Výsledky vyhledávání výrazu "práce z domova"

Výsledky vyhledávání

 1. Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese

  Poslední aktualizace: 25.06.2018 - 12:53

  obsluhy kolového nakladače. Z uvedeného příkladu vyplývá, že je nutné i nadále provádět kontroly organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, abychom eliminovali pracovní úrazy plynoucí z nezkušenosti... zaměstnanců a z nedodržování pracovních postupů. Nutné je také zdůraznit potřebu kvalitního školení, popřípadě absolvování kurzů zaměstnanců a osob provádějících práce s motorovou řetězovou pilou. ... Z praxe vyplývá, že situace v lesnictví se zlepšuje převážně v oblasti používání osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) a to i díky kontrolám, které jsou v terénu prováděny. Nejčastěji se proto setkáváme se špatnými pracovními postupy... pracovní úraz obsluhy kolového nakladače. Z uvedeného příkladu vyplývá, že je nutné i nadále provádět kontroly organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, abychom eliminovali pracovní úrazy plynoucí z... nezkušenosti zaměstnanců a z nedodržování pracovních postupů. Nutné je také zdůraznit potřebu kvalitního školení, popřípadě absolvování kurzů zaměstnanců a osob provádějících práce s motorovou řetězovou pilou. Autor článku: Kazdová NaďaTaké si můžete přečíst... 30.10.2023 - Odborná způsobilost v elektrotechnice 26.09.2023 - Skladování chemických látek z pohledu kontroly inspektorátu práce 13.09.2023 - Naší vizí je změnit pohled na odborně způsobilé osoby v BOZP 22.08.2023...Zkušenosti z kontrol bezpečnosti práce při práci v lese

 2. Poznatky z kontrol dodržování předpisů při zaměstnávání agenturami práce

  Poslední aktualizace: 26.05.2008 - 19:38

  Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jednalo o poměrně nový způsob... inspektoráty práce (OIP) si mohly podle potřeby předmět kontroly rozšířit o další oblasti, kde by mohlo docházet k porušování předpisů. OIP provedly v roce 2007 celkem 63 kontrol u agentur práce,  u 47 z nich byly zjištěny nedostatky. Zjištění uvedená v... protokolech z kontrol provedených u agentur práce se většinou příliš nelišila od zjištění z kontrol u ostatních zaměstnavatelů. Mezi nejčastější porušení patřilo to, že pracovní smlouva neobsahovala údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru... Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. ... programu činnosti na rok 2007 jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jednalo o poměrně nový způsob zaměstnávání v České republice, vznikly oprávněné obavy... kontroly rozšířit o další oblasti, kde by mohlo docházet k porušování předpisů. OIP provedly v roce 2007 celkem 63 kontrol u agentur práce,  u 47 z nich byly zjištěny nedostatky. Zjištění uvedená v protokolech z kontrol provedených u agentur práce se většinou... porušení byla oblast evidence pracovní doby, práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti (13 případů). Z podnětů a z poradenství mají inspektoráty poznatky, že agentura práce sice vede evidenci pracovní doby,  ale uživatel příslušnou evidenci vykazuje s...Poznatky z kontrol dodržování předpisů při zaměstnávání agenturami práce

 3. Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení – poznatky z kontrol

  Poslední aktualizace: 18.03.2015 - 12:18

  Jedná se o druh práce, která je prováděna ve vzdálenosti stejné nebo větší, než je hranice zóny přiblížení k živým částem Dv (vzdálenost Dv definuje vnější hranici zóny přiblížení a je uvedena v ČSN EN 50110-1 ed. 2 resp. ed. 3). Při této práci se musí... zajistit, aby pracující osoby nezasahovaly do zóny přiblížení ani částmi svého těla, ani předměty, se kterými pracují. Nejedná se přitom o práce, které jsou prováděny na elektrických zařízeních, ani o práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení... zařízení vytváří také elektrické zařízení, které nesplňuje požadavky platných předpisů. Příklady neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení: stavební práce v blízkosti venkovních vedení nebo zemních kabelů; výkopové práce; lešenářské... Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení je frekventovaná činnost, která se vyskytuje v mnoha podobách. Je vykonávána často, aniž si to aktivní účastníci těchto prací uvědomují. Na vybraných příkladech pracovních úrazů v článku si ukážeme, jaká rizika hrozí. ... Napsal uživatel admin dne 18. Březen 2015 - 12:18. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.elektrická zařízeníelektřinarizika Jedná se o druh práce... osoby nezasahovaly do zóny přiblížení ani částmi svého těla, ani předměty, se kterými pracují. Nejedná se přitom o práce, které jsou prováděny na elektrických zařízeních, ani o práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení. Při neelektrických... zařízení, které nesplňuje požadavky platných předpisů. Příklady neelektrické práce v blízkosti elektrických zařízení: stavební práce v blízkosti venkovních vedení nebo zemních kabelů; výkopové práce; lešenářské práce; práce se zdvihacím...Neelektrická práce v blízkosti elektrických zařízení – poznatky z kontrol

 4. Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti

  Poslední aktualizace: 07.10.2019 - 10:45

  Lze mít za to, že tímto rizikem může být například střet zaměstnance s motorovým vozíkem, přejetí dolních končetin zaměstnance motorovým vozíkem, pády motorových vozů z otevřených ramp nebo pády nestabilních břemen z vidlic nebo přídavného zařízení... motorového vozíku. Z pohledu pracovních úrazů evidujeme za rok 2018 mezi jinými i smrtelný pracovní úraz, který se stal ve skladovém provoze, kdy při pádu motorového vozíku z otevřené rampy došlo k vypadnutí zaměstnance z obslužného stanoviště řidiče pod... postižený (23 let, délka pracovního zařazení 2 týdny) z motorového vozíku za jízdy seskočil. Následně došlo k přejetí dolní končetiny, a tím k její amputaci. Další příklad pracovního úrazu, který se stal ve skladovém provozu, dokládá případ při vykládání... jsou v řadě případů využívány jako mezioperační skladovací plochy, například z prostorových důvodů. Vzhledem k vývoji pracovní úrazovosti a ke zjištěným nedostatkům budou dále kontroly zaměřeny na bezpečnosti práce nejen ve skladových provozech, ale také i... vozíkymanipulaceskladovánískladyřidičipracoviště Lze mít za to, že tímto rizikem může být například střet zaměstnance s motorovým vozíkem, přejetí dolních končetin zaměstnance motorovým vozíkem, pády motorových vozů z otevřených ramp nebo pády nestabilních břemen z vidlic nebo přídavného zařízení... motorového vozíku. Z pohledu pracovních úrazů evidujeme za rok 2018 mezi jinými i smrtelný pracovní úraz, který se stal ve skladovém provoze, kdy při pádu motorového vozíku z otevřené rampy došlo k vypadnutí zaměstnance z obslužného stanoviště řidiče pod...Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti

 5. Nerovné zacházení a diskriminace z pohledu inspekce práce

  Poslední aktualizace: 09.01.2009 - 18:14

  pak orgány inspekce práce. V roce 2007 obdržely orgány inspekce práce celkem 189 podnětů ke kontrole, které upozorňovaly na nerovné zacházení se zaměstnanci, tzn. cca 4 % z celkového počtu všech podaných podnětů. Kontrolou pak byla prokázána... stav, státní příslušnost, orgány inspekce práce doposud neprokázaly. Změnu by mohlo přinést přijetí antidiskriminačního zákona. Prokázat nerovné zacházení nebo diskriminaci na pracovišti není pro orgány inspekce práce jednoduché, neboť nejčastěji vychází z... Dle zákoníku práce (a primárně dle Listiny základních práv a svobod) není možné na pracovišti činit rozdíly mezi zaměstnanci, pokud pro rozdílný přístup neexistuje objektivní důvod. Princip rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti je... Nerovné zacházení a diskriminace v pracovněprávních vztazích je jedním z horkých témat současnosti. ... obdržely orgány inspekce práce celkem 189 podnětů ke kontrole, které upozorňovaly na nerovné zacházení se zaměstnanci, tzn. cca 4 % z celkového počtu všech podaných podnětů. Kontrolou pak byla prokázána oprávněnost nebo částečná oprávněnost asi 40 % z nich... doposud neprokázaly. Změnu by mohlo přinést přijetí antidiskriminačního zákona. Prokázat nerovné zacházení nebo diskriminaci na pracovišti není pro orgány inspekce práce jednoduché, neboť nejčastěji vychází z tvrzení zaměstnance (stěžovatele), které však nemá... Napsal uživatel admin dne 9. Leden 2009 - 18:14. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.diskriminace Dle zákoníku práce (a primárně dle Listiny...Nerovné zacházení a diskriminace z pohledu inspekce práce

 6. Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

  Poslední aktualizace: 06.02.2009 - 11:18

  Sb., stavební zákon Zákon 183/2006 Sb., stavební zákon Je bezpečnostním předpisem dle § 102 odst. 1 a 2 a výkladu pojmů v § 349 zákoníku práceZ 262/2006 Sb. povinnosti stavebníka - § 152 povinnosti stavbyvedoucího a stavebního dozoru...., zákoník práce Zákon 262/2006 Sb., zákoník práce § 102 1) příjímání opatření k předcházení rizikům 2) tj. opatření z právních a ostatních předpisů (viz § 349 odst. 1) 3) vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření 4) neodstranitelná... Úvod Úvod Je uvedeno vzájemné spolupůsobení a ovlivnění zákonů, a stavební zákon jako bezpečnostní předpis. Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce Zákon 251/2005 Sb., o inspekci práce § 6 odst. 1 písm. e) působnost inspektorátu se... Téma týdne reviduje vzájemné spolupůsobení právních předpisů a rozdělení účastníků výstavby z hlediska inspekce práce. ... Napsal uživatel admin dne 6. Únor 2009 - 11:18. Vkládat příspěvky do diskuzí mohou pouze přihlášení uživatelé. Využijte přihlašovací a registrační formulář.pracovištěstavební zákonzákon o inspekci prácezákoník práce... novele zákoníku práce. Upravuje home office nebo pravidla pro „dohodáře“ 20.06.2023 - Účinné zavádění inteligentních digitálních systémů sledování BOZP a podpora začleňování 29.05.2023 - Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si... poradit s tepelným stresem 08.05.2023 - Stručná pravidla bezpečnosti práce s průmyslovými roboty 24.04.2023 - Napo je hlavním zastáncem bezpečnosti a ochrany zdraví jako základního práva – všímejte si značení!09.02.2009Zdroj: OIP pro...Rozdělení povinností účastníků výstavby z hlediska inspekce práce

 7. Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

  Poslední aktualizace: 14.04.2020 - 09:40

  povinnost nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci..., ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel... povinen zajistit zaměstnancům pravidelné školení BOZP v době nouzového stavu?  V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je zaměstnavatel povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a... Odpovědi na nejčastější dotazy z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti související s pandemií koronaviru, se kterými se na Státní úřad inspekce práce obrátila veřejnost. ... bezpečnosti práce v podniku 05.10.2023 - Legální a nelegální formy výkonu práce členy rodiny 04.10.2023 - Pracovnělékařská prohlídka vyučujícího elektrotechnických předmětů 26.09.2023 - Skladování chemických látek z pohledu kontroly... nosit roušky, popř. jinou ochranu nosu a úst, občanům České republiky, a to i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště). Usnesení vlády tedy přikazuje, aby občan ochranný prostředek užíval i v práci. Neexistuje zde ale... pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nikoli tedy ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Je zaměstnavatel povinen...Koronavirus a odpovědi na dotazy z oblasti bezpečnosti práce

 8. Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

  Poslední aktualizace: 29.10.2019 - 08:53

  prevence pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. Účast na konferenci, program a prezentace Konferenci pořádal Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády..., Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, předsedové odborových centrál ČMKOS a Asociace samostatných odborů ČR, zástupci dalších organizací a odborníci z praxe (celkem 102 osob). V přílohách pod článkem jsou k dispozici prezentace z konference, audio záznam z... rehabilitace poškození zdraví z práce, důležitou součástí byla pak diskusní část s příspěvky z praxe. Jednání konference jednoznačně ukázalo, že pokud má celý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR směřovat ke snižování zdravotních, sociálních a... Dne 12. června 2019 se konala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze konference Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe. Prezentace z této konference najdete v přílohách pod článkem. ... návrhy opatření ke zvýšení prevence pracovních rizik a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce v ČR. Účast na konferenci, program a prezentace Konferenci pořádal Stálý výbor pro sociálně zdravotní problematiku a národní... inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, předsedové odborových centrál ČMKOS a Asociace samostatných odborů ČR, zástupci dalších organizací a odborníci z praxe (celkem 102 osob). V přílohách pod článkem jsou k dispozici prezentace z konference...  – prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce, důležitou součástí byla pak diskusní část s příspěvky z praxe. Jednání konference jednoznačně ukázalo, že pokud má celý systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v ČR směřovat ke snižování zdravotních...Výstupy z konference „Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce - právní úprava a praxe“

 9. Skladování chemických látek z pohledu kontroly inspektorátu práce

  Poslední aktualizace: 25.09.2023 - 15:15

  a skladování. Tato povinnost platí i pro sklady nebezpečných látek (chemikálie, výbušniny aj.). Obecné požadavky na bezpečné skladování NCHLaS stanoví § 237 a 238 vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce... základní požadavky na skladování a manipulaci s břemeny a specifické požadavky na skladování pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv. Kontroly oblastních inspektorátů práce (dále jen OIP) jsou zaměřeny zejména na zvýšené riziko vzniku možné nebezpečné... to, CO, KDE a JAK je skladováno a KDO za skladování odpovídá. Vychází z toho, jaká je celková skladba používaných a skladovaných CHLaS, jejich nebezpečnost, fyzikální a chemické vlastnosti a množství; zda jsou k dispozici bezpečnostní listy používaných... zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (skladovat nebezpečné látky jen na místech k tomu určených, v předepsaném množství a v bezpečných obalech; na obalech musí být vyznačen jejich obsah a bezpečnostní označení... prostředí, které stanoví základní požadavky na skladování a manipulaci s břemeny a specifické požadavky na skladování pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv. Kontroly oblastních inspektorátů práce (dále jen OIP) jsou zaměřeny zejména na zvýšené riziko... skladování NCHLaS zaměřují na to, CO, KDE a JAK je skladováno a KDO za skladování odpovídá. Vychází z toho, jaká je celková skladba používaných a skladovaných CHLaS, jejich nebezpečnost, fyzikální a chemické vlastnosti a množství; zda jsou k dispozici...Skladování chemických látek z pohledu kontroly inspektorátu práce

 10. Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná?

  Poslední aktualizace: 25.09.2019 - 13:45

  Zaměstnanec (dále žalobce) dostal výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, neboť dne 11. 7. 2013... nealkoholické pivo. Okresní soud rozhodl, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. S poukazem na ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce vycházel z tohoto názoru. Aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění... pozitivní zjištění neznamená vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu § 52 písm. g) zák. práce. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je správný. Článek vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 4733/2015. ... Zaměstnanec dostal výpověď z důvodu zjištění, že vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu bylo naměřeno velmi malé množství alkoholu, u soudu se tedy domáhal neplatnosti této výpovědi. Jak rozhodly soudy? ... (dále žalobce) dostal výpověď z pracovního poměru z důvodu závažného porušení pracovních povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, neboť dne 11. 7. 2013 vstoupil na.... Okresní soud rozhodl, že výpověď z pracovního poměru je neplatná. S poukazem na ustanovení § 106 odst. 4 písm. c) zákoníku práce vycházel z tohoto názoru. Aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění, je současně nutné... vždy porušení povinností takové intenzity, aby je bylo možné kvalifikovat jako závažné porušení povinnosti ve smyslu § 52 písm. g) zák. práce. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu je správný. Článek vychází z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp...Výpověď z důvodu práce pod vlivem alkoholu. Je platná?

Stránky

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail