BOZP v Úředním věstníku EU: červen 2008

Výběr 22 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 145/6 11.6.2008

1

Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2007 k „hodnocení rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj (VTR) – je možné zlepšit přístup Komise?“
        anotace: Dokument seznamuje se Závěry Rady o zvláštní zprávě Evropského účetního dvora č. 9/2007 k „hodnocení rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj (VTR), konkrétně s připomínkami a výzvami Rady.
        klíčová slova: programy rámcové - EU - výzkumy - rozvoj - financování - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 149/14 14.6.2008

2

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: benzyl-butylftalát (BBP), 2-furaldehyd (furfural), peroxoboritan sodný.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek benzyl-butylftalát (BBP), 2-furaldehyd (furfural), peroxoboritan sodný.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 149/6 14.6.2008

3

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: kadmium a oxid kademnatý.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek kadmium a oxid kademnatý.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 152/1 18.6.2008

4

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: oxid chromový, dichroman amonný, dichroman draselný.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek oxid chromový, dichroman amonný, dichroman draselný.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 152/11 18.6.2008

5

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: chroman sodný, dichroman sodný a 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (tetrabrombisfenol A).
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek chroman sodný, dichroman sodný a 2,2',6,6'-tetrabrom-4,4'-isopropylidendifenol (tetrabrombisfenol A).
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 153/1 18.6.2008

6

Zvláštní zpráva č. 3/2008 Fond solidarity Evropské unie: jak rychle, efektivně a pružně funguje? : spolu s odpověďmi Komise.
        anotace: Fond solidarity Evropské unie (EUSF) byl zřízen v roce 2002 v reakci na rozsáhlé povodně v Německu, Rakousku, České republice a ve Francii. Fond měl demonstrovat solidaritu s členskými státy, které utrpí škody následkem přírodních katastrof. Do konce roku 2006 poskytnul fond v souvislosti s 23 katastrofami pomoc, jejíž objem přesáhl jednu miliardu EUR. Tato zvláštní zpráva se zaměřuje na činnost EUSF a představuje výsledky auditu, který se týkal efektivity, rychlosti a pružnosti jeho aktivit.
        klíčová slova: fondy evropské - soudržnost - EU - činnosti - audity - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 154/1 19.6.2008

7

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: zinek, chlorid zinečnatý, zink-distearát.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek zinek, chlorid zinečnatý, zink-distearát.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 155/10 20.6.2008

8

Sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk.
        anotace: Toto sdělení aktualizuje přístup Komise ke státním podporám poskytovaným ve formě záruk a snaží se poskytnout členským státům podrobnější vysvětlení zásad, na nichž Komise hodlá založit svůj výklad článků 87 a 88 a jejich použití na státní záruky. Tyto zásady jsou v současné době stanoveny ve sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk.
        klíčová slova: státy členské - podpora státní - záruky

Úřední věstník Evropské unie - č. C 157/1 21.6.2008

9

Sdělení Komise o výsledcích hodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: trichlorethen, benzen, 2-methoxy-2-methylbutan (TAME).
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek trichlorethen, benzen a 2-methoxy-2-methylbutan (TAME).
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. C 157/10 21.6.2008

10

Sdělení Komise o výsledcích vyhodnocení rizik a strategiích omezování rizik pro látky: (2,3-epoxypropyl) trimethylamonium-chlorid (EPTAC), (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CHPTAC) a hexachlorcyklopentadien.
        anotace: Nařízení Rady (EHS) č. 793/93 ze dne 23. března 1993 o hodnocení a kontrole rizik existujících látek zahrnuje oznamování údajů, stanovení priorit, hodnocení rizik a v případě potřeby vypracování strategií omezování rizik existujících látek. Toto sdělení seznamuje s výsledky hodnocení rizik a strategií omezování rizik látek (2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid (EPTAC), (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CHPTAC) a hexachlorcyklopentadien.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - strategie - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 145/1 4.6.2008

11

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex).
        anotace: Tímto nařízením se stanoví celní kodex Společenství, který stanoví obecná pravidla a postupy pro zboží vstupující na celní území Společenství nebo toto území opouštějící. Aniž je dotčeno mezinárodní právo a úmluvy a právní předpisy Společenství v jiných oblastech, použije se kodex jednotně na celém území Společenství.
        klíčová slova: cla - zboží - kodexy etické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 146/19 5.6.2008

12

Doporučení Komise ze dne 10. dubna 2008 o řízení duševního vlastnictví při činnostech předávání znalostí a o kodexu správné praxe pro univerzity a jiné veřejné výzkumné organizace.
        anotace: Cílem tohoto doporučení je poskytnout členským státům a jejich regionům hlavní směry politik pro vypracovávání nebo aktualizaci vnitrostátních hlavních směrů a rámců a veřejným výzkumným organizacím kodex správné praxe, aby se zlepšil způsob, jakým veřejné výzkumné organizace řídí duševní vlastnictví a předávání znalostí. V příloze I je uveden Kodex správné praxe pro univerzity a jiné veřejné výzkumné organizace týkající se řízení duševního vlastnictví při činnostech předávání znalostí.
        klíčová slova: instituce výzkumné - výzkumy - vlastnictví duševní - znalosti - kodexy etické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 150/28 10.6.2008

13

Směrnice Rady 2008/55/ES ze dne 26. května 2008 o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z některých dávek, cel, daní a jiných opatření.
        anotace: Tato směrnice stanoví pravidla, která musí obsahovat právní a správní předpisy členských států s cílem zajistit v každém členském státě vymáhání pohledávek uvedených v článku 2, které vzniknou v jiném členském státě.
        klíčová slova: pohledávky - spolupráce - státy členské - předpisy právní - předpisy správní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 151/49 11.6.2008

14

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008, kterým se mění rozhodnutí 2006/771/ES o harmonizaci rádiového spektra pro zařízení krátkého dosahu.
        anotace: Rozhodnutí Komise 2006/771/ES harmonizuje technické podmínky pro zařízení krátkého dosahu. Vzhledem k rychlým změnám technologií a společenských požadavků by však mohly vzniknout nové aplikace pro zařízení krátkého dosahu, jež budou vyžadovat pravidelnou aktualizaci podmínek harmonizace spektra. Tato rozhodnutí tedy mění přílohu rozhodnutí 2006/771/ES.
        klíčová slova: spektrum rádiové - dostupnost - podmínky technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 152/1 11.6.2008

15

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.
        anotace: Tato směrnice stanoví opatření zaměřená na vymezení a stanovení cílů kvality vnějšího ovzduší určených k zabránění a předcházení škodlivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí jako celek nebo k jejich snížení; posuzování kvality vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných metod a kritérií; získávání informací o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy a zlepšení vyplývající z vnitrostátních opatření a opatření Společenství; zajištění toho, aby uvedené informace o kvalitě vnějšího ovzduší byly přístupné veřejnosti; zachování kvality ovzduší, je-li dobrá, a v ostatních případech její zlepšení; podporu intenzivnější spolupráce mezi členskými státy v oblasti omezování znečištění ovzduší.
        klíčová slova: ovzduší - kvalita - ochrana životního prostředí - ochrana ovzduší - Evropa

Úřední věstník Evropské unie - č. L 153/1 12.6.2008

16

Nařízení Rady (ES) č. 521/2008 ze dne 30. května 2008 o založení společného podniku pro palivové články a vodík.
        anotace: Tímto nařízením se za účelem provádění společné technologické iniciativy pro palivové články a vodík se zakládá společný podnik ve smyslu článku 171 Smlouvy (společný podnik FCH), a to na období do 31. prosince 2017. Společný podnik FCH přispívá k provádění sedmého rámcového programu, a zejména témat „Energetika“, „Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie“, „Životní prostředí (včetně změny klimatu)“ a „Doprava (včetně letectví)“, která jsou součástí zvláštního programu „Spolupráce“.
        klíčová slova: články palivové - vodík - technologie - podniky - EU - programy rámcové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 162/11 21.6.2008

17

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES ze dne 17. června 2008, kterou se mění směrnice Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi.
        anotace: Tato směrnice mění směrnici Rady 95/50/ES o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi. Nahrazuje znění některých článků původní směrnice.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - doprava silniční - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. L 162/34 21.6.2008

18

Doporučení Komise ze dne 30. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky trichlorethen, benzen, 2-methoxy-2-methylbutan (TAME).
        anotace: Dokument obsahuje doporučení o opatřeních na snižování rizik pro látky trichlorethen, benzen, 2-methoxy-2-methylbutan (TAME).
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - doporučení - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 162/37 21.6.2008

19

Doporučení Komise ze dne 30. května 2008 o opatřeních na snižování rizik pro látky (2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid (EPTAC), (3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CHPTAC) a hexachlorcyklopentadien.
        anotace: Dokument obsahuje doporučení o opatřeních na snižování rizik pro látky (2,3-epoxypropyl)trimethylamonium-chlorid (EPTAC),
(3-chlor-2-hydroxypropyl)trimethylamonium-chlorid (CHPTAC) a hexachlorcyklopentadien.
        klíčová slova: látky chemické - rizika - hodnocení rizik - doporučení - ochrana zdraví - ochrana životního prostředí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 163/37 24.6.2008

20

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2008 o harmonizaci kmitočtového pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství.
        anotace: Účelem tohoto rozhodnutí je harmonizovat podmínky pro dostupnost a účinné využívání pásma 2 500–2 690 MHz pro zemské systémy k poskytování služeb elektronických komunikací ve Společenství. V příloze rozhodnutí jsou uvedeny technické parametry.
        klíčová slova: komunikace elektronické - služby - pásma kmitočtová - dostupnost - parametry technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 164/19 25.6.2008

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí).
        anotace: Tato směrnice stanoví rámec, v němž členské státy přijmou nezbytná opatření k dosažení nebo zachování dobrého stavu mořského prostředí nejpozději do roku 2020. Strategie pro mořské prostředí uplatňují ekosystémový přístup k řízení lidské činnosti a zajišťují, že celkový dopad těchto činností je udržován na úrovních slučitelných s dosahováním dobrého stavu prostředí a že se nezhorší schopnost mořských ekosystémů reagovat na změny vyvolané člověkem, a současně umožňují udržitelné využívání zboží a služeb v mořské oblasti současnými a příštími generacemi.
        klíčová slova: moře - prostředí životní - ochrana životního prostředí - ekosystémy - strategie - politika environmentální

Úřední věstník Evropské unie - č. L 165/11 26.6.2008

22

Nařízení Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK OSN) č. 12 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu.
        anotace: Toto nařízení se vztahuje na chování mechanismu řízení motorových vozidel kategorie M1 a vozidel kategorie N1 o maximální povolené hmotnosti 1 500 kg vzhledem k ochraně řidiče při čelním nárazu a uvádí jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu.
        klíčová slova: vozidla motorová - řízení motorových vozidel - nárazy - řidiči - ochrana - schvalování

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail