Zdravotní způsobilost žáka k mimoškolní akci

Zdroj: 

Dotaz byl diskutován na semináři Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy a duální vzdělávání dne 21. června 2023. 

Může škola vyloučit žáka z mimoškolní akce, pokud má k dispozici lékařský posudek o zdravotní NEzpůsobilosti žáka, ale i čestné prohlášení od zákonného zástupce, že je žák zdráv, a žádá účast dítěte na akci?

Pokud se mimoškolní akcí rozumí akce delší než 5 dnů podle § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně veřejného zdraví), pak škola může na tuto akci přijmout pouze žáka, který je dle lékařského posudku (viz příloha č. 3 vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů) zdravotně způsobilý, příp. zdravotně způsobilý s omezením. Z dotazu není zřejmé, jak je posudek starý (platnost posudku je zákonem stanovena na 2 roky). V případě, že žák byl k určitému datu zdravotně nezpůsobilý (datum vydání posudku) k účasti na takové akci, a v mezidobí mezi vydáním posudku a akcí školy došlo ke změně zdravotního stavu, je vhodné vystavit nový posudek na základě žádosti zákonného zástupce. Čestné prohlášení je v tomto případě irelevantní.

Jedná-li se o akci kratší než 5 dnů (včetně), pak platí, že žák má právo na vzdělání. Ředitel nemůže žáka vyloučit ze zdravotních důvodů z akce školy. Vyloučit žáka lze podle § 31 odst.2 školského zákona jen v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem. Vyloučení žáka ze školní akce by bylo v rozporu s daným ustanovením, a navíc by se mohlo jednat o diskriminaci na základě zdravotního stavu. 

Pro úplnost dodávám, že rovněž platí i § 7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že „k předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění je zařízení pro výchovu avzdělávání povinno zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby“. Povinnost oddělení dítěte (resp. neabsolvování akce školy) tedy platí jen pro „známky akutního onemocnění“. Typicky jde o situaci, kdy žák má infekční chorobu, např. chřipka, covid-19. Pokud jde o situaci, kdy žák má určité zdravotní obtíže, avšak nevykazuje známky akutního infekčního onemocnění, výše uvedené pravidlo se neuplatní. V ostatních případech je na škole, jak situaci vyhodnotí a jaký postup zvolí, a to tak, aby dodržela svou povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáka podle § 29 odst. 2 školského zákona – typicky např. dohodou se zákonnými zástupci.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail