Závodní preventivní péče agenturních zaměstnanců

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak je to se  zdravotní prohlídkou u agenturních zaměstnanců? Na základě dohody jsou zaměstnanci pracovní agentury dočasně přiděleni k výkonu práce v naší firmě. Máme povinnost zjišťovat u těchto zaměstnanců, zda absolvovali zdravotní prohlídku?    

To je trochu složitější otázka, určité legislativní požadavky týkající se zajištění BOZP zaměstnanců agentury práce jsou již i od samotných agentur práce a zejména uživatelů agenturních zaměstnanců, ale zatím nedošlo k jejich legislativnímu vyjádření. Proto musíme vycházet z platného právního stavu. Podle § 32 ZP platí obecná zásada, že v případech stanovených zvláštním právním předpisem je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se fyzická osoba před uzavřením pracovní smlouvy podrobila vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že i agentura práce je zaměstnavatel (viz § 2 odst. 5 ZP „Za závislou práci podle odstavce 4 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "agentura práce") dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v pracovní smlouvě nebo dohodě o pracovní činnosti, kterým se agentura práce zaváže zajistit svému zaměstnanci dočasný výkon práce podle pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti u jiného zaměstnavatele (dále jen "uživatel") a zaměstnanec se zaváže tuto práci konat podle pokynů uživatele a na základě dohody o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce, uzavřené mezi agenturou práce a uživatelem) je třeba i na agenturu práce aplikovat toto ustanovení. Agentura práce jako zaměstnavatel musí zajistit zaměstnanci vstupní lékařské prohlídky, jinak nemůže uživateli zaručit, že dotyčný bude moci vykonávat práci, na kterou je k uživateli přidělen.

Na druhou stranu ale musí být i zájmem uživatele si tyto podmínky ověřit. Podle § 308 ZP se uzavírá mezi agenturou a uživatelem dohoda. ZP vyjmenovává v náležitostech dohody mimo jiné i „druh práce, kterou bude dočasně přidělený zaměstnanec vykonávat, včetně požadavků na odbornou, popřípadě zdravotní způsobilost nezbytnou pro tento druh práce“ a právě pod tento bod dohody je třeba zařadit zjištění a ověření podmínek zdravotní způsobilosti zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci agentury práce nejsou přidělováni na dobu delší 12 kalendářních měsíců, např. roční prohlídky v případě noční práce se na ně nevztahují. O to důležitější je však ověření zdravotní způsobilosti dotyčného zaměstnance před jeho zařazením na konkrétní pracovní místo, aby se následně nestalo, že dotyčný využije svého práva a odmítne danou práci vykonávat, neboť má důvodně zato, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví.

Jinak ale platí, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Uživatel však nesmí vůči zaměstnanci agentury práce činit právní úkony jménem agentury práce. Z toho vyplývá, že Vy jako uživatel musíte pro dotyčné zaměstnance agentury práce po dobu jejich výkonu práce u Vás vyhodnocovat rizika, poskytovat jim OOPP, ochranné nápoje apod., školit je a vykonávat pro ně ostatní povinnosti zaměstnavatele na úseku BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail