Úraz ve škole a krácení pojistného plnění. Rodiče nesouhlasí

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Syn měl ve škole o přestávce úraz (uštípnutý kus zubu trvalého chrupu), o kterém jsme byli školou informováni až s dvouhodinovým zpožděním. Škola do záznamu o úrazu uvedla, že lze předpokládat jak zavinění zraněného, tak zavinění jiné osoby. S tím nesouhlasíme. Syn byl stržen dvěma spolužáky, a když se bránil, byl jedním z nich zezadu naražen na druhého spolužáka. Po prošetření nám bylo sděleno, že: „dospělá osoba u incidentu nebyla přítomna a na základě všech podkladů nemůže ředitel školy objektivně posoudit, co se v danou chvíli ve třídě stalo, kdy došlo k úrazu a kdo a jak jej zavinil." Při odškodnění však pojišťovna zkrátila plnění z důvodu, že: „náš syn se na události podílel stejnou měrou jako ostatní chlapci a děti účastnící se šarvátky nedodržovaly ustanovení školního řádu.“ Proti krácení jsme se ohradili, domníváme se, že na základě sdělení ředitele školy lze považovat údajnou nekázeň našeho syna za neprokázanou. Může pojišťovna krátit plnění s odkazem na § 270 odst. 2 písm. a) zákoníku práce, kde se uvádí: „Zaměstnavatel (resp. příslušná právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení) se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zčásti v případě, že postižený zaměstnanec (v tomto případě žák školy) svým zaviněním porušil právní, nebo ostatní předpisy anebo pokyny k zajištění BOZP (během výuky), ačkoliv s nimi byl řádně seznámen a jejich znalost a dodržování byly soustavně vyžadovány a kontrolovány.“?

Předně upozorňuji, že odpověď na dotaz je skutečně složitá, protože neznám okolnosti případu a průběh vyšetřování onoho úrazu, takže neznám ani obsah záznamu o školním úrazu ani další dokumenty týkající se vyšetřování příčin a okolností úrazu.

Oné šarvátce nebyli přítomni pouze oni tři žáci - aktéři, ale byli tam určitě další svědci (spolužáci), a tak se domnívám, že škola vyplnila záznam o úrazu především na základě výpovědi ostatních (nezúčastněných) svědků. Na základě toho asi uvedli do záznamu o úrazu, že děti účastnící se oné šarvátky nedodržovaly ustanovení školního řádu. Z první ústní informace ředitele školy nemůžete dělat závěry. Vyšetření příčin a okolností školního úrazu, zejména v případech, kdy není přítomen pedagog nebo jiná dospělá osoba, je velice složité. Navíc se domnívám, že úraz nevyšetřoval přímo ředitel, ale třídní učitel apod.

Osobně být na Vašem místě bych byla ráda, že škola uznala úraz za školní úraz, protože kdyby bylo pravda ono tvrzení, že žáci Vašeho syna napadli a strhli na zem, pak by určitě nešlo o školní úraz a celý případ by se musel řešit soudně (občanskoprávní cestou), a to by bylo složité a zdlouhavé.

Na základě Vašeho popisu celé události mám totiž pochybnosti o tom, jestli šlo o školní úraz, protože podle článku 21 Metodického pokynu č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy je „úrazem žáků je úraz, který se stal žákům při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Jedná se tedy zejména o úrazy žáků na vycházkách, výletech, zájezdech, putováních, exkurzích, při koupání, při výuce plavání a lyžařském výcviku, sportovních a turistických kurzech, zahraničních výletech, při účasti na soutěžích a přehlídkách.“ Podle Vašeho popisu celé události však zajisté nešlo o vzdělávání nebo o související činnost. To je stejné jako v pracovněprávních vztazích. Když by se zaměstnanci povalili na zem a prali se, tak by taky nešlo o pracovní úraz. Takové chování je exes.

Navíc jsem přesvědčena, že škola má ve školním řádu výslovně uvedeno, že veškeré nebezpečné chování (rvačky apod.) se zakazuje a že Váš syn i jeho spolužáci s ním byli seznámeni. Vždy, když radím ředitelům škol, tak je upozorňuji na význam školního řádu, školní řád je takový domácí zákon školy a když je v něm výslovně uvedeno, že nebezpečné chování se zakazuje, tak to platí pro všechny. Navíc, podle § 31 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se má se za to, že každý nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti, je způsobilý k právním jednáním co do povahy přiměřeným rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku. Proto bychom asi neuspěli s tvrzením, že Váš syn nic nezpůsobil nebo že nepochopil školní řád. Váš syn byl seznámen se školním řádem, věděl, že rvát se ve škole nesmí a porušil „základní zákon školy“ – školní řád a škola se částečně své odpovědnosti zprostila, to je podle mého názoru legitimní. Škola je oním odpovědným subjektem, ona úraz uznala a pojišťovna již jen za ní plní (proplácí odškodnění), to jak se škola zprostí nebo nezprostí své odpovědnosti, záleží na jejím uvážení.

Autor článku: 

Komentáře

Poznámka

23.10.2019 - 21:34 Radoslav Vlasák
Ono je vůbec dost pofiderní, že různá školská zařízení jsou pojištěna u různých pojišťoven - a tedy i pojistné plnění v případě školních úrazů i náhled na spoluzavinění či výši odškodnění apod. mohou být (a jsou) rozdílné. Hraničí to s porušením Listiny základních lidských práv - on i žák či student je občan tohoto státu, a mělo by mu být zaručeno stejné a rovné zacházení, jinak by se jednalo (a zřejmě jedná) o určitý druh diskriminace. Může-li existovat povinné pojištění zaměstnavatelů ve vztahu k pracovním úrazům a nemocem z povolání, pak by - podle mne logicky - mělo existovat obdobné povinné pojištění i pro případy školních úrazů, na ne tedy ponechat tuto oblast na vůli zřizovatelů školských zařízení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail