Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství

Zdroj: 

Připravovaná vyhláška vztahující se k § 29 školského zákona, zdravotní způsobilost ke vzdělávání, projekty věnující se BOZ dětí, žáků a studentů. Těmto tématům se věnovala konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata".

V roce 2010 byl na BOZPinfo publikován článek  Negativa a pozitiva BOZP ve školství, kde jsem se zamýšlela na tím, jak zlepšit oblast bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZ) ve školství. Tento cíl sledovala i 2. národní konference Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata, která se konala 6. června 2012 v Senátu pod záštitou Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR.

Konference, kde se sešli zástupci škol od mateřských po vysoké, zdravotníci – lékaři, hygienici; zástupci z oboru bezpečnosti práce a další, navázala na závěry z první akce tohoto druhu, která se uskutečnila loni. Některé z vytyčených cílů se podařilo uskutečnit, jiné jsou zatím ve fázi přípravy a diskuze.

K problematice BOZ se vztahují pouze dvě ustanovení školského zákona. V § 29 jsou základní povinnosti, z § 164 vyplývá odpovědnost ředitele školy za zajištění dohledu nad žáky. BOZ ve školství se týká také několik prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu, avšak pouze okrajově, a Metodický pokyn č. j.: 37014/2005-25, který platí pro školy, které zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Pro ostatní může sloužit jako inspirace při tvorbě školních řádů.

Právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů

Ze závěrů minulé konference vyplynula nutnost vydat prováděcí vyhlášku k § 29 školského zákona k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. Je to také úkol, který vyplývá z Národního akčního programu. Vyhláška je v připomínkovém řízení, její účinnost se předpokládá k 1.9.2012 (platnost v srpnu).

Z jednání a z diskuze účastníků konference vyplynuly následující požadavky:

1. Po schválení návrhu novely školského zákona  - ve smyslu § 29,  dle kterého: „Ministerstvo stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.“ – urychleně připravit a vydat příslušnou vyhlášku a uplatňovat její naplňování v praxi.

2. Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol,včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.

3. Zajistit důsledné vyžadování posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů při volbě povolání a v průběhu přípravy na povolání, včetně náplně, frekvence a financování těchto lékařských služeb.

4. Ke zkvalitnění odborné spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s ostatními subjekty v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví
a) jmenovat na MŠMT odborně způsobilou osobu pro zajišťování úkolů v oblasti BOZ  v rámci rezortu školství a ke spolupráci se státními a dalšími odbornými subjekty,
b) ustavit při MŠMT mezirezortní pracovní skupinu k problematice BOZ.

5. Z  úrovně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších orgánů státní správy a samosprávy  podporovat vzdělávání a aktivity ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství, zejména prostřednictvím dalšího vzdělávání pracovníků ve školství  cestou speciálních vzdělávacích programů, odborných seminářů, konferencí apod., včetně hmotného zabezpečení těchto aktivit.

6. Na úrovni státu i regionů realizovat cílené osvětové a propagační kampaně ke snížení úrazovosti dětí se zapojením všech zainteresovaných subjektů, včetně pojišťoven, podnikatelské sféry, odborných a neziskových organizací a dalších.

7. Ve spolupráci a s podporou MŠMT vytvořit tradici v pravidelném pořádání konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata", organizované u příležitosti Mezinárodního dne dětí, každoročně na počátku měsíce června.

O připravované vyhlášce, která se bude vztahovat na všechny typy škol a školských zařízení bez ohledu na zřizovatele, informoval Mgr. Michal Trunda z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Podle této vyhlášky škola musí stanovovat opatření k prevenci rizik na základě jejich vyhledávání a vyhodnocování, poučovat žáky o BOZP a vyhotovovat o tom záznam, poskytovat žákům OOPP. Budou řešeny podmínky 1. pomoci, konkrétní postup při úrazech žáků, pravidla při speciálních činnostech, jako je výuka tělesné výchovy, plavání, výcvikové kurzy, bruslení apod. Především jejich organizační zajištění a dohled. Bude tam začleněna i kontrolní činnost – povinnost prohlídek a kontrol tělocvičného nářadí, hřišť.

Od 1.4.2012 vešel v účinnost zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, kde největší diskuze a pochybnosti vyvolal § 35 odst. 2: Jde-li o nezletilého pacienta, a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života. Poskytování zdravotních služeb nezletilému zůstává shodný jako předtím až na tuto výjimku –souhlas obou rodičů. „Záleží na poskytovateli, které výkony to jsou (například plánované operace). Toto opatření vyhovělo připomínkám Ligy pro lidská práva. Nepatří tam běžné a neodkladné zdravotní služby, takže se v podstatě nic nezměnilo,“ říká MUDr. Iva Truellová, Ph.D. z Ministerstva zdravotnictví ČR. Přesto se připravuje novela, kde tento rozporuplný § 35 bude upraven (nebude muset být souhlas obou rodičů).

O posuzování zdravotní způsobilosti žáků a studentů ke vzdělávání, která je obsažena v z. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, a v připravované vyhlášce o pracovnělékařských službách, informovala MUDr. Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví. V § 41 tohoto zákona je součástí posudkové péče posuzování zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a v průběhu vzdělávání pro potřeby škol a školských zařízení nebo k tělesné výchově a sportu nebo k jiným činnostem podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů. V § 51 je uvedeno, který lékař posuzuje zdravotní způsobilost žáků a studentů. Před zařazením na praktickou přípravu musí být provedena prohlídka. Pokud žáci při přípravě na povolání vykonávají rizikové práce, jsou povinni absolvovat prohlídky jednou ročně. Prohlídky hradí školy a finanční prostředky by měly získat od svého zřizovatele. Podle § 52 prováděcí předpis (připravovaná vyhláška) stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k vzdělávání nebo v průběhu vzdělávání, ke sportu, tělesné výchově nebo jiné činnosti. Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání jsou uvedeny v nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. Podle § 22 školského zákona je zákonný zástupce žáka povinen informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

Projekty na podporu bezpečnosti dětí

„Úrazy jsou hlavní příčinou smrti dětí, v roce 2010 došlo u dětí ve věku 0 – 19 let k 208 smrtelným úrazům“ říká Veronika Benešová z Centra úrazové prevence při FN Motol. Česká republika patří mezi země EU s nižší mortalitou dětí, ale morbiditu se stále nedaří snížit. Podle PaedDr. Pavla Skácelíka, Ph.D. z České školní inspekce přijali v roce 2011 o 10 tis. více záznamů o úrazu než v předešlém roce. 

Preventivními programy podporujícími bezpečnost a zdraví dětí se zabývá řada organizací. Centrum úrazové prevence vydává různé brožury, bulletin, pořádá semináře (o Centru jsme na BOZPinfo informovali také v souvislosti s projektem Bezpečná škola). Snížit dětskou úrazovost si dal za cíl také Národní plán prevence dětských úrazů 2007 – 2017.

Dopravní výchovou se zabývá Besip Ministerstva dopravy. Od roku 2007 se zdvojnásobil počet škol, které se dopravní výchově věnují. Možná také proto mají dopravní úrazy klesající trend. Besip vydal Metodické doporučení k realizaci témat dopravní výchovy v základních školách, Balíček pro žáky 1. tříd ZŠ – publikace, reflexní materiály, letáky pro rodiče, výukový set pro učitele, jak probírat s dětmi problematiku dopravní výchovy. Pro děti od 10 let vyhlašuje Ministerstvo dopravy a MŠMT ve spolupráci s policejním prezidiem PČR a Českým červeným křížem Dopravní soutěž mladých cyklistů. „Dětská dopravní hřiště jsou český fenomén a jsou velmi oceňována i v zahraničí,“ uvedla Ing. Blanka Sunkovská z oddělení Besip, která o aktivitách této organizace informovala. V roce 2012 – 13 se Besip zaměří na prevenci úrazů v mateřských školách, na druhém stupni ZŠ, na vzdělávání pedagogů, budování hodnotového systému u studentů středních a vysokých škol nejlépe formou multimediálního představení (vyprávění ze života, vystoupení účastníků nehod).

Projekt S dětmi v pohodě, který vznikl z podpory evropských sociálních fondů, přišli představit Mgr. Libuše Černá a Bc. Viktor Póč - zástupci Masarykovy univerzity, Fakulty sportovních studií, kde pořádají kurzy (také e-learningové) věnující se konkrétním sportovním činnostem, vydávají videomateriály. Velký úspěch měl kurz Inovace zimních výcvikových kurzů.

Výsledky studie úrazovosti u školních dětí, do které se zapojilo 48 základních škol, prezentovala MUDr. Zuzana Zvadová ze Státního zdravotního ústavu. Mimo jiné tato studie odhalila, že s věkem dítěte narůstá počet úrazů, více úrazů je u chlapců ve vyšších ročnících, nejvíce fraktury, zhmožděniny. Snižuje se fyzická zdatnost a obratnost, riziko úrazů je vyšší u dětí s nadváhou. Jako opatření k minimalizaci rizika se navrhuje větší spolupráce s učiteli tělesné výchovy, trenéry, podpora pohybové aktivity; celkové vytvoření bezpečného prostředí ve školách a výchova k ohleduplnosti k ostatním i ke svému zdraví, aby si děti rizika uvědomovaly a předvídaly je.

U učňů hraje významnou roli tzv. syndrom rizikového chování v dospívání – alkohol, drogy, rizikové sexuální chování, kriminalita, agresivita, jehož důsledky tvoří 75 % všech úmrtí dorostu. Doc. MUDr. Jana Hamanová z České společnosti dorostového lékařství vidí jako pozitivum, že do připravované vyhlášky o pracovnělékařských službách byly přidány periodické prohlídky žáků a studentů při práci v riziku, jako negativum, že praktičtí lékaři pro děti a dorost, kteří prohlídky provádějí, nejsou dostatečně erudováni.

Prevencí dětských úrazů se zabývá také Česká pojišťovna, kde v rámci projektu Prevence rizikového chování dětí a mládeže aneb Jak prožít šťastné dětství vydali interaktivní učebnici týkající se prevence rizikového chování dětí a mládeže na školách nebo brožuru Prevence dětských úrazů.

Problematika BOZ na vysokých školách je řešena pouze v zákoníku práce v § 391. Úrazovost nikdo nesleduje. Zmínka o BOZ je v § 62 odst. 2 z. č. 111/1998, zákona o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů: „Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen.“ Zlepšení by mohla přinést novela tohoto zákona.

Závěr

Na konferenci bylo možné vidět řadu příkladů, jak se věnovat bezpečnosti dětí. V závěrečných přípravách je prováděcí vyhláška k § 29 školského zákona k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících. Nyní by se měla věnovat pozornost BOZ na vysokých školách - připravit legislativa na MŠMT v sekci vysokého školství. Z minulé konference zůstává úkol jmenovat na MŠMT odborně způsobilou osobu k prevenci rizik v rámci rezortu školství a ustavit při MŠMT mezirezortní pracovní skupinu k problematice BOZ. Je nutné dále podporovat vzdělávání v této oblasti - speciální vzdělávací programy, odborné semináře, konference apod. a získat prostředky na jejich financování.

Autor článku: 

Komentáře

UČEŇ

02.07.2012 - 09:45 Milan Havířov
Kdo je to učeň?

Re: UČEŇ

02.07.2012 - 11:29 Tomáš Neugebauer
Další důkaz přežívající zastaralé terminologie. Bohužel v BOZP je to běžný jev - traumatický plán, bezpečnostní technik místo odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, řidič-referent, resp. referentský řidič atd. A nejhorší na tom je, že někteří si na používání zastaralé terminologie přímo zakládají, např. o sobě uvádějí, že jsou bezpečnostním technikem, neboť odmítají označení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, a přitom pro toto označení nesplňují kvalifikační požadavky stanovené legislativou. Obdobné je to se stále zcela nesmyslně používaným označením "referentský řidič" díky kterému dochází ke zkreslování povinností zaměstnavatele v oblasti školení těchto zaměstnanců.

Re: UČEŇ

02.07.2012 - 22:08 Jaroslav Krabica
Domnívám se, že právní předpisy z oblasti školství, používají pouze pojmy žák (až po střední školu) a student (nad střední školou), nicméně jejich definici by jsme hledali asi marně. Možná mě někdo opraví (?).

Re: UČEŇ

03.07.2012 - 01:05 Tomáš Neugebauer
§ 61 zákona č. 111/1998 Sb.

Další důkaz přežívající

02.07.2012 - 11:30 Tomáš Neugebauer
Další důkaz přežívající zastaralé terminologie. Bohužel v BOZP je to běžný jev - traumatický plán, bezpečnostní technik místo odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, řidič-referent, resp. referentský řidič atd. A nejhorší na tom je, že někteří si na používání zastaralé terminologie přímo zakládají, např. o sobě uvádějí, že jsou bezpečnostním technikem, neboť odmítají označení odborně způsobilé osoby k prevenci rizik, a přitom pro toto označení nesplňují kvalifikační požadavky stanovené legislativou. Obdobné je to se stále zcela nesmyslně používaným označením "referentský řidič" díky kterému dochází ke zkreslování povinností zaměstnavatele v oblasti školení těchto zaměstnanců.

Re:

02.07.2012 - 22:05 Jaroslav Krabica
Znám "spoustu" odborně způsobilých osob a to jak v BOZP tak i v PO, které jsou bezpečnostními techniky BOZP, resp. PO, protože jejich zaměstnavatel, zkrátka jejich pracovní pozici takto nazval.

Re:

03.07.2012 - 00:53 Tomáš Neugebauer
Neměl jsem na mysli název funkce v zaměstnání, ale název kvalifikace. Bezpečnostní technik je ze zákona definován pro hornictví, technik BOZP není nijak definován, technik PO je též definován právním předpisem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail