Zdravotní prohlídka a OOPP žáků na praxi

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Musí mít žáci III. ročníku oboru kovoobrábění při praxi, která je mimo školu v soukromé firmě, před nástupem na toto pracoviště, kde pracují spolu se zaměstnanci firmy, vstupní preventivní lékařskou prohlídku? Tito žáci měli lékařskou prohlídku při nástupu do školy v I. ročníku. Jak musí být oblečeni zaměstnanci, kteří pracují na kovoobráběcích strojích, které jsou řízeny pomocí počítačové techniky, v letních měsících? Zaměstnanci ještě obrobky z těchto strojů dokončují ruční manipulací. Můj názor je, že musí mít pracovní ochranný oblek. (Ne tričko a krátké kalhoty a ještě třeba na nohou sandále.)

Podle § 59 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, platí, že  ke vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. Zde je právě důležitý onen moment zdravotní způsobilosti. Žák tedy nemůže být přijat na obor, aniž by nebyl zdravotně způsobilý. Z toho dovozuji, že žáci nemusí před nástupem na praxi – byť je tato praxe u jiné právnické nebo fyzické osoby – absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Žáci jsou zásadně v právním vztahu ke škole. To, že je praxe zajišťována u jiného subjektu, je výhradně záležitost dohody příslušné střední školy s dotyčným zaměstnavatelem.

Zcela odlišná je však věc zajištění BOZP těchto studentů. Podle § 65 školského zákona totiž platí, že vzdělávání ve střední škole se člení na teoretické a praktické vyučování a výchovu mimo vyučování, praktické vyučování se člení na odborný výcvik, cvičení, učební praxi a odbornou nebo uměleckou praxi a sportovní přípravu, a to podle jednotlivých oborů vzdělání. Odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava může být uskutečňována i v období školních prázdnin po dobu stanovenou rámcovým vzdělávacím programem. Praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání.

Zde je tedy velice důležitý onen moment smlouvy uzavřené mezi školou a zaměstnavatel, právě v této smlouvě musí být podmínky BOZP ošetřeny. Školský zákon k tomu již jen dodává, že na žáky se při praktickém vyučování vztahují ustanovení zákoníku práce, která upravují pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, péči o zaměstnance a pracovní podmínky žen a mladistvých, a další předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Vzhledem k tomu, že studenti o praktickém vyučování jsou přímo v praxi na pracovišti běžného zaměstnavatele,  musí mít zajištěny pracovní podmínky stejně jako ostatní zaměstnanci. To znamená, musí být i pro ně vyhodnocena rizika vyplývající z práce a tam, kde to je třeba, musí jim být poskytnuty vhodné osobní ochranné pracovní pomůcky.

Nakonec ještě považuji za vhodné upozornit na obsah Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 37 014/2005-25. Tento metodický pokyn se totiž přímo vztahuje pouze na školy, jejichž zřizovatelem je přímo MŠMT, ale ostatní školy ho musí mít zapracován do školního řádu (nebo školská zařízení do vnitřního řádu). A právě podle článku 7 tohoto metodického pokynu platí, že osobní ochranné pracovní prostředky se žákům poskytují při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, pokud to vyžaduje ochrana jejich života a zdraví. Škola je žákům poskytuje podle vlastního seznamu, zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek na pracovišti. Škola dbá, aby ochranné prostředky byly v použitelném stavu, a kontroluje jejich užívání.

Podle článku 11 pak platí dále, že při praktickém vyučování, praktické přípravě, sportovních a jiných činnostech, kde je zvýšená možnost ohrožení zdraví, se žáci řídí pokyny vyučujícího. Vyučující nedovolí, aby se žák bez odložení nebo bez zabezpečení proti možnosti zranění a zachycení ozdobných a jiných pro činnost nevhodných a nebezpečných předmětů účastnil příslušné činnosti. Těmito ozdobnými, pro činnost nevhodnými a nebezpečnými předměty, jsou například náramky, hodinky, náušnice, pearcing, náhrdelníky, prsteny aj. Žáci tyto předměty odkládají na určená místa, způsob zajištění předmětů stanoví ředitel ve školním řádu. Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv a mají výstroj podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. Za dodržování zásad stanovených tímto metodickým pokynem pak odpovídá škola.

 

Autor článku: 

Komentáře

pani doktorka asi neumi cist :)

10.06.2009 - 11:09 Kateřina Malčíková
jen lehke pousmani a nebo jste ji zapomneli otisknout celou odpoved. protoze druha cast dotazu smerovala na OOPP pro zaměstnance firmy, všechny a ne pro ty dane zaky na praxi. muj skromny nazor je takovy, ze zamestnavatel potazmo jeho OZO urci, jake OOPP musi zamestnanci pouzivat a ty jsou pak povinni se pri praci temito pokyny ridit. v zadnem pripade nemuze byt vyhovujici to, co popisujete, jestlize po zbytek roku maji vasi zamestnanci napr. dlouhe kalhoty, dlouhe rukavy a plnou obuv. Rizika, na ktera jsou uzpusobena pravidla o poskytovani OOPP se prece vlivem teploty na vasem pracovisti nezmenila

Re: pani doktorka asi neumi cist :)

17.06.2009 - 13:54 Drazdík
..jen drobné doplnění pokud jde o ty OOPP pro kovoobráběče. Jako velmi užitečné vodítko by Vám měl při řešení tohoto problému posloužit návod k daným strojů, který (pokud obsahuje to co má a za něco stojí) by měl obsahovat jak hrozící rizika tak doporučený seznam OOPP.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail