7. rámcový program EU - projekty „Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitosti pro MSP

Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (dále jen 7.RP) si dává za svůj prvořadý cíl získat v oblasti výzkumu ve světě vedoucí postavení a současně se zaměřit na zajištění odpovídajícího zapojení MSP do výzkumu.

Tento 7.RP byl již hlavním tématem článku Jana Černého (viz 8.1. 2007), ve kterém jsou podrobně  popsány  jeho čtyři specifických programy: Spolupráce, Myšlenky, Lidé a Kapacity a specifického programu jaderného výzkumu. Náš zájem se týká především části Kapacity, která je zaměřena na podporu výzkumných infrastruktur, rozvoj výzkumného potenciálu v regionech, na podporu zapojení malých a středních podniků do výzkumu a koordinaci národních politik výzkumu.

O úspěšnosti ekonomiky dnes rozhoduje stále více schopnost inovovat a využívat rychle se měnící technologie. Za významný prvek, který vnáší patřičnou dynamiku do ekonomiky vyspělých států, jsou považovány právě malé a střední podniky (MSP), protože právě tento sektor má velký vliv na zaměstnanost v jednotlivých regionech. Proto se situace MSP v jednotlivých ekonomikách pečlivě sleduje a přijímají se opatření k jeho posílení.

V této aktivitě pokračuje v 7.RP jak podpora individuálních MSP, tak i podpora asociací MSP. Obě podpory probíhaly již v 5. a 6. RP. Projekty pro individuální MSP, známé z 5. a 6. RP pod označením CRAFT - Cooperative Research Action for Technology, resp. Projekty kooperativního výzkumu, pokračují pod názvem Výzkum pro MSP. Projekty pro asociace MSP, známé z 6. RP pod označením Projekty kolektivního výzkumu, pak jsou uváděny pod názvem Výzkum pro asociace MSP. Též se nabízí možnost jejich zapojení i v dalších aktivitách – např. v rámci specifického programu Spolupráce nebo v programu Lidé.

Uvedené projekty znamenají velkou příležitost i pro výzkumné organizace, které mohou vést požadovaný výzkum na zakázku. Pro výzkumné organizace je účast v projektu atraktivní nejen z finančních důvodů, nýbrž i proto, že často vede k trvalejšímu komerčnímu využití jejich výzkumného potenciálu.

V roce 2007 byla vydána publikace Martina Škarky „Projekty "Výzkum pro malé a střední podniky" a další příležitost pro MSP“, která poskytuje základní orientaci v problematice projektů Výzkum pro MSP a podává informace o dalších projektech a možnostech pro MSP.  

Charakteristika projektů „Výzkum pro MSP“

Jedná se o mezinárodní výzkumné projekty s minimálním předepsaným počtem řešitelských týmů z určeného počtu zemí. Projekty jsou zaměřeny na řešení společných problémů technicky středně vyspělých MSP. Problematika může zahrnovat řešení technologických problémů, vyvinutí a otestování nového komerčního produktu a podobně. V projektu je možno řešit libovolné téma vědy a techniky. Cílem projektů je zlepšit přístup MSP k nejnovějším technologiím a produktům a posílit jejich konkurenceschopnost. Pro návrh projektu platí následující pravidla:

 • Řešitelské konsorcium se musí skládat minimálně ze tří nezávislých MSP ze tří zemí EU nebo asociovaných zemí.
 • Řešitelské konsorcium musí obsahovat minimálně dvě nezávislé výzkumné organizace.
 • Řešitelské konsorcium může obsahovat další nezávislé podniky a konečné uživatele.
 • Celkový rozpočet projektu: 0,5–1,5 mil. €.
 • Doba trvání projektu: 1–2 roky.
 • Koordinace projektu: MSP nebo výzkumná organizace nebo další podnik.
 • Doporučený počet řešitelů je 5–10.
 • Je možno řešit libovolné téma vědy a techniky.
 • Vyžaduje se novost řešené problematiky na evropské úrovni.
 • Od MSP a dalších podniků je požadován příspěvek do projektu (obvykle v nefinanční formě).

Pro MSP platí následující definice:

 • méně než 250 zaměstnanců;
 • obrat do 50 mil. €/rok nebo aktiva do 43 mil. €;
 • nezávislá organizace.

Do konsorcia MSP navíc nelze začlenit MSP, které jsou výzkumnou nebo poradenskou organizací.

Dokumenty související s problematikou účasti v projektech 7. RP lze rozdělit do několika skupin:

Právní dokumenty k 7. RP

 • Rozhodnutí o 7. RP
 • Rozhodnutí o zvláštních programech Spolupráce, Myšlenky, Kapacity a Lidé
 • Pravidla účasti

Právní dokumenty související s účastí řešitele v 7. RP

 • Pravidla pro předložení návrhu projektu, postup jeho hodnocení a výběru
 • Modelová grantová smlouva
 • Dohoda konsorcia
 • Smlouva mezi MSP (další organizací) a výzkumnou organizací o provedení výzkumné nebo demonstrační činnosti
 • Smlouva mezi MSP (další organizací) a poskytovatelem subdodávky
 • Smlouva mezi MSP (další organizací) a poskytovatelem malé služby podpůrného charakteru
 • Pravidla ověření existence a právního stavu účastníka

Informace k výzvě

 • Text výzvy
 • Pracovní program
 • Průvodce předkladatele návrhu projektu

Návody a průvodce

 • Finanční průvodce
 • Průvodce jednáním koordinátora navrhovaného projektu s EK
 • Návod ke kontrole Dohody konsorcia
 • Pravidla duševního vlastnictví

Informace o těchto dokumentech jsou přehledně zpracovány v knize  „Projekty “Výzkum pro malé a střední podniky“ a další příležitost pro MSP“ (strana 15).

Pro vyhledávání potenciálních partnerů plánovaných projektů můžete využít  databázi Find Project Partner na serveru Cordis.

Termíny výzev k předkládání projektů jsou publikovány v Úředním věstníku EK. Výzvy k podávání projektů včetně deadline jsou  evidovány na URL: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesCallsPage&id_activity=14.

Výsledky druhé výzvy projektů Výzkum pro MSP

Druhá výzva 7.RP k předkládání návrhů projektů Výzkum pro MSP FP7-SME-2008-1 byla publikována koncem roku 2007 s uzávěrkou 11.4.2008.

Zájem předkladatelů byl větší než u předcházející výzvy 7.RP s uzávěrkou 4. 9. 2007.  Do uzávěrky v roce 2008 byly podány celkem 673 návrhy proti 592 návrhům, podaným do předchozí uzávěrky. Deset předložených návrhů mělo formální nedostatky a nebylo hodnoceno. Z 663 formálně správných návrhů 267 návrhů (40%) splnilo hodnotící kritéria. Pro financování bylo vybráno 98 projektů (14,8%) s hodnocením 13 bodů a vyšším.

Nejvíce projektů vybraných pro financování je zaměřeno na potravinářství, zemědělství, rybářství a lesnictví (celkem 21), dále 16 projektů je zaměřeno na řídící systémy, informační technologie a elektroniku a patnáct na problematiku životního prostředí. Pouze jeden projekt je z oboru dopravy a čtyři z oboru stavebnictví.

Koordinátoři vybraných projektů pocházejí z 21 země. Nejvíce projektů budou koordinovat řešitelé z Velké Británie (22 projektů), Španělska (17 projektů), Norska  a Německa (po 9 projektech). Poměrně úspěšní byli navrhovatelé z nových členských a asociovaných zemí. EK vybrala pro financování tři návrhy z Maďarska, po dvou z Litvy a Rumunska, po jednom z Polska, Kypru, Chorvatska a Turecka. Projekty jsou v 84% případů koordinovány MSP.

České organizace navrhly pět projektů - po dvou z oborů stavebnictví a zemědělství a jeden z oboru textilního průmyslu. Všech pět návrhů splnilo první kritérium hodnocení - vědeckou a technickou kvalitu. Druhé kritérium (Kvalita a  efektivnost realizace projektu a jeho vedení) splnily čtyři návrhy. Třetímu kritériu (Potenciální dopad  rozšíření a využití výsledků projektu) již vyhověl pouze jeden český návrh. Ovšem v konečné fázi celková výše jeho bodového hodnocení nebyla dostatečná pro získání finančního příspěvku EK.

Plný text článku k hodnocení výsledků 2. výzvy projektů Výzkum pro MSP je zde.

Výzvy pro rok 2009

Podrobné informace k výzvám se nacházejí na serveru Cordis.

Výzvy otevřené ve specifickém programu Kapacity - rok 2009

 1. Research for the  benefit of SMEs (FP7-SME-2009-1 - deadline 27/01/09)
 2. Regions (FP7-REGIONS-2009-1 - deadline 27/01/09) http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=167]
 3. Research Infrastructures   (FP7-INFRASTRUCTURES-2009-1 - deadline 17/03/09) http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=190

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail