Uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik na Slovensku

Zdroj: 

Na základě oznámení čtenáře BOZPinfo, že na Slovensku bylo zrušeno uznávání odborné způsobilosti v prevenci rizik získané v ČR, naše redakce ověřovala pravdivost této informace. Stanovisko Národního inspektorátu práce v Košicích nám poslala Ing. Daniela Gecelovská, PhD. Bylo přeloženo do českého jazyka.

Na Slovensku jsou činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví vykonávané prostřednictvím bezpečnostnětechnické služby. Úkoly této služby v souladu s § 22 odst. 2 z. č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 124/2006 Z. z.") vykonává bezpečnostní technik a autorizovaný bezpečnostní technik a podle potřeby i jiný odborník na prevenci a ochranu ve specifické oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Požadavky na odbornou způsobilost bezpečnostního technika jsou stanoveny v ust. § 23 zákona č. 124/2006 Z. z., podle kterého fyzická osoba musí splnit následující podmínky:

a) v souladu s § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. má mít úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání, absolvovala odbornou přípravu v oblasti BOZP a na základě vykonané zkoušky získala osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního technika u osoby oprávněné k výchově a vzdělávání nebo

b) v souladu s § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. musí získat odborné vzdělání v oblasti BOZP a osvědčení bezpečnostního technika na základě vykonané zkoušky v rámci středoškolského studia ukončeného maturitní zkouškou nebo vysokoškolského studia na určité škole, která obsah a rozsah studijního zaměření bezpečnost a ochrana zdraví při práci vymezila po dohodě s Národním inspektorátem práce, a tak získala oprávnění na výchovu a vzdělávání bezpečnostního technika.

Za účelem získání osvědčení bezpečnostního technika je potřeba absolvovat výchovu a vzdělávání podle přílohy č. 2 vyhl. č. 356/2007 Z. z., kterou se stanovují podrobnosti o požadavcích a rozsahu výchovné a vzdělávací činnosti, o projektu výchovy a vzdělávání, vedení předepsané dokumentace a ověřování vědomostí účastníků výchovné a vzdělávací činnosti v rozsahu nejméně 176 hodin.

Obsahem vzdělávacích aktivit je kromě hodnocení rizik také:

a) BOZP upravená právními a ostatními předpisy platnými v SR,

b) politika a řízení BOZP u zaměstnavatele,

c) bezpečnost technických zařízení a některých určených výrobků,

d) havarijní plán a traumatologický plán, činnost bezpečnostního technika u zaměstnavatele,

e) rozbor pracovní úrazovosti a nemocí z povolání,

f) úrazové pojištění a odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání a jiné.

V subjektech, kde se vykonávají činnosti s vyšším nebezpečím, jejichž seznam je v příloze č. 1 z. č. 124/2006 Z. z. (činnosti podle SK NACE), je povinností zaměstnavatele mít autorizovaného bezpečnostního technika v souladu s přílohou č. 1b z. č. 124/2006 Z. z. Jde o zemědělství, lesnictví, výrobní podniky, stavební firmy, sklady apod. Požadavky na odbornou způsobilost autorizovaného bezpečnostního technika jsou stanovené v § 24 z. č. 124/2006 Z. z. Fyzická osoba musí úspěšně vykonat zkoušku před komisí jmenovanou Národním inspektorátem práce podle § 24 odst. 1 z. č. 124/2006 Z. z., o kterou může požádat po 2 letech odborné praxe bezpečnostního technika, kterou vykonávala po získání osvědčení bezpečnostního technika. Úrazy s těžkou újmou na zdraví a smrtelné pracovní úrazy může vyšetřovat jenom autorizovaný bezpečnostní technik.

V ČR jsou podmínky odborné způsobilosti fyzické osoby stanovené v § 10 z. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.

(1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou13),

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Doklad o odborné způsobilosti žadatele o “osvědčení o ověření odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP” nesplňuje podmínky na výkon příslušného regulovaného povolání na Slovensku tak, jak je uvedeno výše a jak je to stanoveno v z. č. 124/2006 Z. z. a jeho prováděcích předpisech. Z těchto důvodů není možné uznat žadateli odbornou způsobilost.

Posuzování rizik může držitel osvědčení z ČR vykonávat na Slovensku jako jiný odborník na prevenci a ochranu ve specifické oblasti BOZP bez uznání odborné způsobilosti. Musí však být v pracovněprávním vztahu ke slovenskému zaměstnavateli nebo musí být jako zaměstnanec českého subjektu dočasně přidělen na výkon práce ke slovenskému zaměstnavateli.

Závěrem přikládáme seznam dokladů o odborné způsobilosti k regulovaným činnostem v SR, které Národní inspektorát práce uznává v případě, že je fyzická osoba získala v jiném členském státě EU. Kromě dokladů zde uvedených je potřebný na výkon činností na ostatních vyhrazených technických zařízení (VTZ) písemný doklad o ověření vědomostí revizním technikem. Výjimku tvoří ta zařízení, na která se obsluha nevyžaduje (například výtah bez stálé obsluhy).

Komentáře

Volný pohyb služeb?

07.06.2016 - 16:00 Eduard Šimánek
Jestli je toto oficiální stanovisko NIP, tak se asi ztrácím. Ze závěrů "analýzy" vyplývá, že doklad o odborné způsobilosti nesplňuje podmínky na výkon příslušného regulovaného povolání na Slovensku? Neměl by podmínky splňovat poskytovatel (žadatel)? Takové stanovisko a aplikaci takových postupů já osobně považuji za vytváření překážek volného pohybu služeb na vnitřním trhu. Dále z vyjádření NIP vyplývá, že předpokládají, že odborná způsobilost pro zajišťování úkolů v prevenci rizik v ČR je zaměřena jen na hodnocení rizik. Dle mého názoru porušuje SR minimálně Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 2006 o službách na vnitřním trhu a Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací.

Re: Volný pohyb služeb?

07.06.2016 - 17:13 Tomáš Neugebauer
Naopak, SR neporušuje, ale využívá ustanovení Směrnice. Nevím, z čeho dovozujete, že NIP předpokládá, že odborná způsobilost OZO je zaměřena jen na hodnocení rizik. Problém je však někde jinde, a to v tom, že oni mají vyšší nároky pro získání kvalifikace, než v ČR.

Dobrý den,

15.06.2016 - 10:41 Jana Kubečková
Dobrý den, bohužel je to tak. Dnes mi přišlo vyjádření od NIP - zamítnutí.

Re:

05.09.2016 - 12:15 Eduard Šimánek
Vážená kolegyně, NIP v SR z podivných důvodů mlží a tváří se, že neexistuje vnitřní trh EU a volný pohyb služeb. Nenechte se znechutit přístupem NIP, ono totiž uznání kvalifikace není vůbec potřeba, pokud se však jedná o "dočasné přeshraniční poskytování služeb na území SR", a to na základě předpisů EU, které uvádím níže. Přeshraniční poskytování služeb na území SR je dočasné a příležitostné poskytování služeb na základě oprávnění uděleného ve státě, ve kterém je poskytovatel služeb usazen, tedy v tomto případě na základě českého živnostenského oprávnění vydaného na předmětné vázané živnosti. Z charakteru služby vyplývá, že jde o náhodné, jednorázové a příležitostní poskytování služby, tedy ne s cílem usadit se na území SR a poskytovat tyto služby dlouhodobě. Každý přeshraniční poskytovatel služeb má povinnost oznámit začátek poskytování služeb, které patří v SR mezi vázané nebo řemeslné živnosti. Věcně příslušným orgánem pro splnění oznamovací povinnosti a předložení zákonem stanovených dokladů o přeshraničním (dočasném) poskytování služeb na území SR je okresní (živnostenský) úřad v postavení jednotného kontaktního místa (JKM), v jehož územní působnosti bude daná služba poskytována poprvé. K oznámení je potřeba přiložit: - kopii dokladu totožnosti (např. občanského průkazu) fyzické osoby; - (osvědčení) kopie dokladu o odborné kvalifikaci odpovědné /odborně způsobilé) osoby ve vztahu ke konkrétní regulované (vázané) živnosti; - doklad o oprávnění poskytovat služby stejného druhu vydaný orgánem členského státu, v případě fyzické osoby jde obyčejně o rozhodnutí o udělení oprávnění na poskytování služby; - potvrzení o tom, že poskytovateli služeb nebyl dočasně anebo trvale pozastaven výkon povolání, a že nebyl pravomocně odsouzen úmyslný trestný čin, pokud jde o povolání v oblasti bezpečnosti, zdravotnictví anebo výchovy a vzdělávání; - doklad o tom, že poskytování služeb není přeshraničnímu poskytovateli zakázané anebo omezené - forma dokladu není stanovená, z povahy a obsahu dokladu musí jasně vyplývat, že na jméno dotčené osoby nebyl vydán žádný zákaz ani omezení výkonu služby soudem anebo správním orgánem. Na základě oznámení o přeshraničním poskytování služeb vydá JKM přeshraničnímu poskytovateli služeb potvrzení o přijetí oznámení, které slouží jako doklad potvrzující splnění oznamovací povinnosti. Samozřejmě nesmíme zapomenout na registraci plátce DPH v SR, pokud se Vás to týká. S pozdravem Eduard Šimánek

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail