BOZP v Úředním věstníku EU: červenec 2007

Výběr 15 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie – č. C 162/1 14.7.2007

1

Návrh usnesení Rady ze dne 31. května 2007 o strategii spotřebitelské politiky EU (2007–2013).
        anotace: Toto usnesení představuje postoje Rady Evropské unie k strategii spotřebitelské politiky EU (2007–2013), včetně výzev ke Komisi EU k této problematice.
        klíčová slova: politika spotřebitelská - strategie - EU - postoje

Úřední věstník Evropské unie - č. C 164/1 18.7.2007

2

Doporučení Rady ze dne 31. května 2007 o prevenci zranění a podpoře bezpečnosti.
        anotace: V zájmu usměrňování zdrojů programu Společenství v oblasti veřejného zdraví a veškerých následných programů Společenství a v zájmu co nejúčinnějšího přístupu k prevenci zranění byly vymezeny tyto prioritní oblasti: bezpečnost dětí a dospívajících, bezpečnost starších občanů, bezpečnost ohrožených účastníků silničního provozu, prevence zranění při sportu a ve volném čase, prevence zranění zapříčiněných výrobky a službami, prevence sebepoškozování a prevence násilí, zejména domácího násilí na ženách a dětech. Dokument uvádí doporučení a výzvy Rady k dosažení vysoké úrovně veřejného zdraví.
        klíčová slova: bezpečnost - zdraví veřejné - úrazy - prevence - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 165/23 19.7.2007

3

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES týkajících se rekreačních plavidel.
        klíčová slova: plavidla rekreační - normy - harmonizace - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 167/1 20.7.2007

4

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES ze dne 15. prosince 2004 týkajících elektromagnetické kompatibility a o zrušení směrnice 89/336/EHS.
        klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - normy - harmonizace - státy členské - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 169/27 21.7.2007

5

Evropská spolupráce v oblasti vědecko-technického výzkumu (COST) : otevřená výzva.
        anotace: COST sdružuje výzkumné pracovníky a odborníky z různých zemí, kteří pracují na konkrétních tématech. Financuje tvorbu sítí, pokud jde o vnitrostátně financované činnosti tím, že podporuje setkání, konference, krátkodobé vědecké výměny a informační činnosti. COST tedy nefinancuje výzkum jako takový. V současnosti podporuje více než 200 vědeckých sítí (akcí). COST vyzývá k předkládání návrhů na akce přispívající k vědeckému, technologickému, hospodářskému, kulturnímu nebo společenskému rozvoji Evropy. Vítány jsou zejména návrhy, které slouží jako východisko pro jiné evropské programy nebo které byly předloženy mladými výzkumnými pracovníky.
        klíčová slova: výzkum - komunikace - spolupráce - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 171/11 24.7.2007

6

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 92/75/EHS o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 92/75/EHS o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích o výrobku.
        klíčová slova: spotřebiče - domácnosti - štítky energetické - energie - spotřeba - normy - harmonizace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 173/19 3.7.2007

7

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007, kterým se na období let 2007–2013 zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“.
        anotace: Na základě politik a cílů stanovených v programech Daphne a Daphne II se tímto rozhodnutím zavádí zvláštní program pro předcházení násilí páchanému na dětech, mladých lidech a ženách a jeho potírání a pro ochranu obětí a ohrožených skupin (program Daphne III) jako součást obecného programu „Základní práva a spravedlnost“, jehož účelem je přispět k vysoké úrovni ochrany před násilím s cílem zvýšit ochranu tělesného a duševního zdraví. Program zahrnuje období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
        klíčová slova: násilí - ochrana - děti - skupiny ohrožené - programy - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 179/6 7.7.2007

8

Nařízení Komise (ES) č. 801/2007 ze dne 6. července 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice.
        anotace Členské státy od 1. srpna 2007 upustí od vykonávání kontrol pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel u vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území Bulharska a Rumunska a na něž se vztahuje dodatek č. 3 ze dne 8. března 2007 k mnohostranné dohodě mezi národními kancelářemi pojistitelů členských států Evropského hospodářského prostoru a dalších přidružených států.
        klíčová slova: vozidla motorová – provoz – odpovědnost – pojištění – kontroly .- Rumunsko - Bulharsko

Úřední věstník Evropské unie - č. L 180/42 10.7.2007

9

Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2007, kterým se provádí směrnice Rady 72/166/EHS v souvislosti s kontrolami pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel.
          anotace:
Vývoz odpadů k využití, které jsou uvedeny v příloze III nebo IIIA nařízení (ES) č. 1013/2006 a jejichž vývoz není zakázán podle článku 36, do zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD, podléhá postupům, pro které se tyto země rozhodly, a sice: a) zákazu, b) postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu, nebo c) žádné kontrole v zemi určení, v souladu s přílohou. Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 se zrušuje.
        klíčová slova: odpady - vývoz - postupy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 184/25 14.7.2007

10

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.
        anotace: Touto směrnicí se stanoví požadavky na vybavení vozidel kategorií N2 a N3 ve smyslu bodu 2 přílohy II oddílu A směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, která jsou registrována ve Společenství, systémy pro nepřímý výhled.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla nákladní - výhled nepřímý - zrcátka - požadavky - vybavení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 186/36 18.7.2007

11

Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům a vlasovým kondicionérům.
        anotace: Tímto rozhodnutím jsou stanovena ekologická kritéria pro udělování ekoznačky Společenství mýdlům, šamponům
a vlasovým kondicionérům.
        klíčová slova: ekoznačky - kritéria ekologická - kosmetika vlasová

Úřední věstník Evropské unie - č. L 187/5 19.7.2007

12

Nařízení Komise (ES) č. 847/2007 ze dne 18. července 2007, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 o statistice Společenství o informační společnosti.
        anotace: Nařízení (ES) č. 808/2004 stanovilo společný rámec pro systematické sestavování statistiky Společenství o informační společnosti. V příloze toho nařízení jsou uvedeny údaje, které mají být poskytnuty za účelem sestavení statistiky Společenství o informační společnosti.
        klíčová slova: společnost informační - statistiky - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 193/13 25.7.2007

13

Nařízení Komise (ES) č. 876/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2245/2002, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství.
        anotace: V návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému dne 2. července 1999 a schválenému rozhodnutím Rady 2006/954/ES, a na změny nařízení (ES) č. 6/2002, jež se k němu vztahují, je nezbytné přijmout určitá technická prováděcí opatření. Proto se tímto nařízením mění nařízení Komise (ES) č. 2245/2002.
        klíčová slova: vzory průmyslové - vlastnictví duševní - opatření technická

Úřední věstník Evropské unie - č. L 193/16 25.7.2007

14

Nařízení Komise (ES) č. 877/2007 ze dne 24. července 2007, kterým se v návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů mění nařízení (ES) č. 2246/2002 týkající se poplatků placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).
        anotace: V návaznosti na přistoupení Evropského společenství k Ženevskému aktu Haagské dohody o mezinárodním zápisu průmyslových vzorů, přijatému dne 2. července 1999 a schválenému rozhodnutím Rady 2006/954/ES (2) a na změny nařízení (ES) č. 6/2002, jež se k němu vztahují, je nezbytné přijmout určitá prováděcí opatření týkající se poplatků placených Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního
vlastnictví. Proto toto nařízení mění nařízení Komise (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), pokud jde o zápis (průmyslových) vzorů Společenství.
        klíčová slova: vzory průmyslové - vlastnictví duševní - poplatky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 195/47 27.7.2007

15

Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2007 ohledně dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních v období let 2008–2010.
        anotace: Směrnice Rady 1999/13/ES ze dne 11. března 1999 stanovuje omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících
při používání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních. Členské státy jsou povinny vypracovat zprávy o provádění uvedené směrnice na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise postupem podle článku 6 směrnice 91/692/EHS. V příloze tohoto dokumentu je uveden dotazník.
        klíčová slova: sloučeniny organické - emise - dotazníky - rozpouštědla organická

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail