Zdravé pracoviště bez rozdílu věku

Právě začala celoevropská kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 s názvem „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“, kterou pořádá Evropská agentura pro BOZP (EU-OSHA). Jejím cílem je pomoci zaměstnancům i zaměstnavatelům zvládat problémy spojené se stárnoucí pracovní silou. Zaměřuje se však na všechny pracovníky bez rozdílu věku.

Pracovní síla v Evropě stárne. Očekává se, že do roku 2030 budou pracovníci ve věku 55–64 let v mnoha zemích tvořit 30 či více % celkové pracovní síly. Oficiální věková hranice pro odchodu do důchodu se v mnoha členských zemích zvyšuje, pracovníci budou po delší dobu vystaveni pracovním rizikům a budou se muset potýkat s měnícím se světem práce (například pružné pracovní úvazky, pružné pracovní prostředí).

Proč agentura EU-OSHA pořádá tuto kampaň?

Je zapotřebí zlepšit v Evropě informovanost ohledně významu udržitelného pracovního života. Z průzkumu veřejného mínění vyplývá, že pouze 12 % pracovníků v celé Evropě ví o existenci politik či programů na svém pracovišti, které usnadňují starším pracovníkům pokračovat v práci do dosažení věku pro odchod do důchodu nebo po něm. Zaměstnavatelům chce kampaň poskytnout příslušné pokyny. Zjistí faktory úspěchu stávajících politik a opatření v oblasti BOZP a bude je dále sdělovat po celé Evropě.

Důležitá data

Zahájení kampaně: 14. duben 2016

Evropské týdny BOZP: říjen 2016 a říjen 2017

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště: duben 2017

Summit kampaně Zdravé pracoviště: listopad 2017

Doposud zaznamenané faktory úspěchu:

  • přijetí holistického, celoživotního přístupu,
  • poskytování přístupu k externím službám,
  • poskytování podpory a nástrojů malým a středním podnikům,
  • začlenění BOZP do politik aktivního stárnutí,
  • zlepšení koordinace mezi oddělením lidských zdrojů a útvary odpovědnými za BOZP,
  • efektivní systémy pro rehabilitaci a návrat do práce.

Kampaň si klade za cíl zlepšit BOZP pracovníků bez ohledu na to, jestli jsou teprve na začátku kariéry nebo se blíží ke konci pracovního života. Měli by vědět, na koho se obrátit, pokud mají na pracovišti problémy. Je nezbytné přijmout holistický přístup a zohledňovat a řešit všechny faktory, které mohou ovlivňovat BOZP na pracovišti. Patří mezi ně rovnováha mezi pracovním a osobním životem, odborná příprava a celoživotní učení, kariérní rozvoj, motivace a vedení.

Podpora dobré práceschopnosti vyžaduje dobré vedení, účast zaměstnanců a spolupráci mezi zaměstnavatelem nebo vedením firmy a zaměstnanci nebo jejich zástupci. Práceschopnost lze měřit pomocí indexu práceschopnosti, který se používá v několika členských státech. Tento index poskytuje informace o tom, jak jednotlivci vnímají svou práceschopnost a součástí jeho zjišťování je dotazník doplněný rozhovorem.

Hodnocení rizik zohledňující věk zaměstnanců by mělo brát v potaz rozdíly mezi jednotlivci ve schopnostech a zdravotním stavu, zdravotní problémy a genderové otázky. V případě mladých pracovníků je třeba přihlédnout k jejich fyzickému a duševnímu rozvoji, nezralosti a nedostatku zkušeností. U starších pracovníků je nutno věnovat větší pozornost rizikovějším situacím, jako je práce na směny, práce na pracovním místě s vysokou fyzickou zátěží nebo práce v horku a chladu.

Je prokázáno, že práce může mít příznivý účinek na zotavení pracovníků, kteří se vracejí do práce po nemocenské. Po dlouhodobé nemocenské je důležitá pracovní rehabilitace a opatření usnadňující návrat do práce.

Konkrétní cíle kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017

Hlavním bodem v kalendáři kampaně bude soutěž Ceny za správnou praxi. Do soutěže se mohou přihlásit všechny organizace z členských států, kandidátských zemí, potenciálních kandidátských zemí a zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Příklady správné praxe přihlašované do soutěže by měly prokazovat podporu zdravých pracovišť ze strany vedení organizace pro všechny bez rozdílu věku a související účast zaměstnanců, zohlednění rozmanitosti pracovních sil, udržitelnost opatření v čase atd. Sít kontaktních míst agentury EU-OSHA shromažďuje přihlášky a nominuje vítěze na národní úrovni do celoevropské soutěže. Bližší informace o podávání přihlášek do soutěže budou uvedeny později.

Dále jako každoročně proběhne Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – konference, semináře a školení zaměřené na témata kampaně. Kampaň vyvrcholí summitem Zdravé pracoviště, na němž agentura EU-OSHA přivítá všechny, kteří se podíleli na úspěšné realizaci kampaně.

Do kampaně se mohou zapojit všechny organizace i jednotlivci například šířením a zveřejňováním materiálů kampaně přispět ke zvyšování povědomí, organizováním akcí, jako jsou kurzy, konference a soutěže, oficiálním partnerstvím kampaně, pokud patří mezi celoevropské nebo mezinárodní organizace apod. Více informací včetně materiálů na internetových stránkách kampaně a na Focal Pointu ČR.

A nakonec film s Napem, který se věnuje několika aspektům BOZP v souvislosti se stárnoucí pracovní silou a ukazuje, jak jimi může být zaměstnanec zasažen a jak na ně může reagovat. Stejně jako ve všech filmech této série Napo i zde pomáhá určit rizika a nabízí praktická řešení a návrhy na zlepšení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail