy pozměněna směrnice 96/98/ES, vstoupily v platnost změny mezinárodních úmluv a použitelných zkušebních norem, měly by tyto změny být v zájmu jasnosti zapracovány do uvedené směrnice.
        klíčová slova: zařízení námořní - vybavení - lodi - normy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 171/9 1.7.2008

4

Směrnice Komise 2008/66/ES ze dne 30. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek bifenoxu, diflufenikanu, fenoxapropu-P, fenpropidinu a chinoklaminu.
        anotace: Účinné látky bifenox, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin a chinoklamin se touto směrnicí zařazuje do přílohy I směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 172/15 2.7.2008

5

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 626/2008/ES ze dne 30. června 2008 o výběru a povolování soustav poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS).
        anotace: Účelem tohoto rozhodnutí je umožnit vytvoření konkurenčního vnitřního trhu s družicovými pohyblivými službami (MSS) v celém Společenství a zajistit postupné pokrytí všech členských států. Toto rozhodnutí zavádí řízení na úrovni Společenství pro společný výběr provozovatelů družicových pohyblivých soustav, kteří užívají rádiové spektrum v kmitočtových pásmech 2 GHz, jež jsou v souladu s rozhodnutím 2007/98/ES tvořena pásmy od 1 980 do 2 010 MHz pro komunikace ve vzestupném směru a od 2 170 do 2 200 MHz pro komunikace v sestupném směru. Obsahuje též ustanovení, na jejichž základě mají členské státy vybraným provozovatelům koordinovaně udělovat povolení k užívání přiděleného rádiového spektra v tomto pásmu na provoz družicových pohyblivých soustav.
        klíčová slova: družice - služby - trh vnitřní - konkurenceschopnost - provozovatelé

Úřední věstník Evropské unie - č. L 172/9 2.7.2008

6

Směrnice Komise 2008/69/ES ze dne 1. července 2008, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinných látek klofentezinu, dikamby, difenokonazolu, diflubenzuronu, imazachinu, lenacilu, oxadiazonu, pikloramu a pyriproxyfenu.
        anotace: Účinné látky klofentezin, dikamba, difenokonazol, diflubenzuron, imazachin, lenacil, oxadiazon, pikloram a pyriproxyfen se touto směrnicí zařazuje do přílohy I směrnice 91/414/EHS o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 177/1 4.7.2008

7

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 ze dne 17. června 2008, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
        anotace: Přílohy I, II, IIa, III, IV, VI a VIII nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečné činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: pohyby osob - osoby samostatně výdělečně činné - zaměstnanci - rodina - EU - zabezpečení sociální

Úřední věstník Evropské unie - č. L 183/41 11.7.2008

8

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 54 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na nové pneumatiky určené především pro vozidla kategorií M2, M3, N a O3 a O4 (avšak nejen pro ně). Nevztahuje se však na typy pneumatik označené značkami kategorie rychlosti odpovídajícími rychlosti nižší než 80 km/h.
        klíčová slova: vozidla užitková - vozidla přípojná - pneumatiky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 188/32 16.7.2008

9

Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) č. 21 – Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na vnitřní vybavení osobních automobilů, pokud jde o vnitřní součásti prostoru pro cestující s výjimkou zpětného zrcátka či zrcátek, uspořádání ovládacích prvků, střechu či otvírací střechu, opěradla a zadní části sedadel a elektrické ovládání oken, střešní panely a přepážky.
        klíčová slova: automobily osobní - vozidla motorová - vybavení - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 188/5 16.7.2008

10

Nařízení Komise (ES) č. 668/2008 ze dne 15. července 2008, kterým se mění přílohy II až V nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, pokud se týká pracovních metod a provozních postupů.
        anotace: Tímto nařízením se mění přílohy II až V nařízení (ES) č. 2096/2005, kterým se stanoví společné požadavky pro poskytování letových navigačních služeb, pokud se týká pracovních metod a provozních postupů.
        klíčová slova: doprava letecká - navigace - služby - metody pracovní - postupy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 188/7 16.7.2008

11

Nařízení Komise (ES) č. 669/2008 ze dne 15. července 2008, kterým se doplňuje příloha IC nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.
        anotace: Příloha IC (zvláštní pokyny pro vyplnění formuláře oznámení a průvodního dokladu) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů se doplní, jak stanoví příloha tohoto nařízení.
        klíčová slova: odpady - přeprava - formuláře - pokyny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 191/1 18.7.2008

12

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES ze dne 17. června 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství : přepracované znění.
        anotace: Cílem této směrnice je stanovit podmínky, které je třeba splnit pro dosažení interoperability železničního systému uvnitř Společenství způsobem, který je v souladu s ustanoveními směrnice 2004/49/ES. Tyto podmínky se týkají projektování, výstavby, uvedení do provozu, modernizace, obnovy, provozování a údržby součástí tohoto systému a rovněž odborné způsobilosti, ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu a údržbě tohoto systému.
        klíčová slova: doprava železniční - železnice - systémy - interoperabilita - podmínky - projektování - provoz - údržba - způsobilost odborná

Úřední věstník Evropské unie - č. L 192/51 19.7.2008

13

Směrnice Komise 2008/74/ES ze dne 18. července 2008, kterou se s ohledem na schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES a směrnice 2005/78/ES.
        anotace: Tato směrnice obsahuje změny směrnic 2005/55/ES (o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem) a 2005/78/ES, která ji provádí.
        klíčová slova: látky znečišťující - emise - motory vznětové - motory zážehové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 192/60 19.7.2008

14

Rozhodnutí Komise ze dne 25. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.
        anotace: Rozhodnutí Komise 2004/452/ES stanovilo seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely. Aktualizovaný seznam je uveden v tomto rozhodnutí.
        klíčová slova: výzkum - pracovníci výzkumní - informace - dostupnost - instituce

Úřední věstník Evropské unie - č. L 194/14 23.7.2008

15

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) č. 34 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru : dodatek 33 : předpis č. 34 : revize 1.
        anotace: Tento předpis definuje jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru. Část I se vztahuje na schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska nádrže/nádrží na kapalná paliva. Část II se na žádost výrobce vztahuje na schvalování vozidel kategorií M, N a O podle části I tohoto předpisu vybavených nádrží/nádržemi na kapalná paliva z hlediska ochrany před nebezpečím požáru v případě čelního a/nebo bočního a/nebo zadního nárazu.
        klíčová slova: vozidla motorová - nádrže - paliva - ochrana požární - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 196/1 24.7.2008

16

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 683/2008 ze dne 9. července 2008 o dalším provádění evropských programů družicové navigace (EGNOS a Galileo).
        anotace: Toto nařízení stanoví podmínky dalšího provádění programů EGNOS a Galileo včetně správy a finančního příspěvku Společenství. Cílem programu Galileo je vytvořit první globální infrastrukturu družicové navigace a určování polohy, která je zvláště navržena pro civilní účely. Cílem programu EGNOS je zlepšit kvalitu signálu stávajících globálních systémů družicové navigace.
        klíčová slova: družice - navigace - systémy - financování - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 199/1 28.7.2008

17

Nařízení Komise (ES) č. 692/2008 ze dne 18. července 2008, kterým se provádí a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
        anotace: Toto nařízení stanoví opatření pro provádění článků 4, 5 a 8 nařízení (ES) č. 715/2007. Nařízení (ES) č. 715/2007 je jedním ze zvláštních právních předpisů týkajících se postupu schvalování typu stanoveného směrnicí Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla lehká - vozidla přípojná - emise - údržba - opravy - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 201/70 30.7.2008

18

Předpis č. 30 Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla : revize 3.
        anotace: Tento předpis obsahuje jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla. Tento předpis se vztahuje na nové pneumatiky určené především, avšak nikoli výhradně, pro vozidla kategorie M1, O1 a O2.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - pneumatiky - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 204/1 31.7.2008

19

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 ze dne 17. června 2008 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.
        anotace: Cíle tohoto nařízení jsou tyto: a) provést Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu; b) podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem ochrany zdraví člověka a životního prostředí před potenciálním narušením; c) přispívat k používání nebezpečných chemických látek, které je šetrné k životnímu prostředí.
        klíčová slova: látky chemické - látky nebezpečné - pesticidy - přeprava - ochrana životního prostředí - ochrana zdraví - úmluvy mezinárodní

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail