Zákon o ochraně veřejného zdraví - změny s účinností od 1. 12. 2015

Zdroj: 

Žádost místo návrh, poskytovatel pracovnělékařských služeb místo zařízení vykonávající pracovnělékařské služby, fyzické osoby místo lidé, chemické směsi místo chemické přípravky. Jaké významnější změny, které by nás mohly zajímat z hlediska BOZP, přinesla novela zákona o ochraně veřejného zdraví (z. č. 267/2015 Sb.), která je účinná od 1. 12. 2015?

V § 35 Neionizující záření se přidává nový odst. 4, který zní: "Provozovatel služby, při které se používá k péči o tělo zdroj neionizujícího záření, je povinen vést evidenci, ve které uvede pro každý zdroj neionizujícího záření délku časového úseku, po který je denně v provozu; evidenci je povinen uchovávat po dobu životnosti zdroje neionizujícího záření. Po vyčerpání doby provozu zdroje neionizujícího záření, určené nebo doporučené jeho výrobcem, je osoba uvedená ve větě první povinna provoz zdroje neionizujícího záření ukončit."

V § 37 Kategorizace prací se v odst. 3 písm. c) doplňuje, že zaměstnavatel v žádosti o zařazení prací do třetí nebo čtvrté kategorie uvede kromě zde uvedeného také dobu trvání expozice rozhodujícím faktorům pracovních podmínek. K žádosti připojí protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38.

Paragraf 43, který ukládal povinnosti v § 37 – § 42 také OSVČ, byl zrušen.

Jak už víme, chemické přípravky se změnily na chemické směsi, což přineslo změny v textu § 44a. Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi se navíc postupuje podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v platném znění).

Mění se i počet odstavců v tomto paragrafu. Původní odst. 8, který je nyní odst. 6, říká, že nakládat s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi kvalifikovanými jako vysoce toxické mohou je odborně způsobilé osoby podle § 44b odst. 1, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky (dříve za rok).

Povinnost vydat písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí je nyní stanovena v odst. 7. Zde byl text opět upraven v souladu s předpisy EU.

V odst. 9 se v poslední větě doplňuje, že ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje mimo jiné na vedení evidence chemických látek a chemických směsí, které jsou výbušninami. 

Paragraf 44b, který pojednává o odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, byl zkrácen na 4 odstavce.

V § 82, který hovoří o právech krajské hygienické stanice, je zjednodušeno písm. e), podle kterého krajské hygienické stanici náleží právo "stanovit zaměstnavateli lékařské prohlídky po skončení rizikové práce vykonávané na jeho pracovišti, jde-li o takové vlivy pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době (dále jen „následné lékařské prohlídky"); následné lékařské prohlídky pracovníků se zdroji ionizujícího záření kategorie A stanoví za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem." V písm. g) o provádění ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely posuzování nemocí z povolání se doplňuje za nemocí z povolání "nebo změn zdravotního stavu pro účely posuzování ohrožení nemocí z povolání".

S tím souvisí i změna odst. 4, který zní: „Zaměstnavatel je povinen zaslat kopii písemného vyhotovení pravomocného rozhodnutí vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví podle odstavce 2 písm. e) (následné prohlídky) a § 84 odst. 1 písm. w) poskytovateli pracovnělékařských služeb (nařídit mimořádné lékařské preventivní prohlídky a jejich náplň, upravit rozsah a termíny sledování rizikových faktorů). Zaměstnavatel dále informuje o uložení následné lékařské prohlídky fyzickou osobu, pro kterou byla nařízena, a to i v případě, že již není jeho zaměstnancem; informaci v tomto případě zašle na poslední místo jejího trvalého pobytu, které je mu známo, popřípadě místo bydliště, neměla-li tato fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky. Toto místo sdělí též poskytovateli pracovnělékařských služeb. Poskytovatel pracovnělékařských služeb na základě tohoto sdělení informuje o nařízení následné lékařské prohlídky registrujícího poskytovatele fyzické osoby uvedené ve větě druhé, je-li mu znám."

Paragraf 84 Státní zdravotní dozor zaznamenal také mnohé změny. Například u písmene p) se doplňuje za stávají text "orgány ochrany veřejného zdraví v rozsahu své působnosti mohou uložit určení a měření faktorů životních a pracovních podmínek ke zjištění, zda není ohroženo veřejné zdraví nebo určení příčiny poškození zdraví" ještě text „anebo k objektivizaci skutečné míry zátěže, která má nebo může mít vliv na zdraví zaměstnance nebo fyzické osoby provádějící činnost nebo poskytující služby mimo pracovněprávní vztahy“. Jiný je i odst. 3.

(3) Zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví vydá rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) na místě a oznámí je ústně kontrolované osobě, a to členovi statutárního orgánu kontrolované osoby, jejímu zaměstnanci nebo jiné fyzické osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem státního zdravotního dozoru. O ústním vyhlášení rozhodnutí zaměstnanec orgánu ochrany veřejného zdraví na místě vydá písemné potvrzení; písemné vyhotovení rozhodnutí bez zbytečného odkladu doručí účastníkovi řízení dodatečně. Ústní vyhlášení rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) má účinky oznámení. Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) a u) lze podat do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm rozhodne bezodkladně. Otevřít provozovnu lze až po uvedení do nezávadného stavu a jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví, který rozhodnutí podle odstavce 1 písm. r) vydal; souhlas je úkonem podle části čtvrté správního řádu. Souhlas musí být vydán neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo prokázáno odstranění závadného stavu.

V § 88, který se týká oprávnění a povinností zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinností kontrolovaných a dalších osob se v odst. 1 doplňuje, že kontrolující jsou oprávněni vstoupit do obydlí fyzické osoby ke zjištění zdroje hluku a vibrací, kterým byl překročen v chráněných prostorech upravených v § 30 odst. 3 hygienický limit hluku nebo vibrací a ke zjištění zdroje neionizujícího záření, kterým byla v místě přístupném fyzickým osobám překročena nejvyšší přípustná hodnota neionizujícího záření.

Odstavec 6 § 88 dává zaměstnancům orgánů ochrany veřejného zdraví při plnění dalších úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů, nejde-li o výkon státního zdravotního dozoru, oprávnění vstupovat na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor, je-li to nezbytné k výkonu oprávnění. S tímto souvisí nový § 7, podle kterého je „osoba, které se plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6 týká, je povinna umožnit zaměstnanci orgánu ochrany veřejného zdraví vstup na pozemky, do provozoven, staveb a dalších prostor a vytvořit další podmínky pro plnění úkolů orgánu ochrany veřejného zdraví, zejména je povinna poskytnout součinnost odpovídající oprávněním zaměstnance orgánu ochrany veřejného zdraví podle odstavce 6.

Pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví v rozsahu nezbytném pro výkon zákonem stanovených oprávnění mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené poskytovatelem zdravotních služeb včetně zdravotnické dokumentace zaměstnanců vedené poskytovatelem pracovnělékařských služeb a činit si z ní kopie a výpisy (§ 88 odst. 6 písm. d).

Podle odst. 8 § 88 orgán ochrany veřejného zdraví je oprávněn přizvat k účasti na plnění úkolů zaměstnance zdravotního ústavu nebo Státního zdravotního ústavu a není-li to možné jinou odborně způsobilou fyzickou osobu – přizvanou osobu, která má práva a povinnosti zaměstnanců orgánu ochrany veřejného zdraví v rozsahu pověření vydaného orgánem ochrany veřejného zdraví.

Rozšiřuje se § 90 o odst. 2 a odst. 3 týkající se kontrolního vzorku výrobku odebraného pro účely státního zdravotního dozoru.

(2) Za kontrolní vzorek výrobku odebraného pro účely ověření podmínek vzniku onemocnění pro posouzení nemoci z povolání nebo ověření změn zdravotního stavu pro posouzení ohrožení nemocí z povolání zaplatí orgán ochrany veřejného zdraví zaměstnavateli nebo fyzické osobě, která vykonává činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), u kterých vzorek odebral, částku ve výši ceny53a), za kterou tyto osoby výrobek pořídily, pokud o náhradu požádají ve lhůtě do 6 měsíců ode dne, kdy byly seznámeny se skutečností, že bylo poskytovatelem pracovnělékařských služeb příslušným k vydání lékařského posudku nebo vykonatelným rozhodnutím příslušného správního úřadu stanoveno, že na pracovišti zaměstnavatele nebo fyzické osoby, která vykonává činnosti nebo poskytuje služby mimo pracovněprávní vztahy84), nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nevznikly.

(3) Částku ve výši ceny podle odstavce 2 orgán ochrany veřejného zdraví neposkytne, jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb příslušným k vydání lékařského posudku o nemoci z povolání nebo vykonatelného rozhodnutí příslušného správního úřadu byly nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání uznány.

V § 92 – 92n je dlouhý seznam přestupků a správních deliktů včetně pokut za ně uložených. Jmenujme například přestupky na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb, správní delikty na úseku bezpečnosti výrobků, správní delikty na úseku ochrany před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, správní delikty na úseku ochrany zdraví při práci a zajištění pracovnělékařských služeb nebo správní delikty na úseku nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.

Komentáře

Domnívám se, že v textu není

12.11.2015 - 11:30 Jaroslav Hloušek
Domnívám se, že v textu není zmíněna důležitá změna § 37 kategorizace prací, protože dle změn nového zákona : "103. V § 37 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38"." kdy 4 odstavec je odstavec, který se týká prací v kategorii 2, tzn. že jde o zcela novou věc, kdy se i práce v kategorii 2 dokládají měřením a protokoly od autorizovaných / akreditovaných organizací, jak ukládá povinnost dle dalšího paragrafu, § 38 ! Je to nové i pro pracovníky hygienické stanice ...

Re:

17.11.2015 - 19:26 Michal Slabý
Pro pracovníky KHS Děčín ne. Ti to vyžadují i teď. Takže v tomto ohledu na Děčínsku žádná změna.

Pan Hloušek udeřil hřebíček

10.12.2015 - 06:23 Norbert Chalupa
Pan Hloušek udeřil hřebíček na hlavičku. Dovolím si tvrdit, že si málokdo, zejména z řad zaměstnavatelů, zatím uvědomuje závažnost § 37 odst. 4) zákona: Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení, a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38! Přestože již před nabytím novely tohoto zákona KHS a příslušná územní pracoviště tato měření mnohdy vyžadovala, teď se to stává pravidlem kdy tato měření vyžadovat budou muset. Z praxe mnozí z nás víme, že se vyžadovalo měření pro nejběžněji se vyskytující rizikové faktory a to je hluk, vibrace a prach (prosím, neberte mě za slovo). Později už také fyzická zátěž. Nicméně, neučinil-li tak sám zaměstnavatel, tak bylo na rozhodnutí příslušného pracoviště KHS, zda měření vyžadovat bude či ne. Jistá benevolence tam byla. Jak už jsem uvedl, nyní se budou muset všechny měřitelné rizikové faktory měřit!? Při tvorbě novely tohoto zákona uvědomil si někdo závažnost tohoto ustanovení? Že také ten malý živnostník, kupř. zámečník, který už sám nestíhá a chtěl by někoho zaměstnat, tak bude muset měřit kupř. hluk, vibrace, prach, fyzickou zátěž, chemické látky nebo neionizující záření? Což mohou být rizikové faktory vyskytující se v charakteristické směně? Lokální zátěž, vždyť v charakteristické směně se vyskytuje v nesčetných oborech!? Pro mě je to dosti nepředstavitelné. V republice neexistují jen velcí zaměstnavatelé, ale spousta malých a drobných firmiček, kterých se tento požadavek dotkne! Nejsou firmy jen vysoce ziskové, ale také takové, které jsou rády, že přežijí, fungují. Dostáváme k tomu, jako vždy zpětně, že bude panovat nejednotnost v rámci republiky a nejen v rámci republiky, ale také okresů, v posuzování jednotlivými KHS a jejich územními pracovišti. Či snad budeme vše zařazovat do kategorie 1 .???

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail