BOZP v Úředním věstníku EU: červen 2007

Výběr 42 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 122/3 2.6.2007

1

Zpráva Komise o ozařování potravin za rok 2005.
        anotace: Sedmnáct členských států oznámilo kontroly potravin uvedených na trh. Celkem bylo v roce 2005 zkontrolováno 7011 vzorků potravin. Přibližně u 4 % produktů na trhu bylo shledáno, že byly ošetřeny ozářením nedovoleně a/nebo to na nich nebylo náležitě vyznačeno. Většina nevyhovujících vzorků byla odebrána z produktů pocházejících z Asie. Pouze šest z 287 vzorků, u nichž se zjistilo, že byly ozářeny, bylo v souladu s nařízením.
        klíčová slova: potraviny - ozáření - záření ionizující - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. C 124/1 5.6.2007

2

Zvláštní zpráva č. 1/2007 o provádění procesů v polovině období Strukturální fondy 2000–2006, spolu s odpověďmi Komise.
        anotace: Nařízení o strukturálních fondech stanovilo řadu procesů zhruba v polovině programového období 2000–2006: hodnocení programů v polovině období, přidělení výkonnostní rezervy, revize výdajových plánů v polovině období. Audit Účetního dvora zkoumal, zda se tyto tři „procesy v polovině období“ prováděly účelně a jaký měly dopad na výdaje ze strukturálních fondů. V závěru jsou uvedena doporučení.
        klíčová slova: fondy strukturální - audity - hodnocení

Úřední věstník Evropské unie - č. C 145/1 30.6.2007

3

Usnesení Rady ze dne 25. června 2007, o nové strategii Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (2007–2012).
        anotace: Dokument představuje usnesení Rady, která reaguje na na sdělení Komise ze dne 21. února 2007 o zlepšování kvality a produktivity práce: strategie Společenství v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci pro období 2007–2012.
        klíčová slova: BOZP - bezpečnost práce - ochrana zdraví - strategie bezpečnosti práce - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 140/44 1.6.2007

4

Směrnice Komise 2007/31/ES ze dne 31. května 2007, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS, pokud jde o rozšíření použití účinné látky fosthiazátu.
        anotace: Příloha I směrnice 91/414/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice, která rozšiřuje použití účinné látky fosthiazátu.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/63 2.6.2007

5

Směrnice Komise 2007/32/ES ze dne 1. června 2007, kterou se mění příloha VI směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.
        anotace: Tato směrnice upravuje přílohy směrnic Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému. Jsou upravovány body týkající se zkoušení subsystémů.
        klíčová slova: doprava železniční - interoperabilita - systémy - zkoušky - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/76 2.6.2007

6

Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o nezařazení fenitrothionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku.
        anotace: Fenitrothion se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla identifikována řada problematických otázek. Na základě dostupných informací nebylo prokázáno, že odhadovaná expozice obsluhy a pracovníků je přijatelná.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/78 2.6.2007

7

Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2007, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení Candida oleophila kmen O do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Směrnice 91/414/EHS stanoví vytvoření seznamu Společenství obsahujícího účinné látky, které jsou povoleny pro použití v přípravcích na ochranu rostlin. Účinná látky Candida oleophila kmen O vyhovuje požadavkům a byla zařazena do přílohy uvedené směrnice.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 141/82 2.6.2007

8

Oprava předpisu č. 48 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci; Oprava předpisu č. 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN) – Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí hluku.
        anotace: Dokument přináší tiskové opravy předpisů č. 48 a 51 Evropské hospodářské komise Spojených národů (EHK/OSN). Předpisy se týkají motorových vozidel (osvětlení, světelné signalizace, emise hluku).

Úřední věstník Evropské unie - č. L 143/27 6.6.2007

9

Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2007, kterým se stanoví množství methylbromidu, jejichž použití je povoleno pro účely kritických použití v Evropském společenství od 1. ledna do 31. prosince 2007 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu.
        anotace: Španělskému království, Francouzské republice, Italské republice, Nizozemskému království a Polské republice se povoluje použít od 1. ledna do 31. prosince 2007 celkem 521 836 kg methylbromidu pro kritická použití v rámci specifických množství a kategorií použití uvedených v přílohách I až V.
        klíčová slova: methylbromid - použití - ozón

Úřední věstník Evropské unie - č. L 145/16 7.6.2007

10

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení dichlorvosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Rozhodnutí Komise stanoví, že dichlorvos se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla identifikována řada problematických otázek. Zejména nebylo na základě dostupných toxikologických údajů a s ohledem na nejistotu ohledně genotoxických a karcinogenních vlastností látky prokázáno, že je odhadovaná expozice obsluhy, pracovníků a okolních osob přijatelná.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 145/38 7.6.2007

11

Oprava nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
        anotace: Dokument obsahuje tiskovou opravu nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
        klíčová slova: Evropský fond pro regionální rozvoj - Evropský sociální fond - Fond soudržnosti

Úřední věstník Evropské unie - č. L 146/19 8.6.2007

12

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení malathionu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na chranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Malathion se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Vzhledem k tomu, že je v technickém materiálu na různých úrovních přítomen malathion, což je nečistota, která výrazně přispívá k toxikologickém profilu malathionu a u níž nelze vyloučit genotoxicitu, nebylo možné stanovit riziko pro obsluhu, pracovníky ani okolní osoby.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 148/11 9.6.2007

13

Rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2007, kterým se mění směrnice Rady 90/377/EHS s ohledem na metodu, která se použije pro zjišťování cen plynu a elektřiny účtovaných konečným průmyslovým velkoodběratelům.
        anotace: Směrnice 90/377/EHS stanoví podrobnosti týkající se formy, obsahu a všech ostatních rysů informací, které mají poskytovat podniky dodávající plyn či elektřinu konečným průmyslovým velkoodběratelům. Toto rozhodnutí mění přílohu uvedené směrnice, kde jsou uvedeny metody pro stanovení ceny plynu účtované konečným průmyslovým velkoodběratelům.
        klíčová slova: plyn - elektřina - energie elektrická - ceny - stanovení - metody

Úřední věstník Evropské unie - č. L 148/24 9.6.2007

14

Rozhodnutí Komise ze dne 8. června 2007, kterým se zrušuje rozhodnutí 2004/409/ES, kterým se v zásadě uznává úplnost dokumentace předložené k podrobnému zkoumání s ohledem na možné zařazení ethaboxamu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Účinná látka ethaboxam byla tímto rozhodnutím vyjmuta z přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS pro zjištění nedostatku potřebných údajů, týkajících se její toxicity.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 148/7 9.6.2007

15

Rozhodnutí Komise ze dne 21. května 2007 o nezařazení oxydemeton-methylu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Oxydemeton-methyl se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Z dostupných informací je zřejmé, že existují obavy ohledně metabolitů, jejichž toxicita je na stejné úrovni jako toxicita účinné látky a nelze vyloučit jejich přítomnost na úrovni, která by mohla vzbuzovat obavy z hlediska toxicity.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 148/9 9.6.2007

16

Rozhodnutí Komise ze dne 6. června 2007 o nezařazení diazinonu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Diazinon se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Na základě dostupných údajů neprokázalo, že expozice obsluhy, pracovníků a okolních osob je přijatelná. Kromě toho nejsou k dispozici dostatečné informace o některých velmi toxických nečistotách a nelze vyloučit jejich výskyt v množství, které může vyvolávat toxikologické nebo ekotoxikologické obavy.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 149/1 9.6.2007

17

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 ze dne 23. května 2007 o finančním nástroji pro životní prostředí (LIFE+).
        anotace: Toto nařízení zavádí finanční nástroj pro životní prostředí LIFE+. Obecným cílem LIFE+ je přispívat k provádění, aktualizaci a rozvoji politiky a právních předpisů Společenství v oblasti životního prostředí, včetně začlenění životního prostředí do ostatních politik, a tím přispívat k udržitelnému rozvoji. LIFE+ zejména podpoří provádění šestého akčního programu pro životní prostředí, včetně tematických strategií, a financuje opatření a projekty, které mají evropskou přidanou hodnotu v členských státech.
        klíčová slova: prostředí životní - programy - financování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 151/26 13.6.2007

18

Nařízení Komise (ES) č. 647/2007 ze dne 12. června 2007, kterým se mění nařízení (ES) č. 2229/2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice Rady 91/414/EHS.
        anotace: Nařízení Komise (ES) č. 1112/2002 (2) a (ES) č. 2229/2004 (3) stanoví prováděcí pravidla pro čtvrtou etapu pracovního programu podle čl. 8 odst. 2 směrnice 91/414/EHS a obsahují seznam účinných látek spadajících do této etapy. Příloha I nařízení (ES) č. 2229/2004 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin - programy pracovní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 153/9 14.6.2007

19

Nařízení Komise (ES) č. 653/2007 ze dne 13. června 2007 o používání společného evropského vzoru pro osvědčení o bezpečnosti a žádosti podle článku 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES a o platnosti osvědčení o bezpečnosti předkládaných podle směrnice 2001/14/ES.
        anotace: Směrnice 2004/49/ES o bezpečnosti železnic Společenství obsahuje ustanovení týkající se osvědčení o bezpečnosti železničních podniků. Článek 10 uvedené směrnice stanoví, že železniční podnik musí být držitelem osvědčení o bezpečnosti, má-li mu být povolen přístup na železniční infrastrukturu. Účelem osvědčení o bezpečnosti je potvrdit, že železniční podnik zavedl vlastní systém zajišťování bezpečnosti a je schopen plnit požadavky stanovené v technických specifikacích pro interoperabilitu (TSI). Toto nařízení obsahuje vzor osvědčení o bezpečnosti vydaná podle čl. 10 odst. 2 písm. a) směrnice 2004/49/ES (část A osvědčení).
        klíčová slova: podniky železniční - bezpečnost - osvědčení

Úřední věstník Evropské unie - č. L 154/1 14.6.2007

20

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvádění pyrotechnických výrobků na trh.
        anotace: Tato směrnice stanoví pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu při současném zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, veřejného zabezpečení a ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to s ohledem na příslušná hlediska týkající se ochrany životního prostředí. Tato směrnice stanoví základní požadavky na bezpečnost, které musí pyrotechnické výrobky s ohledem na uvedení na trh splňovat.
        klíčová slova: pyrotechnika - výrobky - bezpečnost - požadavky - trh vnitřní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 154/22 14.6.2007

21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/24/ES ze dne 23. května 2007, kterou se zrušuje směrnice Rady 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček.
        anotace: Touto směrnicí se zrušuje směrnice 71/304/EHS o odstranění omezení volného pohybu služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami na stavební práce a se zadáváním veřejných zakázek na stavební práce zhotovitelům jednajícím prostřednictvím zastoupení nebo poboček.
        klíčová slova: práce stavební - zakázky veřejné - služby - volný pohyb

Úřední věstník Evropské unie - č. L 155/49 15.6.2007

22

Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových vozidel.
        anotace: Od vstupu směrnice 70/157/EHS v platnost byly mezní hodnoty hluku motorových vozidel několikrát sníženy, nejnověji v roce 1995. Poslední snížení nemělo očekávané účinky a z následných studií vyplývá, že metoda měření již neodráží skutečný styl řízení. Proto je nutné zavést nový zkušební cyklus a přiblížit jízdní podmínky při hlukové zkoušce skutečnému řízení. Tato směrnice mění přílohy směrnice 70/157/EHS.
        klíčová slova: tlak akustický - vozidla motorová - měření - hluk

Úřední věstník Evropské unie - č. L 156/28 16.6.2007

23

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbosulfanu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Karbosulfan se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Používání karbosulfanu vede k výskytu metabolitů, které mají rizikový profil. To vede k obavám ohledně expozice spotřebitelů a možného rizika kontaminace podzemní vody.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 156/30 16.6.2007

24

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení karbofuranu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Karbofuran se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. Z posouzení rizika kontaminace podzemní vody nebylo možné učinit žádné závěry, zejména proto, že údaje, které poskytl oznamovatel během zákonných lhůt, neobsahovaly dostatek informací o počtu metabolitů s rizikovým profilem. Také posouzení rizika pro spotřebitele, při němž byla vznesena obava ohledně akutní expozice zranitelných skupin spotřebitelů, zejména dětí, nemohlo být dokončeno kvůli nedostatku informací, pokud jde o určitá příslušná rezidua.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 156/32 16.6.2007

25

Rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2007 o nezařazení diuronu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Diuron se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Hodnocení údajů poskytnutých oznamovatelem ukázalo, že i přes použití ochranných pomůcek by obsluha byla vystavena množství látky, které překračuje přijatelnou úroveň expozice obsluhy (AOEL). Nebylo možné dospět k závěru ohledně možného rizika kontaminace podzemní vody kvůli nedostatku údajů o způsobu rozkladu některých metabolitů a nadměrně optimistickému předpokladu oznamovatele, že aplikační dávky budou v praxi výrazně nižší.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 156/34 16.6.2007

26

Rozhodnutí Komise ze dne 14. června 2007, kterým se zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii.
        anotace: S účinností od přijetí tohoto rozhodnutí se tímto zřizuje skupina na vysoké úrovni pro konkurenceschopnost chemického průmyslu v Evropské unii. Bude zabývat otázkami, které určují konkurenceschopnost chemického průmyslu Společenství.
        klíčová slova: průmysl chemický - konkurenceschopnost - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. L 157/14 19.6.2007

27

Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: V zájmu zvýšení bezpečnosti silničního provozu zlepšením viditelnosti velkých nákladních automobilů a jejich přípojných vozidel by měla být do směrnice 76/756/EHS (o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných vozidel) začleněna povinnost umístit na tato vozidla značení s vratným odrazem. Příloha II směrnice 76/756/EHS se nahrazuje přílohou této směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - osvětlení - signalizace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 158/1 19.6.2007

28

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 89 – Jednotná pravidla pro schválení typu: I. vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti; II. vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD); III. zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD).
        anotace: Účelem tohoto předpisu je omezit silniční rychlost vozidel systémem vozidla, jehož primární funkcí je řízení dodávky paliva do motoru nebo řízením motoru.
        klíčová slova: vozidla motorová - rychlost - omezení - systémy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 158/106 19.6.2007

29

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 103 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na schvalování typu katalyzátorů jako samostatných technických celků určených k montáži na vozidla kategorií M1 a N1 jako náhradní díly.
        klíčová slova: vozidla motorová - katalyzátory - schvalování

Úřední věstník Evropské unie - č. L 158/34 19.6.2007

30

Předpis Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN) č. 101 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M1 a N1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu.
        anotace: Tento předpis se vztahuje na měření emisí oxidu uhličitého (CO2) a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu vozidel kategorie M1 poháněných pouze spalovacím motorem nebo hybridním elektrickým hnacím ústrojím a na měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu vozidel kategorií M1 a N1 poháněných pouze elektrickým hnacím ústrojím.
        klíčová slova: vozidla - paliva - energie - oxid uhličitý - elektřina - emise - měření

Úřední věstník Evropské unie - č. L 160/26 21.6.2007

31

Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o nezařazení kadusafosu do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku.
        anotace: Kadusafos se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Na základě dostupných informací nebylo prokázáno, že je očekávaná expozice spotřebitelů vyplývající z posouzení akutního a chronického příjmu přijatelná, protože informace o množství reziduí byly nedostatečné. Kromě toho nemohlo být vzhledem k nedostatku údajů posouzeno riziko pro podzemní vody.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 161/33 22.6.2007

32

Nařízení Komise (ES) č. 706/2007 ze dne 21. června 2007, kterým se stanoví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES správní předpisy pro ES schvalování typu vozidel a harmonizovaná zkouška pro měření úniků z některých klimatizačních systémů.
        anotace: Směrnice 2006/40/ES vyžaduje, aby vozidlům, která jsou vybavena klimatizačními systémy konstruovanými tak, aby obsahovaly fluorované skleníkové plyny, jejichž potenciál globálního oteplování je vyšší než 150, bylo uděleno schválení typu z hlediska emisí z uvedených klimatizačních systémů. Toto nařízení stanoví některá opatření pro provádění článků 4 a 5 směrnice 2006/40/ES.
        klíčová slova: vozidla - klimatizace - plyny skleníkové - emise

Úřední věstník Evropské unie - č. L 161/60 22.6.2007

33

Směrnice Komise 2007/37/ES ze dne 21. června 2007, kterou se mění přílohy I a III směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Směrnicí Rady 70/156/EHS se stanoví sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Je nezbytné doplnit nové prvky do soupisu informací v příloze I směrnice 70/156/EHS a požadavky na informační dokument k ES schválení typu vozidla v příloze III uvedené směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - vozidla přípojná - klimatizace - plyny skleníkové

Úřední věstník Evropské unie - č. L 163/22 23.6.2007

34

Rozhodnutí Komise ze dne 19. června 2007, o nezařazení látky haloxyfop-R do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tuto látku.
        anotace: Haloxyfop-R se nezařazuje jako účinná látka do přílohy I směrnice 91/414/EHS. V průběhu hodnocení uvedené účinné látky byla zjištěna řada problematických otázek. Nebylo možné uzavřít posouzení rizika z hlediska kontaminace podzemní vody.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 165/21 27.6.2007

35

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování.
        anotace: Povinnost členských států podávat zprávy o praktickém uplatňování jako základ pro pravidelné zprávy Komise o uplatňování pravidel Společenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci a další návazné směrnice 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES. Za účelem zjednodušení a racionalizace zpráv o praktickém uplatňování mění tato směrnice některá ustanovení výše uvedených směrnic.
        klíčová slova: BOZP - zaměstnanci - bezpečnost práce - ochrana zdraví - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 166/16 28.6.2007

36

Rozhodnutí Komise ze dne 21. června 2007 o nezařazení některých účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a o odnětí povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tyto látky.
        anotace: Účinné látky uvedené v příloze I tohoto rozhodnutí se nezařazují jako účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 169/10 29.6.2007

37

Nařízení Komise (ES) č. 737/2007 ze dne 27. června 2007, kterým se stanoví postup pro obnovení zařazení první skupiny účinných látek do přílohy I směrnice Rady 91/414/EHS a kterým se vytváří seznam těchto látek.
        anotace: Toto nařízení stanoví postup pro obnovení zařazení účinných látek uvedených v příloze I tohoto nařízení do přílohy I směrnice 91/414/EHS.
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

Úřední věstník Evropské unie - č. L 169/64 29.6.2007

38

Rozhodnutí Komise ze dne 26. června 2007, kterým se po druhé mění rozhodnutí 2005/263/ES, kterým se členské státy podle směrnice Rady 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí.
        anotace: Rozhodnutím Komise 2005/263/ES ze dne 4. března 2005, kterým se členské státy podle směrnice 94/55/ES opravňují k přijetí určitých odchylek týkajících se silniční přepravy nebezpečných věcí, umožnila Komise členským státům přijmout odchylky uvedené v přílohách I a II uvedeného rozhodnutí. Toto rozhodnutí mění přílohy I a II rozhodnutí 2005/263/ES.
        klíčová slova: věci nebezpečné - přeprava - doprava silniční

Úřední věstník Evropské unie - č. L 171/1 29.6.2007

39

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.
        anotace: Toto nařízení stanoví společné technické požadavky pro schvalování typu motorových vozidel a náhradních dílů, jako jsou náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, z hlediska emisí. Toto nařízení navíc stanoví pravidla pro plnění podmínek shodnosti v provozu a životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, palubní diagnostické systémy (OBD), měření spotřeby paliva a dostupnost informací o opravách a údržbě vozidla.
        klíčová slova: vozidla motorová - emise - opravy - údržba - informace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 171/32 29.6.2007

40

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.
        anotace: Toto nařízení zavádí společný přístup pro zajištění toho, aby uživatelé veřejných mobilních telefonních sítí na cestách v rámci Společenství neplatili přemrštěné ceny za roamingové služby při uskutečňování volání nebo příjmu volání na území Společenství, čímž se přispěje k řádnému fungování vnitřního trhu za současného dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže mezi mobilními operátory, přičemž budou zachovány podněty k inovační činnosti a spotřebitelé budou mít zaručenu možnost volby. Stanoví pravidla pro ceny, které si mohou mobilní operátoři účtovat za poskytování mezinárodních roamingových služeb za hlasová volání zahájená a ukončená v rámci Společenství, a použije se jak na ceny účtované mezi operátory sítí na velkoobchodní úrovni, tak na ceny účtované domovskými operátory na maloobchodní úrovni.
        klíčová slova: telefony mobilní - služby - ceny - operátoři

Úřední věstník Evropské unie - č. L 172/71 30.6.2007

41

Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami.
        anotace: Tato směrnice se vztahuje na celofán ve smyslu popisu uvedeného v příloze I, určený pro styk s potravinami nebo který
s nimi přichází do styku v souladu se svým určením, který a) buď sám o sobě tvoří konečný výrobek, nebo b) tvoří část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály.
        klíčová slova: potraviny - celofán - materiály - výrobky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 172/83 30.6.2007

42

Rozhodnutí Komise ze dne 29. června 2007, kterým se opravuje směrnice 2006/132/ES, kterou se mění směrnice Rady 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky procymidon.
        anotace: V příloze směrnice Komise 2006/132/ES se vyskytuje chyba, kterou je třeba opravit, a to údaj o gramech namísto kilogramů (týká se účinné látky procymidon).
        klíčová slova: látky účinné - ochrana rostlin

<?xml:namespace prefix = o /??>

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail