Výzkumný záměr MPS0000000002 Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce

Cílem výzkumného záměru na období let 1999 až 2003 je výzkum a vývoj účelných nástrojů a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Výzkumný záměr je členěn do pěti výzkumných projektů, které dávají základ systematickému výzkumu v této oblasti.

Anotace: Výzkumný záměr představuje ucelený výzkumný program na období let 1999 až 2003, který je součástí globálního programu zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České republice. Formuluje základní směry výzkumu v oblasti bezpečnosti práce a je koncipován tak, aby vytvořil základ pro nezbytný rozvoj poznatkové základny v oblasti bezpečnosti práce. Cílem výzkumného záměru je výzkum a vývoj účelných nástrojů a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Výzkumný záměr je členěn do pěti výzkumných projektů, které dávají základ systematickému výzkumu v této oblasti.

V projektu č. 1 – Optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí je řešen vliv pracovních podmínek a pracovního prostředí na pracovní pohodu, optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody a vliv vybraných faktorů pracovních podmínek na spolehlivý výkon pracovních činností. Projekt č. 2 – Vliv zvyšování kultury práce na BP je zaměřen na řešení vlivu trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce, bezpečnost práce starších věkových skupin. Projekt č. 3 – Systém osvěty a propagace BOZP obsahuje ověřování vybraných komunikačních nástrojů a jejich efektivnosti a rozpracovává oblast využití prostředků osvěty a propagace. V rámci projektu č. 4 – Řízení BOZP je řešen informačního systému (IS) BOZP, jehož výstupem jsou informace uveřejněné na webových stránkách bozpinfo.cz a úkol zaměřený na řízení BOZP v malých a středních podnicích. Projekt č. 5 – Implementace požadavků směrnic EU se zabývá harmonizací právní úpravy BOZP a implementací požadavků směrnic EU v praxi.
Klíčová slova: Occupational safety
Řešeno: 1999-2003
Řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
 

Projekt č. 1: Optimalizace pracovního prostředí a pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a produktivity práce a pracovní pohody
Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Řešitelský tým: Prof. Ing. Miloslav Jokl, CSc., Mgr. Jaroslav Uzel, PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., MUDr. Ivan Blažek, Irena Maclová
Klíčová slova: Pracovní prostředí, pracovní podmínky, spolehlivost lidského činitele, pracovní pohoda, BOZP, kombinované faktory, ergonomie pracovišť, konstituanty prostředí.
Anotace: Projekt vychází z aktuální situace v průmyslových podnicích ČR, kde je značně podceňován a nereflektován vliv pracovního prostředí a podmínek na bezpečnost a produktivitu práce. Tyto skutečnosti se významně promítají do pracovní pohody, úrovně BOZP a spolehlivosti lidského činitele, především v oborech a pracovních systémech, které představují potenciální riziko nejen pro zaměstnance, ale také pro okolí takových systémů. S ohledem na brzký vstup ČR do EU a potenciál rizik by měl být zásadně změněn uvedený přístup a chování podniků. Výzkumný projekt by měl vedle dalších aspektů představovat především základ pro kontinuální sledování úrovně pracovního prostředí a pracovních podmínek, jejich vývoje a zlepšování v čase. V daném období jsou v rámci projektu s ohledem na dosažení předpokládaných cílů: formulovány základní směry výzkumu v oblasti pracovních podmínek, pracovního prostředí a spolehlivosti lidského činitele v pracovních systémech, vyvíjeny účinné nástroje a prostředky k optimalizaci pracovního prostředí a pracovních podmínek a jejich trvalému zlepšování s tím, že tento vývoj se nutně promítne do zvyšování úrovně BOZP a spolehlivosti lidského činitele. Důraz je kladen především na výzkum kombinovaného působení faktorů pracovního prostředí a pracovních podmínek.

Projekt č. 2: Vliv trvalého zvyšování kultury práce na bezpečnost a produktivitu práce
Odpovědný řešitel: Mgr. Jaroslav Uzel
Řešitelský tým: RNDr. Stanislav Malý, PhDr. Oldřich Matoušek, CSc., Ing. Iveta Mlezivová, Irena Maclová
Klíčová slova: Kultura, kultura práce, firemní kultura, determinanty kultury, pracovní podmínky, pracovní prostředí, produktivita práce, zvyšování bezpečnosti práce a pracovní uplatnění ve vyšším věku, pracovní podmínky pro zaměstnávání pracovníků ve vyšším věku.
Anotace: Projekt řeší vývoj vhodných metod pro monitoring faktorů determinujících úroveň kultury práce; návrh účinných opatření a prostředků podporujících trvalé zvyšování úrovně bezpečnosti a produktivity práce, na základě zjištěné úrovně faktorů determinujících úroveň kultury práce; návrh programů a postupů efektivního pracovního uplatnění zaměstnanců starších věkových skupin; návrh optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí pro starší věkové skupiny. V daném období je v rámci projektu s ohledem na dosažení předpokládaných cílů:

  • doplňována rešerše o aktuální poznatkový posun
  • navržena metodika pro monitoring stavu v této oblasti, včetně návrhu konkrétních nástrojů
  • věnována pozornost potřebám a požadavkům na determinanty práce specifické kohorty pracovníků – s vyšším věkem
  • vyzkoušen dotazník pro vyšší věkové skupiny


Projekt č. 3: Systém osvěty a propagace BOZP
Odpovědný řešitel: Ing. Miroslav Franta (od 1.6.2002), Hana Hlavičková (do 31.5.2002)
Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc., Hana Hlavičková, Ing. Lenka Svobodová, Ing. Marie Ševčíková, PhDr. Irena Kuhnová
Klíčová slova: Bezpečnost práce, osvěta, výzkum, propagace BP, zprávy výzkumné, analýza, semináře, výstavy poradenství, ankety, komunikace
Anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci představuje významnou součást podnikového managementu. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie jde o neopominutelný fenomén, kterému řada podniků, zejména malých a středních, dosud nepřipisuje takový význam, jaký v evropském kontextu v oblasti lidských zdrojů a využívání pracovního potenciálu ve skutečnosti má. Bez zajištění náležité přípravy občanů by mohla vytvořit složitý sociálně psychologický problém. Oblast BOZP se stává v souvislosti s harmonizací právních norem s EU a v návaznosti na komplexní přístup k řízení rizik rovněž významným ekonomickým faktorem. Jedním z důležitých nástrojů realizace opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou důsledná a nepřetržitá osvěta, představující průnik marketingových způsobů komunikace a standardních metod a nástrojů metod public relations. Projekt se zabývá hledáním způsobu, jakým lze s využitím zmíněného průniku posílit proces prohlubování povědomí široké veřejnosti a jednotlivých cílových skupin. Klíčovou skupinu představuje podnikový management, který sehrává rozhodující roli ve dvou rovinách – za prvé, v řízení rizik a přípravě a výchově vlastních zaměstnanců, za druhé, v systému kooperace podniků jako determinant oblast BOZP u spolupracujících subjektů.

Projekt č. 4: Řízení BOZP
Odpovědný řešitel: Ing. Evžen Bílek, PhD.
Řešitelský tým: Ing. Jarmila Tesková, PhDr. Milada Švecová, PhDr. Irena Kuhnová, Judr. Pavel Kučina, Ing. Jaroslav Straka, Josef Turč, Ing. Iveta Mlezivová, Martin Chramosta, Pavel Šlaich
Klíčová slova: Informační systém, knihovna, úrazy pracovní, úrazy smrtelné, Česká republika, analýza úrazů, nehody, příčiny, zaměstnání, předpisy bezpečnostní, statistika, Evropská unie
Anotace: Úkoly řešené v rámci projektu č.4 se zabývají návrhem a realizací národní informační sítě BOZP (dále IS BOZP) a navázání informačních vazeb jak v ČR, tak na obdobné systémy provozované nebo připravované v EU a ve světě. Řešení IS BOZP je založeno na využití současných možnosti internetu. V projektu č.4 jsou dále řešeny úkoly, které se zabývají systémem řízení pro malé a střední podniky (MSP) a návrhem jednotného postupu pro hodnocení úrovně systému řízení BOZP v MSP, včetně zpracování metodických podkladů pro vyšetřování nehod. Řešení projektu bylo rozděleno do dvou dílčích úkolů:

  • informační systém BOZP a řízení inspekce práce
  • řízení BOZP v malých a středních podnicích (MSP)

 

Projekt č. 5: Implementace požadavků směrnic EU do praxe
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Straka
Řešitelský tým: Judr. Pavel Kučina, Ing. Jarmila Tesková, Josef Turč
Klíčová slova: Úrazy pracovní, úrazy smrtelné, ČR, analýza úrazů, řady časové, zdroje úrazů, nehody, příčiny, druh zranění, zaměstnání, čas, činnost ekonomická, předpisy bezpečnostní, statistika úrazů, EU
Anotace: Bezpečnost, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí patří mezi prioritní oblasti, kterým je v EU věnována zvýšená pozornost. Proto harmonizace legislativy ČR, sblížení přístupů a důsledná implementace požadavků BOZP do praxe představuje jednu ze základních podmínek vstupu do EU. Projekt se zabývá důležitou součástí této harmonizace, kterou je porovnatelnost statistických údajů o pracovní úrazovosti, umožňující správné nasměrování prevence pracovních úrazů na národní úrovni v rámci celé EU. Součástí projektu je zpracování podkladů pro úpravu právních norem a statistických výkazů tak, aby odpovídaly požadavkům na řízení oblasti BOZP v ČR a splňovaly požadavky EU. Vzhledem k tomu, že v oblasti BOZP existuje značná nejednotnost v používání odborných termínů, byl v rámci řešení úkolu v r. 2002 zpracován i terminologický výkladový a překladový slovník BOZP.

VÝSTUPY

  • Výzkumné zprávy

PALEČEK, Miloš. Prostředky a nástroje zvyšování úrovně bezpečnosti práce. Praha : MPSV, 2003. 120 s. – Závěrečná výzkumná zpráva
Anotace: Řešení projektu bylo zaměřeno na návrh a ověření metod a nástrojů zvyšování úrovně BOZP v ČR a podporujících prosazování politiky BOZP v podnikové praxi. Přitom byly respektovány i aktuální potřeby orgánů státní správy působících v oblasti BOZP. Velká pozornost byla rovněž věnována potřebám podnikové praxe, zejména pak malým a středním podnikům.
Klíčová slova: occupational safety; safety of operation; safety culture; safety supervision; occupational environment; occupational akcident

  • Monografie (brožury)

KUČERA, Václav. Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy. Praha : VÚBP, 2003. 28 s.
Anotace: V publikaci jsou zpracovány především bezpečnostní požadavky týkající se technicko-organizačních opatření v dílnách, jakož i požadavky, pokyny a pravidla bezpečné práce, které je nutno při obsluze obráběcích strojů dodržovat. Publikaci doplňuje přehled zákonů, vyhlášek a technických norem.
Klíčová slova: occupational safety; metal-forming machine tools

KUČINA, Pavel. Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí. Praha : VÚBP, 2003. 32 s.
Anotace: Metodické pokyny pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem k vyšetřování příčin a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin průmyslových otrav a nemocí z povolání.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; occupational injury; accident

MATOUŠEK, Oldřich. Pracovní stres a zdraví. Praha : VÚBP, 2003. 20 s.
Anotace: V různých situacích a podmínkách pracovního života se objevují pracovní stresory, tj. příčiny, které narušují psychickou rovnováhu a vyvolávají stresovou reakci. Publikace podává výčet příčin pracovního stresu, uvádí jeho nejtypičtější příznaky a zároveň je přehledným návodem k tomu, jak stresu čelit.
Klíčová slova: stress; occupational health

MATOUŠEK, Oldřich. Starší pracovník. Praha : VÚBP, 2003. 23 s.
Anotace: Příručka charakterizuje pojem starší pracovník, zabývá se věkem a výkonovou kapacitou, vlivem faktorů pracovního prostředí a podmínek na činnost starších osob. Věnuje se směnové a noční prací a pracovní úrazovosti. Jako pomůcku pro zaměstnavatele v otázce zvýšení péče o starší pracovníky nabízí dotazník. Zdokumentován je postoj Světové zdravotnické organizace (WHO) ke starším pracovníkům.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; Working conditions; job-related injuries 

PALEČEK, Miloš. Identifikace a hodnocení rizik. Praha : VÚBP, 2003. 44 s.
Anotace: Cílem publikace je napomoci tomu, aby se řízení (omezování) rizik stalo neodmyslitelnou součástí zodpovědného řízení každého podniku. Publikace pojednává především o přístupech a metodách hodnocení rizik ve dvou tematických celcích: Rizika a jejich hodnocení; Metody a identifikace hodnocení rizik.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; risk

SVOBODA, Václav. Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení. Praha : VÚBP, 2003. 28 s.
Anotace: Pokyny a postupy při posuzování rizik spojených s konstrukcí, výrobou a používáním strojů. Podklady pro výrobce i uživatele. Uvedeny příslušné normy, způsoby odhadu a snižování rizika, určení mezních hodnot strojů a systémů, příklady dokumentace z praxe.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; reduction of the risk; machinery; equipment

SVOBODA, Václav. Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Praha : VÚBP, 2003. 122 s.
Anotace: Publikace se zabývá uplatňováním právních a technických předpisů na stroje a zařízení v České republice. Poskytuje jejich celkový přehled (stav k 31.12.2002), a podává obecný přehled základních kroků nutných k zajištění shody se směrnicemi pro strojní zařízení a příslušnými normami se vztahem k bezpečnosti strojních zařízení. Publikace je určena konstruktérům, výrobcům a uživatelům strojních zařízení a ukazuje, jak aplikovat zejména příslušné bezpečnostní normy pro strojní zařízení typu A a typu B. Vychází v návrhu ISO/TR 18569:2001.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; rule

HANÁKOVÁ, Eva. Identifikace a hodnocená rizik ve výrobních podnicích. Praha : VÚBP, 2002. 62 s.
Anotace: Informace pro zaměstnavatele o vyhledávání nedostatků v oblasti bezpečnosti práce v souvislosti s legislativními změnami při vstupu do EU v oblastech: hluk, vibrace, mikroklima, osvětlení, prašnost, stroje, mobilní a zdvíhací zařízení, elektřina, požár.
Klíčová slova: Risk identification; enterprises; occupational safety

PALEČEK, Miloš. Nebojte se rizik : pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce § 132a Prevence rizik. Praha : VÚBP, 2002. 18 s.
Anotace: O obsahu publikace vypovídá už její podnázev. Poskytuje stručný návod, jak postupovat při odstraňování nebo omezováni rizik. Uvádí příklady nebezpečí, nebezpečných, situaci a události, vč. namátkových příkladů možných nebezpečí na pracovišti a matrici rizik.
Klíčová slova: Hazard; Prevention; Safety

MATOUŠEK, Oldřich. Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny. Praha : VÚBP, 2001. 32 s.
Anotace: Publikace je určena pro zaměstnavatele a zaměstnance v pracovních systémech, kde se ručně manipuluje s břemeny. Právě ruční manipulace s břemeny je jednou z nejčastějších příčin úrazů a dalších důsledků na zdraví, zaměstnanců. Tyto události vznikají z nedostatečné úrovně znalostí a nedodržování zásad bezpečné práce. Příručka je zpracována jako názorná pomůcka s velkým počtem obrázků, ukazujících, bezpečné, příp. i nebezpečné způsoby manipulace s břemeny, tj. zvedání nebo přenášení, včetně používáni jednoduchých prostředků pro usnadnění manipulace.
Klíčová slova: Occupational safety; burden handling

NEUGEBAUER, Tomáš. Pracovní úraz. Praha : VÚBP, 2001. 63 s.
Anotace: Publikace zpracovaná podle nové legislativy platné od 1.1.2002 odpovídá na otázku jak dostát všem povinnostem ohledně příčin a okolností vzniku pracovního úrazu, vyhotovení záznamu a vedení dokumentace, evidence všech PÚ, ohlašování a přijímání preventivních opatření. Obsahuje řadu příloh, např. tiskopis záznam o úrazu, posudek o bolestném, výpočet náhrad škod za PÚ ad.
Klíčová slova: safety work; ergonomics; risk

ŠKRÉTA, Karel. Aktuální požadavky na pomocné stavební konstrukce. Praha : VÚBP, 2001. 30 s.
Anotace: Shrnutí požadavků právních předpisů a technických norem na pomocné stavební konstrukce. Z hlediska navrhování, zkoušení, umísťování na trh a používání.
Klíčová slova: constructional scaffolds

ŠKRÉTA, Karel. Pokyny pro školení pracovníků, kteří provádějí práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb. Praha : Gradua-CEGOS, 2001. 9 s.
Anotace: Rozvedení požadavků na školení instruktorů lešenářské techniky a lešenářů ve smyslu vyhlášky 324/1990 Sb.
Klíčová slova: Scaffolders; scaffolds; instruction

ŠKRÉTA, Karel. Přehled pomocných stavebních konstrukcí s platným certifikátem. Praha : Gradua-CEGOS, 2001. 21 s.
Anotace: Výpis databáze certifikátů vydaných pro pomocné stavební konstrukce.
Klíčová slova: constructional scaffolds; certificates

VLASÁK, Svatopluk. Dílcová lešení (přehled systémů). Praha : Gradua-CEGOS, 2001. 25 s.
Anotace: Publikace podává informaci o základních systémech dílcových lešení z hlediska konstrukce i z hlediska uspořádání a normách platných pro tato lešení. Dále shrnuje jejich univerzální doplňkové dílce. V poslední části jsou zařazeny požadavky na některá rámová lešení.
Klíčová slova: panel scaffolds

VLASÁK, Svatopluk. Doporučený standard technický : skupina: lešení. Praha : Informační centrum ČKAIT, 2001. 18 s.
Anotace: Profesně ucelená informace o současných možnostech lešeňových systémů z hlediska využití (pracovní, ochranná, záchytná aj.), konstrukce (trubková, dílcová, modulová, rámová, skládací) a uspořádání (fasádní, prostorová, závěsná, vysunutá, pojízdná, volně stojící, střešní, kozová). Materiál obsahuje přehled norem o lešení.
Klíčová slova: scaffolding system, technical standard

KUHNOVÁ, Irena. Bezpečná kancelář. Praha : VÚBP, 2000. 23 s.
Anotace: Publikace se věnuje řešení kancelářského pracoviště z hlediska osvětlení, mikroklimatu, hluku a vibrací, záření, prostorového řešení, vč. zohlednění ergonomických požadavků na řešení pracovního místa. Součástí publikace je dotazník, který může pomoci zjistit původ zdravotních obtíží při práci s PC a vést k odstranění příčin.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; Safe office; job-related injuries

KUHNOVÁ, Irena. Osobní ochranné pracovní prostředky. Praha : VÚBP, 1999. 24 s.
Anotace: Publikace je velmi dobrou pomůckou pro zjišťování rizik na pracovišti a jejich identifikaci z hlediska přidělování osobních ochranných pracovních prostředků. Důležitou kapitolu představuje zejména rozdělení OOPP podle částí těla a jejich popis, umožňující posoudit ochranné vlastnosti prostředku.
Klíčová slova: Personal protective equipment; occupational safety

PALEČEK, Miloš. Jak zavést efektivní systém řízení bezpečnosti práce? Praha : VÚBP, 1999. 28 s.
Anotace: Publikace odpovídá na otázky: proč zavádět systém řízení bezpečnosti práce, co je efektivní systém řízení bezpečnosti práce, jaké jsou hlavní přínosy zavedení systému řízení bezpečnosti práce a jak efektivní systém řízení bezpečnosti práce zavést. Věnuje se také vyhodnocení již zavedeného systému a strategii soustavného zlepšování systému řízení.
Klíčová slova: occupational safety; system of occupational safety management

  • Časopisecké články

PALEČEK, Miloš. Bezpečnost práce z pohledu globalizace. Sociální politika, 2003, roč. 29, č. 2,  s. 9-10. ISSN 0049-0962.
Anotace: Období globalizace, rozvoj podnikání, vznik nových možností a způsobů ochrany zdraví. Vlivné faktory: zaměstnanost, stáří zaměstnanců, změny organizace práce, zvyšování kvalifikace. Možnosti řešení BP, buď vnitřní nebo využití externí podpory specialistů.
Klíčová slova: Occupational safety; globalisation

PALEČEK, Miloš. Nejde jen o prevenci úrazů. Technik, 2003, č. 2, s. 34-35.
Anotace: Kritika rozšířených nedostatků a neznalosti základních norem a směrnic v oblasti BOZP. Náprava: systematické vzdělávání v oboru BOZP, aplikace managementu znalostí, využití moderních komunikačních technologií nejen při školení, ale i v prevenci a řízení.
Klíčová slova: injury; prevention; occupational safety

KUHNOVÁ, Irena; DANIHELKOVÁ, Hana. O distančním vzdělávání aneb využití informačních a komunikačních technologií při distančním studiu. Personál, 2001, č. 11, s. 31-33.
Anotace: Článek v návaznosti na nové formy celoživotního vzdělávání a záměry VÚBP realizovat vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci metodou distančního studia v prostředí internetu (distance e-learning) přibližuje škálu informačních a komunikačních technologií, které lze v rámci distančního studia využívat a jejichž zvládnutí je nezbytným předpokladem pro uchazeče o takové studium.
Klíčová slova: Distance Learning, Information Technology, Communication Technology, e-learning

MALÝ, Stanislav. Problematika spolehlivosti lidského činitele (LČ) v bezpečnostní dokumentaci podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 11, s. 16-19.
Anotace: Fakt selhání obsluhy rizikových objektů je nezbytné promítnout do zpracovávané bezpečnostní dokumentace podle zákona č. 353/1999 Sb. Možné chyby a selhání lidského činitele, uváděné v materiálech EU. Pracovní pozice a spolehlivost LČ. Kategorizace systému člověk - technologie. Preventivní opatření. Položky bezpečnostní dokumentace.
Klíčová slova: occupational safety, human factor, documentation

MATOUŠEK, Oldřich; BAUMRUK, Jaroslav. Pracovní polohy. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 3, s. 15-24.
Anotace: Typ pracovní polohy je jedním z důležitých kritérií při ergonomickém hodnocení pracovního místa. Nesprávné pracovní polohy pak bývají příčinou četných nemocí z povolání, zejména onemocnění muskuloskeletálního aparátu. Jsou uvedeny determinanty pracovní polohy a kritéria jejich hodnocení. Dále jsou popsány metody tohoto hodnocení. Základní subjektivní determinantou pracovní polohy jsou tělesné rozměry zaměstnanců. V závěru jsou popásny prostředky a opatření, jimiž je možno zajistit fyziologicky vyhovující pracovní polohu a pohyby.
Klíčová slova: working positions, ergonomic evaluation, workplace

MATOUŠEK, Oldřich. Subjektivní hodnocení pracovních podmínek a jeho využití v oblasti BOZP. Bezpečnost a hygiena práce, 2001, č. 1-2, s. 14-20.
Anotace: Příklady různých rozhovorů a dotazníků, na základě kterých by bylo možno doplňovat data, zjišťovaná pouze tzv. objektivními metodami, a tak rozšiřovat stávající databáze. Podrobně je rozveden návrh vhodného dotazníku. Posuzován je také význam subjektivního a objektivního hodnocení a je rozebírána i příprava rozhovorů, dotazníkových akcí a zpracování výsledků.
Klíčová slova: occupational safety, evaluation, working conditions

PALEČEK, Miloš. Bezpečnost práce z pohledu evropské legislativy. Technik, 2001, roč. 9, č. 4, s. 16-17.
Anotace: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci tvoří významnou součást sociální politiky všech členských států EU. V článku mimo hlavní směrnice zabývající se systémem ochrany zdraví a bezpečnosti práce v EU jsou shrnuty dílčí , směrnice, které se týkají specifických aspektů a činností, kde vznikají rizika úrazů a nemocí z povolání. Uvedeným trendům se bude muset přizpůsobit i Česká republika před svým vstupem , do unie. V závěru stati jsou shrnuty zákony a nařízení vlády zabývající se těmito problémy.
Klíčová slova: Occupational safety; legislation

PALEČEK, Miloš. Zkušenosti s uplatňováním zákona o prevenci závažných průmyslových havárií v ČR. Environmentální aspekty podnikání, 2001, č. 4, s. 7-9.
Anotace: Zákon o prevenci závažných havárií a navazující legislativní předpisy. Povinnosti provozovatelů. Cíl metodických pokynů. Přehled metodických materiálů. Zaměření plánovaných kontrol. Skutečnosti zjištěné při prověrce, hodnocené jako inspirativní i pro ostatní dozorové orgány. Semináře a distanční studium, pořádané VÚBP-NIVOS a odborným pracovištěm prevence závažných havárií.
Klíčová slova: industrial accidents, legislative regulations, prevention

VLASÁK, Svatopluk. Požadavky na lešení, bednění a pažení z hlediska evropské normalizace. Stavebnictví a interiér, 2001, roč. 9, č. 1, s. 8.
Anotace: Článek podává přehled evropských norem, které byly převzaty do systému ČSN a uvádí v kontextu dalšího programu oboru plánované překlady norem ve skupině lešení v nejbližším časovém horizontu.
Klíčová slova: scaffolding, boarding,sheeting

  • Prezentace v oblasti VaV

BÍLEK, Evžen. BOZPinfo. Praha : VÚBP. – Informační portál pro BOZP. Adresa www stránky: http://www.bozpinfo.cz
Anotace: Národní oborový informační portál pro oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci přináší nejnovější informace ze sledované oblasti. Tématicky jsou informace rozděleny do devíti rubrik a tří příloh.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; OSH; Working conditions

PALEČEK, Miloš. Stereoteploměr. Praha : Fontis, 2003. – Videopořad.
Anotace: Nové a unikátní řešení problému sálavého tepla je výsledkem spolupráce Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Stavební fakulty ČVUT. Je založeno na integrovaném vyhodnocení teplotních poměrů na pracovním místě pomocí nově vyvinutého měřícího zařízení stereoteploměru. Uvedené výsledky vědy a výzkumu umožní vyhovět požadavkům EU týkajícím se komplexního přístupu k posuzování pracovních podmínek a pracovního prostředí.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; OSH; Working conditions

PALEČEK, Miloš. BOZP na cestě do Evropské Unie. Praha : VÚBP, 2002. – Videopořad.
Anotace: Videoprogram přináší informace o postavení a významu oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve vztahu k Evropské Unii.
Klíčová slova: Occupational Health and Safety; OSH; EU

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail