Zkoušky z odborné způsobilosti ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

Ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., probíhaly dne 14.6.2007 první zkoušky z odborné způsobilosti podle z. č. 309/2006 Sb. Kromě informací o zkouškách v článku najdete i zajímavý rozhovor s Václavem Brabcem, předsedou zkušební komise a odborníkem na BOZP.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., (VÚBP) patří mezi instituce, které získaly od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) akreditaci pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti podle zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Několik let pořádal ústav rekvalifikační kurzy pro osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, letos nově zahájil i Přípravný kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik (v rozsahu 122 hodin) a Aktualizační kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik (dvoudenní kurz).

Dne 14.6.2007 zde probíhaly první zkoušky. Zkušební okruhy teoretických znalostí pro tuto zkoušku upravuje Příloha č. 1 k nařízení vlády 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti a jsou to:

  • znalost právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • znalost povinností zaměstnavatele a práv a povinností zaměstnanců a práv a povinností odborové organizace nebo zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • znalost všeobecných preventivních zásad pro identifikaci nebezpečí, hodnocení, odstraňování popřípadě minimalizaci rizik při práci včetně metod předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání,
  • dovednost při prevenci rizik spočívající v posouzení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně zpracování stanovené dokumentace,
  • znalost povinností a podmínek poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, jejich používání, evidence a kontroly.

V Příloze č. 2 k tomuto nařízení vlády jsou zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP na staveništi.

Ucházet o zkoušku se mohou pouze ti, kteří splňují podmínky § 10 z. č. 309/2006 Sb. - to znamená minimálně střední vzdělání s maturitou a praxi (3 roky SŠ, 2 roky VOŠ, 1 rok VŠ). Tyto podmínky splnil i jeden z prvních zdejších absolventů, pan Martin Hašek, který pracuje jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik ve školství. "Hodnotil bych to pozitivně. Byli jsme zmatení, asi proto, že jsme byli první. Je to o náhodě, co si vytáhnete, ale dokázali nás nasměrovat a měli s námi trpělivost", líčí své pocity. Pan Hašek absolvoval ve VÚBP Aktualizační kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik. Na kurzu si osvěžil informace a dozvěděl se i mnoho nového, jaké předpisy se aktualizovaly apod. Kvalitní kurz jako přípravu ke zkoušce z odborné způsobilosti může doporučit i ostatním.

A jak probíhala zkouška samotná? Začala písemnou částí, zkoušení odpovídali na 50 otázek, měli na výběr ze dvou nebo tří odpovědí, z nichž pouze jedna byla správná. Poté následovala ústní část, kdy si podobně jako u maturity účastníci vytáhli číslo otázky. Každá otázka se skládala z pěti oblastí (okruhy stanoveny nařízením vlády 592/2006 Sb. - viz výše), jednou z nich byla praktická dovednost, kdy zkoušení měli stanovit rizika určitého zařízení. Po krátké přípravě zodpovídali otázku před tříčlennou komisí. Do pěti dnů po úspěšně vykonané zkoušce dostanou absolventi poštou osvědčení s časově neomezenou platností.

Více informací o zkoušce z odborné způsobilosti a přípravných kurzech naleznete zde.

Rozhovor naší redakci poskytl pan Václav Brabec, předseda komise.

Kolik bylo dnes uchazečů a uspěli všichni?

Devět uchazečů a uspěli všichni, do pěti dnů dostanou poštou osvědčení a kopie osvědčení půjde na MPSV.

Jak se tyto zkoušky liší od závěrečných zkoušek na kurzech pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (OZO)?

Liší se velice významně. Uchazeči museli prokázat vědomosti a dovednosti. Vědomosti v pěti okruzích, které jsou stanovené zákonem a pokud jde o dovednost, tak museli pomocí předběžné analýzy jmenovat rizika určitého zařízení, což je úplné novum, při zkouškách se dovednost obvykle nevyžadovala. Pokud neudělali zásadní chyby, jen drobné chybičky, opravili si je a nemělo to vliv na celkové hodnocení. Takových zařízení může být desítky, tisíce. Šlo o to, aby stanovili hlavní rizika, proti kterým je třeba dělat opatření.

Ptáte se například i na obor, kde dotyčný působí jako "bezpečák"?

Obor, ve kterém uchazeči pracují, nás zajímal, ale nezohledňovali jsme to při zkoušce. Měli prokázat obecné vědomosti o právních a ostatních předpisech, které se týkají všech základních oblastí bezpečnosti práce.

Všimla jsem si, že někteří absolventi zkoušky neznali čísla předpisů, nevěděli, zda-li určitý předpis je vyhláška nebo nařízení vlády. Znamená to tedy, že zkouška je více prakticky zaměřená a tohle znát nemusejí?

To nemůžeme říct, že zkouška je zaměřena na praxi. Pro nás je důležité, aby uchazeč věděl, jak se postupuje v prevenci rizik a věděl, kde potřebné informace najít. Pokud se dopracuje k tomu, že je to zákon, nařízení vlády nebo vyhláška, nezná číslo, ale ví, co obsahuje, komise je spokojena. Víme, že v praxi čísla předpisů člověk vyhledá na internetu a nakonec to bude znát nazpaměť jako my.

Slyšela jsem, že zkoušku budou muset absolvovat i ti, kteří vystudovali vysokou školu se zaměřením na BOZP. Jaký máte na tyto zkoušky názor, souhlasíte s nimi nebo jako mnoho našich uživatelů se přikláníte k názoru, že nejvíce dá člověku praxe a tudíž moc důležité nejsou?

Vysoká škola, která by se zaměřovala na obecnou bezpečnost práce vlastně neexistuje - to může být pouze část zkoušek nebo přípravy absolventů VŠ. Snad kromě vysoké školy báňské, kde je bezpečnost součástí a absolventi musí tyto otázky zvládnout. Zákon jednoznačně říká, kdo chce mít odbornou způsobilost, musí složit tuto zkoušku a absolventi VŠ mají výhodu v tom, že mají předepsanou kratší praxi, než ostatní. Jinak musí prokazovat vědomosti jako ostatní, musí mít přehled o právních předpisech, mít vědomosti z obchodního práva, občanského… Protože v bezpečnosti práce se ty vztahy prolínají.

Co si myslíte o zákonu 309/2006 Sb. – je dobře napsaný, nebo má nějaké nedostatky?

Všechny předpisy, které jsou harmonizovány s předpisy Evropského společenství jsou tady vytvořeny poprvé, vychází z minulých zákonů a z předpisů EU, teprve čas je bude prověřovat a stoprocentně bude docházet k jejich novelizaci. Ale můžeme říci, že v zásadě jsou to zákony potřebné, zákony, které jsou pro praxi. Pokud jsou tam některé věci, které nám nebudou vyhovovat společensky, technicky, tak se budou upravovat tak, aby skutečně vedly k prevenci bezpečnosti práce.

Má OZO nějakou odpovědnost? V případě, že se stane pracovní úraz a zjistí se pochybení z její strany.

Bezpečnostní technik, pokud je zaměstnanec, tak je zaměstnanec jako jakýkoli jiný a vztahuje se na něj zákoník práce včetně případných sankcí, které podle zákona proti němu může zaměstnavatel uplatnit. Pokud mu prokáže, že způsobil škodu nezodpovědným chováním, opomenutím, tak mu může uložit náhradu škody podle ustanovení zákoníku práce, např. do výše 4 a půl měsíčních platů. Když je OSVČ nese za kvalitu práce a za svá rozhodnutí odpovědnost, a vymáhat škodu na něm může ten, kdo si ho objednal. Samozřejmě bude záležet na tom, jakou kvalitní smlouvu si mezi sebou udělají.

Jak si člověk, který s touto profesí začíná a má patřičné vzdělání, může udělat praxi, když se všude vyžaduje pouze OZO s praxí? Dejme tomu, že bude mít kurz u VÚBP a co dál?

Zákon stanoví, že buď má praxi v oboru bezpečnosti práce nebo v oboru, kde chce tuto práci vykonávat. Musí nám předložit čestné prohlášení o tom, že např. tři roky byl zaměstnaný nebo potvrzení od zaměstnavatele a taková praxe se uzná. Nemusí mít přímo praxi v oblasti bezpečnosti práce. Samozřejmě nelze, aby přišel absolvent školy a za měsíc tu chtěl složit zkoušku.

Autor článku: 

Komentáře

proč pan Brabec?

26.06.2007 - 10:42 Anonym
<P>Mám dotaz, proč zrovna pan Václav Brabec má oprávnění být předsedou komise a zkoušet, jaké větší vzdělání nebo praxi má, také pracuji dost dlouho v této oblasti, jsem absolventem distančního studia, lektoruji a proč zrovna on mne má zkoušet?&nbsp; </P> <P>Kdo prozkoušel jeho?</P>

Re: proč pan Brabec?

26.06.2007 - 13:14 Křížková J
Odbornou zkušební komisi ustanoví (odvolá)&nbsp;startutární zástupce akreditovaného subjektu. Návrh složení&nbsp;komise je nedílnou součástí žádosti o udělní akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti v prevenci rizik předkládané ke schválení Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. &nbsp;

Re: proč pan Brabec?

26.06.2007 - 15:21 Irena Kuhnova
<P>VÚBP, v.v.i. není jediným pracovištěm akreditovaným pro provádění zkoušek&nbsp;z odborné způsobilosti v prevenci rizik, takových subjektů je v ČR již několik. Můžete si svobodně vybrat, u kterého z nich zkoušku vykonáte. Pokud máte zájem působit v budoucnu ve zkušební komisi&nbsp;některého akreditovaného subjektu a splňujete požadavky stanovené&nbsp;nař. vl. č. 592/2006 Sb. na členy zkušební komise, jistě není problém o této věci jednat s jejich&nbsp;statutárními zástupci nebo pověřenými osobami.&nbsp;Akreditace k provádění zkoušek je udělována na dobu tří let. Předpokládáme, že po tuto dobu bude trvat i&nbsp;funkční období zkušební komise jmenované VÚBP, v.v.i. na základě rozhodnutí MPSV ČR č.j. 2007/19067-54 ze dne 25. dubna 2007, pokud nenastanou okolnosti,&nbsp; na které bychom byli nuceni operativně reagovat.&nbsp;&nbsp;</P> <P>I. Kuhnová, VÚBP, v.v.i.</P>

Vysoká škola

27.06.2007 - 13:00 Anonym
Zcela nesouhlasím se systémem udělování odborné způsobilosti. Pokud někdo studoval 5 let bezpečnostní inženýrství nebo podobný obor, má&nbsp; státnice z předmětů týkajících se bezpečnosti práce a pravenci rizik a ještě musí dělat zkoušky, tak je to naprostý výsměch. Jakoby každý absolvent vysoké školy musel znovu dokazovat, že státní zkoušky udělal oprávněně. Navíc na některé společnosti zkouší opravdu směšným způsobem a to co se člověk naučí v přípravných kurzech je puhé procento toho, co musí zvládnout absolvent VŠ. Zkoušky jsou pouze další způsob, jak tahat z lidí peníze.

Re: Vysoká škola

27.06.2007 - 17:15 taky bezpečák
<P>....a to je přesně ono! Vy máte vysokou školu, já sice jen mnoho let praxe, distanční studium jako specialista BOZP/a to zcela nedávno jen&nbsp;jsem si dobrovolně chtěla udělat opáčko,a musela psát cvičení a závěrečnou práci/&nbsp;a půjdeme ke zkoušce kde jak jsem si přečetla rozhovor s panem Brabcem celkem nevadí že si někdo plete zákony s vyhláškou nebo nařízením vlády... a bude nás zkoušet člověk, který má sice také praxi, nevím jak je to se vzděláním, ale&nbsp;má to štěstí že se dostal k tomu, že pracuje pro VUBP nebo jiny certifikační &nbsp;orgán. Praxi dokazujeme čestným prohlášením a taky zrovna nemusíme řešit co bylo naším oborem nebo co jsme do teďka dělali... ne nejsem absolvent tak to zvládneme také!!! Zase se ukázalo, že legislativu tvoří lidé na ministerstvech, &nbsp;od stolu, ale ne ti kteří opravdu v té praxi jsou... &nbsp;Hlavně že z podnikatelů vytáhneme nějakou korunu, raději si připlatíme dvou denní kurz a necháme se prozkoušet.... Zas pár lidí ve státní správě bude mít co dělat a vypíše nám certifikáty, taky&nbsp;kopie uložíme do archivů, tedy do spisoven, aby se nám zbytečně nezvyšovalo požární nebezpeč v budově....</P> <P>Mimochodem, jestli jsem dobře pochopila, tak tuto zkoušku dle zákona splnili frekventanti, teří jsou v oboru úplní začátečníci, mají za sebou základní kurz. Kdyby tam byla alespoň nějaká povinná praxe po kurzu&nbsp;a pak výkon zkoušky pro certifikaci, ale takhle výsměch....&nbsp;</P>

Re: Vysoká škola

01.07.2007 - 19:51 Oldřich Schieferstein
Máte úplnou pravdu.Svého času jsem pracoval na výstavbě JE Dukovany a tehdy platila vyhl.ČUBP 105/78Sb. Měla se přepracovat podle nových poznatků a tehdy JE Dukovany procházel nějaký pracovník ,který se ptal na rozpory ve vyhl. a nové náměty a vše pečlivě zaznamenal.Jaké bylo naše divení když potom byla vydána vyhl.76/??,kde nic nového nebylo-prostě paskvil, ze kterého později ještě vypadla "elektrika".Vidím tady paralelu s moudrými rádci z Pyšné princezny. Jistý "moudrý rádce" shrábl meloun za rady a nějací blbci z JE mu do toho nebudou mluvit.

Kouzlo nechtěného...

27.06.2007 - 19:48 safetyadviser
... je vlastně celý článek. VŠ vzdělání v oboru je Vám k ničemu, zkoušet vás bude ustanovená komise (nemíním snižovat jejich znalosti), ale na druhé straně jestli zkoušky probíhají tak jak p.Brabec popisuje - je to stejně jedna velká legrace. Obhajovat činnost MPSV v oblasti udělování akreditací je dalším velkým šprýmem ( mám na mysli jednu akreditovanou firmu v Plzni). Shrnuto - celý systém je nastaven špatně - nehledě k velké koruptivní možnosti. Nebo se snad domníváte, že bude fungovat systém kontroly kvality výuky, tak, jako&nbsp;nefunguje systému udělovaní akreditací k rekvalifikaci oboru bezpečnostní technik od MŠMT??&nbsp;

Re: Kouzlo nechtěného...

28.06.2007 - 09:51 Tomáš Neugebauer
V Plzni žádná firma nemá udělenu akreditaci k provádění zkoušky z odborné způsobilosti. Udělování akreditací k rekvalifikaci oboru bezpečnostní technik též již není platné.

Re: Kouzlo nechtěného...

28.06.2007 - 10:55 Anonym
<P>....a proč pak nás nebudete zkoušet vy pane Neugebauer:-)) zkušenosti máte, také vzdělání.....&nbsp; Vy si to umíte představit, že vás budou zkoušet lidé, kteří jsou na stejné úrovni jako vy?</P> <P>S vámi bych si opravdu ráda u těch zkoušek popovídala a slibuju vyhlášky s nařízením vlády si nepletu:-))</P> <P>&nbsp;</P> <P>Takže něco našetříme, a uděláme si zkoušku:-)</P>

Re: Kouzlo nechtěného...

28.06.2007 - 14:14 Tomáš Neugebauer
<P>Já vám velice děkuji za důvěru. Veřte mi, že mám ne jednu výhradu proti nastavenému systému. Jsou to však výhrady systémové, nikoliv personální. </P> <P>To, že u zkoušky je tolerováno, že si někdo plete pojmy zákon, vyhláška a nařízení vlády mě osobně také šokovalo. Dělá to na mě dojem, že je opět upřednostňována technika před právem a rizikologií. "Bezpečák" je opět považován za technika, nikoliv za managera.</P> <P>Zjistil jsem z dostupných materiálů, že bude velmi velký rozdíl v požadavcích u jednotlivých zkušebních komisí. Porovnejte například s tímto:</P> <P><A href="http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/zkusebnirad.pdf">http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/zkusebnirad.pdf</A></P> <P><A href="http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/rozsahznalosti.pdf">http://www.ivbp.cz/novinky/cinnost/rozsahznalosti.pdf</A></P>

Re: Kouzlo nechtěného...

29.06.2007 - 10:26 Anonym
<P>...už jsem si našla tuto vaši informaci a přečetla.... No nějak tomu všemu nerozumím.&nbsp;Ale my to bohužel nezměníme a jen pokorně vytáhneme ty penízky a uděláme místo v diaři a půjdeme si popovídat se zkoušejícícm... :-(</P>

Re: Kouzlo nechtěného...

29.06.2007 - 18:45 Petr Markl
<P>Vážená paní kolegyně,</P> <P>nikam bych ke zkoušce nespěchal. Dosud nabytá způsobilost nám platí ještě 4 a půl roku. Za tu dobu se může stát mnoho věcí. Já tedy určitě budu z povzdálí vyčkávat, na co všechno nás budou různé ministersky akreditované společnosti lákat. Zatím toho kromě papíru s razítkem moc nenabízejí... a přebásněné právní předpisy či normy a programy kontrol místně příslušných OIP mě nějak nechytly... ;-)</P> <P>Přeji hezký den i nadcházející volno</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="mailto:pmarkl@markl.cz">pmarkl@markl.cz</A></P> <P>&nbsp;</P>

Re: Kouzlo nechtěného...

29.06.2007 - 20:50 Tomáš Neugebauer
Plně s vámi souhlasím. Pět let je v naší legislativě příliš dlouhá doba na to, aby nedošlo k novele jakéhokoliv zákona, tedy možná i 309. Ta lhůta je nesmyslně dlouhá. Nejen brzdí vývoj, ale též i tlak na akreditované společnosti k naplnění vašich představ o lákání.

Re: Kouzlo nechtěného...

30.06.2007 - 13:30 Anonym
<P>...vážený pane kolego, já také opravdu nikam nepospíchám:-)) vyčkám si co bude. Dostávám od Váše informace z oblasti BOZP, vždy si je vytisknu, přečtu a uschovám a za ně moc děkuji. Nejednou jsem v nich hledala a to vím jaký je rozdíl mezi vyhláškou a zákonem. (to mě tedy dostali)&nbsp; Mám odbornou způsobilost, která mi ještě pár let&nbsp;platí, mám za sebou celé distanční studium kde jsem si ověřila také své znalosti a poznatky, mám své klienty a další mne vyhlédávají... Co víc si přát.</P> <P>Takže já sama se budu vzdělávat a praxe je k tomu taky dobrý učitel a uvidíme.... Jinak moc děkuji</P> <P>Lenka Ch.</P>

Re: Kouzlo nechtěného...

29.06.2007 - 18:58 safetyadviser
...ještě před týdnem uváděla fa RODOS 94 Plzeň na svých www stránkách, že je držitelem akreditace MPSV, rekvalifikaci na základě akreditace MŠMT provádí dále.

Re: Kouzlo nechtěného...

29.06.2007 - 20:35 Tomáš Neugebauer
Podíval jsem se na web firmy RODOS 94 Plzeň a nalezl jsem&nbsp; pouze nabídku "Personální manager". Rekvalifikační studium "Bezpečnostní technik" nemá odezvu, takže není možné se podrobněji vyjádřit. Z povolení MŠMT vyplývá pouze povolení rekvalifikačních kurzů, tedy jákési přípravy ke zkoušce odborné způsobilosti. Nezjistil jsem tedy nic špatného v činnosti firmy RODOS 94 Plzeň, neboť nikde není uvedeno, že jí vydané osvědčení opravňuje k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby k prevenci rizik (pravděpodobně vydává osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu, což neopravňuje k výkonu činnosti odborně způsobilé osoby k prevenci rizik). Pouze školí, což nepodléhá zákonu č. 309/2006&nbsp;Sb. Tedy v tomto případě nelze říci, že akreditace MŠMT by byla neplatná.

Kvalifikační předpoklady

28.06.2007 - 12:47 Petr Markl
<P>Vážené kolegyně a Vážení kolegové,</P> <P>možná se mnou nebudete souhlasit, ale od toho diskusní fórum je. Domnívám se, že kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti odborně způsobilé osoby v prevenci rizik jsou VÝRAZNĚ PODDIMENZOVÁNY.</P> <P>Podle mého soudu by mělo být (jako třeba v jiných zemích) např.&nbsp;požadováno minimálně vysokoškolské vzdělání určitého směru + 3 roky praxe na pozici s BOZP, HYG, PO&nbsp;související anebo středoškolské vzdělání + 11 let praxe. K tomu odborně garantovaná zkouška,&nbsp;u které jsou bohužel středoškoláci výrazně handicapováni, o to víc se musí učit např. přípravnými kurzy.</P> <P>Podle současně v ČR praktikovaného modelu může "papír s razítkem"&nbsp;za několik týdnů obdržet prakticky kdokoliv. Ten "kdokoliv" pak umí příslušnému zaměstnavateli zamávat před nosem právním požadavkem, ale v drtivé většině případů nezvládá řešení praktických problémů na pracovištích vznikajících. Odtud plyne pověst bezpečnostních techniků coby potížistů, kteří umí poznat, že něco není podle předpisů, ale řešení z nich mnody nevypadne, protože na to nemají kvalifikaci anebo honí kšefty a tak na to nemají ani čas. Rekvalifikovat středoškoláka, kdo před tím k praxi v BOZP nepřičuchl na osobu odborně způsobilou v prevenci rizik během tří nebo čtyř týdenních soustředení je skutečně výsměchem... ...ale jsou za to určitě korunky z nějakých fondů. To jsem se nedotkl průběžného dovzdělávání, které prakticky neexistuje, byť by je potřeboval každý bez rozdílu.</P> <P>Souhlasím s názorem, že je způsob získávání a přidělování odborných způsobilosti v prevenci rizik nešťastně nastaven. To znamená, že do pěti let budeme mít skoro všichni nový papír, ale v praxi se to moc neprojeví. Naopak dnešní pracoviště&nbsp;technologie na nich&nbsp;uplatňované&nbsp;se vyvíjí tak rychle, že nám všem bez vzniku skutečně prakticky orientovaných vzdělávacích programů zcela jistě ujede vlak.</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="mailto:pmarkl@markl.cz">pmarkl@markl.cz</A><BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR><A href="http://www.riscon.cz">http://www.riscon.cz</A><BR></P>

Re: Kvalifikační předpoklady

28.06.2007 - 14:30 Tomáš Neugebauer
<P>Téměř ve všem s vámi souhlasím. Lhůtu 11 let u středoškoláků považuji za přehnanou. Já osobně bych ji viděl cca 5 či 6 let. Informace velmi rychle zastarávají a zruba po 7 letech jsou bezcenné, tzn., že delší praxe již nemá zásadní význam. Dále bych nepřeceňoval vysokoškolské vzdělání.</P> <P>Za zásadní tragegii považuji, že stačí mít jakoukoliv praxi . Je to úplný nesmysl, neboť ten, kdo vystuduje BOZP nemůže jít ke zkouškám a stát se odborně způsobilou osobou, neboť je pouhým absolventem, ale pouhý lakýrník (nemám nic proti lakýrníkům, je to pouhý příklad), jež tuto činnost vykonává například 5 let a rozhodne se, že se stane odborně způsobilou osobou tu možnost má.</P> <P>Zásadní problém vidím v tom, že není přesněji (nikoliv zcela přesně - to není možné, ale přesněji) definována činnost odborně způsobilé osoby k prevenci rizik. Každý si pod tím představí své. Tedy než provádět zkoušky na tuto kvalifikaci, měla by tato kvalifikace býti nějak definována. A to bohužel není.</P> <P>Podle mého názoru by měla být kvalifikace dvoustupňová, jako je tomu v PO - technik BOZP a odborně způsobilá osoba k prevenci rizik.</P>

Znát čísla předpisů nazpaměť není důležité

29.06.2007 - 19:20 Kateřina Hrubá
Nerada bych, aby se o zkouškách z odborné způsobilosti ve VÚBP mluvilo jako o jakési frašce, jak tady naznačují někteří přispěvovatelé do diskuse. Pan Brabec jistě nemyslel, že by nebylo důležité znát vyhlášky nebo nařízení vlády. Jestli je potřebný předpis vyhláška nebo nařízení vlády, člověk, který se v této oblasti orientuje, lehce najde na internetu společně i s číslem předpisu. Mnoho uchazečů o zkoušku z odborné způsobilosti jistě uvítá, že komise na těchto detailech nebazíruje.

Re: Znát čísla předpisů nazpaměť není důležité

30.06.2007 - 13:46 Lenka
<P>Vážená paní Hrubá,</P> <P>kolik pak Vás na VUBP je s odobrnou způsobilostí, že víte&nbsp;jestli je pro paxi důležité znát nebo neznat čísla vyhlášek? Mnoho by se Vás tam nenašlo. Neumím si představit, že bych při rozhovoru dejme tomu konzultaci ať už s klientem nebo vedoucím zaměstnancem mu sdělovala že teda pracovní úraz řeší zákoník práce a pak <STRONG>nějaká </STRONG>vyhláška nebo nařízení vlády, ale to mu zjistím až se posadím v kanceláři k pc!!!!&nbsp; A tady je to co myslím všichni říkáme, nejprve po základním kurzu a třeba orientační zkoušce na praxi&nbsp;a po třeba jen půl roce požádat o zkoušku!</P> <P>Já sama jsem na těchto ztránkách nabízela, že k sobě na praxi některého asi v té době 9 frekventatů vezmu! Kolik myslíte že reagovalo, ani jeden!! Zřejmě jim někdo na kurzu vštěpuje, že nějak proběhnout zkoušky a pak je praxe naučí. To je ale podle mne špatně. Pokud opravdu chceme aby BOZP byla&nbsp;součástí pracovně právních vztahů, abychom nepůsobili jen jako otravní bezpečáci ale manažeři, kteří mají vyhledat rizika, navrhnout opatření a tomu zaměstnavateli fundovaně pomoci musí ten systém vypadat jinak. A tady mělo VUBP ještě více spolupracovat s MPSV a využívat&nbsp; zkušeností, které máte z dalších vzdělvání již "hotových" osob odborně způsobilých.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</P> <P>Pokud by se nenašli ti, kteří dobrovolně se snaží odpovědět v poradně na dotazy, víte moc dobře že jediný kdo bude odpovídat&nbsp;&nbsp;bude paní doktorka Dandová.&nbsp; </P> <P>Prostě to, jak vyzněl článek, bylo Vaší velkou chybou a mě to nutí se zamyslet jestli takhle má vypadat VUBP!</P>

<TABLE height="94%"

30.06.2007 - 10:12 Anonym
<TABLE height="94%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=810 border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD width=479> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD> <DIV align=justify><BR> <DIV align=center><img src='http://www.rodos94.cz/personalistika/logo.gif'><BR><BR>Logo firmy používané do roku 2005<BR><BR>----------------------</DIV><BR>V roce 2007 firma dle zákona č. 309/2006 Sb. na základě akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zahájila přezkušování z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona a z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona.<BR><BR></DIV></TD> <TD width=45>&nbsp;</TD></TR> <TR vAlign=top> <TD width=45>&nbsp;</TD> <TD>&nbsp;</TD> <TD width=45>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD> <TD width=159><img src='http://www.rodos94.cz/rodos/nadpis_novinky.gif'> <TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0> <TBODY> <TR vAlign=top> <TD width=10>&nbsp;</TD> <TD> <DIV align=justify></DIV></TD></TR> <TR vAlign=top> <TD width=10 height=10>&nbsp;</TD> <TD height=10>&nbsp;</TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV class=paticka> 2007 Rodos 94 spol.s r.o. - všechny in</DIV>

Dnes se mi již podařilo

30.06.2007 - 12:39 Tomáš Neugebauer
Dnes se mi již podařilo aktivovat stránku s informacemi <A href="http://www.infobozp.cz/main/akce_detail.php?primkey=19">o rekvalifikačním kurzu</A>&nbsp;firmy Rodos 94. Formulace jeho obsahu je opravdu zajímavá, avšak bez dalších informací není možné stanovit jednoznačné stanovisko [firma právě nyní získala akreditaci a zatím ještě nění uvedena v <A href="http://cz.osha.europa.eu/training/akreditace.php">seznamu </A>(pravdou je, že akreditaci na svých stránkách neuvádí), též může spolupracovat s jinou firmou, jež je držitelem akreditace]. Tedy pro jednoznačné stanovisko by bylo potřeba více informací (<A href="http://www.rodos94.cz/personalistika/kontakt/osvms_01a.jpg">rozhodnutí o akreditaci MŠMT</A> opravňuje pouze k vydání osvědčení o rekvalifikaci, tedy nikoliv o absolvování zkoušky ve smyslu zákona č. 309/2006&nbsp;Sb., což je vzhledem k jeho vydání zcela pochopitelné, avšak nelze z toho odvodit automatické nabytí oprávnění ke zkoušce ve smyslu uvedeného zákona). Pravdou však je, že v současné době není tato firma uvedena v seznamu akreditovaných firem ve smyslu zákona č. 309/2006&nbsp;Sb., a že informace o rekvalifikačním kurzu jsou přinejmenším nevhodně formulovány (za 60&nbsp;hodin aby člověk neznalý problematiky získal kvalifikaci jako odborně způsobilá osoba k prevenci rizik a též i jako koordinátor BOZP na staveništi???).

Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 00:17 Oldřich Schieferstein
Zprvu se mi zdála lhůta v zákonu 309/2006Sb. pro získání kvalifikace odborné způsobilosti také příliš dlouhá.Ale domnívám se, že vím kde je kámen úrazu.Je to zvláštní odborná způsobilost, kde se pořád něco připravuje a je zatím "ticho po pěšině".V zákonu v §22,odst.2 mohla být klidně oddělena od odborné způsobilosti, protože si stávající "revizáci" budou muset doplnit znalosti z BOZP v oblasti rizik.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 13:06 Tomáš Neugebauer
<P>Špatně jste pochopil pojetí zvláštní odborné způsobilosti. Revizáci si nebudou muset doplnit znalosti z BOZP v oblasti rizik.</P> <P>Konkrétní požadavky na zvláštní odbornou způsobilost byly součástí návrhu prováděcího předpisu k zákonu č. 309/2006&nbsp;Sb. Avšak po různých tlacích zájmových skupin tato oblast byla výjmuta a po dohodě bude vydán prováděcí předpis řešící jen tuto oblast.</P> <P>Je možné, že se s touto situací počítalo již při zpracování návrhu zákona a proto byla stanovena tak dlouhá lhůta. Jinak je tato lhůta nesmyslná i pro zvlástní odbornou způsobilost.</P>

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 16:59 Oldřich Schieferstein
Ale pochopil jsem to až příliš dobře.Musíte se naučit číst i mezi řádky a znát můj smysl pro nadsázku.Na jiném fóru jsem "urazil" jednoho RT elektro, který se ptal: Kdože bude posuzovat nebezpečí dotyku živých částí a neživých, které se při poruše dostanou pod napětí?Asi někdo kdo tomu rozumí-si myslím!Na jiném fóru jistý odborník (ale už skutečný) nový přístup demonstruje na obrázku, kde elektrikáři opravují vedení nn na sloupech a stojí na žebříku na chodníku, kde dole chodí lidé a kolem ještě jedou auta.Nebo z jiného soudku-Tlaková zařízení např. EN 764-7,čl.4.2.Identifikace nebezpečí.A ještě poznámka na závěr: kuloární informace neznám, Blesk ani Aha nečtu, vycházím jen z litery zákona, o kterém máme diskutovat.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 18:55 Anonym
<EM>"vycházím jen z litery zákona, o kterém máme diskutovat"</EM> - no právě, tak si jej nejdříve řádně přečtěte a zjistíte, že tam nic takového co tvrdíte není! Nenaleznete tam, že si revizáci&nbsp; budou muset doplnit znalosti z BOZP v oblasti rizik, jak tvrdíte vy. Pokud seznámení se s návrhy připravovaných nových právních předpisů považujete za čtení Blesku či Aha, tak vás lituji a ještě více lituji ty, kterým poskytujete služby BOZP.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 20:04 Oldřich Schieferstein
stačí lehce zabruslit na jiný portál tlakinfo.cz http://www.tlakinfo.cz/t.py?t=3&i=84 a musím se zeptat "Kdopak kontroluje TNS jakožto vyhrazené zařízení v provozu???

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 21:42 Tomáš Neugebauer
Podrobně jsem si příspěvek na vámi uvedené adrese přečetl, ale ani z něj nevyplývá, že si revizáci&nbsp; budou muset doplnit znalosti z BOZP v oblasti rizik, jak tvrdíte vy. Zatím jste o svém tvrzení nepředložil žádné důkazy.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

02.07.2007 - 15:49 Oldřich Schieferstein
Stačí si přečíst §11, kde je řečeno, že zvláštní odborná způsobilost se týká osob u zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a je tam bohužel citována i lidská činnost- kontrola.RT kontrolují tato zařízení (byť jen zatím vyhrazená),ale nevěřím ,že nově jmenovaná budou zcela jiná.Nicméně jsem si zjistil, že se skutečně chystá cosi "extra" pro RT.Ve starých zemích EU je běžné ,že tyto činnosti dělají lidé vyškolení firmou ,která podle právního předpisu za vše odpovídá.U nás je zatím první vlaštovkou řízení motorových vozíků, kde se jedná jen o mobilní strojní zařízení, které může i opustit brány závodu a osvědčení může být napsáno ......jakkoliv(chtěl jsem napsat něco drsnějšího).Mi přijde až křečovité chránění kasty RT jakoby mimo chápání v EU, správně jste asi nazval lobistické snahy některých kruhů, kterým není vhodné, aby nově předkládaly poníženou supliku na MPSV , požadoval se po nich prověřený systém zkoušení a možná se někdo bude i zajímat i o to , jak hluboké mají znalosti, když je chtějí dále šířit.P.S. V parlamentním čtení jsem našel návrh změny, že se platnost zákona 309/2006Sb.o rok posouvá čili až od 1.1.2008.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

02.07.2007 - 16:50 Tomáš Neugebauer
<P>To co uvádíte v tomto příspěvku je prakticky pravda. Avšak nijak to neřeší to, že podle vás "si revizáci&nbsp; budou muset doplnit znalosti z BOZP v oblasti rizik", jak tvrdíte. Tak jako je systém pro odbornou způsobilost k prevenci rizik a vedle něj samostaný systém pro koordinátory BOZP na staveništi bude i třetí systém pro zvláštní odbornou způsobilost.</P> <P>V parlamentním čtení jste s největší pravděpodobností nalezl starý návrh novely nového Zákoníku práce, zákona č. 309/2006&nbsp;Sb. a dalších, které ještě před jejich nabytím účinnosti měly jejich účinnost posunout o jeden rok. Bohužel tento návrh byl vzat zpět.</P>

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 19:14 Tomáš Neugebauer
Omlouvám se, ale vypadlo mi jméno. Příspěvek z 16:55 je můj.

Re: Rozdělení termínů získání kvalifikace dle zákona 309/2006Sb.

01.07.2007 - 19:37 Oldřich Schieferstein
Nemusíte se omlouvat.Hned jsem Vás poznal.

Odborníkem v prevenci rizik za 3 dny !!!

01.07.2007 - 11:22 Petr Markl
<P>Vážení kolegové,</P> <P>právě jsem narazil na netu na inzerát, který slibuje, že budete-li mít příslušné kvalifikační předpoklady (maturitu + 3 roky praxe) můžete odbornou způsobilost získat po zkoušce navazující na třídenní kurz s následujícím obsahem:</P> <P><A href="http://www.tuvcz.cz/doc/Prevence%20rizik_skoleni_24.26.9.07.pdf">http://www.tuvcz.cz/doc/Prevence%20rizik_skoleni_24.26.9.07.pdf</A></P> <P>Myslím, že kdo se&nbsp;v BOZP&nbsp; nějaký pátek pohybuje a nápl'ň oněch tří dnů si přečte, bude vědět svoje.</P> <P>Přeji všem hezkou zábavu</P> <P>Petr Markl<BR>konzultant BOZP<BR><A href="mailto:pmarkl@markl.cz">pmarkl@markl.cz</A><BR><A href="http://www.markl.cz">http://www.markl.cz</A><BR></P>

Re: Odborníkem v prevenci rizik za 3 dny !!!

01.07.2007 - 18:58 Tomáš Neugebauer
Připomíná mi to inzeráty "řidičský průkaz za víkend". Jak to pak vypadá na našich silnicích známe.

Re: Odborníkem v prevenci rizik za 3 dny !!!

01.07.2007 - 19:29 Oldřich Schieferstein
Pane Markl mě už tady nic nevzruší!Působím částečně v oblasti týkající se certifikace OHSAS,QMS a EMS a jsou tu firmy nabízející na trhu tzv.Zlatý certifikát (přelořeno do češtiny všechno rázem během snad 3 měsíců).Stachanovci byli za minulého režimu slabí břídilové!

Zkoušky z odborné způsobilosti

02.07.2007 - 12:53 Jakub Růžička
<P>Vážení,</P> <P>Se zájmem sleduji diskusi k prvním zkouškám z odborné způsobilosti ve VÚBP. Původně jsem nechtěl do této diskuse vstupovat, ale vzhledem k vývoji diskuse myslím, že dozrál čas k několika poznámkám.&nbsp; </P> <P>VÚBP dlouhodobě uskutečňovala kurzy a zkoušky pro bezpečnostní techniky, a to formou rekvalifikace. Současně se stará též o další vzdělávání svých absolventů formou distančního nástavbového studia, pořádáním seminářů a dalších akcí. Kromě toho bezpečnostním technikům a jiným právnickým a fyzickým osobám poskytuje informace a pomoc tak, jak to umožňuje potenciál jeho odborníků a zázemí. V tom má tato instituce v ČR mimořádné postavení. V této tradici pokračuje i v nových podmínkách, a to s ohledem na nově stanovená pravidla.</P> <P>Po získání akreditace byly uskutečněny první zkoušky z odborné způsobilosti. K těmto zkouškám se přihlásili profesionálové s dostatečnou praxí. Zvládli dobře písemnou zkoušku tím, že dosáhli potřebný počet stanovených bodů. Při ústních zkouškách prokázali, že disponují vědomostmi a mají takové dovednosti, že jejich zkouška může být hodnocena jako úspěšná.</P> <P>Samozřejmě při každé zkoušce může zkoušený podlehnout určité nervozitě nebo může mít trému. Tak se stane, že si splete nebo mu vypadne z paměti číslo, nebo rok vydání některého předpisu. Pokud však zkoušený věděl, o jaký druh předpisu se jedná, zda jde o zákon, nařízení vlády nebo vyhlášku a znal jeho obsah, tak jsme to tolerovali.</P> <P>Nevím, proč si někteří diskutující dovolují hodnotit průběh a kvalitu zkoušek, u kterých nebyli. Nevím také, proč překrucují moje slova v rozhovoru, který jsem poskytl. Neřekl jsem co mi podsouvají. Neřekl jsem přeci a ani nenaznačil, že je jedno, zda zkoušený nerozezná vyhlášku od zákona. <STRONG>Zkoušený , který nedokáže rozlišit právní sílu předpisů nemůže u zkoušky uspět.</STRONG></P> <P>Účelem zkoušek není zkoušené stresovat a ponižovat, ale ověřit, zda splňují požadavky na odbornou způsobilost.Věřím, že ti, kteří s námi dlouhodobě spolupracují a mají s námi dobré zkušenosti, se k nám budou i nadále vracet. Ujišťuji Vás, že zkoušky z odborné způsobilosti ve VÚBP budou i nadále náročné a také korektní.</P> <P>Václav Brabec</P>

Re: Zkoušky z odborné způsobilosti

02.07.2007 - 15:35 Tomáš Neugebauer
<P>Domnívám se, že jste ne zcela odhadl čas, kdy dozrál k několika poznámkám - jak vy uvádíte. Podle mého názoru se váš příspěvek měl objevit dříve. To je však jen poznámka na okraj. Plně záleží na vás, kdy zareagujete. Avšak váš text mnohé vysvětluje. Myslím tím například - <STRONG>"Zkoušený , který nedokáže rozlišit právní sílu předpisů nemůže u zkoušky uspět."</STRONG></P> <P>Podle mého názoru v diskuzi nikdo nehodnotil průběh a výsledek zkoušek, ale vždy způsob, jak o nich bylo informováno. Myslím si, že základním problémem je to, že nebyla zvolena nevhodnější forma. Otázky a odpovědi nebyly dokonale formulovány a vedly tak k nepochopení.</P> <P>Já osobně chápu, když zkoušejicí při problematice OOPP uvede, že ji řeší nařízení vlády č. 494/2001&nbsp;Sb. místo 495/2001&nbsp;Sb. a zkušební komise to uzná, když osvětlí obsah předpisu (důležité je však vědět, kde to hledat, než znát podrobný obsah). Je to logické. Avšak v žádném případě by se to nemělo stát součástí článku, který popisuje průběh zkoušky, natož první zkoušky (domnívám se, že se dokonce jedná o vůbec první článek popisující průběh této zkoušky bez ohledu na firmu). To pak vede k různým výkladům a zcela pochopitelně vás napadne, že u této zkoušky je znalost čísel právních předpisů nepodstatná.</P> <P>Navíc v rozhovoru je více nepřesností, jež umožňují různý výklad&nbsp;(existence vysoké školy zaměřené na základy BOZP, používání termínu riziko), a to vše působí na obraz o zkouškách. Domnívám se, že pokud nebylo záměrem rozpoutat žhavou diskusi, byla zvolena nevhodná forma článku, jež informaci o vlastním průběhu zkoušky zcela zasunula do pozadí a spíše uškodila, než napomohla VÚBP. To však může být jen můj názor.</P> <P>Osobně znám práci VÚBP, takže si dokážu udělat předpokládaný názor o úrovni zkoušek. Avšak je nutné si uvědomit, že ne každý má osobní zkušenost s prací VÚBP a pak uvedená informace o toleranci v oblasti právních předpisů může být kontraproduktivní.</P>

Výborně -a kdo bude tedy

02.07.2007 - 19:41 Oldřich Schieferstein
Výborně -a kdo bude tedy posuzovat např.el.nebezpečí u strojních zařízení dle NV 378/2001Sb.?Osoby se zvláštní odbornou způsobilostí??,-- a vedle nich budou RT stále sledovat jen ty svoje impendance smyček a nic víc ??, a za všechno bude muset chudák provozovatel zaplatit?

Zkouška z odborné způsobilosti - osobní zkušenost

02.07.2007 - 19:58 Roman Pála
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Jako účastníci prvních zkoušek z&nbsp;odborné způsobilosti ve VÚBP se chceme též vyjádřit.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Přihlásili jsme se k&nbsp;těmto zkouškám ve VÚBP, protože máme zkušenosti s tím, že je tam poskytována velmi kvalitní příprava ke zkouškám formou aktualizačních a přípravných kurzů.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">VÚBP disponuje zkušenými lektory a má vybavenou učebnu moderní audiovizuální technikou. Organizace těchto akcí včetně vybavení posluchačů studijními materiály je vždy na dobré úrovni.</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Zkouška, kterou jsme absolvovali, nebyla lehká, byli jsme zkoušeni ze všech stanovených okruhů a museli jsme prokazovat dovednosti při identifikaci a hodnocení rizik strojů a zařízení, které nám byly předloženy.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>Těšíme se proto na další spolupráci při akcích ve VÚBP.</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman" size=3>V&nbsp;Praze dne 2.7.2007&nbsp;</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><o:p><FONT face="Times New Roman" size=3>&nbsp;</FONT></o:p><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN>Roman Pála, firma A-Z JISKRA s.r.o.</FONT></FONT></P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail