Bezbariérový přístup pro imobilní žáky

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Zajímalo by mě, zda je speciální škola pro postižené děti povinna zajistit bezbariérový přístup pro imobilní žáky. Nechápu, jak by se takové dítě v případě požáru dostalo z budovy ven, např. z 2. patra, kde jsou jen schody. Mám totiž vážně postiženou neteř (4. stupeň ZTP) a pan ředitel této školy nám tvrdí, že není povinen toto zajistit. Nevěřím, že je něco tak absurdního možné.Také myslím, že tato škola porušuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví §108, odst. 2, z. č. 258/2000 Sb.- § 3, odst. 3. Prosím tedy o radu, jak mohu postupovat a zda je zákon na naší straně.

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých se bezbariérovým přístupem do školy nezabývá. Ta upravuje hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid mateřských škol, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, a dále zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Bezbariérový přístup do škol však výslovně neupravuje.

Problematikou bezbariérového přístupu do škol se však zabývá vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V ustanovení § 8 odst. 6 se stanoví, že školy, předškolní a školská zařízení musí mít bezbariérově řešeny prostory rovněž pro děti, žáky a studenty. U staveb pro mimoškolní vzdělávání se postupuje obdobně. Jinak je tam podrobně řečeno, jak by měl bezbariérový přístup do školy, resp. stavby občanského vybavení, mezi které školy patří, vypadat. Proto doporučuji se při jednání s ředitelem školy opřít o tento předpis. Podle mého názoru byste měli celou záležitost projednat se školským poradenským zařízením, které může řediteli školy doporučit, aby pro vaši neteř zřídil funkci asistenta pedagoga ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Pokud byste ve školském poradenském zařízení neuspěli, pak doporučuji se obrátit na místně příslušný inspektorát práce. Inspektoráty práce se totiž podle § 5 písm. i) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, vyjadřují k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a tento inspektorát musí vědět, proč konkrétní škole, přestože vzdělává žáky se zdravotním postižením, byla povolena výjimka pro bezbariérový přístup.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail