Výrobce látky nebo směsi nechce dodat bezpečnostní list

Zdroj: 
Na dotaz odpověděl Mgr. Petr Lebenhart.

Jako BOZP technik jsem dostal do správy oblast bezpečnostních listů (dále "BL") a při jejich aktualizaci jsem narazil na pár látek a směsí, u kterých byly zastaralé BL. Požádal jsem tedy zainteresované firmy - výrobce - o zaslání aktuálních BL. Až na jednu mi všechny společnosti vyhověly a BL odeslaly. Tato společnost se odkazuje na to, že danou látku či směs do naší firmy nedodala a tudíž nám BL neposkytne. Má na to právo, i když je výrobcem látky, od které požaduji BL? Neporušuje tím Nařízení ES 1907/2006 REACH, ve kterém se hovoří že: "Povinnost poskytovat bezpečnostní list se týká každé fáze dodavatelského řetězce."?

To je spíše otázka pro právníka. V REACHi se hovoří o informacích v dodavatelském řetězci, kam patří i BL. Povinnost poskytnout bezpečnostní list má dodavatel. Dodavatel je definován jako výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor uvádějící na trh látku samotnou nebo obsaženou v přípravku nebo přípravek. Z textu Nařízení mi nevyplývá povinnost výrobce dodat BL někomu, komu látku nebo směs nedodal. Podle mého názoru pokud odmítá poskytnout BL přímo výrobce, měl by BL poskytnout distributor, který látku nebo směs přímo dodal. Výrobci nebo distributoři často uvádějí BL pro své výrobky na svých webových stránkách, kde si je může zájemce stáhnout, bez ohledu na to, zda je nebo není příjemcem látky nebo směsi.

Doplnění z internetových stránek Evropské chemické agentury:
„Bezpečnostní listy jsou hlavním nástrojem pro zajištění toho, aby výrobci a dovozci sdělovali v celém dodavatelském řetězci dostatek informací a aby tak bylo umožněno bezpečné používání jejich látek a směsí. Bezpečnostní listy obsahují informace o vlastnostech látky a o její nebezpečnosti a pokyny pro manipulaci, odstraňování a přepravu a rovněž opatření první pomoci, protipožární opatření a opatření kontroly expozice.

Jako dodavatel musíte bezpečnostní list poskytnout v těchto případech:

  • u látky (a od 1. června 2015 také u směsi) klasifikované jako nebezpečná podle nařízení CLP, 
  • u směsi klasifikované jako nebezpečná podle směrnice o nebezpečných přípravcích (do 1. června 2015), 
  • u látky, která je dle definice uvedené v nařízení REACH (příloze XIII) perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB), nebo 
  • u látky, která je zapsána na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (pro případné zahrnutí do přílohy XIV).

Za určitých podmínek je bezpečnostní list nutný i u některých směsí, které nesplňují kritéria pro klasifikaci jako nebezpečné.

V některých situacích je nutná aktualizace a opětovné vydání bezpečnostního listu:

  • jakmile jsou k dispozici nové informace o nebezpečnosti nebo informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik, 
  • po udělení nebo zamítnutí povolení podle nařízení REACH, 
  • po uložení omezení podle nařízení REACH.

Dodavatelé bezplatně poskytnou aktualizované bezpečnostní listy všem dřívějším příjemcům, jimž látku nebo směs dodali v průběhu předcházejících 12 měsíců.

Odkaz na internetové stránky ECHA: http://echa.europa.eu/cs/regulations/reach/safety-data-sheets.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail