BOZP v Úředním věstníku EU: březen 2007

Výběr 9 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 60/2 15.3.2007


1

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání niklu.
        anotace: Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 76/769/EHS uvádí informace o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o omezení uvádění na trh a používání niklu.
        klíčová slova: látky nebezpečné - nikl - předpisy právní - harmonizace - státy členské - trh

Úřední věstník Evropské unie - č. C 68/1 24.3.2007


2

Usnesení Rady ze dne 22. března 2007 o strategii pro bezpečnou informační společnost v Evropě.
        anotace: Toto usnesení Rady se zabývá strategií pro bezpečnou informační společnost v Evropě. Dokument vyzývá členské státy, aby podpořily programy odborné přípravy a zvyšovaly povědomí v oblasti bezpečnosti sítí a informací a aby posílily příspěvek k bezpečnostnímu výzkumu a vývoji a zlepšily použitelnost a šíření významných výsledků.
        klíčová slova: společnost informační - bezpečnost - informace - strategie informační - systémy informační

Úřední věstník Evropské unie - č. C 68/15 24.3.2007


3

Interpretační sdělení Komise o postupech registrace motorových vozidel pocházejících z jiného členského státu.
        anotace: Cílem tohoto sdělení je poskytnout komplexní a aktuální přehled zásad právních předpisů ES, které se vztahují na registraci motorových vozidel v jiném členském státě, než je stát nákupu vozidla, a na převod registrace mezi členskými státy, s ohledem na nedávný vývoj evropských právních předpisů a judikatury Soudního dvora.
        klíčová slova: vozidla motorová - registrace - státy členské - předpisy právní

Úřední věstník Evropské unie - č. L 67/13 7.3.2007


4

Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění příloha A rozhodnutí 2006/679/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému pro řízení a zabezpečení transevropského konvenčního železničního systému a příloha A rozhodnutí 2006/860/ES o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému Řízení a zabezpečení transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: Rozhodnutí 2006/679/ES a 2006/860/ES stanovují technické specifikace („TSI“) pro interoperabilitu subsystému řízení a zabezpečení transevropského konvenčního a transevropského vysokorychlostního železničního systému. S ohledem na technický pokrok je nutno aktualizovat seznam povinných specifikací. V příloze tohoto rozhodnutí je uveden aktualizovaný seznam specifikací.
        klíčová slova: doprava železniční - řízení - interoperabilita - specifikace technické

Úřední věstník Evropské unie - č. L 67/7 7.3.2007


5

Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2007, kterým se mění rozhodnutí 94/741/ES a 97/622/ES, pokud jde o dotazníky pro zprávu o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES o odpadech a o provádění směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech.
        anotace: Rozhodnutí 94/741/ES a 97/622/ES stanovují dotazníky pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů. Podle přílohy tohoto rozhodnutí se mění obě výše zmíněná rozhodnutí.
        klíčová slova: odpady - dotazníky - směrnice

Úřední věstník Evropské unie - č. L 73/10 13.3.2007


6

Směrnice Komise 2007/13/ES ze dne 7. března 2007, kterou se mění příloha II směrnice Rady 71/316/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly.
        anotace: Směrnice 71/316/EHS v příloze II bodu 3.1.1.1 písm. a) stanoví velká písmena pro rozlišení členských států, která se mají použít na značce EHS prvotního ověření, která se připojuje k měřicímu přístroji a označuje, že tento přístroj je v souladu s požadavky EHS. Příloha II směrnice 71/316/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: přístroje měřicí - požadavky - značení - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. L 75/21 15.3.2007


7

Směrnice Komise 2007/15/ES ze dne 14. března 2007, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha I směrnice Rady 74/483/EHS týkající se vnějších výčnělků motorových vozidel.
        anotace: Směrnice 74/483/EHS je jednou ze zvláštních směrnic pro postup ES schvalování typu, který byl zaveden směrnicí 70/156/EHS. Ustanovení směrnice 70/156/EHS, která se týkají systémů, konstrukčních součástí a samostatných technických celků vozidel, se proto použijí i pro směrnici 74/483/EHS. S ohledem na technický pokrok a v zájmu zajištění jasnosti technických požadavků je vhodné přizpůsobit požadavky týkající se nárazníků. Příloha I směrnice 74/483/EHS se mění v souladu s přílohou této směrnice.
        klíčová slova: vozidla motorová - konstrukce - nárazníky - požadavky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 85/3 27.3.2007


8

Nařízení Komise (ES) č. 323/2007 ze dne 26. března 2007, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.
        anotace: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 se zabývá perzistentními organickými znečišťujícími látkami. Opatření stanovená tímto nařízením jsou nejvhodnější pro zajištění vysoké úrovně ochrany a mění tak přílohu V výše uvedeného nařízení.
        klíčová slova: látky organické - látky znečišťující

Úřední věstník Evropské unie - č. L 85/7 27.3.2007


9

Rozhodnutí Komise ze dne 23. března 2007 o zveřejnění odkazu na normu EN 71-1:2005 „Bezpečnost hraček – část 1: mechanické a fyzikální vlastnosti“ týkající se technických požadavků na polokulovité hračky v souladu se směrnicí Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček.
        anotace: Hračky ve tvaru hrnku, misky nebo poloviny skořápky s téměř kulatými oválnými nebo eliptickými uzávěry určené k pití jsou vyňaty z působnosti normy EN 71-1:2005. Uvedené hračky však mohou představovat stejné riziko udušení jako hračky, které spadají do působnosti této normy. Komise proto pověří příslušnou Evropskou organizaci pro normalizaci, aby danou normu přezkoumala. Článek 2 směrnice 88/378/EHS stanoví, že hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost a/nebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - normy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail