Bezpečnost práce na jeřábu

Zdroj: 
Bezpečnost při práci s mobilním jeřábem.

Společnost ČKD Mobilní jeřáby a.s. je plně českou společností. Vznikla na základě odborové restrukturalizace firmy ČKD Slaný a.s., v roce 1997 došlo k založení akciové společnosti a následnému odkoupení veškeré knot-how včetně výkresové dokumentace a k převzetí výroby, prodeje a servisu mobilních jeřábů. Tím se naše společnost zároveň stala jediným uživatelem značky ČKD na autojeřábech, a to ve všech zemích ochrany, kterou má ČKD Praha Holding a.s. a také jediným výrobcem této techniky v ČR. Převzala tak více než  čtyřicetiletou tradici výroby hydraulických mobilních jeřábů s teleskopickým výložníkem, kterou nyní dále rozvíjí.

Pro účely dnešního představení našich jeřábů opustíme oblast technických parametrů a vlastností jeřábů, které jsou všeobecně známé a zaměříme se stručně na jejich bezpečnost, a to jak z hlediska bezpečnosti při práci s mobilním jeřábem, tak z hlediska bezpečnostních zařízení, kterými je mobilní jeřáb vybaven.

A) Bezpečnostní zařízení

• Zařízení pro případ přetížení jeřábu – typ SLI 05

zajišťuje stabilitu jeřábu, dovolené zatěžování jeho dílů a bezpečnost při jeřábové práci. Toto zařízení průběžně signalizuje stav zatížení jeřábu a při dosažení jeho maximálních hodnot vypíná jeřábové pohyby, které zhoršují stabilitu a zvyšují jeho namáhání. Ostatní jeřábové pohyby zůstávají v činnosti. Výrobce bezpečnostního zařízení dodává samostatný návod k obsluze, který je součástí předávané dokumentace k jeřábu.

• Brzdy

Jednotlivá funkční ústrojí jeřábu jsou opatřena automaticky působícími brzdami nebo jsou brzděna samočinně působícími spouštěcími ventily. Jedná se zejména o:

  •  pásovou brzdu zdvihového ústrojí a spouštěcí ventil zařazený do okruhu háku
  •  spouštěcí ventil + zámek pro sklápění výložníku
  •  spouštěcí ventil + zámek zasouvání teleskopického zasouvání výložníku
  •  pásová brzda otáčecího ústrojí

• Koncové vypínače

  •  koncový vypínač horní polohy háku
  •  koncový vypínač dolní polohy háku

• Libely pro kontrolu ustavení autojeřábu do vodorovné polohy

• Tabulky dovolených nosností vzhledem k vyložení háku

• Ukazatele sklonu výložníku

• Indikátor vysokých napětí,

který je ovládán přes klávesnici umístěnou na čelním panelu. Návod k použití je součástí předávané dokumentace k jeřábu. Šíření elektrického pole ovlivňuje mimo jiné vzdušná vlhkost a tlak vzduchu, takže IVN jsou nastaveny „do bezpečna“, tzn. indikují přítomnost vedení před dosažením ochranného pásma Při zkouškách u vedení je zapotřebí zachovávat maximální opatrnost, vždy by měl být přítomen revizní technik zdvihacího zařízení. Tento IVN není určen pro použití u trakčního vedení.

B) Bezpečnost při práci

Provoz jeřábů je vymezen příslušnými bezpečnostními předpisy. K zajištění základní bezpečnosti z hlediska provozu jsou vydány pro zdvihací zařízení normy, zejména ČSN ISO 12 480-1 Provoz, údržba, opravy, ČSN 27 0142 – Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, ČSN 27 0145 – Zkoušení.

Protože při provozu autojeřábu účinky klopících sil představují vždy možnost výskytu nebezpečí pracovního úrazu nebo pracovní nehody (havárie), které nelze odvrátit ani technickým způsobem zabezpečovacím zařízením ani zvláštními doporučeními, ale pouze svědomitostí jeřábníka při správné obsluze jeřábu, dáváme my jako výrobce do návodů k obsluze „Doporučení k zajištění bezpečnosti práce při jeřábovém provozu“ a „Pokyny pro bezpečnou obsluhu a provoz jeřábu“.

Zdůrazňujeme, že k zajištění bezpečné stability a zamezení převržení (pádu) stroje při přípravě k pracovnímu nasazení a při pracovní činnosti v provozních podmínkách je nejdůležitější správné ustavení jeřábu na opěrách a správné nastavení patřičného pracovního programu na bezpečnostním zařízení.

Upozorňujeme na povinnost řádné kontroly přepravního uspořádání jeřábu před jízdou po silnicích, popřípadě po místních pracovištích.

Vyznačujeme některé hlavní příčiny, z nichž vyplývá možnost úrazu nebo havárie.

Uvádíme, které základní provozně bezpečnostní požadavky je nutno bezpodmínečně dodržovat z hlediska bezpečné obsluhy jeřábu a připomínáme, co je třeba dodržet, aby bezpečnostní zařízení chránilo jeřáb proti převržení nebo přetížení výložníku.

Zvláštní kapitolou v návodu k obsluze věnujeme ochraně proti úrazu elektrickým proudem, který může vzniknout při dotyku výložníku nebo jiné části jeřábu s elektrickým venkovním vedením nebo trakčním vedením. Všechny příkazy pro práci s autojeřábem v blízkosti elektrického vedení musí být v souladu s ČSN 34 3108. Dodržování bezpečných vzdáleností pomáhá jeřábníkovi zajišťovat již zmíněný indikátor vysokého napětí.

ZDROJ:
Kubr, M.: Bezpečnost práce na jeřábu. Inovace, č. 1 (2004), s. 35.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail