Zkoušky osobních ochranných prostředků dýchadel ve VÚBP

Zdroj: 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP“), v posledních dnech čelil nepodložené kritice v několika článcích na portálu seznamzpravy.cz týkajících se zkoušek respirátorů. Za účelem větší informovanosti médií i veřejnosti měli zástupci médií včetně portálu seznamzpravy.cz možnost zúčastnit se komentované prohlídky zkušebny a seznámit se s procesem zkoušení. Na názorných ukázkách se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá testování respirátorů podle jednotné normy v EU.

Téměř dva měsíce jsou ochranné masky, respirátory a roušky v médiích skloňovány ve všech pádech. Musíme je mít všichni. Zdaleka ne všichni je však dovedeme správně rozlišovat. Může tak jednoduše dojít k záměně zdravotnického prostředku za osobní ochranný prostředek, na který jsou ale jiné požadavky jak na vlastnosti, tak na zkoušky, zdali odpovídá parametrům podle normy.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jen „VÚBP“), v posledních dnech čelil nepodložené kritice v několika článcích na portálu seznamzpravy.cz týkajících se zkoušek respirátorů. Informace v nich uvedené se opíraly o závěry zkoušek Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR. Tamní expert měl uvést, že filtrační účinnost masek, u kterých VÚBP v protokolu o zkoušce uvedl, že splňují normu a odpovídají požadavkům na třídu FFP2, klesla z 94 % na 40 %, pokud nebyly pevně připevněny na „obličej“ testovací figuríny.

Za účelem větší informovanosti médií i veřejnosti měli zástupci médií včetně portálu seznamzpravy.cz možnost zúčastnit se komentované prohlídky zkušebny a seznámit se s procesem zkoušení 5. května 2020 ve VÚBP.

Pracovníci zkušebny mají v tomto období mnohem více napilno. Zvýšený zájem dokladuje i počet objednaných testování od různých subjektů. Zatímco loni to bylo 270 za celý rok, od začátku tohoto roku je jich už 350.

Záměrem setkání bylo představit testování osobních ochranných prostředků dýchadel v rámci certifikované laboratoře, které se řídí evropskou normou ČSN EN 149 + A1, která je pro nás závazná stejně jako pro další laboratoře v rámci EU. Tento postup je nezpochybnitelný,“ řekl David Michalík, ředitel VÚBP.

Hlavní pozornost byla věnována práci oddělení zkušebnictví a certifikace, pod kterým působí certifikační orgán pro výrobky akreditovaný podle normy ČSN EN ISO/IEC 17065 a zkušební laboratoř akreditovaná podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Musíme tedy rozlišovat zkoušku a posuzování. Zkušební laboratoř je jako jediná v republice způsobilá provádět zkoušky osobních ochranných prostředků na ochranu dýchadel, mimo jiné i filtračních polomasek, které jsou běžně označovány jako respirátory,“ vysvětlil vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace Jiří Tilhon.

Pracovníci VÚBP upozorňují na rozdíly mezi respirátorem jako osobních ochranným prostředkem a zdravotnickou obličejovou maskou, na kterou se vztahuje jiná norma.

Ve zdejší zkušební laboratoři jsou posuzovány respirátory, nikoli roušky nebo zdravotnické prostředky. Respirátor má těsně doléhat na obličej, chrání především uživatele, nikoli okolí před uživatelem, a je určen pro ochranu uživatele. Účinnost ochrany okolí není u respirátoru prověřovaná. Určitě existuje, ale je třeba dát pozor při používání respirátorů s výdechovým ventilem. Pokud by byl uživatel respirátoru infekční, mohl by ventilem šířit nákazu. Těsnost respirátoru velmi záleží na správném nasazení. Zdravotnická obličejová maska netěsní, má chránit hlavně okolí před uživatelem,“ dodal Tilhon.

Podrobnější informace najdeme například v článku Informace o ochraně dýchadel - 2. část.

Čínské výrobky se označují podle čínských norem, porovnání s označením výrobků podle naší normy můžeme vidět v tabulce v příloze článku Informace o ochraně dýchadel - 2. část. Výrobky, které se u nás za respirátory nepovažují, Číňané mohou jako respirační prostředek označovat, a podle toho ho i zkoušet.

Jak už bylo uvedeno výše, klíčová je norma ČSN EN 149 + A1 (83 2225) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení, kde jsou přesně popsány všechny testovací postupy, testovací zařízení, včetně hodnot, který musí výrobek splňovat. Podle normy se zkouší výrobek jako celek, poté je na něj vystaven certifikát.

Provádějí se mj. následující zkoušky (viz obr. níže). Filtrační účinnost materiálu - postup vychází z článku normy, podle kterého se vzorek musí připevnit k podkladovému materiálu. Výrobky se také testují na tzv. sheffieldské hlavě, ke které se vzorky nelepí. Zjišťuje se tak odpor materiálu při dýchání. Další zkouška, která se vztahuje pouze k respirátorům jako OOP a nikdy se neprovádí u zdravotnického prostředku, je zkouška koncentrace CO2 ve vdechovaném vzduchu. Mezi maskou a uživatelem se nesmí nahromaděný CO2 vyskytovat ve větším množství než 1 %, jinak začne nepříznivě působit na uživatele. Zkouška celkového průniku ukazuje, jak respirátor přiléhá a filtruje při běžném nošení. Při zkoušce se vlastnosti respirátoru prověřují na deseti pokusných osobách, v uzavřené kabině s pohyblivým chodníkem. V kabině je aerosol NaCL a měří se, kolik jej pronikne do podmaskového prostoru při chůzi, pohybech hlavy a hovoru pokusné osoby. Po dohodě všech evropských zkušeben se nyní tato zkouška z časových i zdravotních a hygienických důvodů neprovádí. Kromě velkých časových nároků je důvodem především riziko přenosu nákazy. Proto se apeluje na zjednodušené postupy.

   obr. 1: filtrační účinnost materiálu - přístroj na zkoušení aerosolem NaCl fy MOORE´S typ 1100 (plamenový fotometr) a zkušební nádoba

   obr. 2: dýchací odpory - zkušební zařízení pro stanovení dýchacích odporů INSPEC, Sheffieldská hlava a Manometr GDH 200-07

   obr. 3: koncentrace CO2 ve vdechovaném vzduchu - umělé plíce INSPEC a Sheffieldská hlava


   obr. 4 - 6: zkouška celkového průniku

Pro zájemce o zjištění základních parametrů dovezených respirátorů se zkouší pouze filtrační účinnost materiálu a dýchací odpory, bez vystavení certifikátu a potvrzení. „Zpracujeme protokol o zkoušce, který obsahuje výsledky měření a pro informaci někdy také tabulky hodnot, potřebných pro splnění požadavků normy. Vyhodnocení si pak může udělat držitel protokolu sám. Razítko na protokolu potvrzuje správnost našich údajů, ale není to žádná propustka pro uvedení výrobku na trh. Protokol nesmí být chápán jako certifikát, je to na něm i uvedeno,“ upřesňuje závěr testování Karel Škréta, zástupce vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace.

Závěrem můžeme říci, že účastníci setkání dostali relevantní informace a odpovědi na své otázky o činnosti zkušební laboratoře, která funguje v rámci oddělení zkušebnictví a certifikace ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Na názorných ukázkách se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá testování respirátorů podle jednotné normy v EU.

Autor článku: 
setkání pracovníků VÚBP se zástupci médií 5. května 2020 ve VÚBP
Ing. Jiří Tilhon, Ph.D, vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace, vysvětluje rozdíl mezi OOP a zdravotnickými prostředky
Ing. Lukáš Zavřel u přístroje na zkoušení aerosolem NaCl fy MOORE´S typ 1100 (plamenový fotometr)
stanovení průniku aerosolu chloridu sodného materiálem filtru dle normy EN 149+A1
filtrační polomasky (respirátory)
setkání pracovníků VÚBP se zástupci médií 5. května 2020 ve VÚBP - komentovaná prohlídka zkušebny
zkušební zařízení pro stanovení dýchacích odporů INSPEC, Sheffieldská hlava a Manometr GDH 200-07 - určení dýchacího odporu filtračních polomasek dle normy EN 149+A1

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail