Umístění nádob s plyny na pracovištích

Zdroj: 

Článek informuje, jaké požadavky platí pro umístění lahví na přepravu plynů, kde je skladování tlakových nádob na plyny zakázáno a jaké osoby mohou s tlakovými lahvemi manipulovat, s odkazem na české technické normy.

Článek vznikl jako odpověď na dotaz, zdali je možné skladovat ve skladu a ve výrobě u strojů, kde se pracuje, propanbutanové lahve (desetikilové, běžně 4 - 6 kusů) volně, bez jakékoliv ochrany.

Pro umístění tlakových lahví na přepravu plynů platí níže uvedené požadavky (viz část 7 a část 10 ČSN 07 8304) – výčet není úplný, zvláště nejsou zmíněny technické požadavky na sklad, jako například členění do požárních úseků, zajištění větrání aj.:

 • samostatně svisle stojící nádoby musí být vhodně zajištěny proti pádu (např. řetízkem) a musí být opatřeny snímatelným ochranným kloboučkem;
 • při skladování na volné ploše musí být vyčleněna samostatná plocha, je-li stanoveno více takových ploch, musí mít mezi sebou uličku minimální šíře 1 metru;
 • odděleně se ukládají plné a prázdné tlakové lahve, místa pro uložení jsou označena tabulkami PLNÉ NÁDOBY a PRÁZDNÉ NÁDOBY;
 • při umístění lahví na pracovišti, skladu, musí být zachován prostor pro snadný a rychlý únik (samozřejmě, lahve nesmí ztížit či znemožnit přístup k hlavním uzávěrům, k prostředkům požární ochrany),
 • nejmenší vzdálenost pro umístění lahví od otevřeného ohně jsou 3 metry, od ostatních sálavých ploch taková, aby povrchová teplota lahve nepřekročila +50 °C – v případě překročení musí být lahve ochlazovány,
 • skladované plyny – lahve se přepočítávají na lahve s vnitřním objemem 50 litrů (uložení 6 kusů 10kg lahví propan-butanu je třeba přepočítat na litry, přičemž 10kg lahvi odpovídá 27 litrů – viz Datový list, tj. 6 takových lahví obsahuje 162 litrů propan-butanu);
 • v uzavřeném skladu je nutné ukládat více než 4 lahve s plyny tvořícími výbušnou směs (nebo jinak nebezpečnou), odděleně v samostatných požárních úsecích, které musí být samostatně větratelné (pozor na nutnost přepočtení na vnitřní objem 50 litrů jedné lahve – jde o skladovaný objem nad 200 litrů propan-butanu) – v jednom požárním úseku je možné skladovat nejvýše 500 lahví s hořlavými, hoření odporujícími, toxickými nebo žíravými plyny (požární úsek má samostatný východ do volného prostoru);
 • v jedné provozní místnosti jednopodlažního objektu lze ukládat skupiny maximálně 6 lahví hořlavých a hoření podporujících plynů ve vzdálenosti 10 metrů od sebe (u ostatních plynů čítá jedna skupina 24 nádob);
 • v jedné provozní místnosti jednopodlažního objektu není počet lahví pro netoxické a nežíravé plyny omezen;
 • v jedné provozní místnosti vícepodlažního objektu smí být nejvýše 12 lahví, obsahuje-li jeden požární úsek více provozních místností, nesmí celkový počet nádob v takovém požárním úseku překročit 24 lahví;
 • umístění tlakových nádob na plyny v místnosti musí být označeno na vstupních dveřích tabulkou se symbolem tlakové lahve i s uvedením druhu skladovaného plynu a počtu uložených lahví a bezpečnostní značkou zákazu kouření a vstupu s otevřeným ohněm;
 • u vchodu do skladu s hořlavými či hoření podporujícími plynu musí být umístěny vhodné hasicí přístroje s odpovídající hasicí schopností.

Určitá specifika má uložení tlakových nádob na plyny, která jsou součástí systémů stabilního hasicího zařízení, a to jak co do počtu lahví, tak i charakteristice místnosti, jejího vybavení a zajištění. Specifická pravidla platí i pro umístění nádob určených pro svařování plamenem, řezání kyslíkem a pro umístění nádob s oxidem uhličitým a pro potravinářské plyny.

Snad jen pro úplnost dodejme, že je skladování tlakových nádob na plyny zakázáno:

 • v bytech,
 • v kancelářích, kuchyních, jídelnách (jednu nádobu lze umístit do místnosti pro čepování nápojů – součást výčepního zařízení),
 • v šatnách, sociálních zařízeních,
 • na půdách, ve světlících,
 • na únikových cestách a schodištích,
 • v průchodech a průjezdech či v jejich bezprostřední blízkosti,
 • ve veřejně přístupných místech,
 • v nevětraných a obtížně přístupných prostorech,
 • v kotelnách,
 • v suterénních prostorách, ve sklepích (jde-li o prostory pro skladování nápojů, je dovoleno umístění maximálně dvou provozních a dvou zásobních lahví s oxidem uhličitým),
 • v objektech s hořlavými konstrukcemi,
 • plyny těžší než vzduch v blízkosti šachet, studní, níže uložených pracovních či skladových míst – místa pod úrovní povrchu (nebezpečí hromadění uniklého plynu).

Ještě jednu skupinu základních podmínek při skladování tlakových lahví je potřebné zmínit. Tou skupinou je oprávnění obsluhy. K manipulaci s tlakovými lahvemi je nutné pověřit osoby:

 • starší 18 let,
 • duševně a fyzicky způsobilé,
 • prokazatelně proškolené, tj. poučení + zaškolení + přezkoušení (1x za 3 roky ve smyslu čl. 12.6 ČSN 07 8304, vč. zohlednění dalších specifik pracovních prostorů a činností),
 • zdravotně způsobilé.

Neméně důležitou skupinou jsou požadavky na manipulaci s tlakovými lahvemi pro přepravu plynů a požadavky na jejich přepravu, zvláště přepravu vlastními dopravními prostředky. Ale to bychom již značně překročili základní rámec dotazu. Snad jen zdůraznění, že pro manipulaci, přemísťování, dopravu, skladování a vyprazdňování plynů z lahví musí být vypracován Místní provozní řád (ve smyslu č. 12.1 ČSN 07 8304 ve struktuře podle čl. 18 ČSN 38 6405).

Literatura a právní předpisy:

Datový list Propan-butan, Linde Gas, a.s.;

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – provozní pravidla;

ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail