Aktuální pravidla správného provozu výtahů

Mezinárodní metodologie a zejména zhoršující se technický stav výtahů provozovaných v ČR jsou příčinou vypracování nových pravidel správné a uznávané praxe provozu výtahů. Tato pravidla jsou tvořena novou generací českých technických norem.

Evropa

Výtahový průmysl je jak ve světovém pojetí, tak v Evropě dynamicky se rozvíjející obor. Průběžně se zaměřuje na zvyšování jakosti výroby, servisu a na odstraňování provozních rizik u provozovaných výtahů v zájmu zvyšování bezpečnosti uživatelů. Pokud se týká Evropy, je v současné době vedoucí silou výtahového průmyslu European Lift Association – ELA. Technická politika EU v oblasti provozu výtahů je vedena snahou o vytvoření společného evropského prostoru se shodnou technickou úrovní provozovaných výtahů, promítnutou již v roce 1995 do Doporučení KOmise členským státům č. 95/216/EHS a dále do nově vytvářených evropských norem pro provoz výtahů.

Základním principem je skutečnost, že u výtahů nemá jejich uživatel žádný vliv na jejich řízení, a tak by měl mít absolutní důvěru v bezpečnost těchto zařízení. To je možné jen tím, že u zařízení bude vyloučen výskyt nebezpečných situací, které mohou mít za následek smrt nebo těžké poškození zdraví. Tyto nebezpečné situace mohou nastat tehdy, pokud je výtah provozován s provozními riziky, vykazujícími vysokou míru nebezpečnosti. K analyzování provozních rizik výtahů byla vytvořena a schválena mezinárodní metodologie ISO/TS 14798, na jejímž základě byl následně vypracován návrh evropské normy prEN 81-80 Zvyšování bezpečnosti provozovaných výtahů – jako výsledek naplňování výše uvedené technické politiky EU.

Česká republika

Na území ČR se technická politika státu v této oblasti vyvíjela zcela jinak a výsledkem je zhruba 80.000 provozovaných výtahů, určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů, které vykazují provozní rizika vysoké a střední úrovně. Pouze výtahy, které byly instalovány po datu účinnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., neobsahují tato rizika a vyhovují evropskému pojetí bezpečného provozu.

Skutečnost je taková, že zhoršující se technický stav provozovaných výtahů je v posledním období příčinou značného nárůstu smrtelných úrazů (min. 10 smrtelných úrazů za posledních pět let). Jedinou možností nápravy současného stavu je provádění skutečného servisu spolu s odstraňováním nebo omezováním zjištěných provozních rizik.

Řešení situace

Z uvedených důvodů byla vypracována nová pravidla správné a uznávané praxe provozu výtahů, která stanovují požadavky na majitele/provozovatele výtahů, servisní firmy, upravují problematiku provádění servisu, zkoušení a inspekčních prohlídek, analyzování rizik, uplatňování nápravných opatření, provádění podstatných změn výtahů. Tato pravidla jsou tvořena novou generací českých technických norem, vypracovaných pro oblast provozu výtahů se snahou o zohlednění stavu, vývoje a chápání rizik nejen v EU.

Nové české technické normy

ČSN 27 4002 Bezpečností předpisy pro výtahy – Provoz a servis výtahů

Norma upravuje základní vztahy pro zajištění provozní způsobilosti výtahů a spolehlivé funkce všech jeho částí jak uvedením základních požadavků na majitele/provozovatele výtahu, tak na servisní firmu využitím postupů používaných v technicky vyspělých státech. Nově sem byly zařazeny:

 • problematika odborných prohlídek výtahů v provozu s termíny provádění vázanými na charakter budovy (převažující volný přístup veřejnosti a ostatní), který si sám určí majitel budovy,
 • zohlednění funkce návodu k používání u výtahů instalovaných po účinnosti nařízení vlády č. 14/1999 Sb., a to zejména ve vztahu k deklarované odpovědnosti dodavatele výtahu vyplývající ze zákona č. 59/1998 Sb.,
 • k naplnění tzv. „prevenční povinnosti“ (§ 415 obč. zákoníku) uzavírá majitel nebo provozovatel smlouvu s jednou servisní firmou na provádění servisu výtahu nejméně v rozsahu této normy,
 • požadavek na zajištění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených v ČSN 27 4007 majitelem nebo provozovatelem výtahu,
 • požadavek na zohlednění výsledků posouzení provozních rizik výtahu majitelem nebo provozovatelem výtahu,
 • požadavek na zajištění vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, nejdéle do 1 hodiny obdržení požadavku na vyproštění majitelem nebo provozovatelem výtahu,
 • požadavky na servisní firmu:
 1. dostatečný počet servisních pracovníků (jeden pracovník na 50 – 90 výtahů) odborně způsobilých vykonávat servisní činnosti v rozsahu této normy, zavedený a udržovaný systém jejich zaškolování a dalšího vzdělávání,
 2. v nutných případech budou k dispozici odborně způsobilí pracovníci souvisejících profesí (např. svářeči atd.),
 3. dostatečný počet zkušebních techniků (1 zkušební technik na 350 – 500 výtahů) k provádění odborných zkoušek podle ČSN 27 4007, zaškolování a přezkušování odborných servisních pracovníků,
 4. zpracovaná pravidla a postupy pro výkon servisu včetně směrnic se stanovením pravomocí a odpovědnosti a způsob zajištění vnitřních kontrol,
 5. k výkonu činnosti odpovídající vybavení a přístroje s platnými kalibračními protokoly, včetně zkušebních břemen, a pro kontrolní, zkušební a měřicí zařízení vypracovaný metrologický řád,
 6. platné technické předpisy a české technické normy vztahující se k výkonu činnosti,
 7. uzavřené přiměřené pojistné krytí možných škod vzniklých následkem činnosti,
 8. stálý dispečink dosažitelný 24 hodin denně po celý rok,
 9. dostatečná kapacita na provádění oprav a odstraňování provozních rizik, včetně náhradních dílů,
 10. řešená ekologická likvidace nebezpečných látek a odpadů;
 • požadavek na informování majitele/provozovatele výtahu servisní firmou o každém nutném zásahu, který vyplývá ze zjištěného výskytu nebezpečí/nebezpečných situací, nebo z analýzy provozních rizik. V případě vzniku nebezpečné situace bezodkladně navrhnout majiteli/provozovateli odstavení výtahu z provozu až do odstranění nebo omezení tohoto stavu;
 • požadavek na servisní firmu ověřovat technický stav výtahu a jeho bezpečnosti prováděním:
 1. provozních prohlídek podle 5.1 a přílohy D ČSN 27 4002,
 2. odborných prohlídek podle 5.2 a přílohy C ČSN 27 4002,
 3. odborných zkoušek podle ČSN 27 4007;
 • požadavek na informování majitele/provozovatele výtahu servisní firmou o stavu výtahu v dohodnutých termínech,
 • nejpozději však v termínech provádění odborných prohlídek podle tabulky 1 ČSN 27 4002,
 • dozorce výtahu je pracovníkem servisní firmy, popř. ve výjimečných případech k tomu servisní firmou určená fyzická osoba, provádějící tuto činnost na základě smluvního vztahu se servisní firmou.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu

Norma pojímá nově problematiku analyzování provozních rizik výtahů s využitím nejnovějších poznatků v této oblasti. Uvádí novou kategorizaci nebezpečí/nebezpečných situací, které se mohou vyskytnout u provozovaných výtahů, a zejména uvádí u každého nebezpečí/nebezpečné situace odpovídající nápravná opatření. Jejich realizací může majitel eliminovat nebo omezit jejich výskyt a naplnit tak svoji prevenční povinnost stanovenou občanským zákoníkem a odvrátit možnou hrozbu finančních náhrad v případě vzniku škodních událostí.

Zcela nově byla zařazena část 8 této normy, která řeší problematiku posuzování provozních rizik výtahů v souladu s ČSN EN 1050 a ISO TS 17 798 obecně, postupem sestávajícím z těchto kroků:

 1. identifikace závažných nebezpečí nebo nebezpečných situací,
 2. provedení analýzy rizik za účelem stanovení úrovně a zatřídění rizik, sestávající z určení četnosti výskytu a závažnosti důsledků každého závažného nebezpečí/nebezpečné situace,
 3. navržení a vyhodnocení možných a souvisejících nápravných opatření k odstranění výskytu závažného nebezpečí/nebezpečné situace,
 4. navržení a vyhodnocení dalších ochranných opatření, jako jsou označení, návody, školení atd., v případě, že není možné riziko snížit na přijatelnou úroveň a nelze se vyvarovat zbytkových rizik.

Servisní firmy provádějí úkony uvedené pod písmeny 1) a 2), inspekční orgány v rámci provádění inspekčních prohlídek pak úkony 1) až 4).
Co se týká termínů provádění inspekčních prohlídek, vyplývá obecně z textu čl. 6 ČSN 27 4007, že lhůta vykonávání odborných zkoušek (revizních zkoušek) podle ČSN 27 4007:1996, ČSN 27 4007:2001 a ČSN 27 4007:2003 je 3 roky.
Pokud jde o ČSN 27 4007:2003, čl. 6.2, termíny provedení první inspekční prohlídky a lhůty opakovaných prohlídek se stanoví způsobem, jak ukazují schémata.

 

A
„u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1, 2:1993 (1.1.1993) 3 roky od data poslední odborné zkoušky a následně každých 6 let“,

B
„u výtahů uvedených do provozu před účinností ČSN EN 81-1, 2:1999 (1.5.1999) 6 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let“,

C
„u výtahů uvedených do provozu po účinnosti ČSN EN 81-1, 2:1999 (1.5.1999) 9 let od data poslední odborné zkoušky a následně každých 9 let“.

ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů

Norma uvádí, co jsou podstatné změny výtahů a stanovuje jejich provázanost s odstraňováním provozních rizik výtahů (měla by sloužit ke stanovení rozsahu potřebných podstatných změna a k zamezení jejich pouze fiktivního provádění).

Za podstatné změny se považují:

 • změny na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů: jmenovité rychlosti *), zvýšení nosnosti, zvětšení zdvihu / zvýšení počtu stanic, nebo dojde ke změně hmotnosti klece o ± 20 %,
 • změna bezpečnostních komponent: dveřních uzávěrek šachetních dveří, zachycovačů, ochranného zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, omezovače rychlosti, nárazníků, bezpečnostního zařízení hydraulického válce pro zabránění pádu klece, bezpečnostního obvodu s elektronickými prvky;
 • změna částí výtahu: výtahového stroje, hydraulického agregátu, brzdy třecího kotouče, rozvaděče, hlavního vypínače, koncového vypínače, klece výtahu, nosných prostředků, vyvažovacího / vyrovnávacího závaží, druhu nebo typu vodítek, druhu nebo rozměrů šachetních dveří, hydraulického válce;
 • úpravy stavební části výtahu nebo výtahových prostor: strojovna, prostor pro kladky, šachta, ohrazení šachty, prohlubeň.

Pokud dojde v rámci zajištění provozuschopnosti výtahu k výměně bezpečnostní komponenty nebo jiné části výtahu za stejný konstrukční typ, nepovažuje se tato výměna za podstatnou změnu směřující k odstranění rizika, stejně jako náhrada dříve instalovaného výtahu výtahem novým. Při změnách na zařízení výtahu, při nichž dojde ke změně technických parametrů podle písmene a), musí být odstraněna všechna závažná nebezpečí/nebezpečné situace, uvedená v příloze A ČSN 27 4011. Při změnách podle písmen b) a c) a úpravách podle písmene d) musí být odstraněna minimálně nebezpečí/nebezpečná situace, vyznačená u jednotlivých změn v příloze A ČSN 27 4011. Pokud jsou k odstranění nebezpečí/nebezpečných situací uplatněna jiná nápravná opatření, která nejsou uvedena v příloze A ČSN 27 4007, musí být analýzou rizik prokázáno dosažení stejné úrovně bezpečnosti s posouzením provedeným inspekčním orgánem.

ZDROJ:
Dvořák, Jan. Aktuální pravidla správného provozu výtahů. Stavitel, č. 9 (2003), s. 76 – 77.

*) Hodnota jmenovité rychlosti 0,7 m/s (případně 0,71 m/s) se pro účely této normy považuje za odpovídající rychlosti 0,63 m/s.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail