BOZP v Úředním věstníku EU: březen 2006

Výběr 33 směrnic z Official Journal of EU s plným textem.

Úřední věstník Evropské unie - č. C 54/13 4.3.2006


1

Pokyny k regionální podpoře na období 2007–2013 (2006/C 54/08).
        anotace: Vnitrostátní regionální podporu tvoří podpora investic velkým společnostem anebo, za určitých omezených okolností, provozní podpora, která v obou případech směřuje do konkrétních oblastí s cílem odstranit regionální rozdíly. Za regionální podporu se považuje i vyšší úroveň podpory investic poskytnutá malým a středním podnikům ve znevýhodněných regionech nad rámec podpory povolený v jiných oblastech. Tím, že řeší slabé stránky znevýhodněných regionů, vnitrostátní regionální podpora napomáhá hospodářské, sociální a teritoriální soudržnosti členských států a Evropské unie jako celku. Cílem vnitrostátní regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů podporováním investic a tvorby pracovních míst. Podporuje rozšiřování a diverzifikaci hospodářské činnosti podniků ve znevýhodněných regionech zejména tím, že je motivuje k zakládání nových provozoven. Tyto pokyny se vztahují na regionální podporu poskytnutou ve všech hospodářských odvětvích vyjma rybolovu a těžby uhlí.
        klíčová slova: regiony - podpora regionální - EU - investice - hospodářství - rozvoj

Úřední věstník Evropské unie - č. C 56/3 8.3.2006


2

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 88/378/EHS ze dne 3. května 1988 týkající se bezpečnosti hraček.
        klíčová slova: hračky - bezpečnost - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/1 17.3.2006


3

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Akční plán pro státní podpory – Cílenější státní podpory a jejich nižší počet: plán pro reformu státní podpory v letech 2005 – 2009“ : KOM(2005) 107 v konečném znění – SEC(2005) 795.
        anotace: Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) je pro modernizaci evropské politiky státních podpor založené na novém proaktivním přístupu a na novém celkovém rámci Společenství. EHSV věří, že politika státní podpory Společenství má hrát aktivní roli ve snaze učinit Evropu atraktivnější pro investory a zaměstnavatele a posiluje konkurenční aspekt podnikání a sociální soudržnost, podporuje výzkum a inovační snahy a konečně podporuje zavádění a rozšiřování nových schopností a vzdělávání lidských zdrojů. V tomto stanovisku jsou zmíněny všechny principy a doporučení, na kterých je nová politika státních podpor založena.
        klíčová slova: podpora státní - politika hospodářská - EU - principy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/105 17.3.2006


4

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Obnovitelné zdroje energie“.
        anotace: EHSV v poslední době přijímá významná stanoviska týkající se klíčových energetických problémů. Doposud se zaměřoval na jednotlivé formy energie a jejich zdroje. Strategickým cílem této série stanovisek, kterou uzavírá toto stanovisko a stanovisko (TEN/212) o tradičních fosilních palivech – uhlí, ropě a zemnímu plynu, je poskytnout pevný základ pro fungující a realistické možnosti pro kombinaci energií v budoucnu. Předmětem tohoto stanoviska je stávající situace a potenciál pro rozvoj následujících obnovitelných zdrojů energie: malé vodní elektrárny, větrná energie, biomasa, solární energie a geotermální energie. Stanovisko se bude zabývat hlavními znaky těchto technologií z hlediska energetické politiky (zabezpečení dodávky energie, diversifikace, rovnováha mezi dodávkou a poptávkou), hospodářské politiky (efektivita nákladů, konkurence mezi jednotlivými zdroji energie, způsoby podpory) a politiky životního prostředí (emise, Kjótský protokol) a bude hodnotit, jak mohou realisticky přispět do budoucí kombinace zdrojů energie.
        klíčová slova: energie - zdroje přírodní - rozvoj udržitelný - technologie - politika hospodářská - politika energetická - politika environmentální - prostředí životní

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/141 17.3.2006


5

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k „Právním předpisům o hygieně a k řemeslným zpracovatelským podnikům“.
        anotace: Nové hygienické předpisy EU, které vstoupily v platnost dne 20. května 2004, mají za cíl poskytnout na základě přístupu zahrnujícímu celý potravinový řetězec („ze statku až na plotnu“) vysokou úroveň ochrany spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin. Tímto stanoviskem z vlastní iniciativy chce Výbor podnítit přezkoumání, zda nové hygienické požadavky ve smyslu jednotnosti cílů a opatření přispívají tím nejlepším možným způsobem k politicky žádoucímu trvale udržitelnému rozvoji venkova. Pro ekonomický rozvoj venkova mají malé řemeslné a/nebo tradiční zpracovatelské podniky obzvláštní význam. V rámci tohoto stanoviska se má přezkoumat, zda: a) má předpisový rámec pro hygienu brzdicí nebo stimulující vliv na malé potravinářské podniky s převažujícím řemeslným a/nebo tradičním způsobem zpracování, b) provádění zpružňujících opatření v rámci jednotlivých států náhodou nezpůsobuje nevýhody v hospodářské soutěži pro ručně vyráběné výrobky resp. malé potravinářské podniky. Dokument představuje jednotlivé hygienické předpisy, vymezuje malé potravinářské podniky a rozvoj venkova a definuje potenciální příležitosti a překážky pro malé řemeslné potravinářské podniky v sektoru masa a mléka podmíněné novým předpisovým rámcem pro hygienu.
        klíčová slova: hygiena - podniky řemeslné - potravinářství - předpisy hygienické - venkov

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/22 17.3.2006


6

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci (2007 – 2013) : KOM (2005) 121 v konečném znění – 2005/0050 (COD).
        anotace: „Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci“ má v období let 2007 až 2013 přispět k provedení nově orientované lisabonské strategie, jakož i strategie Společenství pro trvale udržitelný rozvoj. Cílem rámcového programu je podporovat konkurenceschopnost podniků, zejména malých a středních podniků, povzbuzovat inovace a zajistit jejich konkurenceschopnost, urychlit rozvoj informační společnosti i energetické účinnosti a zlepšit využívání nových a obnovitelných zdrojů energie. Bude zaměřen na podniky ze všech hospodářských odvětví – ať již vysoce technologicky rozvinuté nebo tradiční. Důraz je rovněž kladen na spolupráci mezi podniky a podporu inovací a environmentálních technologií. Návrh Rámcového programu je obsáhlý a pokrývá velké množství politik a programů, patří sem např. Program pro podnikavost a inovaci, Program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií nebo Program Inteligentní energie – Evropa.
        klíčová slova: EU - politika hospodářská - podniky malé - podniky střední - konkurenceschopnost - inovace - Evropa - rozvoj trvale udržitelný - technologie informační - technologie komunikační - energie - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/27 17.3.2006


7

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu subjektů odpovědných za vydávání osvědčení o registraci vozidel v členských státech k Schengenskému informačnímu systému druhé generace (SIS II) : KOM(2005) 237 v konečném znění – 2005/0001 (COD).
        anotace: Schengenská úmluva, která umožňuje volný pohyb osob a zboží, byla podepsána v roce 1990 a začala fungovat v roce 1995. Schengenská úmluva stanoví, které orgány mají přístup k Schengenskému informačnímu systému (SIS) a za jakým účelem mohou být tyto údaje používány. Dne 21. srpna 2003 Komise předložila návrh nařízení, kterým by se pozměnila původní úmluva, a jeho cílem bylo umožnit přístup k údajům SIS o odcizených vozidlech a přívěsech, odcizených nevyplněných úředních dokumentech a vydaných dokladech totožnosti. Cílem nového návrhu Komise je zajistit konzistentnost s novými právními nástroji určenými ke zřízení, provozu a využívání druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II). Komise uvádí, že hlavní cíl stávajícího návrhu je totožný s cílem návrhu předloženého v srpnu 2003, tj. posílení spolupráce mezi členskými státy založené na účinné výměně informací v rámci boje s podvody a nezákonným obchodováním s odcizenými vozidly.
        klíčová slova: systémy informační - vozidla - registrace - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/30 17.3.2006


8

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Dopravní bezpečnost“.
        anotace: Po mnoha teroristických útocích se všichni snaží přijmout opatření s cílem co nejlépe ochránit osoby, dopravní prostředky a majetky, jak ve smyslu preventivním, tak operačním. Pod pojmem „bezpečnost“ je třeba si v této souvislosti představit opatření směřující k prevenci teroristických útoků a kriminality, zejména krádeží. Toto průzkumné stanovisko se týká výlučně dopravní bezpečnosti ve smyslu zabezpečení různých druhů dopravy, nikoliv bezpečnosti provozu. Týká se dopravy v sektorech námořní plavby a letecké dopravy a v pozemní dopravy. Dokument obsahuje obecné a specifické připomínky k bezpečnosti v dopravě, úloze jednotlivých subjektů, poskytuje přehled opatření přijatých příslušnými mezinárodními orgány (Mezinárodní námořní organizace, Mezinárodní organizace pro civilní letectví, Evropská konference pro civilní letectví, Mezinárodní organizace práce, Světová celní organizace, Mezinárodní organizace pro normalizaci), uvádí iniciativy průmyslových odvětví přijaté jednotlivě nebo společně s orgány veřejné moci a náklady bezpečnostních opatření.
        klíčová slova: doprava - bezpečnost dopravní - ochrana civilní - útoky teroristické - opatření bezpečnostní

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/41 17.3.2006


9

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšení mechanismu civilní ochrany Společenství.
        anotace: Čím dál častěji dochází na území EU a obecně po celém světě ke katastrofám; zčásti se jedná o katastrofy způsobené přírodními jevy: záplavy, zemětřesení, požáry, extrémní sucha, hurikány atd., zčásti jde o teroristické činy. Toto sdělení si klade za cíl zlepšit mechanismus civilní ochrany vytvořený v roce 2001 a doplnit akční program na podporu civilní ochrany prostřednictvím Návrhu nařízení Rady, kterým se vytváří nástroj pro rychlou reakci a připravenost na mimořádně vážné události. Sdělení předkládá čtyři návrhy, jak situaci zlepšit: posílení připravenosti prostřednictvím odborného výcviku jednotek a uskutečňováním modelových cvičení, analýza a hodnocení potřeb prostřednictvím systému včasného varování, zlepšení koordinace příspěvků jednotlivých států, jež by umožnilo koordinovat evropskou asistenční pomoc, a zlepšení pomoci občanům.
        klíčová slova: ochrana civilní - programy - výcvik - varování - pomoc - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/51 17.3.2006


10

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru na téma „Úloha technologických parků v průmyslové transformaci nových členských států EU“.
        anotace: Technologické parky poskytují globální rámec a nezbytné prostředky pro usnadnění inovace a podporu územního rozvoje. Jejich činnost obvykle zahrnuje zakládání podniků, podporu přenosu technologie a programy na podporu neformálních investorů. Cílem tohoto stanoviska z vlastní iniciativy je poukázat na potenciál průmyslových parků a prvky, které je spojují, se zřetelem na úlohu, kterou má plnit Unie. V dokumentu jsou popsány druhy technologických parků, včetně jejich cílů a strategií, a také situace v nových členských státech.
        klíčová slova: technologie - inovace - rozvoj - znalosti

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/58 17.3.2006


11

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise Restrukturalizace a zaměstnanost Předvídání restrukturalizací a doprovodná opatření pro rozvoj zaměstnanosti : úloha Evropské unie : KOM(2005) 120 v konečném znění.
        anotace: Jelikož se jedná o sdělení Komise určené široké veřejnosti, uvádí text znovu obecné úvahy, zejména k existenci restrukturalizace ve fázích, s nimiž se mohou setkat všechny podniky potýkající se s potřebou přizpůsobení. Restrukturalizace mohou být zárukou ekonomického a sociálního pokroku, avšak pod podmínkou, že jsou správně předvídány, že je podniky mohou rychle a účinně řídit a že opatření orgánů veřejné moci pomohou zajistit, aby proběhly za řádných podmínek.
        klíčová slova: restrukturalizace - zaměstnanost - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/70 17.3.2006


12

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce rovných příležitostí pro všechny (2007) : směrem ke spravedlivé společnosti : KOM(2005) 225 v konečném znění.
        anotace: Nastolení rovných příležitostí je jednou z priorit evropské politiky. Přestože v oblasti boje proti diskriminaci došlo na evropské i národní úrovni k významným legislativním změn, jsou nezbytné doplňující akce, které zajistí důslednější uskutečňování rovných příležitostí a nediskriminace. Sdělení Komise k tématu Sociální agenda pro období 2005-2010 zdůraznilo, jak je důležité pracovat na rovnosti příležitostí pro všechny. Jednou z hlavních iniciativ obsažených ve sdělení je návrh jmenovat rok 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Evropský rok má tyto konkrétní cíle: práva (zvýšení informovanosti o právu na rovnost a nediskriminaci); zastoupení (povzbudit diskusi o prostředcích, jimiž lze posílit občanskou, politickou, hospodářskou, sociální a kulturní účast na dění ve společnosti); uznání (projev úcty a respektu k rozmanitosti); respektování a tolerance (zasadit se o solidárnější společnost).
        klíčová slova: příležitosti rovné - diskriminace - EU - programy

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/73 17.3.2006


13

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu „Jak začlenit sociální rozměr do vyjednávání dohod o hospodářském partnerství (EPA)“.
        anotace: Toto stanovisko bylo vypracováno na žádost komisařky Loyoly de Palacio o vypracování průzkumného stanoviska k možnému způsobu zahrnout sociální aspekty do vyjednávání dohod o hospodářském partnerství, s důrazem na zaměstnanost, standardy na pracovišti, sociální zabezpečení a otázky spojené s pohlavím. Dohody o hospodářském partnerství (EPA) mají podpořit postupnou a harmonizovanou integraci zemí ACP (uskupení zemí Afriky, Karibské oblasti a Tichomoří ) do světového hospodářství, respektujíc jejich politická rozhodnutí a jejich priority rozvoje a tím pomoci prosadit udržitelný rozvoj a přispět k odstranění chudoby v zemích ACP. Tyto dohody se podílí na provádění „strategie rozvoje“ stanovené v Dohodě z Cotonou. Občanská společnost, její podíl na realizaci dohod o ekonomickém partnerství, je jednou ze základních podmínek zajišťujících účinnost jejích výsledků.
        klíčová slova: politika hospodářská - rozvoj trvale udržitelný - společnost občanská - země rozvojové - hospodářství - zaměstnanost - práva - dohody

Úřední věstník Evropské unie - č. C 65/86 17.3.2006


14

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ke sdělení Komise – Konzultační dokument o státní podpoře na inovace : KOM(2005) 436 v konečném znění.
        anotace: Cílem Komise je otevřít diskusi, která by vedla ke zlepšení předpisů Společenství týkajících se státní podpory určené na inovační projekty. Komise předem vyjadřuje svůj postoj k šesti obecným sektorům: podpora na vytvoření inovačních podniků a na jejich růst v počáteční fázi; využití rizikového kapitálu; způsoby začlenění inovací, které jsou součástí výzkumných a vývojových projektů, do platného systému; podpora, která malým a středním podnikům (MSP) umožní opatřit si služby, které poskytují specializované subjekty při zprostředkování inovací; podpora, která MSP umožní využít spolupráce s vysoce kvalifikovanými výzkumnými pracovníky a inženýry a účinné výměny s univerzitami a velkými podniky; podpora a rozvoj pólů excelence, které jsou užitečné pro všechny podniky a zajímavé pro soukromé investory.
        klíčová slova: inovace - projekty - podpora státní - podniky inovační

Úřední věstník Evropské unie - č. C 66/1 17.3.2006


15

Společný vojenský seznam Evropské unie (vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní).
        anotace: Společný vojenský seznam obsahuje vybavení, na které se vztahuje Kodex chování Evropské unie pro vývoz zbraní. Tímto seznamem se aktualizuje a nahrazuje Společný vojenský seznam Evropské unie přijatý Radou dne 25. dubna 2005.
        klíčová slova: zbraně - seznamy - kodexy etické - EU - látky chemické - látky biologické - vozidla pozemní - vybavení vojenské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 67/18 18.3.2006


16

Status přistoupení ES k předpisům EHK/OSN v oblasti schvalování vozidel ke dni 31. prosince 2005 (2006/C 67/06).
        anotace: Komise v dokumentu zveřejňuje tabulku, v níž je uveden stav předpisů Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK/OSN) ve změněném znění (tvoří přílohu Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel, z roku 1958), k nimž ES přistoupilo ke dni 31. prosince 2005. Tabulka obsahuje číslo předpisu, sérii změn, doplňky k sérii a zkrácený název předpisu.
        klíčová slova: předpisy právní - změny - vozidla kolová - požadavky technické - Evropská hospodářská komise

Úřední věstník Evropské unie - č. C 68/16 21.3.2006


17

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        anotace: V tomto sdělení jsou zveřejněny názvy a odkazy harmonizovaných norem v rámci směrnice Rady 96/48/ES ze dne 23. července 1996 týkající se interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému.
        klíčová slova: systémy - železnice - interoperabilita - předpisy právní - harmonizace - EU - státy členské

Úřední věstník Evropské unie - č. C 70/5 22.3.2006


18

Dokumenty KOM jiné než legislativní návrhy přijaté Komisí (2006/C 70/04).
        anotace: Tento dokument poskytuje přehled dokumentů KOM, které byly přijaty Komisí, ale nejsou legislativními návrhy. Tyto texty jsou dostupné na stránce EUR-Lex http://europa.eu.int/eur-lex/lex/.
        klíčová slova: sdělení - zprávy - EU - Komise EU - směrnice neoficiální

Úřední věstník Evropské unie - č. L 60/1 1.3.2006


19

Nařízení Komise (ES) č. 317/2006 ze dne 22. prosince 2005, kterým se na rok 2005 stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91.
        anotace: Nařízení (EHS) č. 3924/91 požaduje, aby členské státy prováděly statistické zjišťování průmyslové výroby ve Společenství. Seznam výrobků, nazvaný podle výše uvedeného nařízení Prodcom, je nezbytný, aby bylo umožněno srovnání statistických údajů o výrobě a o zahraničním obchodu a aby bylo možné získat porovnání s klasifikací produkce ve Společenství (CPA). Seznam Prodcom na rok 2005 je uveden v příloze.
        klíčová slova: výrobky průmyslové - výroba - statistiky

Úřední věstník Evropské unie - č. L 64/1 4.3.2006


20

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 ze dne 15. února 2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 3051/95.
        anotace: Cílem tohoto nařízení je posílit řízení bezpečnosti a bezpečný provoz lodí a zabránit znečištění z lodí uvedených v čl. 3 odst. 1. tím, že se zajistí, aby společnosti provozující tyto lodě dodržovaly předpis ISM pomocí těchto opatření: zavedením, uplatňováním a řádnou údržbou systémů řízení bezpečnosti na lodích a na pevnině společnostmi a kontrolou těchto systémů správami státu vlajky a státu přístavu.
        klíčová slova: lodi - provoz - doprava lodní - bezpečnost - řízení bezpečnosti práce - kontroly

Úřední věstník Evropské unie - č. L 64/37 4.3.2006


21

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES ze dne 15. února 2006 o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS.
        anotace: Tato směrnice obsahuje ustanovení pro: a) monitorování a klasifikaci jakosti vod ke koupání; b) řízení jakosti vod ke koupání a c) informování veřejnosti o jakosti vod ke koupání. Účelem této směrnice je zachovat a chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu a chránit lidské zdraví. Tato směrnice se vztahuje na jakoukoli část povrchových vod, u které příslušný orgán očekává, že se v nich bude koupat velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý zákaz koupání nebo trvalé varování před koupáním.
        klíčová slova: voda povrchová - jakost - koupání - řízení jakosti - veřejnost - ochrana zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. L 64/52 4.3.2006


22

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/11/ES ze dne 15. února 2006 o znečišťování některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
        anotace: Pro zajištění účinné ochrany vodního prostředí Společenství je nezbytné sestavit první seznam některých jednotlivých látek vybraných zejména na základě jejich toxicity, perzistence a bioakumulace, s výjimkou látek, které jsou biologicky neškodné. Druhý seznam by obsahoval seznam látek se škodlivým účinkem na vodní prostředí, který však může být omezen na určitou oblast a záviset na vlastnostech a místě výskytu vod, do nichž se látky vypouštějí.
        klíčová slova: látky nebezpečné - vody - prostředí životní - odpady

Úřední věstník Evropské unie - č. L 65/22 7.3.2006


23

Směrnice Komise 2006/26/ES ze dne 2. března 2006, kterou se mění směrnice Rady 74/151/EHS, 77/311/EHS, 78/933/EHS a 89/173/EHS o kolových zemědělských a lesnických traktorech za účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku.
        anotace: Vzhledem k technickému pokroku je potřeba změnit některé starší směrnice o kolových zemědělských a lesnických traktorech. Potřebné změny, které jsou uvedeny v tomto dokumentu, se týkají například požadavků maximální přípustné hmotnosti naloženého vozidla a maximálního zatížení nápravy, mezních hodnot hladin akustického tlaku působícího na řidiče, montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci nebo bezpečnostního zasklení a spojovacího zařízení.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - nápravy - osvětlení - tlak akustický

Úřední věstník Evropské unie - č. L 65/27 7.3.2006


24

Směrnice Komise 2006/28/ES ze dne 6. března 2006, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 72/245/EHS týkající se vysokofrekvenčního rušení (elektromagnetická kompatibilita) způsobovaného vozidly a směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.
        anotace: Za účelem zvýšení bezpečnosti vozidel podporou rozvoje a používání technologií využívajících radarové zařízení krátkého dosahu uvedla Komise v soulad použití dvou frekvenčních pásem rádiového spektra .V souladu s rozhodnutím 2005/50/ES je používání vozidlového radaru krátkého dosahu v pásmu 24 GHz časově omezeno a členské státy musejí zřídit monitorovací systém, jenž bude zaměřen na vyčíslení počtu vozidel vybavených vozidlovým radarem krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.
        klíčová slova: rušení vysokofrekvenční - zařízení radarová - vozidla

Úřední věstník Evropské unie - č. L 77/1 15.3.2006


25

Rozhodnutí č. 202 ze dne 17. března 2005 o vzorech formulářů nezbytných k uplatňování nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 a (EHS) č. 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 a E 127).
        anotace: V důsledku rozšíření Evropské unie dne 1. května 2004 je nutné, aby byly změněny některé formuláře, které umožňují uplatňovat systémy sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství. Evropské společenství a jeho členské státy a Švýcarská konfederace totiž uzavřely dohodu o volném pohybu osob (dohoda se Švýcarskem), a proto je nutné, aby z praktických důvodů byly formuláře používané v Evropské unii a podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) a dohody se Švýcarskem shodné. Součástí tohoto dokumenty jsou i jednotlivé formuláře včetně pokynů, jak je vyplňovat.
        klíčová slova: trh pracovní - EU - státy členské - formuláře - pojištění sociální - migrace

Úřední věstník Evropské unie - č. L 79/27 16.3.2006


26

Rozhodnutí Komise ze dne 6. března 2006, kterým se stanoví třídy reakce některých stavebních výrobků na oheň, pokud jde o dřevěné podlahoviny a deskové obložení a bednění z rostlého dřeva (oznámeno pod číslem K(2006) 655).
        anotace: Ve dvou přílohách tohoto dokumentu jsou uvedeny stavební výrobky a/nebo materiály, které bez zkoušení splňují všechny požadavky na funkční vlastnost reakce na oheň. Jedná se o dřevěné podlahy, deskové obložení a bednění z rostlého dřeva. Základní požadavek na bezpečnost v případě požáru je řada vzájemně souvisejících opatření, která společně tvoří strategii požární bezpečnosti.
        klíčová slova: výrobky stavební - materiály stavební - oheň - požadavky bezpečnostní - podlahoviny - obklady - bednění - dřevo - seznamy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 80/76 17.3.2006


27

Rozhodnutí Komise ze dne 16. března 2006 o zveřejňování odkazů na normu EN 143:2000 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení“ v souladu se směrnicí Rady 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky).
        anotace: Směrnice 89/686/EHS stanoví, že osobní ochranné prostředky mohou být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, pokud při řádném udržování a používání pro zamýšlený účel chrání zdraví a zaručují bezpečnost uživatelů, aniž by to bylo na úkor zdraví a bezpečnosti jiných osob, domácích zvířat nebo majetku. Toto rozhodnutí stanovuje, jak má být odkazováno na normu EN 143:2000 „Ochranné prostředky dýchacích orgánů – Filtry proti částicím – Požadavky, zkoušení a značení“.
        klíčová slova: prostředky ochranné - OOP - filtry - normy - odkazy

Úřední věstník Evropské unie - č. L 82/10 21.3.2006


28

Směrnice Komise 2006/33/ES ze dne 20. března 2006, kterou se mění směrnice 95/45/ES, pokud jde o žluť SY FCF (E 110) a oxid titaničitý (E 171).
        anotace: Příloha směrnice 95/45/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách, se mění v souladu s přílohou této směrnice. Týká se dvou barviv používaných v potravinářství - oxidu titaničitého (E 171) a potravinářské žluti (E 110). Příloha tyto látky jasně identifikuje, definuje a popisuje vlastnosti, týkající se čistoty.
        klíčová slova: potravinářství - potraviny - barviva

Úřední věstník Evropské unie - č. L 83/14 22.3.2006


29

Směrnice Komise 2006/34/ES ze dne 21. března 2006, kterou se mění příloha směrnice 2001/15/ES, pokud jde o zařazení určitých látek.
        anotace: Směrnice Komise 2001/15/ES ze dne 15. února 2001 o látkách, které mohou být pro zvláštní výživové účely přidávány do potravin pro zvláštní výživu, stanoví určité kategorie látek a pro každou z nich uvádí chemické látky, které mohou být použity při výrobě potravin pro zvláštní výživu. Příloha směrnice 2001/15/ES se mění v souladu s přílohou této směrnice a týká se kyseliny listové.
        klíčová slova: kyselina listová - výživa - potraviny

Úřední věstník Evropské unie - č. L 84/37 23.3.2006


30

Rozhodnutí Komise ze dne 22. června 2005 o podporách, které Nizozemsko provedlo ve prospěch společnosti AVR za účelem zpracovávání nebezpečného odpadu (oznámeno pod číslem K(2005) 1789).
        anotace: Kompenzace provozních deficitů, kompenzace nákladů na uzavření rotačních bubnových pecí a záruka státu uhradit 30 % nákladů na demoliční práce a úklid, které vyplývají z licenční dohody mezi Nizozemskem a společností AVR Nuts a které Nizozemsko částečně provedlo, představují státní podporu ve smyslu čl. 87 odst. 1 Smlouvy, týkající se likvidace nebezpečného odpadu. Dokument popisuje celý proces.
        klíčová slova: odpady nebezpečné - likvidace - náklady finanční - pomoc - Nizozemí

Úřední věstník Evropské unie - č. L 86/4 24.3.2006


31

Nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků.
        anotace: Přípravky náležící do skupiny „sloučeniny stopových prvků“ uvedené v příloze se povolují k používání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze. Jedná se o měď, zinek, mangan a železo.
        klíčová slova: prvky stopové - měď - zinek - mangan - železo - krmiva - zvířata

Úřední věstník Evropské unie - č. L 89/58 28.3.2006


32

Oprava nařízení Komise (ES) č. 479/2006 ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků.
        anotace: Jedná se tiskovou opravu textu nařízení (ES) č. 479/2006 (nařízení Komise ze dne 23. března 2006, pokud jde o povolení některých doplňkových látek náležejících do skupiny sloučenin stopových prvků) a nahrazuje se tímto textem.
        klíčová slova: prvky stopové - krmiva - zvířata

Úřední věstník Evropské unie - č. L 89/6 28.3.2006


33

Nařízení Komise (ES) č. 492/2006 ze dne 27. března 2006 o dočasném a trvalém povolení některých doplňkových látek v krmivech.
        anotace: Přípravek náležející do skupiny „Enzymy“ uvedený v příloze I se povoluje dočasně na dobu čtyř let jako doplňková látka ve výživě zvířat. Přípravky náležející do skupiny „Mikroorganismy“ uvedené v příloze II se povolují bez časového omezení a látka náležející do skupiny „Konzervanty“ uvedená v příloze III se také povoluje bez časového omezení. Všechny se povolují pouze za podmínek stanovených v přílohách.
        klíčová slova: enzymy - mikroorganismy - konzervanty - krmiva - zvířata

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail